te veel tadio! iLOKLAND ïpleet met luid- Philips wonder- ïr f 165,—. r4Iamps-toestel ïn f68,75. lit voorraad. /OOR ACCU'S. ilDDELHARNIS ;nnisgeving. hitectenbureau WOENSDAG 25 APRIL 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. Na de Wasch PUROL Land- en Tuinbouw. BINNENLAND e, geen opgaaf. J jeen opgaaf. Inge, vin. leeskerk en nam. ds. Bax. vin. ds. Bax. Lat. vin. ds. v. d. Zee (H. A en nam. en I Rappard uit Barneveld. vm. en nam. dhr. Vetler. (iel, vm. leeskerk en 'sav. ds. v. d. 1 Haringvliet, vm. en 's av. ds. Polhujjs. [luis, vm. ds. Lor an van Brielle en Dierkens van Zuidland. [•oet, vm. ds. Priester, jorn, vm. ds.de Voogd v. d. Straaten. U. ds. Brinkerink van Oostvoorue. Vereen., 'sav. ds. Brinberink van ie. vm. ds. Los. sav. ds. Priester van N.-Helvcet. Ivm. ds. Romijn. k, vm. ds- Bons van Oudenhoorn. 'sav. ds. Bons. ■PROTESTANTEiNBOND. jjkslraal), vm. ds. Poortman. EREFORMEERDE KERK. i, vm. en 'sav. ds. Van Velzen. vm. en 's av. ds. Glnhoven uit |bl. n. en nam. ds. Diemer. Jat, vm. en 'sav. ds. De Lange. |l, vm. en 's av. ds. Schaafsma. jringvliet, vm. en 'sav. leeskerk. nis, vm. ds. Westerhuijs. iet, 'sav. ds. Westerhuijs. ^REFORMEERDE GEMEENTE, jaringvliet, vm„nm. en 'sav. leeskerk ■FORMEERDE GEMEENTEN, fm. en 'sav. ds. De Blois. [vm. en 'sav. leeskerk. vm. en 'sav. leeskerk. Zijn zwaar verlies. „Nu Joris, hoe is het met je Rikkend), „Ach dominé die is van Irven 1" I.: „Maar je moet je smart he in je leed geduldig dragen." i maar het ergste is, dat zy my heeft, waar zij haar opgespaard en heeit 1" gevolgen van influenza. f'Neem u maar in acht; de influ- erg niet, maar zy kan onaange- gen hebben." „Dat heb ik gemerkt aan uw |kter." lloderne begrippen, trommel, Anna, wat hebben wy ar .1 is niet wat wij schuldig zyn, l'lerteerder wat we niet kunnen lviezen gratis. |varing. Opgericht 1768 /ERZEKERING, Wet- |andere verzekeringen. Maatschappijen dergeleekenden maken bij bekend dat de werkzaam- van het 'ijlen den Heer M. KOERT te LEIDEN 'leterskerkgracht 16, nzelfden voet worden voort- en houden zich voor Uwe chten beleefd aanbevolen. Hoogachtend, Wed. M. KOERT. J. RAVESTEIN, architect. Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V, Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 49 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonnees worden gezonden aan Dr. B. J. C. te Hennepe, Diergaarde- singel 96ct Botterdam. Postzegel van 7\ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Kuikens Opfokken. II. De moderne methode slaat twee vliegen in één klap. Waarom de kuikens een paar dagen in het donker houden. Als er dan eens een kuiken ziek is, dan krijgen de anderen abso luut geen kans zich door aan mest of veeren te pikken, te besmetten. Verder wordt dan de lucht in de kunstmoeder ook niet te veel in roering gebracht, zoodat ook door de longen de besmettingskans veel geringer wordt. Ziedaar dus hoe we met absolute duister nis gedurende de paar eerste dagen feitelijk twee vliegen in één klap slaan, we houden de kuikens rustig en ze kunnen zich niet besmetten. Natuurlijk kijkt men er eenige keeren per dag naar om te zien af alles normaal is, doch dat is dan ook het eenige licht dat de kuikens krijgen. Na den tweeden dag beginnen we te voeren en nu komen weer nieuwe moeilijkheden. Wat zullen we voeren en hoe? Als we de aanbiedingen der kuikenvoer-fabrikanten na lezen worden we half gek van alle moelijk- heden. De een voert de eerste dagen opfok- voer Adan weer eenige dagen B. dan C. verder eerst dit graan, dan weer dat, enfin het zaakje is zoo ingewikkeld, dat als we verschillende partijen kuikens hebben, de boel haast niet uit elkaar te houden is. Ik wil natuurlijk heelemaal niet zeggen dat deze methodes niet deugen. Och, waar om niet? Als ik van Rotterdam naar Am sterdam wil kan ik er ook wel komen als ik over Utrecht Amersfoort ga en ik kan de reis nog wel ingewikkelder maken. De vraag is maar, is dat noodig? En dan zeg ik: absoluut niet! Amerika is ons voorgegaan en ik zelf heb het al weer aan duizenden en nog eens duizenden kip- en eendenkuikens bewezens, dat men al dien lastigen romp slomp niet noodig heeft en rustig kan vol staan met één soort kuikenopfokvoer, des noods zonder eenig graanvoer. En wat de boel erg gemakkelijk maakt is dat we vol gens deze nieuwe methode het meelvoer geheel droog kunnen voeren en dus geen geknoei met vuile voerbakjes hebben. Ook hier biedt deze nieuwe methode groote voor- deelen "uit gemakkelyksheids oogpunt en hygiënisch oogpunt. Wat is n.l. het geval? Gebleken is dat na dooiersubstantie, melk een der beste kuiken voeders is (en ook voor legkippen). De melk is als natuurlijk voedsel voor alle jonge dieren aangewezen, doch in de laatste jaren is ge bleken dat melkzuur (een melksuiker die daar gemakkelijk in overgaat) een prachtig middel is om den darm van bacteriën te zuiveren. Zure melk karnemelk, aangezuurde onder- melk werken dus schitterend als voedings middel maar ook als ontsmettingsmiddel van den darm. Als we dat weten zyn we voorloopig klaar. Doordat we de kuikens alleen droog meel voeren dwingen wy ze om veel te drinken. Als drinken geven we ze alleen karnemelk en dus nemen ze op FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (iGeautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) deze manier heel wat hiervan op. Ze groeien als kool en houden hun darmen gezond. Zoete melk is minder aan te bevelen. Ten eerste is ze te vet en moet men ze met water verdunnen, maar ten tweede gaat zij vooral in een warm kuikenhuis gauw tot bederf over en werkt dan eer schadelijk dan gunstig. Ik heb deze nieuwe methode genoemd „de droogmeel-karnemelk methode" en be schouw haar als de beste die er is voor kipkuikens, zoowel voor snelle groei als voor gezondheid en het tegengaan van ziekten. Men vergete niet dat nat aangemaakt meel voer heel gauw bederft, heel gemakkelijk verontreinigd wordt en dan zeer gevaarlyk is. De eerste week kan men niet beter en niet goedkooper voeren dan ongeveer vyf of zes maal per dag wat droog oud brood in verdunde zoete melk vochtig gemaakt of met karnemelk vochtig gemaakt. Op den vierden of vijfden dag kan men al een paar maaltyden wat vochtig meel geven en na eenige dagen steeds een maaltijd meer meelvoer te geven is men na een dag of acht of tien al zoover, dat de kuikens niets anders kry gen dan droog meel en karnemelk. Voor eendenkuikens gaat dit jammer genoeg niet en moet men de karnemelk of onder- melk in den vorm van droog poeder in het meelvoer mengen. Eendenkuikens steken n.l. hun kop tot over de oogen in hun drin ken en als ze dat in karnemelk doen kleven de veeren al heel gauw aan en zelfs de oog leden. Men moet deze kuikens dus steeds versch water geven en wel in een bakje zoo hoog, dat ze er hun kop in onder kunnen dompelen. In het kort weergegeven is dus deze methode, die ik zelf, eer ze te publiceeren bij duizenden eigen kuikens geprobeerd heb: Eerste twee dagen: Absolute rust, duis ternis, warmte, totaal geen voer. Volgende vyf of zes dagenKuikens vijf of zes maal per dag wat oud brood in karne melk geweekt, daarna overgaan tot meelvoer met als drinken karnemelk. Bemerkt men verschynselen van witte diarrhe na den 3e of 4e dag dan onmiddellijk alle kuikens in pikdonker houden en alleen tijdens het voeren licht. Nooit meer voeren dan de kuikens in tien vijftien minuten gretig opeten, geen voer in bakjes laten staan. Na een week is het gevaar van be smetting voorby en mogen de kuikens in het licht. Dr. te Hennepe. INGEZONDEN MEDEDEELING. 58) In de eenvoudig, maar gezellig ingerichte woon kamer stond de jonge zangeres, die juist van de repititie thuis was gekomen, bij het venster en staarde onafgewend naar buiten, terwijl juffrouw Berger met een handwerjke aan de tafel zat en hoofdschuddend naar hare pupil keek. „Maar, kind, trek je dat geval toch niet zoo aanl vermaande zij haar. „Gij maakt je letterlijk zenuw achtig door dien angst. Men behoeft zich niet dade lijk het ergste voor te stellen." Marietta wendde het hoofd om. Zij zag schrik wekkend bleek en de tranen smoorden bijna hare stem, toen zij antwoordde: „Dat's nu de derde dag, en nog altijd hoor ik niets! O, 't is vreeselijk, zoo het eene uur vóór en het andere na op een droevige tijding te moeten wachten!" „Waarom moet 't juist een droevige zijn?" troostte de oude dame haar. „Gisteren namiddag was mijnheer van Eschenhagen nog gezond en wel, zooals ik op je verlangen immers zelve ben gaan informeeren. Hij was met mijnheer en mevrouw van Walmoden uitgereden. Misschien is die zaak heeft men vaak Schrijnende Handen Dit schrijnen houdt dadelijk op door Bestrijding van de bastaard- rupsen der kruisbessen. De Plantenziektenkundige dienst te Wa- geniugen schrijft ons: Op sommige plaatsen zijn de eitjes van de bessenbladwesp (Pteronus Ribesia Ne- matus Ventricosus) reeds gevonden. Spoedig zal dus ook de vreterlj van de jonge bastaard rupsjes beginnen. Het is dus thans hoog tyd, de noodige bestrydingsmiddelen aan te schaf fen ten einde, zoodra de vreterij wordt waar genomen, de bestrijding uit te voeren. De bastaardrupsen zijn meestal zeer talryk en daar zij zeer vraatzuchtig zyn, kunnen zij in enkele dagen een flinken bessenaanplant totaal kaal vreten. De schade is dus zeer grootdoor een eenvoudige en weinig kost bare bestrijding kan men deze echter voor komen. Zoodra men de vreterij waarneemt of de eitjes vindt, moet men de struiken bespui ten met een maaggif, nl. Parijsch groen of loodarsenaat. "Van het eerste gebruikt men 1 gr. per Liter water, van het laatste 3 gr. of 5 gr., al naar men over poedervormig of pastavormig loodarsenaat beschikt. Om mogelijke bladverbranding te voor komen, voegt men kalk toe, per L. 10 gr. droog gebluschte kalk. Tydens den bloei der bessen mag men deze middelen, met het oog op vergiftiging van byen, niet gebruiken. Als het eenigszins mogelyk is, wacht men met de bespuiting tot de bessen uitgebloeid zijn; kan dit niet, omdat dan de vreterij reeds te ernstig zou worden, dan moet men van andere middelen gebruik maken, b.v. tabaksaftreksel met zeep, of zeepspiritusoplossing (1 L. spiritus en 2 k.g. zeep op 100 L. water). Met deze stoffen moeten echter de rupsen zelve goed bevochtigd worden; het is niet voldoende daarmede, zooals met de maaggiffen, de struiken vrij licht te bespuiten. Ook bestuiving met insectenpoeder of tabaksstof geeft zeer goede resultaten. Wie liever geen gebruik maakt van de sterke vergiften Parijsch groen of loodarse naat, kan chloorbarium (bariumchloride) bezigen, in 1£ pet. oplossing (dus l£k.g. op 100 L. water)". Deze stof is niet veel minder werkzaam, doch regent spoediger van de struiken af. Parijsch groen of loodarsenaat mag men niet meer gebruiken, wanneer de bessen binnen één maand na de bespuiting geplukt zullen worden. Tot herkenning van de boosdoeners volgen hier nog enkele gegevens. De witte eitjes worden in ryen langs de nerven aan de onderzy'de der bladeren ge legd. De joDge rupsjes eten eerst de opper huid van de onderzijde der bladeren, dan vreten zij kleine gaatjes in het blad; later vreten de rupsen de bladeren van de randen af op, niets dan de nerven overlatende. De jonge rupsjes zjjn geelwit, de oudere vaal groen van kleur, het geheele lichaam is met zwarte wratjes bezet. Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en door de technische ambte naren en controleurs, die op verschillende plaatsen werkzaam zijn gesteld. nog wel in der minne bijgelegd." „Dan had ik zeker al lang tijding!" zeide het jonge meisje, diep bedroefd. „Dat heeft hij mij beloofd en zeker zou hij woord hebben gehou den, dat weet ik stellig! Als er wezenlijk een onge luk geschied, als hij doodgeschoten is dan overleef ik dat niet!" Deze laatste woorden klonken zóo opgewonden, dat juffrouw Berger de spreekster verschrikt aan zag, „Maar, Marietta, wees toch verstandig!" her nam zij. „Gij kunt 't immers niet helpen, dat een onbeschaamde deugniet je beleedigt en de galant van je vriendin je tegen hem in bescherming neemt. Gij kondt je wezenlijk niet wanhopiger aanstellen, als 't je eigen galant was, die door een kogel werd bedreigd." De straks nog zoo bleeke wangen van de jonge zangeres werden met een vuurrooden blos over- togen. Haastig wendde zij het aangezicht weer naar het venster. „Dat begrijpt gij niet, tante," antwoordde zij zacht. „Ge weet niet, hoeveel liefs en goeds ik ten huize van den opperhoutvester heb ondervonden en hoe hartelijk Toni mij vergiffenis vroeg, toen zij hoorde dat hare aanstaande schoonmoeder mii zoo minachtend behandeld had! Wat zal ze wel van mij denken, als zij hoort, dat haar verloofde om mijnentwil duelleert? Wat zal mevrouw van Eschenhagen dóarvan wel zeggen?" „Nu, ze zullen wel te overtuigen zijn, dat gij ge heel onschuldig zijt aan dat geval, en als 't goed afloopt, behoeven zij er niemendal van te weten. Ik ken je eigenlijk niet meer, kindl Anders lacht ge met alle zorgen en angsten, en ditmaal overdrijft gij ze zóo, dat ik mij wezenlijk ongerust over je Voor huis en hof. IN DEN MOESTUIN. Specerijkruiden, April is weer verstreken en we staan aan den vooravond van den nooit volprezen Mei maand, welke voor de tuinbouwers evenwel soms erg verraderiyk kan zyn. Het gure weer met zijn nachtvorsten heeft de voor spoedige groei in den tuin onderbroken en hier en daar heel wat schade berokkend. Degenen, die liefst alles maar zoo vroeg mogelyk willen uitzaaien, hebben tot hun schade moeten ondervinden, dat dit vroege zaaien altijd nog lang geen garantie geeft voor een vroege oogst. Het verbouwen van specerijkruiden in den tuin laat in den regel nogal een en ander te wenschen over. In de meeste tuinen tref fen we op een of ander overgeschoten hoekje, waar we anders toch geen raad mee wisten wat peterselie en selderij aan. Niettemin zyn er veel meer soorten specerijkruiden, welke een grootere bekendheid en meer waardeering ten volle verdienen. "We zullen een greep doen. Tuinkers. Deze soort zal bij zeer velen wel bekend zjjn. Ze wordt ook wel bitter- kers of sterkers genoemd en bij de boterham gebruikt. Vroeg in het voorjaar kan met zaaien worden begonnen (dicht opeen) en zoodra de hoogte ongeveer 5 6 cM. be draagt wordt afgesneden, waarna het weder opnieuw uitloopt. Doonenkruid. Dit wordt in niet te groote hoeveelheid fijn gehakt als toekruid bij tuin- boonen gebruikt, zoowel het blad als de stengels. Het wordt gezaaid als de tuinboo- nen, beginnen te bloeien, dus ongeveer in April—Mei, (bij tuinboonen, welke door luis zijn aangetast, moeten alle aangetaste plan- tendeelen worden verwijderd, desnoods de geheele plant. Alleen hierdoor is te bereiken, dat de schade tot een minimum wordt be perkt. Worden de planten aan hun lot over gelaten, dan kan de teelt volkomen mis lukken.) Het boonenkruid wordt ook wel gebruikt by augurken en hiervoor wordt gezaaid in het laatst van Juni. Tegen dat ze beginnen te bloeien, worden de plantjes bij den grond afgesneden, in bundeltjes op een droge plaats gelegd, om den geur ten volle te behouden. Dille. Deze wordt gebruikt bij het inmaken van augurken. De by na uitgebloeide bloem stengel met de nog niet rijpe zaden worden daartoe aan de augurken toegevoegd. Het kan nu nog worden gezaaid en als we eenige bloemstengels laten staan rypen, hebben we ieder jaar nieuwe planten, zonder er verder naar om te kyken. De plant zaait zich zelf en schynt hierdoor wel overblijvend. Dragon. De echte dragon, die het meeste geurt, verkrygt men door het bestellen van plantjes, de z.g. plant-dragon. Het lancet- vormige, donker groen blad wordt gebruikt by augurken, sjalotten in 't zuur en bij sla. Het is een krachtig hoog opgroeiend gewas, doch om een steeds versch geurend blad te hebben, wordt het gedurende den zomer eenige malen ingekort. Kervel. De fijn gekrulde is de meest be kende voor de sauzen, soep en sla. We be ginnen reeds vroeg in het voorjaar met zaaien, doch waar kervel spoedig in het zaad schiet en dan ongeschikt is, moet gedurende den zomer nog eenige malen worden gezaaid. Bieslook. Het lof geurt en smaakt als de pijpen der sjalotten en wordtin het voorjaar bij de salade gebruikt. Het zaad wordt in Maart April gezaaid, of de bolletjes worden op een onderlinge afstand van ongeveer 20 cM. in Maart Augustus gepoot. Verder hebben we nog verschillende soor ten als Salie, Basilicum, Borage, Lavendel, Lepelblad en nog eenige. Overblijvende soorten zijn Citroenzaad (vleesch en vischgerechten zaaitijd in Mei), de Mierikswortel en de Pimpernel. Van de Mierikswortel wordt de vleezige wortel bij het inmaken van zuren gebruikt evenals de Pimpernel. De wortelstokken dezer laatsten zorgen voor de verdere voortplanting zoodat het verder voortkweeken geenerlei moeilijk heden oplevert. Hiermede hebben we de voornaamste soorten behandeld en wij ge loven, dat de lezer nu voldoende keus heeft. INBRAAK. Voor een bedrag van f 12,000 gestolen* Vrijdagnacht is ingebroken in bet kantoor van de maatschappij Purfina aan de Wijn straat no. 97 te Rotterdam. De dieven hebben zich vermoedelijk laten insluiten. Van het bediendenkantoor is een deurpaneel ingetrapt. Door het daardoor ontstane gat zijn zij in het privé-kantoor gekomen, waarin de brandkast staat. Hier hebben zij eerst een groote kast van haar plaats gehaald en deze voor de brand kast gezet, zoodat zy met licht konden wer ken zonder dat dit van buiten kon worden opgemerkt. In de brandkast hebben de dieven alles wijst er op, dat hier meer dan één persoon aan het werk is geweest twee gaten geboord, een groot en een klein. Daarna kon den zy vrij gemakkelijk het slot uit de deur lichten en deze openen. Uit de kast hebben zy een bedrag van 12.000, meest in klein bankpapier en 40 kwitanties gestolen. Ver volgens hebben zy het pand aan de voorzijde verlaten. Uit het onderzoek van de politie is gebler ken, dat hier beroeps-inbrekers aan het werk geweest moeten zfin. Vermoedelijk hebben zy met handschoenen aan gewerkt. Er zijn althans geen vingerafdrukken gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet. EEN VAL8CHE CHEQUÉ. Oplichting ten bedrage van ruim f48,000. De vorige week bezochten twee vreem delingen het passage-? en bankierskantoor van Cook and son aan den Vijgendam te Amster dam en lieten zich op een cheque, afgegeven door een bank in Zuid-Amerika, een bedrag uitbetalen. De vreemdelingen legitimeerden zich met hun passen, die oogenschijnlijk geheel in orde waren. Toen zij dan ook vorige week Dinsdag terug kwamen en eenige cheque's op de zelfde bankinstelling ter ver zilvering aanboden, thans tot een gezamen lijk bedrag van f 48,000 wekte dit geen arg waan en ging de kassier tot uitbetaling over. Vrijdag kwam men tot de ontstellende ont dekking dat de cheques falsificaties waren en de firma Cook dus het slachtoffer van een paar internationale oplichters geworden was. De passen die zij hadden getoond ston den ten name van W. Mario en B. Andrea. Waarschijnlijk is de eene een Italiaan, en de andere een Spanjaard. Het tweetal sprak ver schillende talen. De politie van bureau Singel Dam dadelijk de noodige maatregelen, maar daar de vreemdelingen reeds een voorsprong van drie dagen hebben zijn zij zoo goed als zeker naar het buitenland afgereisd. maak. Sedert twee dagen eet en drinkt ge bijna niet van agitatie; maar vandaag moogt ge niet weer zoo aan tafel zitten, als gisteren en eergiste ren dat zeg ik je! Ik zal nu eens naar het middag eten gaan kijken." Met deze woorden stond de oude dame op en begaf zich naar de keuken. Ze had gelijk: de vroo- Hjke, altijd opgewekte Marietta was bijna niet meer te herkennen, 't Was dan ook ongetwijfeld een pijnlijk, neerdrukkend gevoel, door het voorgeval lene in het park bij de bewoners van Furstenstein in een valsch licht te worden geplaatst, en zelfs hier in de stad kon de goede naam der zangeres, die zij tot hiertoe zoo zuiver had weten te bewaren, daaronder lijden, als er iets van bekend werd; maar al deze mogelijkheden werden verdrongen door den angst voor iets anders, die met elk uur toenam en haar rust noch duur liet. „Desnoods zelfs met mijn bloed," mompelde zij, onbewust Willibald's laatste woorden herhalende, terwijl ze het gloeiend voorhoofd tegen de glas) ruit drukte. „Goede God dat niet!" Plotseling vertoonde zich nu om den hoek van de straat een gestalte, die al van verre door hare buitengewone lengte in het oog viel. Zij naderde met rassche schreden, telkens een blik werpende op de nommers van de huizen en met een hal gesmoorden kreet van blijdschap wendde Marietta het venster den rug toe. Zij had mijnheer van Eschenhagen herkend. Ze wachtte niet todat hij schelde, maar ijlde naar de voordeur om hem binnen te laten. De tranen blonken haar nog in de oogen, maar hare stem klonk vroolijk en juichend, toen zij riep: „Zijt ge daar eindelijkl Gelukkig!" „Ja» daar ben ik, gezond en well" antwoordde Willibald, wiens gansche uiterlijk ophelderde bij deze ontvangst. Zij wisten beiden niet recht, hoe ze eigenlijk in de kamer waren gekomen; de jonge man geloofde, dat een kleine, zachte hand zich op zijn arm gelegd en hem meegevoerd had, wat volstrekt niet moeilijk was gevallen. Maar toen zij hier nu tegenover elkander stonden, werd Mari etta gewaar, dat hij een breeden zwarten zwachtel om de rechterhand droeg. „Goede hemel, zijt gij toch nog gekwetst?" vroeg zij angstig. „Een lichte schram, niet de moeite waard om er over te spreken!" verzekerde Willibald met innige verrukking, terwijl hij de gewonde hand heen en weer bewoog. „Mijnheer den graaf heb ik een herinnering gegeven, die hem wat langer zal heu gen, maar 't is toch ook maar een schapschot aan den schouder, zoodat er niet het minste gevaar voor zijn dierbaar leven bestaat. De man kan niet eens ordentelijk schieten!" „Ge hebt dus toch geduelleerd? Ja, ik dacht 't wel!" „Vanmorgen om acht uur. Maar gij behoeft u niet verder ongerust te maken, juffrouw! Alles is gelukkig afgeloopen, zooals ge ziet." De jonge zangeres haalde diep adem, aisof haar een pak van het hart was gevallen. „Ik dank u wel, mijnheer van Eschenhagen! Neen, wijs dien dank nu niet af! Ge hebt uw leven immers gewaagd om mijnentwil. Ik dank u duizend maal." „Dat behoeft niet, juffrouw, dat heb ik met alle plezier gedaan," zeide Willibald trouwhartig; „maar daar ik nu toch eens om u het pistool heb hehanteerd, moet ge mij toestaan u een kleine geriaaering daaraan te geven.. Nu zult ge dit toch niet meer op den grond gooien, niet waar?" Hij haalde een wit satiné papier te voorschijn wel wat onbeholpen, daar hij alleen de linkerhand kon gebruiken en vouwde dit open. 't Bevatte een fraaie roos en twee ontloken knoppen. Marietta sloeg diep beschaamd de oogen neer; zwijgend nam zij de bloemen in ontvangst en stak een daarvan aan de borst; daarop stak ze hem even zwijgend de hand toe en hij begreep die bede om vergiffenis volkomen. „Ge zult wel aan heel andere bloemen gewend zijn," zeide hij als op verontschuldigenden toon. „Ik hoor dikwijls genoeg, hoe gij hier van alle kanten wordt gehuldigd." Het jonge meisje glimlachte, maar meer met een droefgeestige dan vroolijke uitdrukking. „Gij hebt 't bijgewoond, van welken aard die hulde soms kan zijn, en 't is niet de eerste maal geweest, dat ze mij op die manier wordt gebracht. De heeren denken maar, dat ze zich alles mogen veroorloven tegen iemand, die aan het tooneel is verbonden, en vooral mijne collega's geloof maar vrij, mijnheer van Eschenhagen, het lot, dat zoo velen mij benijden, is soms lang niet ge makkelijk, en zwaar genoeg om te dragen!" Willibald luisterde verbaasd. „Zwaar om te dragen? Ik meende, dat gij zoo ingenomen waart met uw werkkring en voor geen geld van de wereld daarvan afstand zoudtdoen? Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1