landarts J. tl. Bil IJS Voorstraat 209 - Sommelsdiik 4-DAMES +DE Sii.iMBra.jL WOENSDAG 6 JUNI 1928 DWAALLICHTEN. Bii Examens MIJNHARPT's Pluimveeteelt. maar kan zijn ge- nderwijs geven. Om oogte te houden van w wereld gaande is, vakliteratuur ver- wel niet anders, of 's waar niet heel veel rdt als aan de cur- ht dragen, eschouwen als ver cursussen. Behalve bestaan ook de land- jn bestemd voor boe- iddelgroot bedrijf te den kunnen zeggen, ndbouwonderwijs ge- 'aar, omdat aan de vare eischen gesteld op de lagere land- aan. Het bezwaar er ot rayon bestrijken, lijk alleen algemeen en worden. Wel is iden worden niet de en komen, maar we die de heele provin- ie het grootste deel ehandelen, zijn tijd chen akkerbouw en ste verscheidenheid lk gevonden wordt, oor de lagere land- het onderwijs reke- n met den aard van re landbouwscholen De leerlingen be- heele winters van iddellijke omgeving en gadeslaan. Want niet ontgaan zijn, t te maken hebben "rijf, maar met ver erwijs wordt dus ïaakt het les geven eer vruchtdragend Tlingen. Zoo moet gemeene onderwijs ijgemaakt voor dit De verschillende vaaronder ze voor ver elkaar worden voor de leerlingen ellen, welke onder der ze dan ver te type is. -s zijn, dat geheel anderd. Naar het lakkee inderdaad het roer een flink tere bedrijfswinst edere en diepere bezig ben, zal ik e plaats mijn ge- wijs aan onze in- et gering. Ook de tuurlijk niet ver- bemesting, vee teelt, Jandbouw- king, enz., een ijn geheel en ook r daarnaast vra- e jongens op het hebben de ouders enblik aan? En rd gegeven wor- net een vooraan- nd. We hadden uitkomsten van ze boer: „Wan- or ons vak voel- b ijlt je bij neer- k frappeerde me. Gelukkig vinden we ze ook in Flakkee, die hem dat nazeggen. Liefde tot het vak. Dat is een voornaam ding. Want wat je graag doet, dat kost geen moeite. En nu is de waarde van ons onderwijs voor nu, dat we trachten de jongens die liefde te gaan laten koesteren. Onbekend maakt onbemind. Dat is ook hier het geval. Een mooie motor trekt aan, maar een mooi paard trekt meer aan, als we het mooie er maar in zien kunnen. De motor heeft zijn moois slechts aan een verfkwastje te dan ken. Een mooi paard is product van het leven. Dat is gegroeid en het is niet eenvoudig de goede kwaliteit er van op te sporen. De oogen daarvoor te openen, voor het goede en slechte, voor het schoone en minder schoone in de natuur, dat is de waarde van ons onderwijs nu, voor thans, omdat daardoor ook de liefde tot de natuur en daardoor ook voor het boeren bedrijf gewekt wordt. Maar er is meer. In de twee eerste leer jaren wordt naast de natuur-wetenschappelijke vakken, ook les gegeven in de algemeen-vor mende vakken. Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. Dat we daarbij zooveel mogelijk practisch zijn is niet moeilijk te begrijpen. Vooral dat werk, dat de jongens later te pas kan komen, moet worden behandeld. Daarom wordt bij het onderwijs in de Ned. taal niet vergeten, hoe requesten, verzoekschriften enz. moeten worden opgesteld, maar ook hoe een vakblad moet worden gelezen. Niet zoo lang geleden hoorde ik nog de verzuchting slaken: een sportblad en een blad met grappen, dat vindt aftrek, maar voor een boerenvakblad trekken de jongelui van thans de neus op. Dat is niets voor hen. Ik zou zeggen, dat ligt aan de jongens en aan hun ouders. Een zieke krijgt geen bruine boonen met spek, dat is wat zwaar op de maag. Maar die zelfs van de beginselen van de landbouwwetenschap niets weet valt ook de literatuur wat moeilijk verteerbaar. Daarom moeten de jongelui leeren een krant lezen. Wat men niet begrijpt slaat men ge makkelijk over. Het is dan ook noodig, dat het onbegrepene verklaard wordt. Is dat het geval, dan komt meteen ook wel een grijpen naar een vakblad. Daarin ligt dan ook een taak voor onze school. Veel tijd kunnen we er niet aan besteden. Dat is ook niet noodig. Overdaad schaadt ook hier. Elke week één artikeltje samen gelezen en besproken doet meer nut, dan de heele krant doorgelezen, on begrepen. De waarde van het onderwijs voor thans ligt dus ook daarin, dat de lust tot het lezen van vakboeken en kranten wordt aan gewakkerd. En dan buiten dit alles wordt de blik der jongens eens wat ruimer gemaakt. Er wonen ook nog menschen buiten Flakkee en van hen valt ook nog wel wat te leeren, al is het soms in het negatieve. Bij de opening van de school hield ik een speechje, dat door enkelen van de hoorders wel wat „mager" gevonden werd. Het is niet moeilijk met groote beloften te komen. Maar het versje zegt: veel beloven weinig geven, doet een zot in vreugde leven. Ik veronderstel de, dat er weinig zotten gevonden worden op Flakkee. Daarom beloofde ik weinig. Want dan moest ik het ook nakomen. En waar mijn werk mij geheel nieuw was en ik tastend nog een weg moest zoeken, zou het dwaas geweest zijn groote woorden te gebruiken. In wat ik nu gezegd heb, kan een programma van mijn werk gezien worden. Misschien ook hier en daar nog wat vaag, maar dan komt dat wel licht, omdat ook voor mij nog niet de volle zon is opgegaan. Hoe verder men in het werk komt, hoe duidelijker dan ook de taak wordt begrensd. Na deze leerrijke voordracht sluit de voor zitter met dank aan den heer Smits en de aan wezigen de vergadering. MMELSDIJK op 1 September a.s. en le klasse wor- leerlingen aange- ijl ook leerlingen eede en derde nnen worden toege- zij de bekwaamheid en te bezitten. worden ingewacht 30 Juni a.s. bij het School, den heer G. ke ook desverlangd verstrekt evenals on- e. e Secretaris, A. W. KEIJZER. ale Proeftuin voor it Overflakkee arnis (Langeweg) erkdag voor belangstel- IS TOEGANKELIJK, geeft de tuinman alle mochten worden ver- Spreekuren Dagelijks van 8V, tot 10 uur voorm. en van 1 tot 21/, n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. Vraagt onze pillen en druppels ter rege ling v. d. bloedsomloop, door H.H. Doc toren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen blf ons Is succes verzekerd. Vraagt ons boekje met talrijke al- beeldingen met duidelijke en vol ledige Inlichtingen in blanco ge sloten Convert met 25 cents insluiten aan postzegels. Wacht E voor misleiding of teleurstelling. Koopt in zaken waar U zeker van kan zijn vakkundig en succesvol geholpen te worden, en niet door min derwaardige namaak op delange baan geschoven te worden. WIJ zijn vanouds bekend het soliedste adres. Let daar voorat op. Kipstraat 43, Rotterdam Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. EVD A A ai\ Lompen, metalen, zolderoprnlmlngen. EYMAUU. Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, straat 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 60 Wie gaat er mee? Wjj zouden eens graag willen weten hoe veel liefhebbers we hier hebben die er wat voor voelen om gezamenlijk op reis te gaan. Wie van onze Flakkeesche menschen zouden er wat voor voelen om begin volgende maand een dag of zes naar België te gaan, eerst naar Antwerpen, dan naar Brussel, per auto car naar Namen, Maasvallei, Dinant, Han, bezoek aan de grotten, de|Ardennen door en weer terug naar Brussel en Antwerpen. Treinreis 2de klasse vanaf Roozendaal. Tot Roozendaal voor ieder's eigen rekening. Kosten vanaf Roozendaal per persoon, in dien we minstens 10 deelnemers of neem? sters krijgen f 75, Alles inbegrepen, logies in goede hotels, alle maaltijden auto tocht, fooien en belastingen. Uitgezonderd dranken. En we zouden verder graag opgaaf hebben wie graag zoo'n tocht later zouden willen maken, en dan wanneer, die om een of andere reden nu niet, maar later wel weer kunnen, misschien dat we hen tot eene groep kunnen vereenigen. Over het algemeen wordt er niet erg veel gereisd op ons eiland, een enkeling trekt wel eens over de grenzen van ons lieve landie, maar bij een enkeling blijft het. En toch is het heusch niet zoo'n heksentoer om eens een flinken tocht te maken naar het buiten land. Daarom beginnen we met België, gaat dat en blijkt er animo genoeg te zijn op ons eiland, dan gaan we verder, dan gaan we gezamenlijk naar Parijs, naar de Alpen, naar de Pyreneën. Flakkeesche menschen houden er niet van zich bij anderen aan te sluiten. Zoover ken nen we wel den aard van den Flakkeeënaar. Daarom wordt deze tocht georganiseerd, liefst uitsluitend voor menschen van de eilanden van Goeree en Overflakkee en van Voorne en Putten. Dan komen er clubjes menschen die elkander allang kennen, meest van ge zicht en van naam, dikwijls al heel persoon lijk, omdat wel voornamelijk het landbou wers-element er den voorrang zal hebben. Ztj, die hiervoor in aanmerking komen bedenken vooral bet groote voordeel, dat waar je in het Buitenland ook zit, dat je altijd je eigen kennissen om je heen hebt. Uit dien hoofde is gezelschap-reizen, zooals dit er een wordt, al prettig. Er gaat voor eiken tocht, die uitgeschreven wordt een gids mee, die in Roozendaal bi) het gezelschap komt en in Roozendaal pas weer het gezelschap verlaat. Gij hoeft heusch niet te denken het is niets voor mij, ik ken geen Fransch, of mijn schoolfransch zal wel niet voldoende zijn, dat doet niets terzake, de gids helpt U wel op weg. De gids zorgt voor alles, zooals van te voren voor zooveel mogelijk gezorgd wordt dat onze reizigers geen beslommeringen hoeven te maken. Men gaat op reis om andere indrukken op te doen en te genieten van andere streken, om te zien de mooie Ardennen en het vroo- lijke leven in Brussel. Een week er tusachen uit, in Juli voordat de oogst gemaaid moet worden, wie gaat er mee? Wie geeft zich op voor a s. Zondag definitief of anders toch in principe? En verder, wie voelt er wat voor om in Augustus naar de Alpen te gaan, naar Chamonix aan den voet van den Mont-Blanc, den hoogsten Alpenreus, (kosten ongeveer 200) of naar de Fyreneen, prijs eveneens circa f 200, Duur vau allebei 10 dagen. Aanmelden voorloopig schriftelijk by de redactie „Onze Eilanden". Nadere berichten komen in de volgende nummers. J. B. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. (iGeautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) INGEZONDEN MEDEDEELING. blijft men kalm en helder indien men te voren gebruikt een paar ZENUWTABLETTEN Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezo?iden aan Dr. B. J. C. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Voortzetting van liet Gist-Vitamine. Kippetjes die nooit eitjes zullen leggen. De lezer zal nu wel begrypen dat steeds m\jn stelregel is: Voer vitamine- en mine- ralenrijk voer, het zal veel misère voor komen. Ze vormen feitelijk een soort veilig heidsklep van de pluimveehouderij en al zal men nu duizendmaal aantoonen dat een goed machinist geen veiligheidsklep noodig heeft, doch leert de practijk dat men ze beter op alle machines aanbrengen kan. Zoo is het ook met de pluimveevoediDg, beter iets te veel dan te weinig. De groote vraag is echter hoeveel? want men moet wel voldoende geven, doch moet niet veel meer geven dan noodig is, omdat het anders te duur wordt. Gedroogde gist is betrekkelijk duur en vooral sinds men de waarde als voeder ont dekt heeft is de pry's sterk gestegen. Deze bedraagt van 30 35 de 100 K.G. en als men de z.g. goedkoope gist vindt van ƒ18— 20 kan men haast zeker zijn, dat men met uitgetrokken gist te doen heeft. By de meest gewone pluimvee voederings- methode n.l. die waarbij het dagrantsoen bestaat uit ongeveer 55 gram meelvoer en 55 gram graanvoer, bevat het ongemalen graan zooals ik reeds zeide nog al B vitamine. Verder bevat een der meest gebruikte grond- producten van het meelvoer, tarwezemelen, gries of grint ook vitamine B, evenals gele mais. Vandaar dat bij een dergelijk voeder men ook zonder' groenvoer wat vitamine B betreft met 3 a 4 gist volstaan kan of 1 a 2 cereina, dat veel sterker is. Er zijn zooals ik reeds vermeld heb ook preparaten in den handel, die levertraan en gist bevatten en die men direct in het meelvoer kan mengen Voor kuikens heb ik daarvoor aangegeven het Sapiol II dat een geheel andere verhou ding der vitaminenhoudende grondstoffen bevat dan Sapiol I dat voor kippen gebruikt wordt. Teneinde nog even een punt te behandelen dat me vandaag weer sterk trof vermeld ik even het volgende: Uit het Oosten des lands ontving ik heden een aantal door de justitie verzegelde Bar nevelder kuikens, die als hennetjes verkocht 69) De torenklok van Rodeck sloeg langzaam en dof tien. 't Was doodstil buiten in het bosch en even stil binnen in het huis, waar een doode lag. De slotbewaarder en de dienstboden hadden zich te rusten begeven, zoowel als mevrouw van Eschen- hagen. Ook bij haar eischte de uitgeputte natuur eindelijk haar recht; na den langen en vermoeien- den rit van Burgsdorf had ze dien dag héél wat beleefd! Alleen een paar vensters waren nog flauw verlicht; zij behoorden tot de kamers, die men voor mevrouw Walmoden en den overste van Falken- ried had ingericht en die slechts door een voor vertrek van elkaar gescheiden waren. Falkenried wilde de jonge vrouw den volgenden dag vergezellen, als zij naar de stad terugkeerde. Hij had haar en Regina nog gesproken en daarop geruimen tijd bij het lijk van den vriend zijner jeugd gestaan, die hem den vorigen dag nog zoo opgewekt „Tot weerziens!" had toegeroepen, en toen nog zoo vervuld was geweest met de plannen en voornemens voor zijne toekomst en nieuw ver worven bezittingen. Nu was 't daarmee voor goed n. Koud en roerloos lag hij daar, en koud en somber stond Falkenried thans in zijne kamer aan het venster. Zelfs dit vreeselijke voorval was niet bij machte, hem zijn ijskoude bedaardheid te doen verliezen, daar hij reeds lang verleerd had den dood als een ongeluk te beschouwen, 't Was hard en moeilijk om te leven niet om te sterven! Zwijgend staarde hij naar buiten in den winter nacht, en ook hij zag dat wonderlijke, geheimzin nige licht, dat de duisternis verhelderde. Aan den verren horizon flikkerde 't thans met een donker- rooden gloed; de geheele noordelijke hemel scheen als met vurige vlammen bezaaid. Roodachtig, als door een purperen sluier, blonken de sterren en nu vlogen er enkele stralen op, steeds talrijker steeds hooger tot aan het zenith stijgende, en onder dien vlammenden hemel lag koel en wit de be sneeuwde aarde, het noorderlicht schitterde in al zijne pracht. Falkenried was geheel verzonken in dien aan blik, zoodat hij niet hoorde, dat de deur van het voorvertrek geopend en weer gesloten werd. Zacht opende zich nu de deur van zijn eigen kamer, die slechts op een kier stond; doch de binnentredende maakte zijne aanwezigheid niet kenbaar, maar bleef onbeweeglijk op den drempel staan. De over ste stond nog altijd aan het venster; maar bij het flikkerend licht'van de kaarsen, die op tafel brand den, was zijn aangezicht duidelijk zichtbaar, de scherpe trekken en diepe lijnen en het bewolkt, van verdriet gerimpeld voorhoofd onder het witte haar. Hartmut schrikte onwillekeurig zóo groot had hij zich die verandering niet voorgesteld. Die man, nog in de volle kracht van zijn leven, zag er als een grijsaard uit, en wie had hem dien vroe gen ouderdom bezorgd? Een paar minuten verliepen onder diep stil- werden aan de goedgeloovige gemeente, doch waarvan de politie vermoedde dat het haantjes waren. Na lijkopening bleek dit ook inder daad het geval te zijn en hebben we hier te doen met een jaarlijks terugkeerenden zwendel om menschen, die niet al te veel verstand hebben van kippen, te bedriegen. Soms worden de kammetjes en lellen der haantjes geknipt, doch in het geval van vandaag was veel handiger bedrog gepleegd en had men n 1. de kammetjes min of meer doen verdrogen, ineenschrompelen en zwart gemaakt met een chemisch preparaat, dat waarschijnlijk helscbe steenoplossing is, doch dat ik nog moet onderzoeken. Deze kippetjes die nooit eieren zullen leggen zijn in ver schillende gemeenten verhandeld en mijns inziens kan hier niet flink genoeg gestraft worden, daar de bedrogen kooper vrijwel altijd behoort tot de kleine luiden die geen tijd en gelegenheid hebben zich grondig op de hoogte te stellen van de pluimveehou derij en die dan met goedkoope hennetjes denkt van 't winter eenige waardevolle eitjes te rapen. De meer geroutineerde pluimveehouder ziet wel ook zonder op de kam te letten aan den bouw der dieren, grofheid der pooten enz. dat het haantjes zijn. De kuikens waren allen flink ontwikkeld en wogen gemiddeld 450 gram. Een dergelijk bedrog komt ook bij eenden voor. Hier kan men op den eersten dag reeds het geslacht onderscheiden als men het z.g.n. „geheimpje" kent. De eendenhouders ver- koopen dan ook vaak de woerdjes voor een paar cent aan opkoopers die ze z.g. voor de slacht opfokken. Onlangs werd ik bij een paar enthousiaste dames geroepen, die mijn advies vroegen, aangezien hun koppel eenden geen enkel ei legden. En de koopman had nog wel gezegd toen hij ze verkocht dat hij hoopte dat ze goed zouden leggen. De geheele koppel ongeveer 50 stuks bleek uit woerden te bestaan. Ik voor mij maak behoudens een heel enkele direct na het uitkomen alle woerdjes dood, wat wel een allerberoerdst werk is als men na vier weken zorgen een mooi broedsel kuikens heeft en er soms de helft van dood moeten, doch pluimveehou derij is nu eenmaal een centenkwestie en woerden en haantjes ppfokken kost geld. Dr. te Hennepe. Voor huis en hof. Een goed tuinman denkt steeds aan de toekomst, anders raakt hij uitgeput. Het eene gewas is nog maar amper geoogst, of het opvolgende vraagt zijn zorgen. Nu de eerste voorjaarsgroenten, als spinazie, raap stelen en radys geoogst zijn, ontstaat er ruimte voor andere gewassen, hetzij voor een juiste opvolging van reeds eerder ge zaaide groenten, hetzij voor de herfst en wintergroenten. Als zoodanig komt ook de ramenas in aanmerking, welke zeer na verwant is aan de radijs, wat duidelijk blijkt uit den vorm der bladeren, bloemen en vruchten. Ook de smaak der ramanasknollen komt met die der radijs overeen, hoewel de smaak van ramenas veel scherper is. De winter-ramenas wordt eind Juni begin Juli gezaaid op een daarvoor bestemd stukje grond, of op een open gekomen ruimte. Ook een kaalgewor- den plekje, ontstaan door het afsterven van een sla- of koolplant, is daarvoor zeer ge schikt. In dit laatste geval leggen we een paar zaadjes bij elkaar op zoo'n kaal plekje (natuurlijk niet boven op den grond) en na het opkomen laten we alleen het sterkste plantje staan. Op rijen gezaaid nemen we een 30 cM. afstand tusschen de rijen en na het opko men worden de plantjes tot op een afstand van ongeveer 20 cM. uitgedund. Bij voorkeur zaaien we niet op grond welke het voor gaande jaar of dit jaar met verschen stal mest is bemest, daar dit de kans op worm stekigheid aanmerkelijk vergroot, waardoor de knollen vrijwel waardeloos worden. Om den aangenamen smaak ten volle te behouden, verdient het aanbeveling de knollen niette groot te laten worden, terwijl gedurende den winter de knollen op een vorstvrije plaats moeten worden bewaard. Zooals den lezer bekend is, wordt de ramanas als een toe- spy's bij de boterham gebruikt, terwijl het tevens dienst doet als huismiddeltje tegen verkoudheid. (Uitgehold en met suiker (basterd) aangevuld). Het steken van asperges duurt tot onge veer St. Jan (24 Juni), hoewel de weersge steldheid alsmede de toestand der planten een zeer groote rol spelen. Dit bepaalt het tijdstip van ophouden. Na den oogst wordt de aarde, welke in het voorjaar op de bedden is gebracht, voorzichtig met een vork en handen van de bedden verwijderd, zorgdra gende dat geen stengels worden beschadigd. Deze grond wordt in de paden gebracht, zoodat het geheel waterpas komt te liggen. Hierna is het gewenscht de bedden op nieuw te bemesten, om een krachtige ont wikkeling der stengels te krijgen. Vertoon en zich tal van bruine vlekjes op het loof (roestziekte) dan terstond bespuiten met Bordeausche pap van 1 sterkte. Het be ruchte aspergekevertje, dat meermalen ge duchte schade aanricht kunnen we bestrijden door het loof te bespuiten met tabakstof, tabakswater, fijne kalk, insectenpoeder, of met een oplossing van 1 deel Parijsch groen en 1000 deelen kalkmelk van 1 sterkte. Door de stengels van onderen naar boven door de gesloten hand te halen, kunnen we tal van eieren en larven vernietigen. Is de kwaal erg, dan laten we het afgestorven lof staan tot den winter. Tegen dezen tijd ver schuilen de kevertjes zich in de holle sten gels, zoodat we ze gelijk met het afgesneden loof doen verdwijnen. Andijvie voor najaarsverbruik wordt ook in het laatst .lezer maand gezaaid. Te vroeg voor dit doel gezaaide andijvie wil nog wel eens doorschieten. In den volksmond speelt ook hier weer de datum van St. Jan (24 Juni) een groote rol. De bloemkool welke in het voorjaar als weeuwen is uitgeplaut, kan nu worden ge oogst. Geregeld moeten de planten worden nagegaan. Een rijpe kool welke niet tijdig wordt geoogst verliest by zonnig weer spoe dig haar blankheid en krijgt een gele kleur. Zoodra een bloemkool rijp is gaan de hart- bladeren, die eerst over de kool heen gebo gen lagen rechtop staan, zoodat het zonlicht vrije toegang heeft. Wenscht men dan nog niet te oogsten dan kan dit enkele dagen worden uitgesteld, door de nerven dezer hartbladeren te knikken (niet breken) en de bladeren weer over de kool te buigen. Ook een los blad, dat af en toe wordt ververschd zwijgen, en daarop klonk een stem door het ver trek, halfluid, smeekend, en toch vol met geweld bedwongen hartelijkheid, een enkel, veelbeteeke- nend woord: „Vader!" Falkenried ontstelde, alsof de stem van een geest zijn oor had getroffen. Langzaam wendde hij zich om met een uitdrukking op het gelaat, alsof hij werkelijk aan een spookverschijning dacht. Hartmut trad schielijk een paar stappen nader en bleef toen staan. „Vader, ik ben 'tl lk kom Hij verstomde, daar hij thans de oogen van zijn vader ontmoette, de oogen, die hij zoo gevreesd had; en wat hij daarin las, benam hem den moed om iets meer te zeggen. Hij boog het hoofd en zweeg. Uit het aangezicht van den overste scheen elke bloeddroppel geweken. Hij had van niets geweten, bij vermoedde niet dat zijn zoon zich onder éen dak met hem bevond, hij was volstrekt niet op dat weerzien voorbereid; maar 't ontlokte hem geen uitroep, geen gebaar van toorn of van zwak, heid. Straks en zwijgend zag hij den persoon daar vóór hem aan, die eens zijn alles was geweest. Eindelijk hief hij langzaam de hand op en wees naar de deur. „Ga heent" „Vader, hoor mij aanl" „Ga heen, zeg ik!" klonk 't thans op dreigen den toon. „Neen, ik ga niet heen!" riep Hartmut opge wonden. „Ik weet dat onze verzoening van dit ons weerzien afhangt. Ik heb u verdriet aangedaan hoe bitter en zwaar, dat voel ik eerst nu; maar ik was een jongen van zeventien jaar en kan als zoodanig dienst doen. Dit alles is evenwel maar van zeer korten duur. De roode en witte kool alsmede de gele en groene savoyekool moet naar den hiervoor bestemde grond worden overgebracht en voor het einde dezer maand hun groeien hebben hervat, willen we verzekerd zy'n van winter? en voorjaarkool. Tusschen de koolrijen kunnen kropsla- planten worden geplant, mits deze een voorsprong op de kool hebben, daar ze anders worden overgroeid. Om steeds jonge wor teltjes te hebben zaaien we bij opvolging door tot einde Juli, terwijl we nu de in Mei gezaaide winterwortels flink uitdunnen. In de meeste gevallen blijven ze altijd nog te dicht staan. Houdt verder den grond los met den schoffel. Het 10de huis vau het Centraal Genootschap. Het Centraal Genootschap voor Kinder- herstellings- en Yacantie-kolonies, waarvan zich de bemoeiingen op ongelooflijk snelle wyze uitbreiden, heeft dezer dagen een be staand huis te Ellecom aangekocht en daar door het getal van haar koloniehuizen op 10 gebracht. Bijna alle reeds onder het beheer van het Genootschap staande koloniehuizen zijn nagenoeg den geheelen winter geopend ge weest. Het aantal verpleegdagen, dat in 1924 148640 bedroeg, steeg in 1925 tot 170314, in 1926 tot 204496, in 1927 tot 243064. In het tijdvak van 1 Januari tot 30 April van dit jaar bedroeg het aantal verpleegdagen 64800, dat is wederom 13535 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1927. De groei houdt dus aan en het Genootschap heeft tot plicht voor ver- plegingsruimte te zorgen. Op 9 Juni a.s. kunnen reeds 56 zwakke kinderen het nieuwe koloniehuis „Veluwe- zoom" te Ellecom betrekken. 3 kolonies van 5 weken kunnen dezen zomer geplaatst wor den en zg'n reeds volledig besproken. Dan moet het huis gesloten worden om te worden verbouwd en uitgebreid als een aan de eischen voldoend koloniehuis voor ongeveer 100 kinderen. Yoor den aankoop, den verbouw en de inrichting is ongetwijfeld een som van 100.000.— noodig; tot nog toe beschikt het hoofdbestuur echter slechts over ƒ35 000. Wil Nederland ons helpen om ƒ65.000.— bijeen te brengen, teneinde het gewenschte doel te bereiken? 65.000.— lijkt een heele som, maar hoe gemakkelijk kan dit bedrag bijeen gebracht worden, indien ieder, die dezen zomer naar buiten gaat en nieuwe kracht opdoet voor zichzelf en zijn gezin, een bydrage stort voor dit mooie doel: het verschaffen van levenskracht aan het zwakke Nederlandsche kind. Nederland heeft zoo vaak getoond voor zwakken en ongelukkisen veel te voelen. Moge het ook thans aan deze traditie ge trouw blijven. Bydragen voor dit doel worden gaarne ingewacht by Th. M. KETELAAR, Penningmeester^ van het Centraal Genootschap. Postgiro No. 16038. Laatste middel. Advertentie: Lieve Marie, keer terug; de modiste wacht op je. Je man. 't svas mijne moeder, die ik volgde. Bedenk dit, vader, en vergeef mij vergeef uw zoon!" „Ge zijt de zoon van de vrouw, wier naam ge draagt niet de mijnel" zeide de overste scherp „Een Falkenried heeft geen eerlooze tot zoon. Hartmut wiide opstuiven bij dit vreeselijke woord, het bloed steeg hem weer brandend en gloeiend naar het voorhoofd maar daar zag hij een ander voorhoofd onder sneeuwwit haar en met geweld bedwong hij zijne drift. Beiden meenden alleen te zijn nachtelijk stilte heerschte rondom, het geheele kasteel lag in diepe rust zij vermoedden niet,, dat hun ge sprek door een derde werd gehoord. Adelheid van Walmoden had zich niet te rusten begeven; zij wist dat ze toch niet zou slapen na den dag, waarop ze zoo plotseling en op zulk een akelige wijs weduwe was geworden. Nog in het donkere reiskostuum, dat zij op dien rampzaligen rit had aangehad, zat ze in hare kamer, toen de stem van den overste Falkenried op eens tot haar doordrong Met wien kon hij nog spreken op dat late uur? Hij was hier immers geheel vreemd, en zijn stem klonk zoo wonderlijk dof en dreigend! Bezorgd stond de jonge vrouw op en begaf zich naar het voorvertrek, dat tusschen de beide kamers lag slechts even, zooals zij meende, en alleen om zich te overtuigen, of er niets kwaads aan de hand was Nu hoorde zij een andere stem, die zij kende, hoorde het woord: „Vader!" en nu rees eensklpas een vermoeden van de waarheid in hare ziel op dat reeds door de volgende woorden werd beves tigd. Als aan den grond vastgeworteld, bleef zij staan; maar door de slechts half gesloten deur drong elk geluid tot haar door. „Gij maakt mij dit uur niet gemakkelijk zeide Hartmut, zich met geweld beheerschende. ,,'t Zij zoo ik heb niet anders verwacht, Wal moden zal u wel alles verteld hebben, dat kan ik mij voorstellen; maar dan heeft hij u ook niet kunnen verzwijgen, wat ik bereikt en hoever ik 't gebracht heb. Ik breng u den lauwerkrans van den dichter, vader, den eersten lauwerkrans, die mij ten deel is gevallen. Leer mijn werk kennen, Iaat 't tot u spreken, en dan zult gij gevoelen, dat de schrijver niet leven en ademhalen kon onder den dwang van een maatschappelijke betrekking die alle poëzie doodt dan zult ge dien ongelukki- gen jongensstreek vergeten." Dat was weer Hartmut Rojanow, die thans sprak, met zijn laagdunkenden trots, zijn hoog moedig zelfbewustzijn, dat hem zelfs in deze oogen- blikkcn niet verliet, de dichter van de „Arivana" voor wien geen plichten en geen slagboomen be stonden; maar hier vond hij een rots, waartegen hij het hoofd stiet. „Een jongensstreek?" herhaalde Falkenried even bits en kortaf als straks. „Ja, zóo heeft men 't genoemd, om mij mijn dienst in blijven mogelijk te maken; ik noem 't anders en al mijne kame raden doen dat mét mij. Gij stondt op het punt van vaandrig te worden, eenige weken later zou 't ook voor de wet schandelijke desertie zijn ge weest; ik heb 't nooit als iets anders beschouwd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1