Vergadering N HULST 1 ershoek LFf I ZOON - MIDDELHUIS erij Marts J. 9. BH IJS IN WIJNEN en GEDISTILLEERD EN EN GEREEDSCHAPPEN saS88J OOR DE LEDEN IEVE SUIKERFABRIEK den op Maandag 21 Mei gs 2*1,2 uur (zomertijd) "er te Middelharnis. Namens het Bestuur. EN" et. Voorstraat 209 - Sommslsdijk AAMBEIEN. JL DE SALAMANDER J. WOENSDAG 23 MEI 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. Voor huis en hof. BINNENLAND Herkingen, vm. en 'sav. leeskerk- Middelharnis, vm. en 'sav. leeskerk. Ouddorp vm. en 'sav. leeskerk. an den helmina middels 13 jaar RK. ;eskerk. d. Wal. "ren. :and. eskerk. olhuijs. S'dijk. d. eskerk. nnam. E- ~skerk VERKOOP! NGEN. OP WOENSDAG 2S MEI 1928, namiddag 2 uur aan de Voorstraat te Middelharnis, ten verzoeke van de erve van Mej, Wed. M. Born. Een volledige Burger-Inboedel. Notaris VAN BUUREN. Op MAANDAGEN 14 en 21 Mei 1928, des avonds 7 uur (z.t.) te Sommelsdijk in Hotel Spee Veiling en Afslag van een Woon- en Winkelhuis, waarin sinds vele jaren een Hoek- en Banketbakkerij isuit- uitgeoefend aan den Oostdyk te Sommels dijk. en een Huis met Pakhuis en Tuin aan de Voorstraat te Sommelsdijk. Dadelijk te aanvaarden. Ten verzoeke van de Erven van L. Wessels. Notaris VAN DER SLUYS. Op WOENSDAGEN 6 en 13 Juni 1928 Jdes avonds 7 uur te Middelharnis in Hotel Meijer, Veiling en Afslag van een huis en erf aan den Ring; een huis en erf in de Nieuwstraat en een huis aan den Westdijk te Middelharnis. Een huis en erf aan de dubbele Ring te Sommelsdijk. Alles be- hoorende tot het faillissement van den heer C. G. Bruggeman. Notaris VAN BUUREN. uuumutiiiiiiuuuuuuiiKiiKiuiiKiiiiuiiiiKuaiuiuiiiimutüUiiuiiiai IC TkUnDtn 9ÏB.TRI „SI RNIS - ZANDPAD 226-TEL.81 PEC1AAL ADRES VOOR EN TEER EN CARBOLINEUM MASTICK, RUBBERVILT, ENT KLEUREN ENZ. OPGERICHT 1768. AT 5 - MIDDELHARNIS erverkoopers. courant op aanvraag gratis en Iranco. Spreekuren Dagelijks van 8'/2 lot 10 uur voorin, en van I tot 2'/a n.m. en volgens alspraak. Telefoon No. 236. RADICALE GENEZING de hardnekkigste Aambeien kunt U genezen binnen enkele weken. Kipstraat 43, R'dam Niet goed, geld terug. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 57 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Dr. B. J. 0. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Botterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Kuikenvoeding. Gist is leven. Eet Gist'Vitamine. Zooals ik reeds aangegeven heb veroor zaakt een tekort aan B. vitamine ernstige zenuw-ziekten, en is met de bestudeering van een dergelijke ziekte eigenlijk de ge heels vitamine-theorie begonnen. In Indië is n.l. in 1897 door Prof. Eykman gevonden dat de zoo gevreesde beri-beri samen ging met het eten van gepolijste rijst door de inlanders. Hy had opgemerkt dat sommige kippen in het hospitaal waar hij arts was ziek werden en een eigenaardige zenuw-verlamming vertoonden, die hij poly- neuritus noemde. Hij ontdekte verder dat deze kippen gevoerd werden met rjjst die uit de keuken overgebleven was en ging nu proeven nemen door kippen met verschil lende soorten rijst te voeren. Sommige kippen kregen ongepelde rijst, sommige half gepo lijste rijst en sommigen witte rijst. Alleen de kippen gevoerd met witte rijst kregen de ziekte en men kon ze genezen door ze ongepelde rijst te voeren. Niet alleen rijst maar ook sago en tapioca, als men deze alleen voerde zonder bevoer, veroorzaakten de ziekte. Deze kippenproeven werden nu op eenige groepen gevangenen voortgezet en spoedig bleek dat van de gevangenen die gepolijste rijst kregen 1 op de 39 beri-beri kreeg en van de gevangenen, die half-ge- polijste rijst kregen slechts 1 op de 10.000. Spoedig daarop werd ontdekt dat de geheim zinnige stof die de beri-beri voorkwam of genas met alcohol uit de rijstzemelen ge trokken kon worden en dat by gebrek van den stof de ziekte ontstond. Deze onbekende stof, die ook in water oplosbaar was noemde men later het B. vitamine. Zeer berucht werd de ziekte tijdens den oorlog toen het Engelsche leger in Mesopo- tanië er ernstig aan leed. Ook hier was weer opmerkelijk dat de Engelsche troepen die „atta" en „dabl" aten (gemaakt van meel met zemelen en erwten) er geen last van hadden. Nog een opmerkelijk geval is geconstateerd tijdens de Russisch-Japanschen oorlog. Op de Japansche vloot had men een proef ge nomen met voedsel dat vitaminen bevatte en bij het landleger niet. Het gevolg was dat bij het landleger zegge tweehonderd duizend gevallen van beri-beri voorkwamen en bij de vloot geen één. Het rantsoen der landsoldaten bestond per dag uit 140 gram vleesch en 840 gram rijst en dat van de zeesoldaten uit 500 gram vleesch, 560 gram rijst en 280 gram geheele gerst. Hier hebben we dus een interessante ziekte, die honderdduizenden menschen het leven gekost heeft en waarvan door een toevallige proef op kippen de oorzaak ont dekt is, tot zegen der menschheid. De ziekte wordt gekenmerkt door ernstige zenuw- en hartverschijnselen en spjjsverteringsziekte. Deze laatste merkt men het eerst, doch tenslotte volgt de dood na algemeene ver- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 66) „Vindt ge dat? En hebben wij er dan niets mee te maken?" viel de opperhoutvester hier toornig in. „Neen, papal Willy vindt, dat men zich in zoo'n geval volstrekt niet aan zijn ouders behoeft te storen." „Wét vindt Willy?" vroeg mevrouw van Eschne- hagen, die bij dit weergaloos gezegde haar spraak vermogen terugkreeg. „Dat men van elkaar moet houden, als men man en vrouw wil worden, en daarin heeft hij groot gelijkt" verklaarde Toni met buitengewone opge wektheid. „Bij onze verloving is daarnaar niet gevraagd, alles is eigenlijk buiten ons omgegaan, maar voor de tweede maal laat ik mij dit niet op nieuw welgevallen. Ik zie nu eerst in, hoe gelukkig 't is, als twee menschen elkaar met hart en ziel liefhebben, en hoe merkwaardig Willy daardoor veranderd is. Nu wil ik ook op die manier bemind worden als Mariëtta, en als ik geen man tegen- hom, die dat net zóo doet, dan trouw ik in het geheel niet!" En met deze verklaring, die aan beslistheid lamming. Bij kippen en duiven kan men zooals gezegd de ziekte gemakkelijk veroor zaken door het voeren van witte rijst en water. Zoo liet in 1911 op een congres van tro pische ziekten te Berlijn Dr. Schaumann een aantal totaal verlamde duiven zien. De dieren zagen er verder ook ellendig uit, ruw in de veeren. Nu werden de dieren ieder gevoerd met een balletje gist en spoedig beleefden ;de congresbezoekers een wonder; den volgenden dag huppelden de dieren weer geheel vroolijk in hun kooien, aten en dron ken met goeden eetlust en toen ze losgelaten werden vlogen ze door de zaal heen alsof ze nooit lam geweest waren. Dit zelfde nu heb ik bij kippen die mij totaal verlamd toegezonden werden, herhaalde malen gezien. Soms zijn de dieren zoover heen dat men ze kunstmatig voeren moet, doch heel vaak ziet men ze dan na een paar dagen weer rondloopen alsof er niets gebeurd was. De gist-vitame is tevens een der sterkste vitaminen. De meesten worden snel gedood door verhitting (groenten in bus enz.) doch1 het gist-vitamine weerstaat zoowel uitdragen als verhitten heel goed. Het komt voor in granen en peulvruchten, bij de granen in de kiem en by de peulvruchten in het zaad (erwten, boonen) zelf. Het beste geneesmiddel werd feitelijk tijdens den oorlog in 1916 ontdekt toen ook het Engelsche leger op Gallipoli ernstig aan beri-beri leed. Men bereidde toen in Londen een extract uit gist, dat het werkzaam be standdeel in groote concentratie bevatte waardoor men dus gemakkelijk kleine hoe veelheden met groote genezende vermogens kon overbrengen naar het bezettingsleger. Dit extract noemde men „Marmite". Het is een dikke, bruinachtige stof, die thans heel veel gebruikt wordt om met water aange mengd een smakelyke en krachtige soep te geven. Het is een geliefkoosd middel op de tafels der vegetariërs, en de smaak doet veel aan die van vleesch denken. De soldaten genazen na 7 gram marmite tweemaal per week verstrekt. Teneinde dit extract gemakkelijker han teerbaar te maken voor pluimveevoeder wordt het ook in poedervorm in den handel ge bracht onder den naam van Cerema, Wie dit goed gevolgd heeft zal meteen begrepen dat hieruit weer een berg van knoeierij, waarvan wy pluimveehouders de dupe zyn, volgt. In Engeland wordt n.l. ontzettend veel gist jaarlijks tot marmite verwerkt d.w.z. het vitamine B er uit getrokken. Er blijft dus gist over zonder vitamin B en deze uit getrokken gist is voor den leek niet te onder scheiden van goede gist. Goed gist kost echter ongeveer 35,de 100 K.G. en uitgetrokken gist slechts de helft. Het koopen van gist is dus grootendeels een zaak van vertrouwen en wie zijn geld besteed aan uitgetrokken gist komt bedrogen uit. Het gist-vitamin zet de stofwisseling aan en tevens de werkzaamheid der witte bloed lichaampjes. Vandaar dat gist al lang als volksmiddel was tegen verstopping en steen puisten. Merkwaardig nu is weer dat het benoodig- de vitamine afhangt van de hoeveelheid en den aard van het voedsel. Voert men meer vet dan moet ook het gehalte aan B vitamine verhoogt worden. Het moderne pluimvee lijdt als het ware niets te vvenschen overliet, stapte freule Antonie met liet hoofd in den nek de kamer uit, vader en tante in een onmogelijk te beschrijven stemming achterlatende. De opperhoutvester bedaarde het eerst, hoe wel zijn stem nog duidelijk zijn drift en verstoord heid verried, toen hij zich tot zijne schoonzuster wendde, zeggende: „Daar heeft je jongen nu iets moois uitgericht, Regina! Nu wil Toni ook „bemind" worden, zoo als ze heel romantisch uitdrukt, en begint zich allerlei sentimenteele grillen in het hoofd te halen, en Willy schijnt haar in dat opzicht al een heel eind vooruit te zijn Ik geloof waarlijk, dat hij die tweede liefdesverklaring op zijn eigen houtje heeft klaargespeeld." Mevrouw van Eschenhagen liet deze bittere toespeling op hare vroegere bemoeiingen onopge merkt; maar er lag een uitdrukking op haar gelaat, die weinig goeds verried, „Gij schijnt dat geval als een grap te beschou wen." antwoordde zij. „Ik vat 't anders op." „Dat zal je niet veel helpen," hernam Schönau. „Als zoo'n modelzoontje ééns tegen het moeder lijk gezag in opstand komt, is de zaak meestal hopeloos, voornamelijk als hij verliefd is. Maar ik ben toch nieuwsgierig, hoe Willy zich eigenlijk als verliefd jonkman voordoet. Dat moest een werk- waardig gezicht zijnl" Zijne nieuwsgierigheid zou terstond bevredigd worden, want juist verscheen Willibald. Hij had onderwijl de komst van zijne moeder vernomen en was dus eenigszins voorbereid; en dat 't iets bijzonders moest zijn, wat haar zoo onverwachts naar Furstenstein voerde, kon hij wel onderstellen. De jonge majoraatsheer koos nu echter niet het aan een „chronisch vitamine-lek" want met elk ei gaat een bepaalde hoeveelheid vita minen, die noodig zijn voor het kuiken, uit het lichaam. Op vele plaatsen waar de dieren niet over voldoende groenvoer beschikken, treedt al heel gauw chronisch vitamine ge brek op wat zich uit door beenzwakte, ver lammingen, verhoogde gevoeligheid voor ziekten. Vandaar dat het moderne pluimvee wil het op peil blijven wat zijn gezondheid betreft naast goede, eiwitrijke voeding, ook vitamine-ryke voeding noodig heeft; zoowel het kuiken als de kip. In het ei hebben we feitelijk een vitamine bron van hooge waarde, vandaar dat de kwaliteit van het ei door vitamine-rijk voedsel der kippen zeer ver betert en dat voor de kuiken voeding vitamine ryk voedsel een eerste vereischte is. Niet ten onrechte leest men tegenwoordig in de bla den: Gist is leven. Dr. tb Hennepe. Voor Allen die Sukkelen met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. (Adv.) Eenige vijanden onzer rozen en hoe ze te bestrijden. Ook de koningin der bloemen heeft haar belagers, welke al onze goede verwachtingen teniet doen, indien wij niet tijdig ingrijpen en te hulp komen. Een der meest verrader lijke vijanden van de rozen, vooral de fijne zwakgroeiende, is een parasitische op de bladeren levende scbimmelsoort, bekend onder den naam van sphaerotheca pannossa. Deze schimmel is te onderkennen aan witte vlekjes, zoowel aan de onder- als aan de bovenzyde der bladeren. Deze vlekjes ver menigvuldigen zich zeer snel, zoodat in een minimum van tijd de bladeren met viltig melkwit bekleedsel zijn bedekt. De schimmel beperkt zich niet tot de bladeren alleen, doch ook de stengels worden aangetast, zoo dat er in ernstige gevallen reeds van verre te zien is, waaraan de struiken lijdende zyn. De noodige sappen voor deze snelle ver meerdering en groei der schimmel wordt uit de bladeren getrokken, wat het gevolg heeft, dat deze hun groene kleur verwisselen voor geel en tenslotte afsterven. Bij vochtige, warme zomers verspreidt de schimmel zich ontzettend snel. De kiemen, de conidiën, worden door den wind voort gedreven en vallen neer op vochtige blade ren, ontkiemen hier en verspreiden aldus de ziekte van de eene struik op den andere. Waar de schimmel „het wit" zich in den zomer ontwikkelt,komen in het najaar nieuwe organen en deze organen veroorzaken het volgend jaar opnieuw de ziekte. Deze organen, de z.g. vruchtjes peritheciën geheeten, zijn kogelvormig en hierin bevinden zich een achttal ascosporen. Deze vruchtjes moeten daarom zorgvuldig worden verwyderd, door in het najaar alle rozenblaadjes van de struiken te plukken en te verbranden. Bovendien kunnen wy de bovenste grond laag ter dikte van ongeveer 5 a 6 c.M. ver hazenpad, zooals voor twee maanden, toen hij de rozen in zijn zak had verstopt; zijne houding ver ried, dat hij zich had voorgenomen den strijd, die nu eens onvermijdelijk was, moedig te aanvaarden. „Daar is je moeder, Willy!" begon de opper houtvester. „Zijt ge niet verbaasd haar hier te zien?" „Neen, oom, dat ben Ik niet!" was het antwoord; maar de jonge man achtte 't toch geraden op een eerbiedigen afstand van zijne moeder te blijven, want deze stond daar als een dreigende onweers wolk, en ook hare stem klonk als het rommelen van den donder in het verschiet, toen zij vroeg: „Weet ge dus, waarom ik hier ben gekomen?" „Dat kan ik wel raden, mama, al begrijp ik niet, hoe gij 't hebt vernomen ,,'t Staat in alle couranten daar staat 't!" viel mevrouw van Eschenhagen hier in, op het dagblad wijzende dat nog op tafel lag, „en boven dien heeft Toni ons alles verteld, weet ge alles." Zij sprak dit laatste woord allerkwaadaardigst uit, maar Willy werd hierdoor volstrekt niet van zijn stuk gebracht en antwoordde dood bedaard: „Wel nu, dan behoef ik 't niet te doen. Anders had ik nog vandaag met oom gesproken." Dat was al te erg. Nu barstte de onweerswolk met donder en bliksem los en ontlaadde zich met zulk een geweld boven het hoofd van den jongen majoraatsheer, dat er eigenlijk niets anders voor hem overbleef dan Ijlings in den aardbodem te ver zinken, die iemand van zijn aard en karakter niet langer mocht dragen; maar hij verzonk volstrekt niet, hij boog slechts het hoofd, en toen het onweer eindelijk ophield mevrouw Regina moest nood zakelijk eens adem scheppen hief hij 't op en zelde; vangen door andere frissche grond. In het voorjaar worden de rozen als een voorzorg maatregel flink afgeborsteld met een emulsie van groene zeep met water en wat ruwe carbol. Ook zwavelen en een oplossing van 3 keukenzout met water den anderen dag gevolgd door een bespuiting met een zelfde oplossing van 1£ geeft goede resul taten. Door het rijke bloeien verzwakken de rozen en hoe zwakker de struiken zyn, hoe grooter kans op deze kwaal. Daarom er voorzorgen dat de planten zoo sterk mogelijk zyn. De rozen daarom in het voorjaar goed mesten met koemest of beer en in den zomer de rozen eenige malen begieten met roetwater. Men neemt hiervoor roet op 18 liter water en laat dit eenige dagen aftrek ken. Dat vele rozen niet voldoende bloeien, vindt heel vaak zijn oorzaak in te weinig voeding voor de planten. Zijn de struiken door de luis aangetast, dan worden deze eenige malen bespoten met een sterke zeepsop, waarvoor het zeep sop na de wasch uitstekende diensten kan bewijzen. Zyn enkele bladeren erg dicht met luizen bezet, dan worden deze afgeplukt en de luizen dood gedrukt. Verder krijgen onze rozen ook nog bezoek van het bekende kevertje, het Lieveheersbeestje. Dit vlugge diertje is een uitstekend bondgenoot in onzen strijd tegen de luizen en daarom laten wij deze volkomen ongemoeid. Een ander kever tje met een goudgele kleur, welke de bloe men uitvreet wordt evenwel verdelgd. Zooals de lezer bekend is, wordt het groot ste deel der rozen gekweekt door middel van veredeling op verschillendesterk groeien de rozestammen. Als de veredeling is gelukt, dan wordt het z.g. „wilde" hout weggesnoeid. Telkens schieten weer spruiten uit den stam of uit de onderste takken. "Waar deze sprui ten de sappen tot zich trekken, welke juist voor de edeloogen zoo noodig zijn, moeten deze zorgvuldig en direct worden verwyderd. Voor wat de plaatsing van verschillende rozesoorten betreft, verwijzen wij naar een der voorgaande artikelen. RIJWIELFABRIEKEN 1927. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft thans reeds de statistiek van de voort brenging en bet verbruik dezer rijwielindu strie over 1927 gepubliceerd. Wij ontleenen daaraan de volgende cijfers, welke wijzen op een voortdurend stijgende productie. 1923 1924 1925 Aantal rijwielfabrieken met eene productie van 500 of meer ry- wielen27 30 31 Aantal gebouwde ry- wielen(X 1000 stuks) 79,5 S6,9 121,2 Waarde daarvan (X 1000)5908 5926 7628 Personeel op 15 Sep tember1444 1595 2105 Primair machinevermo gen op 31 December. 1349 1836 1422 1926 1927 Aantal rywielfabrieken met eene productie van 500 of meer rijwielen. 35 38 Aantal gebouwde rijwielen (X 1000 stuks)152,4 181,5 Waarde daarvan (X J 1000) 9191 9796 Personeel op 15 September 2202 2327 „Mama laat mij nu ook eens iets zeggen „Wilt gij eens iets zeggen 1 Dat's wezenlijk merk- waardigl" viel Schönau in, die in dit opzicht dooi den verloofde zijner dochter niet verwend was; maar Willibald begon inderdaad, in het begin wel wat haperend cn weifelachtig, maar daarop met toenemende vastheid in stem en houding: „'t Spijt mij, dat ik u verdriet moet aandoen, maar daaraan valt niets te veranderen. Aan dat duel ben ik even onschuldig als Mariëtta. Zij werd door een brutalen kerel lastig gevallen en ik trok hare partij en gaf den onbeschaamde een oorvijg, waarop hij mij een uitdaging stuurde, die ik kon noch wilde afslaan. Dat ik Mariëtta liefheb daarvoor behoef ik niemand anders dan Toni ver giffenis te vragen, en dit heb ik dadelijk bij mijn komst gedaan. Zij heeft alles vernomen en mij mijn woord teruggegeven. Ja, wij hebben eigendunkelijk ons engagement verbroken, veel eigendunkelijker dan wij 't hadden aangegaan." „Oho, slaat dat soms op ons?" riep de opper houtvester verstoord. „Wij hebben je niet gedwon gen: ge hadt immers neen kunnen zeggen, als ge elkaar niet aanstondt." „Dat doen wij dan nu maar wat later," ant woordde Willibald zoo strijdvaardig, dat Schönau hem verbaasd aanstaarde. „Toni heeft óok inge zien, dat er in een huwelijk nog wat meer wordt verlangd, dan dat men in den dagelijkschen om gang aan elkander gewoon is geraakt en als men het geluk ééns heeft leeren kenhen, wil men 't toch ook bezitten." Mevrouw van Eschenahgen, die eigenlijk nog niet weer geheel op adem was gekomen, sprong bij deze laatste woorden op, als door een adder gestoken. Het denkbeeld was nog niet in hare ziel Primair machinevermogen op 31 December 1512 1641 De in de statistiek opgenomen rijwielfa brieken en framebouwers met eene productie van 200 of meer frames hebben bovendien in 1923 nog 33.200; in 1924 42,900; in 1925 82,700; in 1926 104,800 en in 1927 119,600 frames gebouwd. Uit deze cyfers en uit de bovengenoemde nopens ry wielen kan het aantal in Nederland vervaardigde rijwielen, dat voor binnen- en buitenlandsch verbruik ter beschikking is gekomen, zoo juist moge? lijk benaderd worden. Men komt dan voor 1923 tot 112,700, voor 1924 tot 129,800, voor 1925 tot 208,900, voor 1926 tot 257,200 en voor 1927 tot 301,100 stuks. In boven genoemde aantallen zyn begrepen de ry wie len gebouwd uit frames, gekocht door mon tage-inrichtingen met eene productie van 500 en meer stuks. Deze bouwden in 1926 36,900 rijwielen, in 1927 52,900. De door de rijwielfabrieken gemaakte ge middelde prijs voor een rijwiel met banden blijkt in 1928 wederom, en wel aanmerkelijk, gedaald te zijn. Deze was in de jaren 1922 tot en met 1927 resp. 88, 75, ƒ69, 62, 61 en 55. Wy verwyzen verder naar de statistiek zelve, welke wordt opgenomen in de Mei-aflevering van het Maandschrift van hét Centraal Bureau voor de Statistiek, waar in ook opgaven betreffende den in- en uit voer van rijwielen voorkomen. De invoer nam in de jaren 1922—1924 sterk af en bleef daarna constant; de uitvoer nam tot 1925 toe, waarna een geringe daling ingetreden is. PROCURATIEHOUDER BEKENT. De oplichting ten nadeel© van de Robaver opgehelderd. Alles in scène gezet. Gearresteerde dame geheel onschuldig. ROTTERDAM, 18 Mei. De rechter-com- missaris, Mr. G. C. B. E. Suringer, die de zaak van de oplichting en verduistering bij de Rotterdamsche Bankvereeniging onder zocht, verzoekt ons mevrouw W. B. L., te Rijswyk, de dame die als verdacht van mede plichtigheid in deze oplichting in het Rot terdamsche Huis van Bewaring was inge sloten en zooals wij reeds meldden weer op vrye voeten is gesteld zoo volledig moge lijk te rehabiliteeren. Uit de nadere instruc tie is gebleken, dat zij met deze zaak niets uitstaande heeft. Dit is nader komen vast te staan, doordat J. G. van der E. B., de procuratiehouder van de Robaver, die zich als verdacht van de oplichting ad 12.500 in het Huis van Bewaring bevindt, heden volledig bekend heeft, zich aan de verduiste ring te hebben schuldig gemaakt en daarbij geen enkele medeplichtige gehad te hebben. Hij heeft zelf de geheele zaak in scène gezet en de correspondentiekaart, welke on derteekend was met den naam van een be kend Rotterdamsch ingezetene, zelf onder teekend. Weliswaar is er tweemaal een dame aan de bank geweest, die naaf v. d. E. B. gevraagd heeft, doch deze heeft daarbij uit* sluitend gehandeld op instructie van den procuratiehouder, en wist niet dat zij mis bruikt werd tot een oplichting. Wat het herkennen van den portier betreft, is komen vast te staan dat deze zich vergist heeft. opgerezen, dat er op die eerste, nn verbroken verloving een tweede zou kunnen volgen aan die ontzettende mogelijkheid had ze nog in het geheel niet gedacht. „Bezitten?" herhaalde zij. „Wat wilt ge bezit ten? Bedoelt ge soms, dat gij met die Mariëtta zoudt willen trouwen, met dat schepsel „Mama, ik verzoek u op een anderen toon over mijne toekomstige vrouw te spreken," viel de jonge majoraatsheer haar zoo ernstig en beslist in de rede, dat de vertoornde vrouw inderdaad ver stomde. „Toni heeft mij mijn vrijheid teruggege ven en daarom is er niets kwaads in mijn liefde tot Mariëtta en op Marietta's naam is niets aan te merken, daarvan heb ik mij overtuigd. Wie haar verdriet aandoet of beleedigt, krijgtmet mij te doen al was 't mijn eigen moeder!" „Kijk, kijk, de jongen spreekt van zich af!" mompelde de opperhoutvester, wiens gevoel van rechtvaardigheid ten slotte over zijne ergernis zegevierde. Maar mevrouw van Eschenhagen had dit standpunt nog op verre na niet bereikt, 't Zou haar geen moeite kosten, had zij gemeend, om haar zoon tot kinderlijke onderwerping te brengen, en nu trotseerde hij haar op zuik een ongehoorde wijs. Juist zijne manhaftige houding bracht haar buiten haarzelve van drift, wijl ze daaruit op maakte hoe diep en krachtig het gevoel was, dat hem tot een geheel ander mensch kon maken. „Ik zal 't je besparen, je eigen moeder dat te laten ondervinden!" zeide zij bitter. „Gij zijt meerderjarig, ge zijt majoraatsheer van Burgs- dorf, ik kan 't je niet beletten, maar als ge die Mariëtta Volkmar daar installeert dan ga ikl" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1