EERSTE BLAD egrafenis Fonds, SLAG DWAALLICHTEN. Doorzitten Pluimveeteelt. mbinatie toebehoorende Johz. is VAN DER SLUYS. 0 MEI 1928 bij inzet en MEI 1928 bij afslag tel- uur, in het Hotel Meijer, en verzoeke van de erven Bom te Middelharnis, en verzoeke van den heer Middelharnis, een Huis taris VAN BUUREN. tbeurten. April 1928. HERVORMDE KERK. kerk en's av. ds. Polhuijs ngvliet. Van Ameide. d. Wal en 'sav. leeskerk. av. dhr. Van Ieperen. olhugs uit Stad aan 't av. dhr. Bouman. v. der Wal uit Dirksland. en 'snam. ds. v. d.Wal eskerk en 's av. ds. v. d. (doop) en 's av. leeskerk v. Ameide uit Sommels- k. m. dhr. Vetter. d. Zee en 's av. leeskerk. vm. ds. Polhuijs en nam. NTENBOND. g) vm. 10 uur Prof. Dr. oekman van Breda. ds. Junod uit den Haag. ERDE KERK. av. ds. Snoek uit Grevel- ds. Bouma. ds. Diemer. I's av. ds. De Lange, av. ds. Schaafsma. en 's av. ds. de Graaft'. ERDE GEMEENTE, mn men 's a vleeskerk E GEMEENTEN, lois en 'sav. leeskerk. 'sav. leeskerk. erk en 's av. (Doophed leeskerk. indlg huisvader wil Bid zijn van het TTESDAM. len hieraan verbonden o t. D. HORSELING, 25, MIDDELHARNIS RLOTING VAN ren, Varkens, Fietsen, MELSDIJK ag 25 April 1928 ielen op de nummers 42 870 9272 7112 55 2519 prijzen op 55 5239 4838 819 03 7037 6598 8418 77 739 1488 8051 02 8294 7167 9318 5 3021 1560 2304 9322 7755 7527 1 5187 5078 2937 5 6565 1618 4361 0 5137 7044 4538 77 2053 1356 7070 1 1489 3317 3867 6 1742 7245 7429 9 7868 3676 6244 18 8055 9416 1196 1 9382 3596 2308 tst uitkomende niet, assing. mmissie voornoemd, RS, Voorzitter. Jz., Secretaris. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 1—6 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. WOENSDAG 2 MEI 1928 Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. N°. 51 Ambachtsschool. Vrijdagmiddag, in een der vele zalen van de ambachtsschool te Middelharnis. Vrijwel alle leerlingen, op hun paaschbest, vele ouders met het bestuur van de Ambachts school bijeen, de jaarlijkscbe plechtigheid van den overgang van de lagere klassen naar een hoogere, en de uitreiking van de eind diploma's aan de scheidende leerlingen. TerwLjl de hamerslagen en het lawaai van de ambachtslieden, die ijverig bezig zijn aan de vergrooting van de ambachtsschool, het bestuur als een groot e jubelroffel en als een Turkschen trom van de vergrootingsmarsch in de ooren moet hebben geklonken, heeft de heer Van As, de voorvechter voor de ver grooting, de leerlingen en de belangstellen den, dit laatste wordt gelukkig hoe langer hoe grooter, toegesproken. En als we even nagaan, wat de quintensis van zijn rede was dan halen we het punt, waar de heer Van As telkens en telkens op blijft wijzen, het vormen in de eerste plaats van goede am bachtslieden. Jongemenschen, in theorie en zooveel mogelijk ook praktijk, klaar voor onze, wat we plegen te noemen, maatschappij, klaar om zooveel mogelijk alle downs van het leven den kop te bieden en om zooveel mogelijk van de up's te profiteeren. Zonder meer, dat alleen is het streven, welonderlegde ambachtslieden. En hiermede heeft de heer Yan As het bij het juiste einde. We leven in een tyd, dat ieder hooger op wil. Dat is een ieder's recht. Maar onze maatschappij moet eenmaal hebben goede ambachtslieden, en dat wordt wel eens vergeten. Men wil tegenwoordig allemaal den meneer uithangen, men schaamt zich tegenwoordig voor het ambacht, dat altijd door een Goldnen Boden, een goeden ondergrond zal houden. Vele varkens maken de spoeling dun, wil men geen ambachtsman meer zijn, schaamt men zich voor blauwe kiel of overall, dan wordt de lieve jeugd.. kantoorbediende en verwacht alle heil. Goe den toekomst, etc. Des illusie, de moderne kantoorbediende verdient nauwelijks wat een werkman verdient en moet dan nog meneer z|jn, 'n mooi pakje dragen etc. En wie met het ambacht begint, ook hij kan hoogerop. Maar we houden het bij kan. "Want ook dit is maar een enkeling, die slaagt. Alleen hem, die meer dan gewone energie bezit kan hooger komen, kan meer bereiken dan een ander kan. Laten zich velen daar toch geen illusie van maken. Laten de jongelui dit toch vooral tot illusie houden, een goed ambachtsman, die zijn vak verstaat. Ook daaraan' blijft altijd behoefte. Beter een prima timmerman dan 'n prul van 'n archi tect; van dit laatste zjjn er ook legio... Ter zake. Na de opening van de bijeen komst, een woord van welkom tot de aan wezigen heeft de heer Van As allereerst de klassen toegesproken die bevorderd zouden worden. Deze dag is de dag dat we elkander eens in de oogen moeten zien, eens ferm in de oogen zelfs, omdat wjj, het bestuur van de vereeniging nu kunnen constateeren of jullie je best gedaan hebben. Het is een van de gewichtigste, omdat we nu te weten komen het resultaat van jullie willen, wer ken en toewyding. Het is ons aangenaam, FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 60) Ten huize van den Pruisischen gezant werd alles in gereedheid gebracht voor de winterfeesten, die aanstaande waren. Toen Walmoden in het voor jaar zijne tegenwoordige betrekking aanvaardde, had de naderende zomer vrienden en vreemden reeds in alle richtingen verspreid, en spoedig daarop had de dood van zijn schoonvader een eind ge maakt aan alle gezellig verkeer.' Deze redenen waren nu vervallen. De toirijke kamers en zalen, die in het gezantschapshotel ter zijner beschik king stonden, waren met zulk een pracht ingericht als Herbert's door zijn huwelijk thans zoo schitte rende omstandigheden hem veroorloofden, en was dan ook zijn verlangen en voornemen, zoo veel mogelijk op een grooten en luisterrijken voet te leven. De volgende week zou de eerste groote receptie plaats hebben, en onderwijl werden er tallooze bezoeken afgelegd en ontvangen. De gezant had 't ook geweldig druk in zijn be trekking, en bovendien was er nog iets, dat hem in een uiterst kwade luim bracht het succes van „Arivana". Had hij al vroeger zwarigheid ge maakt om Rojanow openlijk aan de kaak te stel- dat er zoo'n belangstelling is thans van de zijde der ouders, voor ons het bewijs dat er van die zijde waardeering is voor ons werk. De leerlingen die bevorderd worden, worden namens het bestuur geluk gewenscht en spreker hoopt dat zij met lust en liefde hun werk en taak in het nieuwe leerjaar mogen voortzetten. Zij die niet zoo gelukkig zijn, spreker zondert de door ziekte niet geslaagden uit, maken nu een minder prettige dag door, laten we hopen dat, als de oorzaak ligt in gebrek aan energie dat dit moge keeren. Het laatst wendt spreker zich tot de jongelui die de school verlaten met het einddiploma. Zjjn woorden zullen lang bij die jonge menschen by blijven als de heer Van As zoo kernachtig hen spreekt over hun diploma, dat de eerste sport is op de maatschappelijke ladder. Ken nis is macht in het leven, daar moeten ze aan denken. Ze worden door de ambachts school klaar gemaakt voor vakman, maar zelf moeten ze zorgen dat ze bij blyven en zoo zeel mogelijk zorgen dat ze zich verder in hun vak ontwikkelen. Ze hebben boven dien op school nog karaktervorming geleerd en lessen voor het leven, die ze niet moeten vergeten, want het leven is niet gemakkelijk al lijkt het wel eens zoo, het leven heeft zijn voor- en tegenspoeden, die ze de kop moeten bieden. Laten de jongelui zorgen dat al het goede, wat ze op school hebben geleerd hen bij blijft, het is een groote waarde voor het leven. Het doet spreker verder genoegen dat er dit jaar niet minder dan drie bevoorrechten onder hen zijn, die door ijver en vlijt elk een eereprijs hebben verdiend. Namens het be stuur van de Ambachtsschool reikt spreker aan J. van der Stad, W. Helmstrftd en W. B. van der Stoep, elk een zilveren horloge met inscriptie uit. De heer Van As hoopt dat de jongelui, die dit ontvangen hebben, zich hierover niet zullen verhoovaardigen. Eenvoud is het ken merk van het ware. Wanneer ze hun uur werk zien, laat hen dan denken aan de woor den, gegrift op de Beursklok in Amsterdam, Beidt Uw Tijd, Duur uw Uur. Je moet woekeren met de kennis die je meegekregen hebt. (Applaus). Na de bevordering voorgelezen hebbende, en van de dagschool, en van de avondschool, waarvan alleen van de laatste Nagtegaal present was, die apart wordt geluk ge wenscht, spreekt de heer Hössen namens het leerarencorps tot de jongelui die de school verlaten, die hij vooral het punt betrouw baarheid inhamert om daaraan steeds te denken en verder hen het beste hoopt in het leven en herinnert dat de ambachts school steeds voor hen open staat om raad te geven wanneer het gevraagd wordt. Als ouder van een jongen die zelf de school ver laat, brengt bij zyn dank aan mede leeraren uit voor hun werk. (Applaus.) De heer Van As spreekt de slotwoorden, en brengt even de politiek ter sprake. Thans zijn er stemmen in de Tweede Kamer op gegaan om het ambachtsschoolonderwijs van drie op twee jaar te brengen. Gelukkig vind het groote tegenkanting, maar de hoofd beschuldiging was dat men te groote ge leerden van de jongens wilde maken. Dat is niet waar. Ambachtslui, goede handwerks lieden, dat moet het resultaat zijn van de ambachtsschool. Een woord van dank aan het leerarencorps voor hun toewijding is len, zoo was dit nu bijna onmogelijk geworden. Men had dien „avonturier" immers zoo bespotte lijk in de hoogte gestoken en roemde overal zijn dichterlijk genie. Juist nu mochten het hof en de gezellige kringen niet gedwongen worden om hem uit hun midden te verbannen, als hij zich zelf niet aan spot en schande wilde blootstellen, en 't was nog de vraag of ze dit wel zouden doen, daar hij 't toch slechts bij wenken en toespelingen moest laten berusten. Dat succes had Hartmut inderdaad bijna onaantastbaar gemaakt. En tot overmaat van ellende, werd Falkenricd nu ook eerstdaags verwacht, en hij kon noch mocht dezen de waarheid verhelen, als hij haar niet van een anderen kant zou vernemen. De overste, van wiens reis nog niets bekend was geweest, toen Wal moden hem onlangs te Berlijn had gezien, kon eiken dag komen en zou in het gezantschapshotel logeeren, daar hij ook voor Adelheid geen vreemde was en zij en haar broeder, om zoo te zeggen, onder zijne oogen waren opgegroeid. Toen Falkenried voor omstreeks tien jaar, des tijds nog als majoor, naar de provincie werd over geplaatst, had hij een commando gekregen in de kleine stad, die in de onmiddellijke nabijheid der groote ïndustriëele werken van Stahlberg lag en in al haar handel en vertier daarvan geheel afhan kelijk was. De nieuwe majoor stond als een knap militair, maar ook als een menschenhater bekend, die zich slechts in en door den dienst gelukkig voelde, al zijn vrijen tijd met militaire studies doorbracht en een afschuw van alle gezelligheid had. Daar hij vrouw noch kinderen meebracht, was hij niet in de noodzakelijkheid van menschen te zien, en vertoonde zich dan ook alleen op plaat sen en bij gelegenheden, waar hij met het oog op zeer op zijn plaats. Spreker verheugt zich (en daarin staat hij niet alleen) dat hy al maar hoort hameren en kloppen. Er wordt gewerkt aan het nieuwe gedeelte, de heeren leeraren hebben nog al eens moeten woeke ren met de ruimte, spreker hoopt dat dit het ambachtsschoolonderwijs nog meer ten goede komt. Waarna niemand het woord meer verlangt wordt onder groot applaus de vergadering gesloten. J. B. TIMMERLIEDEN. Van de 1ste naar de 2de klasse. C. Boeter, Middelharnis; G. Doornheim, Herkingen; P. van Driel, Sommelsdijk; A. A. A. van Djjk, Middelharnis; J. van Eek, Dirksland; G.Kroos,Middelharnis; H. Keizer, Stad aan 't Haringvliet; C. Lodder, Sommels dijk; A. H. Noordjjk, Herkingen; J. Razen- berg, Middelharnis; G. van Rikxoort, Mid delharnis; P. Struijk, Goedereede; D. Soete- man, Herkingen; D. Tanis, Goedereede; A. Troost, Stellendam. SMEDEN. B. van den Bos, Middelharnis; J. A.Buijs, Middelharnis; L. Driesse, Middelharnis; J. Hoogzand, Sommelsdijk; J. P. Legierse, Melissant; P. Saarloos, Oude Tonge; C. Troost, Sommelsdijk; P. van der Veer, Sommelsdijk, P. Vis van Heemst,Sommelsdijk; D. M. Üyl, Voorwaardelijk bevorderd A.SpeeteSpm- melsdyk. SCHILDERS. H. Bruggeman, Goedereede; M. C. van Dongen, StellendamW. Reedert, Goedereede P. Grootenbóer, Nieuwe Tonge. Voorwaardelijk bevorderd A. Koudijzer, Middelharnis. Van het tweede naar het derde leerjaar TIMMERLIEDEN. J. C. v. d. Houten, Goedereede; P. de Keijzer, Middelharnis; J.Knulst, Middelharnis. A. 0. Konings, Stad aan 'tHaringvliet: J. Luime, Goedereede; H. Noordijk, Nieuwe Tonge; A. Sarelse, MiddelharnisW. Schipper, Middelharnis; H. J. Tiemens, Middelharnis; F. van Wijk, Goedereede. SMEDEN. H. van Es, Middelharnis; B. A. de Gast> Sommelsdijk; M. Jansen, Stellendam; A- Kieviet, StellendamK. Nieuwland, te Som melsdijk; A. J. Risseeuw, Ooltgensplaat; K. Tanis, Goedereede. SCHILDERS. W. van Beek, Middelharnis; D. Hofland, Middelharnis. Leerlingen die een Einddiploma verkregen, TIMMERLIEDEN. B. L. Blok, Stellendam; G. L. Boer, Som melsdijk; Abr. Boeter, Middelharnis; G. van der Bok, Ouddorp; M. H. Braber, Stad aan 't Haringvliet; W. Dijkers, Middelharnis: J. de Geus, Herkingen; F. J. A. A.Guerand, Stellendam; A. Holleman, Nieuwe Tonge; F. Hössen, Middelharnis; J. Jordaan, Oolt gensplaat; J. Los, Dirksland; B. Lugtenburg, Dirksland; J. van der Stad, Middelharnis; C A. Tuns, Achthuizen; D. A. van Uitert, Middelharnis; K. Vroegindeweij, Dirksland SMEDEN. D F van As. Sommelsdijk; W. Hameete. zijne betrekking moeilijk kon wegblijven. Tegenover den grooten industrieel, die zulk een invloed in den geheelen omtrek uitoefende en de eerste families bij zich te gast ontving, kon hij natuurlijk niet onwellevend handelen, en zoo was Stalhberg de eenige geweest, met wien de in zich zelf gekeerde man in nadere betrekking kwam. Al sloot het streng en ontoegankelijk karakter van den majoor ook een eigenlijke vriendschap uit, i zoo achtten de beide mannen toch elkander hoog en was Stahlberg's woning de eenige plaats, waar Falkenried veel en uit eigen beweging verscheen. Hij had hier jaren achtereen als vriend aan huis 1 verkeerd en de twee kinderen zien opgroeien, waarom Stahlberg 't hem ook hoogst kwalijk nam, I dat hij de trouwplechtigheid niet bijwoonde, maar zich met dienstzaken verontschuldigde, toen de vriend zijner jeugd met eene dochter uit dat huis in het huwelijk trad, Adelheid zelve wist weinig I of niets van Falkenried's lotgevallen. Zij meende, j dat hij kinderloos was, en had alleen van haar echtgenoot gehoord, dat hij vroeg getrouwd, maar na eenige jaren van zijne vrouw gescheiden en nu reeds weduwnaar was. Omstreeks acht dagen waren verloopen na den terugkeer van mijnheer en mevrouw van Wal moden, toen aan de jonge vrouw, die in hare kamer voor de schrijftafel zat, de komst van Falkenried werd gemeld. Ijlings stond zij op, wierp de pen uit de hand en snelde den binnentredende tegemoet gemoet. „Hartelijk welkom, overste! We hebben uw telegram bijtijds gekregen en Herbert had plan gehad u van het station te halen; maar vooreen uur is hij juist bij den hertog ontboden en nu nog op het kasteel, zoodat we u alleen het rijtuig kon man, Ouddorp; L. van Heemst, Sommelsr dijk; W. Helmstrijd, Melissant; G. den Hol lander, Middelharnis; P. J. D. Homburg, Middelharnis; Iz. v. d. Nieuwendijk, Som- melsdyk; C. M. v. d. Swaluw, Den Bommel. SCHILDERS. P. T. Hoogmoed, Sommelsdijk; M. M. Lang broek, Middelharnis; H. Peekstok, Sommels dijk; W. B. v. d. Stoep, Sommelsdijk; AVONDSCHOOL. TIMMERLIEDEN. Van de le naar de 2e klasse. J. Florijp, Den Bommel. METSELAARS. C. van Groningen, Middelharnis. SCHILDERS. S. van Noord, Oude Tonge; W. J.Snijder, Den Bommel. TIMMERLIEDEN. Van de 2e naar de 3e klasse. A. N. de Lange, Oude Tonge; A. van Heemst, Sommelsdijk. METSELAARS. C. le Comte, Sommelsdijk; A. van Nieu- waal, Den Bommel. SMEDEN. J. van Heemst, Sommelsdijk. SCHILDERS. W. Viskil, Middelharnis TIMMERLIEDEN. Van 3e naar de 4e klasse. A. v. d. Waal, Middelharnis. METSELAARS. A. van Broekhoven, Dirksland; J. van Prooijen, Melissant. SMEDEN. P. v. d. Stoep, Sommelsdijk. TIMMERLIEDEN. Van de 4e naar 5e klasse. C. van Buuren, Middelharnis; G. van Delft, MiddelharnisP. de Jong, DirkslandM. Oliner Dirksland; L. Spee Sommelsdijk; R. Vroeg indeweij, Sommelsdijk; W. Vroegindewey, Sommelsdijk. METSELAARS. A. Boeter, Middelharnis; C. Korteweg, Sommelsdyk; P. Prins, Middelharnis. SMEDEN. A. Driesse, Middelharnis; J. Nagtegaal, Nieuwe Tonge. SCHILDERS. C. J. van As,Sommelsdijk; L. van Brussel, Middelharnis; J. van Buuren, Middelharnis; W. van Dongen, Middelharnis; C. Jongejan, Middelharnis; A. Vol werk, Sommelsdijk. TIMMERLIEDEN. Van de 5e naar de 6e klasse. A. van Dijkr Sommelsdijk; J. Jongekrijg, Sommelsdijk; H. Koote, Middelharnis; G. v. d. Tol, Middelharnis. METSELAARS. C. Buurveld, Middelharnis. SMEDEN. O. C. de Mooij, Sommelsdijk; M. v. d. Nieuwendyk, Middelharnis. SCHILDERS. K. L. Schol, Sommelsdijk. INGEZONDEN MEDEDEELING. bij Wielrijder,en Zonnebrand verzacht en geneest door Doos 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten Einddiploma. TIMMERLIEDEN. P. van Dorst, Sommelsdijk; A. K. Voge laar, Middelharnis. METSELAAR. S. J. Nagtegaal, Nieuwe Tonge. Voortgezette Cursus. Th. D. A. Schippers, Timmerman, J. J. Boeter, Metselaar; beiden te Middelharnis. Van het 2e naar het 3e leerjaar. O. W. van Erkel, Schilder, Sommelsdijk. den sturen." Hare begroeting was zoo vertrouwelijk als waar op een oud vriend van haar vaderlijk huis recht had; Falkenried's groet daarentegen was wel is waar niet koel, maar toch ook niet hartelijk. Be daard en ernstig nam hij de hem toegestoken hand en voldeed aan de uitnoodiging om plaats te nemen, terwijl hij onverschillig zeide: „Nu, we zullen elkaar wel zien, als Walmoden thuiskomt." De overste was zóo geweldig veranderd, dat hij nauwelijks te herkennen was. Zijn lange gespierde gestalte en krachtigen stap had hij behouden, maar overigens was hij op zijn tweeënvijftigste jaar een oud man. Zijn haar was sneeuwwit, zijn voorhoofd met diepe rimpels doorploegd, en zijn aangezicht met scherpe lijnen doortrokken, waar door 't tien jaar ouder scheen dan 't was. Zijne vroeger zoo sprekende en beweeglijke gelaats trekken hadden iets straks en roerloos gekregen en zijn geheelè houding en voorkomen waren stroef en neerslachtig. Regina's gezegde: „De man is als versteend!" was maar al te juist. Men kreeg onwillekeurig den indruk, alsof hij van de wereld en de menschen was afgestorven, onverschillig voor alles wat deze verheugde of bedroefde zijn dienstwerk uitgezonderd.. „Stoor ik je, Ada?" vroeg hij, haar bij den ouden naam noemende, dien ze thuis had gedragen en waaraan hij gewoon was, terwijl hij een blik op de schrijftafel wierp, waar een half voltooide brief lag. „O, dat heeft al den tijd," antwoordde de jonge vrouw met een afwerend handgebaar. „Ik schreef maar aan Eugenius." „O zoo! Ik breng de groeten mee van je broer. Hij is eergisteren bij mij geweest." „Dat weet ik. Hij wilde naar Berlijn gaan en had Vragendeze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Dr. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Het opfokken der Kuikens. Beenzwakte. Kleine oorzaken, groote gevolgen. Ik ben nu begonnen met te beschrijven de voedering der kuikens en zal daar nu mee doorgaan, aangezien mij uit een massa vra gen, die my gesteld zijn, gebleken is dat vele lezers nog enorme schade lijden doordat zy niet op de hoogte zijn met de moderne voedingstheorien en voedermethodes. Ook hier zal ik me zooveel mogelijk aan de prac- ttjk houden en deze wordt door de vragen- bus geleverd. De vragenbus is feitelijk het beste communicatie middel tusschen lezer en schrijver en van de z.g. vakbladen (die omdat ze toch niet iedere week gevuld kun nen worden met eerste klas werk, ook veelal derde rangs werk leveren) worden vaak de vragenbussen het ijverigst bestudeerd. Men verzuime echter bij het stellen van vragen niet om het blad waarvan men abonné is te vermelden, anders kan ik op de vragen niet ingaan. Vraag 1 uit Marle bij Hellendoorn luidt: „De kuikens hebben de eerste dagen geen voedsel noodig, doch kunnen ze ook twee dagen zonder drinken? Ik kreeg eendags- kuikens vaDte.en deze schreef: „geef de kuikens direct na aankomst te drinken". Zou U my verder ook kunnen inlichten hoe men een goed ochtendvoer en opfokvoer samenstelt? Men moet niet vergeten dat verschillende fokkers de kuikens soms zelf nog een halve dag houden om ze goed droog te laten wor den en ze dan pas versturen Als nu van de betrokken plaats het transport ook nog een halve dag duurt en ze soms 's nachts over blijven staaD, dan zijn de kuikens al gauw een anderhalve dag oud voor ze goed en wel in de kunstmoeder komen. Vandaar dat een fokker die de zaak nauwkeurig opvat, op de plan u daar op te zoeken. Hij heeft u nu in bijna twee jaar niet gezien en ik zag u slechts vluchtig op onze doorreis. Wij hoopten, dat gij nog op Burgsdorf zoudt komen, waar wij een paar dagen zijn gebleven, en ik geloof dat 't Regina geducht tegenviel, toen gij ook ditmaal niet aan hare uit noodiging voldeedt." De overste staarde somber voor zich; hij wist wel waarom hij Burgsdorf met al zijne herinne ringen vermeed. Sedert zijn terugkomst in de hoofd stad was hij er nauwelijks tweemaal geweest. „Regina weet immers wel, hoezeer ik mijn tijd noodig heb," antwoordde hij ontwijkend. „Maar om op je broer terug te komen. Ada ik moet je eens iets vragen en daarom doet 't mij genoegen dat ik je alleen aantref. Wat schuilt er toch eigen lijk tusschen Eugenius en zijn zwager? Is er iets voorgevallen?" Op Adelheid's gelaat verscheen een min of meer verlegen uitdrukking bij deze vraag. Zij zeide echter als ter loops: „Niets bijzonders. Ze kunnen maar niet goed samen overweg." „Niet overweg? Walmoden is bijna veertig jaar ouder en bovendien de voogd van je broer, die eerst over een paar jaren mondig wordt. Dan moet de jongere toch onvoorwaardelijk toegeven." „Zeker. Maar Eugenius, hoe innig goedhartig ook, kan soms zeer opgewonden en onbedacht zijn, zooals hij dit ook als al kind is geweest." Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1