*fa am je eenig oordeel over waarde van kleeding dan weet ge, dat liin ..NEDERLANDS ing uitmunt door degelijkheid en m pasvorm. leelpijn- iableHen WOENSDAG 9 MEI 1928 DWAALLICHTEN. VERSLAGEN Wagenstraat ian ook niet langer. Een reputatie staat achter heid van onze woorden. immer gedurende deze 73 Jen wij eene zoo waarde- ibieding in GOSTUUHiS. ;de eigenschappen van ilfvervaardigde Kleeding reeds in de laagste prij- |genwoordigd. kiezen uit eene enorme zoowel in de moderne Jen en Geruite Stoffen als en eenvoudiger genres. verweldigende keuze: i enz. If 36.zijn alle Costuums Ikerswerk en niet van maat- :s te onderscheiden. Mlillllil HJNHARDT'S Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 53 niet adverteert, wordt vergeten. Politieke luchtstoringen. De draadlooze telegrafie is, in het bijzonder als voorloopster der draadlooze telefonie, welke we tegenwoordig kortweg „radio" noemen, een uitvinding, die van groote be- teekenis is geworden in het maatschappelyk leven onzer dagen, en ongetwijfeld een in vloed ten goede is gaan uitoefenen. Niet dat we overdreven verwachtingen hebben van de mogelijkheid tot geestelijke ontwikkeling van de massa door middel van de radio. In onze dagen immers wordt de wjjsheid in volle schotels opgediend in allerlei gaarkeukens der wetenschap, waar men tegen civielen prijs en zelfs gratis mag komen aanzitten, raaar een der grootste verdiensten der radio liefhebberij achten we de bevordering der deugd van huiselijkheid, die in de laatste kwarteeuw nu juist niet het voornaamste kenmerk van den modernen mensch is ge weest. Dat de radio-ontspanning ons weer aan buis en haard weet te binden, is een feit, dat aan geen twijfel meer onderhevig is; belang hebbenden, als café-houders en exploitanten van schouwburgen en bioscopen erkennen die waarheid grif. Er zijn ons zelfs wel zeer waarschijnlijk lijkende verhalen gedaan van huwelijken, die door de radio gered zouden zijn. 't Is inderdaad niet onmogelijk, dat In gezinnen, waar man en vrouw op den duur elkaar niet bleken te verstaan, en waar geen kinderen aanwezig zijn om de belangstelling der ouders op zich te concentreeren, door de radio de stemmingen huiselijke gezelligheid wordt gebracht, die door het ontbreken van geestelijke harmonie tusscben man en vrouw ontbeerd werd. Het is te begrijpen, dat op een vinding die zooveel nuttig effect heeft doen blyken, beslag gelegd wordt door msnschen, van allerlei richting en beginsel, die met de beste bedoelingen hun medemensch ook door dit allermodernste middel.willen trach ten te overtuigen van de hoogheid, nuttig heid of noodzakelijkheid van het geloof of de gedachte, die zij voorstaan. M.a. w.: de religieuse en politieke propaganda, die we gewoon warén op aarde te voeren of gevoerd te zien, doorklieft thans ook den aether en leidt daar, evenzeer als op den vasten bodem, tot conflicten. Conflicten nog wel, die heel het genot en nut der radio illusoir maken. Op den verjaardag onzer Kroonprinses heeft een uitzending van socialistische propaganda plaats gehad, die door politieke tegenstanders is gesaboteerd, niet alleen in de zaal van uitzending, maar ook in vele huiskamers, waar radio-amateurs van monarchale gezind heid aan de luisteraars uit hun omgeving de 'mogelijkheid benamen om van de socialisti sche uitzending kennis te nemen, door hun toestel lustig te laten genereeren en aldus heele legerscharen van Mexicaansche honden het aether-veld in te jagen. We willen hiér van onze oprechte monar chale gezindheid getuigen en ook verklaren, dat we op Juliana-dag gaarne een goed natio naal programma beluisterd zouden hebben, maar dat neemt niet weg. dat we de daad van bet saboteerend groepje geestverwanten kwajongenswerk achten. „Non taliauxilio", niet met zoodanige hulp, wenschen eeriyke en openlijke strijders hun doel te bereiken. De kwestie zelve der uitzending van een socialistisch program op Juliana-dag is be- trekkelLjk eenvoudig, 't Staat vast, dat de FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 62) „Zou 't niet waar zijn geweest, denkt ge?" vroeg Adelheid onthutst. Minachtend haalde hij de schouders op ,,'t Is mogelijk 1 lk ken die diplomatische toe standen zoo niet ik weet wel, dat Walmoden zich in dat geheele geval als een „groot diplomaat" heeft doen kennen. Wat antwoorddet ge hem?" „Ik vroeg hem bedenktijd; 't overviel mij zoo, Maar ik wist, dat er geen uur ongebruikt mocht verloren gaan, en nog op den avond van dien zelfden dag gaf ik Herbert het recht een goed woord voor zijn zwager te doen." „Natuurlijk!" mompelde de overste op bitteren toon. „Die slimme Herbert!" „Hij nam terstond verlof en reisde zelf naar Rome," ging de jonge vrouw voort. „Acht dagen later kwam hij in gezelschap van mijn broeder terug, 't Was hem gelukt Eugenius vrij te maken en aan die geheele zaak te onttrekken; zelfs de couranten noemden niet eens den naam van den jongen Duitscher, die daarin was betrokken. Door welke middelen dit geschiedde, weet ik niet. Als men invloedrijke relaties heeft en geen geld ont socialistische radio-betooging op den avond van 30 April even stuitend voor de Oranje vrienden was, als een uitdagend „Leve Wil- helmien" tydens het voorbijtrekken van een socialistischen stoet op 1 Mei tergend zou zijn (en vroeger ook inderdaad is geweest) voor onze roode broederen. Maar eveneens is het juist, dat de gewraakte uitzending een goed recht was, verkregen ingevolge een behoorlijk opgemaakt contract, en dat de thans protesteerende A. V.R. 0. (vroeger A. N. R. 0)-menschen beter deden door te pogen laDgs legalen weg een overeenkomst gewijzigd te krijgen, die blijkbaar te weinig doordacht is aangegaan. Met dat al; het incident heeft plaats ge had en als de thans gedupeerde luisteraars straks op dezelfde manier uitzendingen gaan saboteeren, die hun niet aanstaan, dan is het uit met ons radio-genot en moet het publiek een middel van ontspanning gaan ontberen, dat tot een behoefte in het leven is geworden. Er moet dus naar vrede in den aether worden gezocht. Is die nu zoo moeilijk te bereiken? Een algemeene werkelijk neutrale omroep is on-' bestaanbaar zeker in ons land, waar religieuse en ook wel a-religieuse beginselen zoo diep wortelen, dat ze in alle uitingen van ons stesleven naar voren komen; zelfs historie wordt niet eender gedoceerd als gevolg van de verschillende kleur der brillen, door welke de gebeurtenissen uit het verleden worden bezien. Aan sectarische aether-politiek, om dat onaangename woord nu maar eens te gebruiken, is niet te ontkomen. Welnu, de christelijke groepen der bevolking hebben een radio-onderdak in Huizen, waarom zou de regeering ook de links-georienteerden niet de beschikking verleenen over een eigen zender? Men overschatte de beteekenis der politieke uitzendingen niet. In hoofdzaak zullen ze kunnen dienen om den gloed der overtuiging stralende te houden onder de volgelingen, zooals men dat ook in vergade ringen en bijeenkomsten doet. Maar evenmin als andersdenkenden in groote getalen die vergaderingen bezoeken, waarvoor ze zich niet-interesseeren, evenmin, neen nog min der zullen die andersdenkenden afstemmen op een radio-station, dat hun klanken zal doen hooren, welke den luisteraar onaange naam in de ooren moeten klinken. In het dagelfiksch leven maken we er nu juist ook geen gewoonte van vrijwillig bezoeken af te leggen bij menschen die ons niet welgezind 'n. Tegen werkelijk revolutioneerendepro paganda ware even goed te waken, als de regeering het thans doet ten opzichte van de gebruikelijke uitzendingen. Men oordeel© overigens niet geringschat tend over den religieuzen en politieken radio- omroep. Men moet zelf een vast geloof hebben om te kunnen begrijpen, hoe de drang tot getuigen een behoefte kan zyn,en welkeen troost het voor zieken en ongelukkigen is, door het beluisteren van een godsdienstuit oefening in zekere mate vereenigd te zijn met degenen, die binnen de muren van het kerkgebouw zich tot den dienst des Meesters hebben opgemaakt. Wordt de door ons voorgestane gedachte werkelijkheid, dan kan de Hilversumsche zender een waarlijk nationaal omroep wor den, indien ze zich bepaalt tot het uitzenden van muziek. Daarin lijkt ons het betrachten van neutraliteit toch wel mogelijk. En Hil versum behoudt dan haar belangrijke plaats in de radio-wereld, want voor de meesten is het bezit van een toestel toch slechts een middel tot ontspanning. Een geschikte be naming zou zijn: Algemeene Muzikale Om roep, af te korten met A.M.O.R. Nomen sit omen! Want thans iflkt de liefde nog hopeloos zoek. ziet, kan men veel gedaan krijgen. Herbert heeft 't met volle handen uitgestrooid en alles aange wend wat hem in zijne betrekking ten dienste stond. Ook voor die speelschulden had hij al ge zorgd door zelf daarvoor borg te blijven. Hij heeft mij later gezegd, dat hij zich met de helft van zijn vermogen voor al die sommen verantwoordelijk had gesteld." „Hoe edelmoedig, als men een millioen met zulk een offer wint! En wat zeide Eugenius wel van dien - handel?" „Hij wist er niets van en keerde terstond naar Duitschland terug, zooals reeds lang zijn plan was geweest. Van toen af kwam Herbert dagelijks bij ons aan huis en wist mijn zieken vader zoo voor zich in te nemen, dat de wensch van een nadere verbintenis eindelijk bij dezen zelf oprees. Toen eerst kwam hij met zijn aanzoek voor den dag. Ik was hem dankbaar, dat hij deze wending aan de zaak gaf; maar Eugenius liet zich niet misleidenhij begreep alles en liet mij geen rust, eer ik voor de waarheid uitkwam. Van dien tijd af doet hij zich zelf steeds de bitterste verwijten en draagt zijn zwager letterlijk vijandschap toe, hoewel ik hem telkens verzeker, dat ik nooit aanleiding heb ge kregen om dien stap te berouwen, en dat Herbert altijd even goed en onuitputtelijk in attenties voor mij is." Falkenricd liet de oogen onafgewend op het gelaat van de jonge vrouw rusten, alsof hij hare geheimste gedachten wilde lezen, „Zijt gij gelukkig?" vroeg hij eindelijk lang zaam. „Ik ben tevreden." „Dat is al veel in dit ondermaanschei" hernam I de overste op zijn ouden barschen toon. „We zijn Verslag van de vergadering van den Raad der Gemeente Middelharnis op Yrydag 4 Mei des nam. half drie uur. Voorzitter Burgemeester den Hollander. Alle leden tegenwoordig. De Voorzitter opende de vergadering met gebed, waarna de notulen der vorige ver gadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: Een schreven van de gascommissie, waar- j z\j den raad voorstelde de winst over het jaar 1926 te benutten voor extra afacbry ving teneinde, om indien de electrificatie door gaat sterk te staan tegen de komende con currentie. Hiertoe werd besloten. De goedkeuring van Ged. Staten over het besluie regelende de winstuitkeering der gas fabriek aan de gemeenten. Een rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat betreffende de isselplaats achter de gasfabriek. Voorzitter deelde mede dat de raad van Sommelsdijk besloten heeft een post op de begrooting te zetten voor een wisselplaats om in geval er eventueel storing in de vaart mocht komen, middelen te hebben een wis selplaats aan de Noordzijde te kunnen maken. Van der Meide meende, dat het klachten- boek by den havenmeester gedeponeerd moest worden. Hij is de man die de klachten onmiddellyk kan controleeren, en blijkt het er gegronde klachten zijn, dan is spreker er voor de wisselplaats te maken. Slis meende, dat er by* Sommelsdyk ook veel schuld ligt, dat er stagnatie is en komen zal. Wanneer Sommelsdyk de haver niet laat uitbaggeren, dan zal er ongetwyfeld meer stagnatie komen, die niets met de los sing en lading bij de gasfabriek te maken heeft. Voorzitter zeide, dat die haven dit jaar zal worden uitgebaggerd. Besloten werd eerst af te wachten of er stagnatie komt. Een schryven van de vereen. Monumen tenzorg, om voorzichtig te zijn met het af breken van de oude huizen naast het ge meentehuis waardoor het oude aspect ver loren zou kunnen gaan. Voorzitter zeide dat zy met den huidigen toestand slecht op de hoogte blijken te zijn, doch dat er met die vereeniging overleg ge pleegd 'kan worden als het zoover is. Van der Meide meende dat het verkeer eischt dat alles weg gaat en dus een ge meentebelang voor gaat. Besloten werd een advies te vragen t.z t. Een verzoek van de Ned. vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken om voor haar vergadering de voormalige leeszaal te mogen gebruiken. B. en W. stelden voor dit verzoek aan te houden, omdat ze nog niet weten of die ook niet op de wereld om ongelukkig te zijn. Ik heb je verkeerd beoordeeld, Ada! Ik dacht, dat het vooruitzicht op een schitterende maatschap pelijke positie en de wensch om als ambassadeurs vrouw een eerste rol in de groote wereld te spelen, je verleid hadden om mevrouw van Walmoden te worden, maar ik ben blij dat ik je verkeerd be oordeeld heb." Hij stak haar de hand toe. Nu vertoonde zich toch eenig gevoel in dien killen blik, en in dien handdruk lag een zwijgende bede om vergiffenis. „Nu weet gij alles," besloot Adelheid, diep adem halende, „en nu verzoek ik u vriendelijk, als ge Herbert spreekt, dit punt niet aan te roeren. Ge ziet nu, dat er niets onteerends in zijn handelwijs is. Ik zeg u nog eens, dat hij dwang noch overre dingskracht heeft behoeven te gebruiken; ik werd alleen gedwongen door de macht der omstandig heden. Natuurlijk kon noch mocht ik eischen, dat hij voor een vreemde zulke offers zou brengen." „Als een vrouw mij in haar doodsangst daar om gesmeekt had, zou ik die gebracht hebben zonder voorwaarden te stellen," hernam Falken ricd. ..Ja, gijl U zou ik ook met minder vrees en zorg gevolgd zijn!" Deze uitroep verried onbewust, hoe zwaar des tijds de strijd was geweest, waarvan de jonge vrouw met geen woord had gerpet en 't was waar wat zij zeide. Als er tóch een offer gebracht moest worden, had zij zich oneindig liever aan de hoede toevertrouwd van den somberen, gesloten man met zijn barsch, dikwijls norsch voorkomen, dan aan die van haar altijd beleefden en voorko menden echtgenoot, die met haar doodsangst - handel had gedreven. leeszaal eventueel nog voor school gebruikt moet worden. Slis meende dat er geen bezwaar was die zaal af te staan, als de gemeente die zelf niet noodig biykt te hebben. Besloten werd B. en W. die zaak te laten afdoen. Een verzoek van Gebr. van Gent om de grond die ze in erfpacht hebben ontvangen en thans op naam is overgeboekt van een der broeders, deze op alle drie de broers te boeken. Hiertegen was geen bezwaar en werd alzoo besloten. Een schryven van het R. K. Armbestuur, waarby zy berichten, geen procedure te zullen aanvaarden over onteigening en den grond dus maar onder protest af te staan voor den geboden prys van 1,75 per Ma echter onder voorwaarde dat er binnen de 70 M. uit den Langeweg gemeten, geen scholen, kerken of bioscopen zullen worden gebouwd en ook geen arbeidershuizen aldaar zullen verrijzen. B. en W. stelden voor die voorwaarden te aanvaarden en werd tot aankoop besloten. Tegen stemden de heeren Koese en Struik. Een schryven van de Gascommissie,waarin een opsomming werd gegeven van de werk zaamheden welke de afgraving van het Zand pad met zich zullen brengen. Een nadere kostenberekening zal nog volgen. Twee aangehouden verzoeken erfpacht gas commissie en J. Boeter. B. en W. stelden voor dit verzoek in ge heime vergadering eerst te bespreken. 3. "Verzoeken erfpacht. A. W. Breur, J. A. H. Spee en H J. Gampfens namen geen genoegen met den prys van 10 cents voor den grond gelegen achter hunne woningen. Adressanten willen dien grond wel hebben, echter voor 5 cent per M*. erfpacht, B. en W. stellen voor den grond voor niet minder dan 10 cent af te staan. Daartoe werd besloten. Van P. C. Appel. Dit verzoek werd aan gehouden om eerst in geheime vergadering besproken te worden. C. Huysmans bood voor den grond waarop thans de varkenshokken staan 7 cent per Ma. B. en W. stellen ook voor hierop niet in te gaan. Van de heeren Langbroek en B. Viskil om meer grond achter de te bouwen woningen. Voorzitter zeide dat uit het verzoek niet duideiyk bleek hoe veel werd gevraagd. Be sloten werd dit verzoek aan te houden. 4. Kosten opgaaf nieuwe kaaimuur Spui straat. De Voorzitter deelde mede dat door den gemeenteopzichter een plan is ingediend ter oplossing van de vele verkeersbelemmerin- gen aldaar, om een geheel nieuwe kaaimuur te bouwen 2\ M. uit den bestaande, waardoor dus de weg breeder zou worden. Deze van uit den hoek by de sluis recht door te trekken, voorbij het erf van Peeman tot op den Ha- vendyk. Een lengte van 91 M. Men was van plan dit jaar 21 M. te vernieuwen, zoodat de meerdere kosten niet zoo buitengewoon zyn. Daarmede zou het verkeer zeer en af doende gebaat zijn. B. en W. vonden dit plan een pracht op lossing, waardoor ook de losplaats beter zal worden. Voerzitter zeide dat de kosten met over brugging van den hoek by den kapper Faasse zal bedragen ƒ11000,-. INGEZONDEN MEDEDEELING. Doornbos juichte dit plan zeer toe, dan zy'n alle verkeersgevaren geweken. En boven dien zyn de kosten niet zoo hoog, de uit stekende verbetering in aanmerking geno men. Vogelaar vroeg of de opzichter bekwaam was de draagkracht van den aldaar aan te brengen betonnen balk te berekenen. Van der Slik vroeg of het niet bezwaar- ïyk zou zyn dat de stroom uit die sluis in dien hoek verlegd werd. Koote zeide [dat het hem genoegen doet dat er thans van B. en W. een voorstel komt ter oplossing van het verkeersvraagstuk al daar. Doornbos vroeg om een berekening van de kosten wanneer die hoek niet werd over brugd doch massief werd gemaakt, en ook dan de sluis te verlengen. Van der Meide achtte massief werk niet noodig. Struik meende dat de brug veel te lang zou worden. Wel bevreemdde het Struik ook, dat voorheen als Koote sprak over een over brugging dit ontzaggelijk veel moest gekost hebben en dat nu de kosten betrekkeiyk zoo Laag zijn. Spreker meende dat het bedrag veel te laag geraamd is. Voorzitter zeide dat men dit werk nog eens door een deskundige kan laten bere kenen. In principe werd besloten dit werk, indien de kosten het rechtvaardigen uit te voeren. Nadöre kostenberekening zullen worden ge vraagd. 5. Kosten opgaaf bybouw schoollokalen. Voorzitter deelde mede dat het voordeeligst en meest practische is de bouw van twee lokalen achter de school. Kosten ƒ8500, Hiertoe werd daarna besloten. 6. Herziening schoolgeld. Doornbos vroeg of er zeer binnenkort niet een algemeene wet komt die de schoolgelden regelt. Voorzitter zeide dat er wel een wetsont werp ligt, doch dat nog onbekend is wanneer dit behandeld zal worden. Doornbos stelde daarna voor de bestaande regeling te biyven handhaven tot die zaak by de wet geregeld is. Koote meende dat de bestaande regeling zoo niet kan biyven. Vogelaar meende dat de gemeente-bedry- ven, waaronder ook de scholen gerangschikt kunnen worden, zooveel mogeiyk hun kosten zelf moeten dekken. Hier dekt het schoolgeld nog geen derde van de kosten. Spreker stelde voor de verordening maar te wyzigen en niet te wachten tot die wet in behande ling komt. Het voorstel Doornbos werd instemming gebracht en aangenomen met 8 tegen S stemmen. Tegen Struik, Vogelaar en Van der Slik. 7. Aangehouden verzoek vloekverbod. Voorzitter zeide dat B. en W. inlichtingen „Dan zoudt ge een slecht lot getrokken hebben, Adal" zeide de overste, mistroostig het hoofd schud dende. „Ik ben een van die menschen, die in dit leven niets meer kunnen geven en ontvangen. Daarmee heb ik lang afgedaan. Maar ge hebt ge lijk; 't is beter dat dit punt tusschen Walmoden en mij niet ter sprake komt; want als ik hem open hartig wilde zeggen hoe ik daarover denk hij is en blijft nu eens een diplomaat!" Adelheid stond op en brak het gesprek af. „Zal ik u nu uwe kamers een wijzen?" vroeg zij, ter wijl ze haar best deed een ongedwongen toon aan te slaan. „Ge zult we! erg noe zijm van dien langen rit!" „Neen, wij militairen zijn tegen zulke nacht reizen bestand. In dienst worden er wel andere vermoeienissen van ons gevergd!" Hij richtte zich fier en stijf op en men kon zien dat hij lichamelijk nog gezond en krachtig was; die spieren en zenuwen schenen als van staal te zijn. Alleen zijn aangezicht droeg den stempel van den ouderdom. De oogen van de jonge vrouw bleven peinzend hierop rusten, voornamelijk op het voorhoofd, dat met zooveel diepe rimpels doorploegd was en zich toch zoo hoog en gebiedend onder het witte haar welfde, 't Was, alsof ze dit al eens ergens anders had gezien, onder donkere lokkenen toch was er geen grooter contrast denkbaar dan tusschen dit vroeg verouderd, van verdriet en hartzeer gerimpeld gelaat en dat jeug dige hoofd met zijn eigenaardige zuidelijke schoon heid en dien onheilspellenden gloed in de oogen. En nochtans was 't dat zelfde voorhoofd geweest, waarboven de bliksemstralen flikkerden op dien eenzamen bergtop, diezelfde hooge, gebiedende welving, zelfs dezelfde blauwe aderen, die zoo duidelijk aan de slapen zichtbaar waren Een wonderlijke, raadselachtige gelijkenis! Zij begaven zich naar de logeerkamers, die den gast reeds wachtende waren. Eenige uren later zaten de beide vrienden samen in Walmoden's studeerkamer. Juist had deze het onderwerp op het tapijt gebracht, waartoe hij zich verplicht achtte, hoe pijnlijk hem dit ook viel. Hij had den overste gezegd, dat en onder welke omstandigheden Rojanow zich in dc stad zijner inwoning ophield, had hem ronduit alles verteld wat hij van het leven van Hartmut en zijne moeder wist en hem eindelijk den dood dezer laatste mede gedeeld. Hij had hiertegen opgezien, maar de in druk was geheel anders dan hij zich had voorge steld. Falkenried leunde zwijgend met de armen over de borst gekruist tegen het venster en luisterde naar al deze ophelderingen, zonder den spreker met een woord of een vraag in de rede te vallen. Zijn gelaat bleef strak en onbeweeglijk; geen enkele trilling of beweging verried, dat hij dingen ver nam, die hem tot in het diepst zijner ziel moesten schokken. Hij was ook thans „als van steen." „lk meende verplicht te zijn je dit alles mee te deelen," besloot de gezant, „Als ik je tot hiertoe verzweeg, wat ik van beider lotgevallen wist, geschiedde dit alleen om je niet uoodeloos te kwel len met herinneringen, die 't je moeite genoeg heeft gekost om te boven te komen. Maar nu moest ge vernemen wat er is voorgevallen en hoe de zaken op het oogenblik staan." Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1