WRtGlEYS tuin en erf WRIGLEYS 13 EERSTE BLAD Hij vindt revze-lekker P.K. KAUWGOM IPINGEN ERS, 'ERS, |ligeYerkooping Dienstregeling ZATERDAG 16 JUNI 1928 DWAALLICHTEN. Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, is een cabine voor U gereserveerd. f i En zijn wensch is toch zoo spoe- Jdig vervuld: Geef hem 5 cent f voor een pakje met 4 P.K.-tjes en hij is den heelen dag content. WRIGLEY'S P.K. Kauwgom is de goedkoopste en de gezondste lekkernij. I» goed voor het gebit, wekt den eetlust op en bevordert de spijsvertering. HI-14 ■f rdag 14 Juni 10 uur (Zomer- |odam, in Hotel perceel ten verzoeke van [0EK00P te Goe den 16 en 23 5 nam. 5 uur (Zo- Idorp, in Hotel VEILING en AF- schilderswcrk- en tuin. den Stationsweg, i J. VAN DER buddorp. 15 Juni 192S, Ir (Zomertijd), te Hotel Van den j perceelen [diversen. DER SLUYS. ire inen halsmede alle lltapel voor- ','dschavingen !>ndingen ge- ilerspoedigst |oos 60 en 90 i Drogisten. een vaardschendijk 3.TONGE Ll 1928 bij Inzet en P 1928 bii Afslag, 7 uur (oude VITTE aldaar, ten heer JAN DEN aldaar. |AN BUUREN. Vanwege de 3 afdeelingen der Holl. Mij. van Landbouw, zal op DINS DAG 19 JUNI a.s. een Aardappeldag gehouden worden te Sommelsdijk, in Hotel SPEE, 's nam. 3 uur (n.t.). SPREKERS de Heer Ir. W.B.L. VERHOEVEN uit WAGENINGEN, met als onderwerp De Aardappelziekte ln verband met de weersgesteldheid, de Heer G. A. VAN DER WAAL te KLAASWAAL, met als onderwerp De Resultaten van de Aardappel- keuringen ln 1927, vergeleken met de controle monsters ln 1027 en 1928, en de oorzaken van het veelvuldig afkeuren of toe kennen van lage cijfers hij de Aardappelkeuringen. Namens de Besturen van de Afdeelin gen der Holl. Mij. van Landbouw, De Secretaris, G. VAN DER HEIDEN. ST00MB00TD1ENST MIDDELHARMS-ROTTBRDAM v.y. via VLAARDlrSGEN s.s. „MIDDELHARNIS" aanvangende 15 MEI 1928 van Middelharnis op Maandag en Dinsdag V. Middelharnis 4.30 vm. A.Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 Tm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A.Vlaard. 9.10vm.** A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brlelle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V.Rotterdam2.15nm. V.Vlaard.3.00nm. t A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Rotterdam 3.15 nmV. Vlaard. 4.00 nm f f V. Brielle 2.15 nm.§ A. Middelharnis 6.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 of 7.40 vm. van Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.42 vm. van Vlaardlngen. f In aansluiting op den trein van (2.40) 14.40 en (2.51) nm. 14.51 te Vlaardlngen. ff In aansluiting op den trein van (3.40) nm. 15.40 en (3.51) 15.51 te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. Als Feestdagen zijn te beschouwen: Nieuwjaarsdag, 2a Paaschdog, Hemelvaartsdag 9o Pinksterdag eo do helde Keratdepen |xed disp jigekomen It 238— Ite platte Istralische [verkocht 1 227,50 llandsche |0, rogge duive- Ird K.G.; |w maan- granen. |euwe id. 237, |s.s. Ben- i 234, [30, stoo- Jc. 212, |Sec. lev. lit te loco funi/Aug 3,65, In- 13.35, Groenten, Fruit en Aardappelen. Rotterdam, 11 Juni. Aardappelen: Zeeuw- sche blauwe 8.509, bonte 8.509. Belgische 4.505, Industrie 78, bravo's 1011red star 9.7511per kinWest- landsche nieuwe 2330 c., dito nieuwe kleine 1822 c. per kg.; Italiaansche 1420 c., Springs 2224£ c. per kg. NAALDWIJK, 9 Juni. Groote veiling der Vereen. Westland. Kruisbessen 18,18 per 100 kg. Aanvoer 1.550 kilogram. Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 11 Juni. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters). 1900 kg. blauwe schoon 1.201.50, 5.000 kg. Groningsch 1.10 1.40, 4.000 kg. Holl. geel 1.20—1.50, 500 kg. blauw half gezwingeld 11.10 per kg. Vrouw: „Denk eens, onze Frits heeft zich verloofd." Man: „Dat is zijn zaak." Vrouw: „Maar ik kan het heelemaal niet goedvinden." Man: „Dat is jouw zaak." Vrouw: „En iö als vader moet je daar tegen verzetten." Man: „Dat is m(jn zaak." Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting* Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 1CF JAARGANG. - N°. 63 Binnenland. Voor de Vierde Kamer der Arrondissements rechtbank te Amsterdam, speelt het groote financieele drama der Veendammer Hypo theekbank, welke begin Januari dank zij justi tioneel ingrijpen in staat van faillissement is verklaard. Als verdachten staan terecht de vroegere directeuren, de heeren Woltman jun. en sen., verder de heer Möhring, accountant en Mr. Kortenoever als oud-commissaris der bank. Een voorspel dezer zaak heeft zich reeds afgespeeld bij de behandeling in de zaak tegen Mr. Denekamp, ex-directeur der Discontobank te Den Haag, welke is vrijgesproken, aangezien het wettig en overtuigend bewijs niet is ge leverd. In de ingewikkelde geschiedenis der Veendammer zijn tal van advocaten be trokken, welke min of meer hierbij een rol hebben gespeeld. Hetgeen het getuigenverhoor aan het licht brengt is in menig opzicht ver bazingwekkend. De heer Woltman verschuilt zich dan eens achter zijn raadsman (Kok) en dan weer achter de commissarissen. Daar werd dan zoo'n beetje de zaak aan overgelaten. Niettemin was er maar eventjes ruim een halve ton noodig voor auto's om de directie in staat te stellen, alles goed te kunnen onderzoeken. Panden door de Veendammer geëxecuteerd werden door een N. V. (waarvan Woltman en zijn raadsman eenig aandeelhouder waren) gekocht en opnieuw met tienduizenden winst weer verkocht aan een dochteronderneming der Veendammer. Deze laatste verleende dan maar eventjes de volle 100 hypotheek. Op deze wijze is de Veendammer aardig wat lichter geworden en dit werk is door Liebermann nog een weinig radicaler gedaan. Eenige advocaten hebben bij de onderhandelingen tusschen Lie bermann en de directie der bank een advi- seerende rol gespeeld, welke blijkens verklaring van een hunner wel goed betaald is. Deze streek er namelijk maar eventjes een ton voor op. Al de heeren hebben Liebermann volkomen vertrouwd, althans allen beweren dit. Terwijl wij dit schrijven is het groote drama nog niet uitgespeeld. Aandeelhouders pinken een traan weg en vinden al zeer weinig troost in de wetenschap dat het niet Liebermann alleen is, welke van hun met moeite bijeen gespaarde centen heeft geprofiteerd. Vanuit de rechtszaal te Amsterdam naar het stadion is geen groote sprong en hetgeen hier te aanschouwen is, is van meer opwekkenden aard. De eerste eindstrijd tusschen Uruguay- Argentinië is onbeslist gebleven, tot groote vreugde van de zakenmenschen in Amsterdam, welke aan de overgespeelde wedstrijd een aardige duit hebben verdiend. Ook de penning meester van het N. O. C. zal hiertegen wel geen bezwaren hebben gehad, temeer waar dit een extra recette beteekent van maar eventjes 60.000,—. Zooiets is niet te versmaden. Hoe groot de belangstelling is geweest voor het voetbaltournooi blijkt uit de volgende cijfers. Het aantal bezoekers heeft in totaal ruim 300.000 bedragen en de totaal ontvangsten ongeveer 700.000,—, hetgeen cijfers zijn welke alle voorgaande Olympiades kloppen. De buitenlandsche journalisten zijn vol lof over de schitterende organisatie hier in Holland en speciaal de posterijen hebben een extra pluim in ontvangst te nemen, evenals de Amster- damsche politie. Hoe vlug tante Pos wel kan werken, illustreert het volgende voorbeeld. Een journalist geeft ter verzending naar zijn redactie in Zuid-Amerika een telegram op in het stadion. In 52 seconden ligt het telegram op de redactietafel van zijn blad. Dit is een wereldrecord voor onze posterijen, aangezien het Engelsche record hiervoor stond op 59 seconden. Er is geen receptie en geen bloemen. Zooals de lezer zich nog wel zal herinneren zou de heer Schuttevaer met zijn klein onzink- baar reddingsbootje een tocht maken naar Amerika. Van het begin af aan zat het al niet te best met de duiten. Zonder geld geen Zwit sers en dit is de oorzaak geworden, dat het scheepje niet verder is gekomen dan Engeland, aangezien toen reeds de fondsen uitgeput wa ren. Vanwege de bemanning is beslag op het scheepje gelegd, doch volgens de laatste be richten is er een regeling getroffen. Of de tocht nu straks nog verder doorgezet wordt is ons nog niet bekend. Het heeft anders veel van een wereldreiziger uit Assen, welke in de rich ting Rolde vertrok, doch daar aangekomen zich maar weer bedacht en naar Assen terug keerde. (Adv.) Buitenland. De 50ste zitting van den Volkenbond behoort weer tot het verleden en hetgeen de diplomaten aldaar hebben verricht is asmen te vatten in het rijmpje: En ze deden weer een plas En lieten de zaak zooals ze was. Wat de- mitrailleursaffaire te St. Gotthard betreft, is het op een eervolle begrafenis uit- geloopen, bedolven onder eenige vage resolu ties, waarin wel heel fraaie theorieën worden verkondigd en de meest pijnlijke gedeelten 1 getrouw met „leedwezen worden aangehaald en onderstreept", doch welke ontdaan van alle franje slechts zeer weinig bekoorlijks over laten. Woldemaras, de Litausche premier, heeft eenige onaangename oogenblikken doorge maakt, tijdens de behandeling der Poolsch- I Litausche kwestie. Zoowel van Fransche als van Engelsche zijde zijn er eenige harde nooten gekraakt, doch het resultaat is alleen dat de zaak weer is verschoven. Woldemaras is dui delijk te verstaan gegeven, dat hij zich heeft te matigen en dat hij meer verzoeningsgezind heid moet toonen jegens Polen. Chamberlain zei woordelijk: Geen enkel klein land mag de sympathieën van den Volkenbond misbruiken, om zich straffeloos provocaties tegenover grootere "landen te veroorloven, doch gezien het verleden, is het al zeer twijfelachtig of dit wel het gewenschte effekt zal hebben. Voor- loopig zijn we daarvan nog niet overtuigd. De Optantenkwestie Roemenië-Hongarije is door een resolutie van Chamberlain, waarin de hoop wordt uitgesproken dat partijen buiten den Volkenbond om tot overeenstemming komen, van de agenda afgevoerd. Voorloopig FEUILLETON. E. WERNER VERTALINO VAN HERMINA. Qcautorlsccrde uitgave van D. BOLLE.) 72) De heeren vernamen bij hunne aankomst, dat mevrouw Walmoden in het park, mevrouw van Eschenhagen in haar salon was. De jonge vorst liet zich bij de vrouw des huizes aandienen, ter wijl de opperhoutvester zich het eerst naar zijne schoonzuster begaf, die hij den geheelen winter niet gezien had. Zonder omwegen trad hij bij haar binnen. „Daar ben ik!" zeide hij op zijn gewone, weinig complimenteuse wijs. „Ik behoef mij zeker niet eerst te laten aandienen bij mevrouw mijne schoon zuster, ofschoon ze mij en mijn huis in den ban schijnt gedaan te hebben. Waarom zijt ge niet meegekomen, Regina, toen Adelheid eergisteren naar Furstenstein reed? Aan het voorwendsel dat ze mij van uwentwege overbracht, geloof ik natuurlijk niet, en nu heb ik in deze hitte twee uur lang gereden, om je eens nadere opheldering daarvan te vragen." Regina stak hem de hand toe. Uiterlijk was zij niet veranderd in deze zes of zeven maanden en had nog dezelfde forsche gestalte en gebiedende houding; maar de opgeruimde uitdrukking van heeft de Volkenbond er dus niets meer mee te maken. Roemenië zal opnieuw aan Hon garije rechtstreeks voorstellen doen, doch laatstgenoemde heeft reeds verklaard, dat Hongarije zich uitdrukkelijk het recht voor behoudt, zoo noodig opnieuw de zaak aan hangig te maken. De pijnlijkest punten dezer vergadering zijn dus wel omzeild, doch helaas niet tot oplossing gebracht. De lezer zal het daarom wel met ons bovenstaand rijmpje eens zijn. In Duitschland is het oude kabinet Marx af getreden, waarna den rijkspresident de sociaal democraat Hermann Müller heeft ontvangen om dezen opdracht te verleenen tot vorming van een nieuw ministerie. De kabinetsforma teur heeft de opdracht aanvaardt en heeft reeds besprekingen met de andere in aanmer king komende fractieleiders gehad. Het heeft weinig zin vooruit te loopen op al de geruchten wie een portefeuille zullen aanvaarden en hoe de verdeeling hiervan onder de partijen zal zijn. De onderhandelingen hierover zijn in vollen gang en deze zijn geenszins gemakkelijk, wijl er heel wat moeilijkheden zijn op te lossen. Ieder komt met zijn verlanglijstje voor den dag en hierop komt nogal een en ander voor dat niet direct voor inwilliging vatbaar is. Het ligt voor de hand, dat de oplossing zal worden gezocht in de richting der groote coali tie. De Pruisische regeering heeft zich reeds bereid verklaard ook te gelegener tijd de Duit- sche volkspartij in het regeeringsscheepje op te nemen, hetgeen een tegemoetkoming aan de Duitsche volkspartij beteekent, waar dezen dit als voorwaarde hebben gesteld, om deel te nemen aan de rijksregeering. Deze moeilijk heid is dus vervallen, hoewel de uitdrukking ,te gelegener tijd" wel erg ruim is. Een der moeilijkste punten zal evenwel zijn de hervorming van het schoolwezen. Op de schoolwet is dank zij de Duitsche volkspartij de oude coalitie verongelukt en het is te ver wachten, dat het teleurgestelde Centrum op nieuw met verlangens op dit punt zal aan komen. Al zal daarom nog heel veel van Her mann Müller worden gevergd, alvorens het regeeringsscheepje in zee kan gaan. In de nieuwe Pruisische Landdag is de eerste zitting reeds ontaard in een woeste scheld partij met als finale een stevige kloppartij, waarbij een afgevaardigde der rechtsradicale agrariërs door de communisten stevig is afge rost. Slechts met moeite werd het slachtoffer dezer communistische al te hardhandige liefdes betuigingen uit zijn penibele positie verlost. Het werd een heel gezellige janboel, daar ook de tribunebezoekers met scheldwoorden aan dezen strijd deelnamen. Zoo langzamerhand wordt het tijd, dat afgevaardigden eerst boks- les gaan nemen, alvorens ze een zetel innemen en we voorzien, dat er op den duur in de politiek vraag zal komen naar bokskampioe nen, welke de beste plaats zullen krijgen op de lijst. vroeger was van haar aangezicht verdwenen. Al zou zij 't voor geen geld van de wereld toestemmen men zag toch, hoe zij er onder leed, dat haar eenige zoon, die tot dusver den wil en de liefde zijner moeder als zijn hoogste geluk had beschouwd allengs geheel van haar vervreemdde. „Ik heb niets tegen je, Maurits," antwoordde zij. „Ik weet wel, dat ge mij de oude vriendschap blijft toedragen, ondanks alles wat u en je dochter is aangedaan; maar ge zult wel begrijpen, dat 't mij pijnlijk aandoet weer op Furstenstein te komen." „Om dat verbroken engagement, bedoelt ge? Nu, in dat opzicht kunt ge volkomen getroost zijn. Ge hebt 't indertijd immers zelve gezien en gehoord, hoe kalm Toni die zaak opneemt. Zij schijnt 't oneindig prettiger te vinden, anderen verliefd en verloofd te zieg dan 't zelve te wezen, en ze heeft onderwijl immers ook een paar malen schriftelijk haar best gedaan om u tot andere ge dachten te brengen, evenals ik. Maar onze brie ven hebben ongelukkig weinig uitgewerkt." „Neen. Maar ik stel toch je bijzondere edelmoe digheid zeer op prijs 1" „Onze bijzondere edelmoedigheid!" herhaalde Schönau" lacbend. „Nu ja, 't zal misschien niet dikwijls voorkomen, dat de vroegere verloofde en haar vader een goed woord doen voor den on trouwen galant, en aanstaanden schoonzoon, om voor hem en zijne uitverkorene den moederlijken zegen te verwerven. Maar wij zijn nu eens zoo edel gezind en bovendien hebben wij beiden ingezien, dat Willy eigenlijk nu eerst een verstandig mensch is geworden, en dit heeft, ja, ik kan 't niet helpen, Regina dit heeft enkel en alleen die kleine Mari etta tot stand gebracht." i Mevrouw van Eschenhagen fronste het voor, INGEZONDEN MEDEDEELING. COOIoêlNGBlo 79 - ROTTERDAM TELEFOON NS 10632 voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. MIJN HAR DT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Kiespijn-Tabletten 30 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) In Frankrijk zijn er reeds herhaaldelijk stem men opgegaan, welke aandringen op een sta bilisatie der franc, aan welke aandrang Poin- caré zich tot voor kort steeds heeft verzet, bewerende, dat het juiste tijdstip hiervoor nog niet was aangebroken. In de regeeringsverkla- ring heeft Poincaré de naderende wettelijke stabilisatie der franc aangekondigd, evenwel natuurlijk met het oog op speculatie, zorg vuldig vermijdende datum en koers waarop zal worden gestabiliseerd. Hij verschool zich achter de vage uitdrukking „binnenkort". Deze maatregelen, welke de meest vitale be langen van Frankrijk raken, hebben natuurlijk in Frankrijk niet weinig spanning veroorzaakt en er deden direct allerlei berichten hierover opgeld. Dat zoowel handel als industrie als de Fransche renteniers met verlangen uitzien naar officieele berichten, laat zich daarom volkomen begrijpen. De laatsten zullen er in elk geval beter afkomen dan indertijd de Bel gische renteniers, aangezien de Fransche franc op een beduidend hoogere koers zal worden gestabiliseerd. Behalve deze zorgen wacht de Fransche regeering nog een hartstochtelijk debat over de Elzassische kwestie. De Elzassers Walter en Uhry hebben een motie ingediend waarin tot invrijheidstelling der gevangen autonomis tische en communistische afgevaardigden wordt aangedrongen. Bovendien hebben de voorstellers tevens algemeene amnestie ge vraagd. Het debat hierover zal zeer waar schijnlijk niet malsch zijn, ofschoon zeer velen tot het laatst toe hebben gehoopt, dat dit zou worden voorkomen. De berichten over Nobile, waarnaar de heele wereld met spanning heeft uitgezien en nog uitziet, hebben ons vonkje van hoop aange wakkerd tot een vertrouwen in de a.s. redding. Door middel van zijn reservemateriaal is No bile er in geslaagd op te geven zijn positie en bijzonderheden hierover. Hieruit blijkt dat Nobile met een gedeelte der bemanning na een botsing met een ijsberg met een der gondels is gevallen, waarbij waarschijnlijk twee leden der bemanning beenbreuken hebben opgeloo- hoofd bij dit gezegde. Zij vond 't echter beter 't niet te beantwoorden, maar vroeg op een toon, die duidelijk verried, dat zij dit onderwerp wensch- te af te breken „Is Toni gekomen? Ik hoorde van Adelheid, dat zij in de stad was, maar dagelijks werd terug verwacht." De opperhoutvester had onderwijl plaats ge nomen en leunde nu welbehaaglijk achterover in zijn stoel. „Ja, ze is gisteren weergekomen maar ver meerderd en verbeterd. Zij heeft namelijk iemand meegebracht, van wien zij zegt dat hij haar toe komstige echtgenoot zal en moet worden; en hij beweert dit ook met zulk een assurantie, dat ik wezenlijk niets anders kon doen dan ja en amen zeggen." „Hoe? Is Toni weer geengageerd? riep mevrouw van Eschenhagen verrast. „Ja, ditmaal heeft ze dit op haar eigen houtje klaargespeeld. Ik heb er niets van geweten. Gij herinnert je wel, dat zij zich toen in het hoofd had gezet, om ook eens op een echt romantische ma nier „bemind" te willen worden. Nu, dat schijnt luitenant van Waldorf naar haar zin gedaan te hebben. Hij heeft, zooals ze mij met innige zelf voldoening vertelde, voor haar op de kneiën ge legen en verklaard, dat hij zonder haar niet leven kon en toen schijnt zij hem van haar kant dit ook verzekerd te hebben. O zoo aandoenlijk! Ja, Regina, men kan de kinderen tegenwoordig niet meer aan den leiband houden, als zij volwassen zijn. Zij verbeeelden zich, dat trouwen hen alleen en niemand anders aangaat en daarin hebben ze wezenlijk niet geheel ongelijk." Deze laatste opmerking klonk vrij stekelig, pen. Door dit losraken der eene gondel is het luchtschip weer gestegen, hoewel de overgeble ven bemanning waarschijnlijk nog getracht heeft door open trekken der klep het schip weer te doen dalen. Nobile verwacht dat het schip ongeveer een 30 K.M. verder zal zijn afgedreven en dat het de bemanning eveneens zal zijn gelukt op het ijs te dalen. Nobile zit zelf met zijn afdeeling ook op het ijs, wat voortdurend afdrijft, evenwel in de richting van land. Over het luchtschip met de rest der bemanning ontbreken echter alle berichten, evenals een door Nobile uitgezonden patrouille ter sterkte van 3 man. De reddingspogingen worden met kracht voortgezet en de radio verleent hierbij krachtigen steun, daar hier door de juiste positie der ongelukkigen kan worden bepaald. Van welk een onschatbaar nut deze uitvinding is, wordt wel heel treffend door dit geval nog eens duidelijk bewezen. Zonder dit technische wonder zou er al heel weinig kans zijn geweest, dat er ooit een van de bemanning zou worden gered. Vanuit Italië is een groot watervliegtuig vertrokken, ten einde behulpzaam te zijn bij de reddings pogingen. Van de verdere buitenlandsche berichten memoreeren we alleen, dat er op den Japanschen premier een mislukte aanslag is gepleegd door een arbeider, welke óf krankzinnig is óf als zoodanig simuleert teneinde zijn hals te redden. De toestand in China is wel veranderd doch niet verbeterd, aangezien er onder de generaals oneenigheid bestaat en de een door den ander op een handige manier wordt gewipt. Er wordt overigens officieel bevestigd, dat Tsjang Tso Lin aan de gevolgen der op hem gepleegden aanslag is overleden. Deze Chineesche maar schalk, welke een zeer invloedrijke rol in de Chineesche geschiedenis heeft gespeeld is als koelie begonnen en heeft zich dus kranig om hoog gewerkt. Door zijn dood wordt de toe stand wel eenvoudiger doch er moet nog heel wat gebeuren, alvorens er wat rust en orde komt in dit groote rijk. Mussolini heeft in zijn laatste groote rede voering verklaard, dat Italië graag wil mee- maar Regina luisterde daarnaar niet. Nadenkend herhaalde zij: „Van Waldorf? Dien naam ken ik in het geheel niet. Waar heeft Toni dien jongen officier Ieeren kennen?" „Hij is een vriend van mijn zoon, die hem bij zijn laatste bezoek als gast meebracht. Dienten gevolge maakten wij ook kennis met zijne moeder, die Toni daarop voor eenige weken te logeeren vroeg, en toen schijnt dat verlieven en verloven te hebben plaats gehad. Nu, ik kan er niets tegen hebben. Waldorf is een knappe jongen, opgeruimd van aard en tot over de ooren verliefd; wat los en luchtig schijnt hij mij ook wel toe, maar dat zal wel terechtkomen, als hij een verstandige vrouw krijgt. De modelzoontjes vallen niet in mijn smaak; die zijn de ergsten, als ze ééns uit den band komen, zooals wij aan je Willy gezien hebben. Nu zal Wal dorf in het najaar zijn ontslag uit den dienst nemen, want voor luitenantsvrouw is mijne dochter niet geschikt. Ik koop dan een buiten voor het jonge paar en met kerstmis vieren we bruiloft." „Dat doet mij veel plezier voor Toni," zeide mevrouw van Eschenhagen met buitengewone hartelijkheid. „Ge neemt mij een pak van het hart door dat nieuws." „Hoogst aangenaamI" verzekerde de opper houtvester, „maar nu moest gij mijn voorbeeld volgen en een zeker ander jong paar ook een pak van het hart nemen. Wees verstandig, Regina, en geef toe. Marietta is een braaf meisje gebleven, al was zij aan het tooneel verbonden; iedereen roemt haar gedrag om het zeerst. Gij behoeft je voorwaar niet te schamen over je aanstaande schoondochter." Regina stond plotseling op en stiet met een heftig gebaar haar stoel achteruit. „Ik verzoek je voor eens en altijd, Maurits mij niet met zulke vragen aan boord te komen. Ik blijf bij wat ik gezegd heb. Willibald weet, onder welke voorwaarden alleen ik naar Burgsdorf terug keer; als hij daaraan niet voldoet, blijf 't bij de scheiding." „Hij zal wel oppassen!" merkte Schönau droog jes aan. „Zijne aanstaande en zijn huwelijk op geven, alleen omdat zijne moeder daarmee niet ingenomen is op die wijs laat men zich niet de wet stellen, hoor!" „Gij drukt je al heel beminnelijk uit!" riep me vrouw van Eschenhagen verstoord. „Maar, 't is waar, wat weet gij, mannen, van moederzorg en moederliefde, van de dankbaarheid, die kinderen aan hunne ouders verplicht zijn? Gij zijt allen ondankbare, eigendunkelijke, zelfzuchtige we zens „Oho, in naam van mijn geslacht verzoek ik je van dergelijke uitvallen verschoond te blijven!' viel de opperhoutvester hier even kregelig in. Maar op eens bezon hij zich en sloeg een anderen toon aan: „Wij hebben elkaar nu in zeven maanden niet gezien, Regina, we behoeven nu toch waarlijk niet terstond den eersten dag met elkaar te kijven. Laten wij je eigenzinnigen majoraatsheer nu liever laten rusten en eens over onszelf praten! Hoe be valt 't je in de stad? Ge ziet er niet heel opgeruimd uit." „O, ik ben bijzonder wel en tevreden," verklaar de Regina, zonder eenige aarzeling. „Ik heb alleen maar te weinig te doen en ben niet gewoon zoo'n lui leven te leiden." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1