EERSTE BLAD teert in „Onze Eilanden" De Gedeputeerde Staten !er Provincie Zuid-Holland ilMBOBITS IfVNOL ZATERDAG 28 APRIL 1328 DWAALLICHTEN. Gezien de door Burgemeester en Wethouders van MIDDELHARNlS flj schrijven van 27 Februari 1928, l p. 109, ingevolge artikel 113 der Onteigeningswet aan hun College legezonden bescheiden, welke door et bestuur der „Vereeniging ter be- fcrdering van de verkrijging van tnroerend goed door landarbeiders '/ooruitgang", te Middelharnis, inge- llge artikelen 108 en 109 van voor- lemde wet gedurende dertig dagen, Hn 11 Januari j.l. tot en met 9 Fe- ftjuari j.l. ter secretarie van die ge- perite voor een ieder ter inzage zijn Adergelegd, alsmede het terzake in- Idiend bezwaarschrift; [Gezien het ingewonnen deskundig vies; .Overwegende, dat voldaan is aan J artikelen 108 t/m 111 derOnteige- tigswet; Jvenvegende, dat blijkens de door i bestuur der vereeniging voor- Jpmd ingevolge artikel 108b der Ont- [eningswet ter gemeentesecretarie ipergelegde verklaring, zonder ont lening in 17 gevallen een aanvrage los land zou moeten worden afge- teen, alléén op grond, dat geen aan ging, als bedoeld bij artikel 27, jste lid, der Landarbeiderswetkan Ichieden: Overwegende, dat door de eigena- van het ter onteigening voorge- Jgen perceel bezwaren tegen het pan daarvan worden aangevoerd, Tlce bezwaren, voor zoover zij kun- I worden aangemerkt harerzijds te hedigen belangen te raken, hierin Kaan Ie. dat de pachters van het perceel Ir het onttrekken daarvan aan hun [rijf zeer in dat bedrijf zouden'wor- II geschaad; dat het perceel met dat.kada- al bekend gemeente Middelharnis jie B no. 1237 een onverbrekelijk I eel uitmaakt, zoodat verkoop van {eerstbedoelde zonder het laatste, laatste perceel belangrijk in waar- lou doen verminderen; [verwegende 1"™, dat het ter onteigening voor hagen perceel geen deel uitmaakt |een grooter geheel, hetwelk door Onteigening de geschiktheid voor I daarop uitgeoefend bedrijf zou lezen, terwijl er voorts voor de nwoordige gebruikers geen zeker- bestaat, dat zij het na het ver- ien van den pachttijd in gebruik [5n behouden; |'fm, dat voor zoover uit de ont- liing van het daartoe voorgedra- Iperceel waardevermindering van i.ndere mocht voortvloeien, daar- bij de vaststelling van de scha- Isstelling zal zijn te rekenen; jerwegende, dat naar het oordeel ■un college deze bezwaren alzoo 1 grond opleveren om de ge- Jphte aanwijzing te weigeren; let op de Onteigeningswet; BESLUITEN: Aan te wijzen voor onteigening, Jedoeld bij artikel 105 der Ont- 'ingswet ten name van de „Ver- jng ter bevordering van de ver ing van onroerend goed door rbeiders „Vooruitgang",te Mid- 'rnis, het perceel, kadastraal be- gemeente Middelharnis sectie B 14, groot, volgens de registers fet kadaster 3.68 60 H.A., eigena- ]j volg-ens de register van het ka- j, Geertruida Pieternella Lebret, ive Andries van der Poest Cle- te Poortugaal. ïoemd perceel is aangewezen op men, gevoegd bij de in den aan- Wes bedoelde stukken, bit besluit openbaar te maken [nze Eilanden". wuenhage,-^- April 1928. ^deputeerde Staten voornoemd, ToN FISENNE, lo -Voorzitter. Th. SANDBERG, Griffier. _Gine>ORrrs L ItlIAWOl TJUtirfM» LAAT NIET LOS Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0, ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 50 Week-revwe. Binnenland. Hoewel vallende buiten het tijdsbestek dezer week-revue, willen wij even de be grafenis van Dorus Rijkers memoreeren. Onder groote belangstelling en treffende eer bewijzen heeft te den Helder zijn begrafenis plaats gehad en talrijke deputaties waven vertegendwoordigd, waaronder ook de marine Aan de geopende groeve zijn nog eens in het kort even de groote verdiensten van dezen eenvoudigen zeerob in herinnering gebracht. Meer dan 500 menschen danken aan zjjn moed en zelfverloochening hun leven en wij hebben deze groote verdiensten weten te waardeeren van officieele zijde met eenige lintjes en 120,— per jaar pen sioen. Zoo weten wij deze helden te waar deeren, die steeds hebben klaar gestaan en gelukkig nog klaar staan als de stormwind onze kusten beukt en de dood menige schip breukeling tegen grijnst. Na een vluchtig afscheid van hun dierbaren steken deze een voudige, moedige mannen in hun ranke bootjes en vletten in de branding en vangen hun strijd aan tegen den loerenden dood. Tal rijke malen weten ze hem zijn prooi op het laatste moment te ontrukken, doch dit wil helaas nog geenszins zeggen, dat wij daar ook financieel eenig offer willen brengen. De reddingsmaatschappijen kunnen ook niet meer doen, omdat de fiuantieele toestand dit niet toelaat. Deze eenvoudige menschen, die in vergelijking met een babbelend kamer lid een grooteren staat van verdiensten heb ben, waarvoor de eersten een vergoeding ontvangen van 5000,— per jaar, mitsga ders een gratis abonnement eerste klas op de spoorwegen, zijn overgeleverd aan de aalmoezen der openbare liefdadigheid. Het is hard dit te moeten constateeren, doch het is de harde naakte waarheid. Hun aan tal is te gering, om iemand aan een kamer zetel te helpen, doch. het wordt dringend tijd, dat wfi beter onzen plicht weten te be grijpen en onze eereschuld tegenover deze redders inlossen. In de eerste kamer heeft minister Beelaerts van Blokland een verklaring afgelegd over de hervatting der onderhandelingen met België, betreffende een nieuw tractaat.Van meerdere zijden is er reeds op een hervat ting dezer onderhandelingen aangedrongen en dat het^ initiatief in dezen van ons moest uitgaan. De minister heeft zich hiermede volkomen accoord verklaard en gezegd, dat hij nog voor de verkiezingen in 1929 het nieuwe tractaat met België in het staatsblad te kunnen afkondigen. De minister beklaagde zich evenwel over het gebrek aan vertrouwen buiten de kamer, dat meermalen tot uit drukking komt in onverantwoordelijk ge schrijf, waardoor het ten zeerste wordt be moeilijkt de rustige atmosfeer, welke noodig is, om deze moeilijke en teere onderhande lingen met kans op succes te volbrengen Zoowel België als wij hebben belang bij een elkaar volkomen begrijpen en vriendschap pelijk samenwerken en uit de afgelegde verklaring van den minister bleek duidelijk de ernstige wil, om alles te doen, om een FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 59) „O ja, ik houd er ook wel van, maar ik heb toch niet gedacht, dat daaraan zooveel moeilijkheden verbonden zouden zijn. Mijn leermeester, professor Morani, zegt wel: „Men moet als met arendsvleu gelen omhoogstijgen; dan blijft al het lage en ge- meene ver beneden ons!" en misschien heeft hij gelijk; maar daarvoor moet men dan ook een arend zijn, en ik ben maar een „zangvogeltje", zooals mijn grootvader mij altijd noemt, die niets anders heb dan mijn stem en niet zóo hoog kan vliegen. De recensenten verwijten mij dikwijls genoeg, dat 't mijn voordracht aan vuur en kracht ontbreekt, en ik voel zelve ook wel, dat ik eigenlijk geen dra matisch talent bezit. Ik kan alleen zingen, en dat deed ik veel liever thuis in onze groene bosschen dan hier in die vergulde kooi." De stem van het anders zoo vroolijke meisje getuigde van met moeite bedwongen ontroering. Dat laatste voorval had haar het onbeschermde van haar toestand weer zoo duidelijk doen zien, en nu gaf ze haar hart eens lucht tegenover den man, die zoo dapper partij voor haar had getrok ken. Hij luisterde met gespannen verwachting en welslagen dezer samenwerking te verzekeren. Het wordt ook tyd, dat de klove van 1925 welke door de verwerping van het eerste tractaat is ontstaan, wordt overbrugd. De krachtmeting tusschen de Denen en ons elftal is op een Hollandsche overwinning met 2 0 uitgeloopen. Het is een dubbeltje op zijn kant geweest en we hebben werke lijk geen reden trotsch .te zijn op deze over winning. Fortuna heeft ons begunstigd en indien de Deensche doelman hierin ook geen werkzaam aandeel had genomen, zou het hoogstens een gelijk spel geworden zyn. Het heeft ons nationaal gevoel niettemin gestreeld, dat onze kleuren de overwinning in deze internationale ontmoeting hebben weggediagen. In de kampioen wedstrijd Fejjenoord-Z.A.C. hebben zich eenige buitengewoon onaange name incidenten voorgedaan. Het zijn niet allen koks die lange messen dragen en ook het dragen van een voefcbalbroek, geeft helaas geen waarborg, dat de drager een sport- mensch is.JDit hebben wij bjj dezen wedstrijd weer eens moeten ondervinden. De scheids rechter moest een der spelers van Feijenoord het veld uitzenden, omdat deze zich niet ontzag volmaakt onnoodig in liggende houding naar een naast hem neergevallen ZA.C.speler te schoppen. Dat was nog niet mooi en genoeg en daarom trachten na afloop van den wedstrijd, elkaar eens een pak slaag te geven. Het zijn fraaie toestanden bij een wedstrijd tusschen eerste klas clubs en het zal noodig worden, dat in het vervolg tegen over een dergelijk vlegelachtig optreden streng wordt opgetreden. (Adv.) Buitenland. In volkomen kalmte hebben de Fransche verkiezingen plaats gehad. Over het geheel is er zeer druk gestemd en was de opkomst der kiezers grooter dan ooit te voren. De strijd is evenwel nog maar ten deele ge streden en de grootste krachtmeting moet nog komen. Er zijn n.l. nog maar 184 zetels van de 612 die beschikbaar zijn, bezet, zoo dat er ver over de 400 herstemmingen moe ten plaats hebben. De voorloopige uitslag dezer 184 bezette zetels geeft dus nog lang geen volledig beeld der verkiezingen. De stand is heden, dat rechts de winst heeft en de socialisten en de communisten minder stemmen hebben gehaald, dan hun verwach tingen waren. Ze zijn nu druk aan het mar- chandeeren, otn hun positie bij de herstem mingen zooveel mogelijk te versterken, hoe wel de communisten hebben verklaard, dat ze overal in alle districten hun candidaten zullen handhaven. In elk geval is de politieke koehandel in vollen gang. De socialisten heb ben een directe winst verwacht van deze verkiezingen, doch het zal de vraag zijn, of de herstemmingen deze verwachtingen zullen bevestigen. Waarschijnlijk zullen ze reeds blij zijn, als ze er zonder kleerscheuren af komen. De communisten hebben over de geheele lijn op de huid gehad, zoodat het te verwachten is, dat zij er niet zonder verlies uit zullen komen. Vele kleine groepen zullen zich bij de herstemmingen terugtrek ken, hetgeen in elk geval een heele verbe tering is. Poincaré kan met den buidigen uit slag tevreden zijn, doch het is nog niet mogelijk met eenige zekerheid voorspellingen te doen. Briand heeft op de vredes-nota van Kellogg geantwoord met zijn anti-oorlogspact. Briand is een overtuigd voorstander van interna tionale ontwapening doch zijn voorstel gaat veel minder ver dan dat van Kellogg. Frank rijk is door een serie defensieve verdragen verbonden met Polen, Cechoslovakije, Roe menië, Joegoslavië en België en heeft daar door veel minder de handen vrij dan Amerika, terwijl ook zijn verdere positie belangrijk afwijkt van die van Amerika en veel on gunstiger is. De argumenten van Briand zijn niet bepaald erg klemmend en gelukkig ge kozen. Hij laat in zijn antwoord de defensieve verdragen zwaarder wegen dan het anti- logspact, hetgeen nooit en nimmer door de Amerikanen kan worden geaccepteerd, aangezien dit lijnrecht staat tegenover hun voorstel. Ook de beschuldiging van Fransche zijde, dat dit Amerikaansche voorstel den Volkenbond ondermijnt is ver van steek houdend en wordt door de Amerikanen als fantastisch van de hand gewezen. Ze hebben duidelijk te verstaan gegeven, dat ze zoo noodig gaarne concessie zullen willen doen terwille van het groote doel, mits dit de geest van hun voorstel niet wijzigt en het nuttig effekt niet al te veel verwatert. Briand houdt te veel slagen om den arm en het slagen van de pogingen van Kellogg zijn er aanmerkelijk door gedaald. Het slagen van het Amerikaansche voorstel zou het werk van den Volkenbond krachtig hebben be vorderd en van grooter practisch nut zijn, dan al het geleerde betoog, dat hierover in Genève is gehouden. De Amerikanen beijveren zich verder met het sluiten van verzoenings- en arbitrage verdragen en verheugen zich er over, dat deze pogingen zoo'n gunstig en vlot verloop hebben. Momenteel wordt er met een twin tigtal Staten onderhandeld. Op papier wordt er dus hard gewerkt, doch in hoeverre dit in de practijk tot uitdrukking zal komen, hangt af van het vertrouwen, dat de ver schillende Staten in elkaar stellen. Zoolang iedere vredespoging met wantrouwen wordt begroet, zal het vrijwel onmogelijk zijn, iets in deze richting tot stand te brengen. De berichten over de aardbevingen in Bulgarije en Griekenland zijn steeds ernstiger geworden en zonder overdrlj ving kan worden gesproken van een ernstige nationale ramp. De stad Philippopel heeft buitengewoon veel geleden en enkele stadswijken zijn met den grond gelijk gemaakt. Waar vooral het meest dicht bevolkte en vruchtbaarste gedeelte van Bulgarije is getroffen, is deze ramp des te erger. Meer dan 100000 menschen zijn dak loos en hebben voor het grootst gedeelte alles verloren. De aanhoudende ondergrond- sche aardverschuivingen hebben het geheele terrein omgewoeld en veranderd. ving elk woord begeerig van hare lippen op; maar bij dit eigenlijk toch treurig relaas blonk zijn aan gezicht van vreugde, alsof hem iets recht prettigs werd medegedeeld, en nu viel hij haastig in: „Verlangt ge dus om weg te gaan? Denkt ge er over het tooneel te verlaten?" Ondanks haar verdriet barstte Marietta in een vroolijken lach uit. „Neen, stellig en zeker niet! Wat zou ik dan beginnen? Mijn goede grootvader heeft jaren lang zuinig geleefd, om mij in de gelegenheid te stellen de lessen aan de muziekschool bij te wonen, en 't zou een slechte dank daarvoor zijn, als ik hem nu in zijn laatste levensjaren tot last was. Hij mag volstrekt niet weten, dat zijn zangvogeltje zoo dikwijls naar het oude nest verlangt en men mij hier het leven soms minder prettig maakt. Ik ben ook anders niet zoo neergedrukt, ik kan 't best uit houden en weer mij dapper, als 't noodig is. Laat u op Furstenstein maar niéts van mijn klachten ontvallen? Gé gaat immers daarheen?" Over het zoo even nog zoo stralend gelaat van den jongen majoraatsheer verspreidde zich een schaduw en nu was hij 't, die de oogen neersloeg. „Ja, ik vertrek vanmiddag naar Furstenstein," antwoordde hij op wonderlijk gedrukten toon. „O, dan heb ik nog éen verzoek! Ge moet uwe aanstaande alles vertellen, alles, hoort ge! Wij zijn beiden dit aan haar verplliht. Ik zal haar nog vandaag alles uitvoerig schrijven; en gij zult mijn brief mondeling bevestigen, niet waar?" Willibald hief langzaam de oogleden op en zag de spreekster aan. „Ge hebt gelijk, juffrouw! Toni moet alles, moet de volle waarheid weten! Tot dat besluit was ik gekomen, al eer ik hierkwam maar 't zal geen Heuvels van eenige honderden meter hoogte zijn verdwenen en nieuwe heuvels zij'n op andere plaatsen ontstaan. Verschil lende warmwaterbronnen zijn verdwenen, doch op andere plaatsen weer ontstaan. De beddingen van eenige riviertjes zijn totaal gewijzigd, doordat de oude beddingen totaal omhoog gebracht zijn en het water zich een nieuwe bedding moest schoppen, bijgestaan door de ontstane nieuwe inzinkingen. De bekende specialist op het gebied der aard bevingen, professor Bendandi uit Turijn, heeft verleden jaar reeds voorspellingen ge daan, dat er speciaal op het Balkanschier eiland aardbevingen te verwachten waren en de gebeurtenissen hebben hem helaas in het gelijk gesteld. Door den langen duur dezer aardbevingen is de bevolking ten zeerste verontrust en dit heeft tot gevolg, dat de massa zich begint af te vragen, waardoor deze aardbevingen zoo'n ernstig en lang durig karakter dragen. Velen wijten dit aan bet steeds sterkere gebruik der electriciteit, de invloed der radio en het zich uitbreidende luchtverkeer, waardoor de atmosfeer uit haar evenwicht wordt gebracht. Er gaan zelfs stemmen op, welke aandringen bij de regee- ring op het nemen van maatregelen. De trillingen houden natuurlijk niet eerder op, de geweldige ondergrondsche aardver schuivingen zich hebben voltrokken en zich hebben vastgezet. De Bulgaarsche ministerraad heeft voor- loopig 30 millloen leva ter beschikking ge steld voor het lenigen van den eersten nood, doch dit bedrag is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De schade is enorm groot en Bulgarjje zal alleen niet in staat zijn, deze ernstige ramp alleen te boven te komen, zonder hulp en steun van het buiten land. De inning der belastingen is voorloopig uitgesteld en er is voor de andere handels betalingen een moratorium afgekondigd voor den tyd van zes maanden. Nu we toch op den Balkan zjjn aangeland, willen we even overstappen naar Roemenië. Maniu, de leider der boerenpartij heeft na drukkelijk verklaard, dat ondanks het ver bod der liberale regeering het congres der boerenpartij op 6 Mei te Alba Julia (Karls- burg) toch zal worden gehouden. Het is duidelijk, dat dit voor de politieke ontwik keling van Roemenië groote gevolgen kan hebben. Het zal op 6 Mei dus een kracht meting worden tusschen het zittende liberale kabinet, dat al zeer weinig lust gevoelt van het kussen af te gaan en Maniu, die er met alle kracht naar streeft, hen langs vrede- li even den weg te verdringen. Drjjft Maniu het congres werkelijk door, dan zal het uiter mate moeilijk zijn een gewelddadige botsing te vermijden, tenzij het kabinet van te voren de biezen neemt en den weg vrijwillig vrij maakt voor Maniu, Yon Keudel, de rijksminister van binnen- landsche zaken, heeft voor de a.s. verkie zingen in Duitschland nog even het bestaan der roode frontstrijders, dit zijn de parade troepen der communisten, verboden en de Duitsche staten aangeschreven, dat ze deze organisatie moesten ontbinden. Dit verbod steunt op de wet ter bescherming der repu bliek, doch het doet eigenaardig aan, dat hij dit nu juist ontdekt vlak voor de verkiezin gen. Iedere politieke partij van beteekenis heeft een dergelijke organisatie, welke meer als een propaganda is te beschouwen voor de partijen. De Duifcscher ziet nu eenmaal ag stram exerceerende optochten, welke keurig gericht en ordelijk af en toe eens demonstreeren. De Duitsche staten hebben bij het staatsgerechtshof hiertegen gepro testeerd en von Keudel zal tegenover de staten zijn zwak standpunt hebben te ver dedigen. De DuitsGh-Nationalen vreezen te recht bij de a.s. verkiezingen het onderspit te delven en dat vooral de socialisten met een deel der winst zullen gaan strijken. De actie speelt troeven in de handen der com munisten, die natuurlijk zullen trachten vooral de socialisten afbreuk te doen. Dit laatste is den Duitsch-Nationalen niet onaan genaam en het heele geval is dan ook maar als een verkiezingstruc te beschouwen. Wa ren er geen verkiezingen in het zicht, dan zou waarschijnlijk niemand aan iets derge lijks hebben gedacht. De Duitsch-Nationalen zelf hopen hieruit ook munt te kunnen slaan en daar hun aantal troeven in de a.s. ver kiezingen toch al erg gering zijn, zullen ze iederen stroohalm accepteeren. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) WENKEN VOOR VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID. I. Moeder, laat Uw kleintje niet over den grond kruipen. Deze is vuil en stoffig en de kans dat het vallen en zich bezeren zal, is groot. Een looprek, kinderbox, is voor hem oen geschikte verblijfplaats. Zet deze neer op een zonnige plek tegen tocht beschermd en leg op den grond een moltondeken, met een schoon laken bedekt. GEZONDHEIDSRAAD. II. Moeder, ook na het eerste levensjaar is het dagelijksch bad voor Uw kinderen geen overbodige weelde. Het dient niet alleen voor bet verwijderen van vuil, al kan het ook in dat opzicht voor kleine kinderen en schoolkinderen hard noodig zijn. Maar het zet ook de huid aan tot behoorlijke functie, hetgeen voor de gezondheid van groote be- teekenis is. Doe daarom Uw kinderen iederen dag, het beste 's-avonds in bad en droog ze daarna stevig af met een drogen banddoek. GEZONDHEIDSRAAD. III. Wanneer gij eenig uitslag bij Uw kind waarneemt, laat dit dan direct den dokter zien. Wat vandaag nog een klein plekje is, kan zich morgen al uitgebreid hebben. De kans bestaat, dat het besmettelijk is voor anderen. Stuur daarom nooit een kind met uitslag naar school, zonder, den dokter om raad gevraagd te hebben. GEZONDHEIDSRAAD. gemakkelijk uur voor mij zijn?" „O, waarom niet?" hernam Marietta, bemoe digend. „Toni is zoo goed, zoo weinig wantrouwend ze zal u en mij immers wel gelooven, dat we beiden geheel onschuldig zijn aan die zaak." „Maar ik voel mij niet onschuldig, ten minste niet tegenover mijtie aanstaande," zeide Willy ernstig. „Zie mij niet zoo verschrikt aan, gij zult 't later toch moeten liooren en dan is 't misschien beter dat ik *t u zelf zeg. Ik ga alleen naar Fursten stein, om Toni te verzoeken Hier zweeg hij en haalde diep adem „mij mijn woord terug te geven." „Wat zegt ge? En waarom dat?" riep het jonge meisje, geweldig onthutst over deze mededeeiing. „Waarom? Omdat 't een groote verkeerdheid zou zijn, als ik, zooals 't thans met mijn hart is gesteld, Toni mijne hand gaf en met haar voor het altaar trad. Omdat ik nu eerst begrijp, wét de hoofdzaak bij verloven en trouwen is, en omdat Hier bleef hij steken, maar zijne oogen spraken zóo duidelijk, dat Marietta het slot best kon raden. Een purperen gloed steeg haar eensklaps naar wangen en voorhoofd; maar zij week achteruit en maakte een druftig afwerend gebaar. „Mijnheer van Eschenhagen, zwijg! Geen woord meer!" „Ik kan 't niet helpen!" ging Willibald niette min voort. „Ik heb eerlijk daartegen gestreden en eerlijk mijn best gedaan om mijn woord te houden, al den tijd dat ik op Burgsdorf ben geweest. Ik meende ook dat 't wel lukken zoumaar toen kwam ik hier, toen zag ik u terug dien avond in de „Arivana", en toen wist ik opeens, dat al mijn weerstand nutteloos was. Ik had u niet vergeten, juffrouw Marietta, geen uur zelfs vergeten, al trachtte ik dit mijzelf wijs te maken en ik zal u niet vergeten levenslang nietl Dit zal ik open hartig aan Toni bekennen en ook aan mijne moeder zeggen, als ik thuiskom." Nu was 't cr uit! De jonge majoraatsheer, die zijn eerste aanzoek op Furstenstein niet op zijne eigen gelegenheid had kunnen doen en zich door zijne moeder moest laten helpen, sprak nu ook hartelijk en welgemeend, zoo eerlijk en oprecht, als een man in zulke oogenblikken spreken moet. Hij had 't op eens geleerd, en mét de voogdijschap, die hij zoo vastberaden afschudde, scheen hij ook al het Iinksche en belachelijke in zijn uiterlijk van zich af te werpen. Snel trad hij op Marietta toe, die de wijk naar het venster had genomen; maar zijne stem, die straks nog zoo vast klonk, werd weifelend, toen hij voortging: „En nu nog éene vraag! Ge zaagt zoo bleek, toen ge mij straks de deur opendeedt en ge hadt zulke bcschreide oogen. Die zaak zal u zeker gehinderd hebben, dat begrijp ik, maar hebt ge u ook wat bezorgd gemaakt over mij Hij kreeg geen antwoord. Alleen hoorde hij nu een zacht snikken. „Hebt ge u angstig over mij gemaakt? Zeg, Marietta maar éen enkel „ja"! Ge weet niet, hoe gelukkig 't mij zou maken." Hij boog zich diep tot het jonge meisje over, dat nu langzaam het gebogen hoofd ophief. In de donkere oogen gloorde een straal van stil geluk en bijna onhoorbaar klonk bet antwoord: „Ik? O, ik ben de twee laatste dagen bijna gestorven van angst." Nu kon Willibald een juichkreet niet weer houden en sloeg de armen om haar heen, slechts éen oogenblik wel is waar, daar zij zich schielijk aan zijne omhelzing onttrok. „Neen, nu niet! Ga heen als 't u belieft!" Hij liet haar aanstonds los en trad achteruit. „Ge hebt gelijk, Mariëttal Nu nog niet; maar als ik vrij man ben, kom ik terug om een ander „ja" te halen Vaarwel!" Hij snelde heen, eer Marietta eigenlijk tot be zinning was gekomen ;maar nu klink de stem van hare nicht, die gedurende de laatste minuten ongemerkt op den drempel van de zijkamer had gestaan en thans verschrikt op haar toetrad. „In 's hemelsnaam, kind, wat was dat? Wat moet dat beteekenen? Bedenkt ge dan niet Het jonge meisje liet haar niet uitspreken, maar sloeg beide armen om haar hals en riep lachend en schreiend tegelijk: „Och, nu weet ik, waarom ik destijds zoo boos was, toen hij 't toeliet dat zijne moeder mij be- Ieedigdel 't Hinderde mij zoo onuitsprekelijk, hem voor zoo zwak en lafhartig te moeten houden want eigenlijk heb ik hem liefgehad van het eerste oogenblik af!" Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1