Boerenleenbank De afzet van landbouwproducten. LOGEEREN „Hotel-Restaurant SIMONS" PIET SIMONS zorgt voor U! BINNENLAND TE KOOP: 2 handbrandspuiten I klein handbrandspuitje Middelharnis-Sommelsdijk D. JOPPE Cz. te Sommeisdijk DE R.Ï.A. TENTOO VOOR HANDEL EN Amsterdam, H< Nutsspaarbank Middeih ONZE EILANDEN VAN ZATERDAG 31 MAART 1928. ONZE P lossing van de Romeinsche kwestie weer op den achtetgrond. Het verbieden dezer rede was daarom een groote blunder. De eerst door de Russen gearresteerde Duitsche ingenieur Goldstein heeft op het Duitsche ministerie van buitenlandsche za ken verklaringen afgelegd, over zijn aan vankelijke arrestatie en zijn vrijlating door de Russen. Uit dit verslag blijkt, dat hem geen redenen werden medegedeeld, waarom hfj werd gearresteerd en pas acht dagen na zyn arrestatie vond zijn eerste verhoor plaats. Met nog zes andere gevangenen werd hy opgesloten in een erg kleine cel, welk ver blijf verre van aangenaam was. Goldstein mocht niet in verbinding treden met het Duitsche gezantschap en dit laatste werd door de Sovjet zeer onvolledig hieromtrent ingelicht. Er bevinden zich nog meer Duit schers in de gevangenis, op welker violating door de Duitsche regeering wordt aange drongen. Uit dit verder relaas en de steeds binnenkomende berichten over Rusland, blijkt wel, dat de toestand alles behalve rooskleurig is. De heilstaat schijnt meer overeenkomst te hebben met een aardscbe hel en met kunst en vliegwerk moet de zaak bij elkaar worden gehouden. De lust om als ingenieur in Rusland te werken, zal er niet grooter op zijn geworden. Het is niet bepaald aanlokkelijk, om te werken onder omstandigheden, waarby men vooruit weet, dat de celdeur open staat, indien dit in de kraam der Sovjet te pas mocht komen. Over de rest der buitenlandsche berichten, kunnen we kort zijn. Voor het meerendeel zijn het verkiezingsberichten, welke heden nog van ondergeschikt belang zijn. De Chineezen zijn verbolgen op de Japan ners, wijl deze enkele Koreanen hebben ge arresteerd, welke verdacht werden van een samenzwering tegen Japan. Als een gevolg hiervan heerscht er momenteel te Shangai een anti-Japansche stemming, welke zich demonstreert in een afgekondigde boycot van Japansche waren. Zeer waarschijnlijk heb ben we hier weer te doen met een storm in een glas water. Het schynt in China den laatsten tijd iets beter te gaan, hetgeen echter volstrekt niet wil zeggen, dat het goed gaat. Binnenland Het is een zeer bekend verschijnsel, dat het beheer der openbare middelen wel eens heel wat te wenschen overlaat. In verschil lende gevallen wordt er op buitengewoon eigenaardige wijze met de openbare kas omgesprongen. Een merkwaardig voorbeeld levert ons een verslag der Eerste Kamer. Dit hooge college dat met buitengewone zorg de landsbelangen behartigt (wie lacht daar), heeft een avondvergadering gehouden van zegge 17 minuten. De verslaggever van de hooge vergadering had een zeer gemak kelijke taak. Het eenige .punt van de ver gadering was het trekken der afdeelingen. Er waren 87 senatoren aanwezig, zoodat dit heele blijspel, voor de senatoren althans, het rijk maar eventjes 87 maal 20 kost, zegge en schrijf een slordige 740. Het is maar een peulschilletje en het valt in het niet by de groote verdiensten dezer afgevaardigden, welke voor die 20 genegen waren een kleine wijziging in hun avondprogramma aan te brengen. Het lezen van dit verslag deed schrijver een oude mop te binnen schieten en wel deze: Een onzer groote politieke figuren der laatste tyd, werd destyds voor de eerste maal aan gezocht voor het aanvaarden van een plaats in het ministerie. De aspirant-minister was bescheiden van aard en vroeg 24 uur bedenk tijd. Gedurende dezen tyd vroeg deze brave vaderlander zich af, of hy de aangeboden post zou aanvaarden. Zijn moeder zag zyn zwaren tweestryd en stelde hem de vraag: „Neem je de aangeboden post?" Het ant woord luidde: „Moeder ik denk, dat ik er maar voor bedank, want ik gevoel me niet bekwaam genoeg voor deze verantwoordeiyke positie." De moeder van dezen grooten Neder lander zeide hierop: „Jongen neem jy gerust de aangeboden plaats, want jy weet nog niet, met hoe weinig verstand er soms wordt geregeerd." De goede man heeft daarop het ministerschap aanvaard en was werkeiyk een buitengewoon verdiensteiyke kracht. 6 Heel Twente heeft met groote vreugde kennis genomen van het regeeringsbesluit, waarbij is besloten, dat de uitvoering van het Twente-Rynkanaal zal plaats hebben. De lange iy densgeschiedenis is eindelijk besloten met een daad. Jaren {en jaren is aan deze plannen gewerkt en de regeering had reeds eerder beloften afgelegd. "We gaan evenwel niet over ys van één nacht en daarom lieten ze de plannen eerst eenige tientallen jaren op het departement bezinken. Iedere lezer zal de groote waarde van een goed bezonken oordeel hoog waardeeren en het nu genomen besluit verdient deze hooge waardeering zeer zeker. Dit kanalencomplex zal er in belang rijke mate toe bijdragen tot een verdere ontsluiting en ontplooiing van het nijvere Twente en bovendien zal het meehelpen aan de bestryding der werkeloosheid. Hierdoor wordt du3 een tweeledig doel gediend. O Het verslag van de Bezuinigingscommissie over '27 is gepubliceerd. De commissie heeft een wetsontwerp aangeboden, waarin wordt aangedrongen op een instelling van een kamer van advies, bestaande uit vier voor hun leven benoemde en gesalarieerde leden en vier bui tengewone leden, welke alleen eenige ver goeding zullen genieten voor onkosten en dergelijke. Deze kamer van advies zal over nieuwe wetsontwerpen adviezen geven, wat de financieele draagwijdte van de aangeboden wetsontwerpen betreft, zoodat de Kamer beter in staat zal zyn hierover te oordeelen, alvorens hierover te beslissen. Zoowel de Raad van State als het ministerie hebben hiertegen bezwaren en het ministerie ont kent de ongunstige meening van de commis sie over de bereikte resultaten, hoewel wordt toegegeven, dat hbt bereikte niet voldoende is. Het verslag der commissie is een aanklacht tegen de geringe ondervonden medewerking. De Raad van State wyst er op, dat de ernstige wil tot bezuiniging nog niet voldoende tot de verschillende departementen is doorge drongen en hoopt dat de commissie hierin geen aanleiding zal vinden het voorbeeld der vorige commissie, welke er het byltje bij heeft neergelegd, te volgen. Hieruit blijkt wel, dat er nog altyd een deel onzer leidende ambtenaren zijn, welke de belangen van ons kostbaar bestuursapparaat stellen boven het algemeen landsbelang. Dit is te betreuren en maakt voorloopig een einde aan de biliyke verlangens van een groot deel onzer staats burgers, welke reikhalzend uitzien naar een zuiniger beheer. Jan Symen pinkt opnieuw een traan weg en een zware zucht ontsnapt' zyn beklemde borst. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) IV. In mjjn vorig schrijven beweerde ik, dat wy met een slecht gesorteerd product op den duur de leveranciers zullen worden van de minst betaalkrachtige bevolking. Dit is inderdaad gebleken met den verkoop van zuivelproducten en van vroege aardappelen. De Denen wisten door levering van prima boter en kaas de Engelsche markten geheel te veroveren. Tengevolge hiervan dreigde de export van onze boter en kaas geheel verloren te gaan. Men wilde eenvoudig niet meer met ons te toen hebben, enkel en alleen, omdat er te veel geknoeid werd. Dit gaf de Regeering aanleiding om in te grijpen en de uit te voeren zuivelproducten te voorzien van een Ryksmerk. Hierdoor werd het vertrouwen weer herwonnen en de export van boter en kaas leefde gelukkig weer op. Onze West- landsche Tuinders, toendertyd de leveran ciers van vroege aardappelen aan Engeland, ondergingen eenzelfde lot. De in manden verpakte aardappelen zagen er bovenop goed uit, doch onderin waren ze gedeeltelijk gevuld met loof. Het gevolg was natuurlijk, dat de vroege aardappelex port voor hen verloren dreigde te gaan. Hier heeft echter niet de Regeering in gegrepen, doch hebben zijzelf het initiatief genomen voor een betere aflevering. In hoofdzaak hebben zy het succes te danken aan hunne veilingen. Toen de verkoop via de veilingen werd geleid, was het hen mo gelijk om een behoorlyke controle te kunnen uitoefenen, waardoor de knoeiery spoedig den kop kon worden ingedrukt. Een enkeling, die het knoeien zoo van ouds gewoon was, trachtte nog wel eens een kansje te wagen, doch dit bekwam hem in den regel zeer slecht. De hooge boete, die hy by keuring moest betalen, deed hem spoedig van richting ver anderen. Het gevolg van de betere sortee ring was, dat de vroege aardappelhandel weer ging opleven en de verbouw daarvan weer loonend werd. Door de toepassing van de meer intensieve cultuur, de glascultuur, gaat het Westland echter als vroege aard appelleverancier verdwijnen of is zelfs al verdwenen. In verband hiermede lijkt het mij niet onmogelijk, dat ons eiland meer en meer afzet zal gaan vinden voor de vroege aardappelen. Juist daarom heb ik op de er varingen van het Westland gewezen en moet ik er tegen waarschuwen, dat wij niet in dezelfde fouten vallen. Het mag nimmer ons streven zijn om ons product tegen sterk verminderde prijzen te verkoopen. Integen deel, wij moeten trachten, de hoogst moge- ïyke prijzen te bedingen. Maar dan wordt ook als eerste eisch gesteld levering van eea prima goed gesorteerd product. Gezien de uitkomsten van den landbouw zou overal op bezuinigd moeten worden. Tengevolge van den landhonger op ons eiland worden de pachten steeds booger en hooger opgevoerd. De Exploitatiekosten zijn hoog en toch valt daarop weinig te bezuinigen. Al lijken de arbeidsloonen hooger als vroe ger, iedereen zal het direct met me eens zijn, dat deze niet te hoog zyn voor een behoorlijk bestaan. Maar hoe verhoogen w(j dan onze inkom sten Kan de productie nog hooger worden opgevoerd? Dan moet ik zeggen, neen.Zeer terecht zei de Directeur van het Marktwe zen te Amsterdam, de heer Claassen, in een vergadering van den Centralen Boerenbond, dat men op ons eiland aan de laatste 5 van de opvoering van de productie bezig is. Hierop kunnen en mogen de Flakkeesche landbouwers trotsch zyn. Op de laatst ge houden vergadering van den Centralen Boe renbond trachtte men bezuiniging te zoeken in het zegels plakken voor de arbeiders. Och, laat men, als het eenigszins mogely'k is, ook daaraan niet te veel plukken. Laat men de ouderen van dagen, die hun volle krachten aan het leven hebben gegeven, toch dat armzalig ouderdomspensioentje maar gunnen. Ook gingen er stemmen op die vergaderingen op voor een éénheidswa- geD. Gesteld, dat deze in de toekomst te ver wezenlijken is, welke bezuiniging wordt daaimede dan bereikt Stel het aantal nieuwe wagens per jaar op ons eiland op 50 en dat de éénheids wagen 100 minder kost dan de wagen van den Flakkeeschen wagenmaker, dan wordt er nog maar ƒ5000.— bezuinigd. Neen, d^t brengt geen aarde aan den dijk, Wij moeten niet afdalen in het kleine, zoo lang er in het groote nog zooveel te doen is. M.i. moeten wij de verhooging van inkom sten zoeken in den verkoop van de produc ten. Daaraan wordt op ons eiland nog te weinig aandacht geschonken. Iedere landbouwvereeniging, alsmede de Centrale Boerenbond moeten iedere te hou den vergadering dit punt op hun agenda plaatsen. Op dat terrein valt veel, zeer veel te doen, doch daarover een volgenden keer verder Wordt vervolgd. en het gebriilken van een middagmaal is een kwestie van vertrouwen. DOE ZULKS IN HET HUIS WAAR UW VOOROUDERS DIT DEDEN. BOERENVISCHItlARKT 12, bij de Groote Kerk te ROTTERDAM. (Adv. De Rotterdamsclie Paasch veetentoonstelling. Dinsdag is op de Veemarkt te Rotterdam de jaarlijksche tentoonstelling gehouden van gemest vee, fokvee, klein vee (geen mest- dieren) en paarden, welke tentoonstelling is georganiseerd door de afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatscbappy van Landbouw. Mooi weer heeft deze tentoonstelling begunstigd en den ge- heelen dag is er druk bezoek geweest. Het weer uitgebroken mond- en klauwzeer is voor het aantal inzendingen in de afdeeling fokvee vooral een tegenslag geweest. Groote stallen, welke andere jaren met vele exem plaren uitkwamen en ook ditmaal weer had den ingeschreven, hebben zich, uit vrees voor besmetting, teruggetrokken. Het vet vee is prachtig voor den dag ge komen. Over het algemeen is "het aantal in zendingen bevredigend. De kwaliteit was iets minder dan het vorige jaar. Er waren in de afdeeling fokvee enkele goede exemplaren, maar byzonder vee was er niet. Vooral de ossen, met hard voer gemest, muntten uit. Vóór de met spoeling gemeste ossen bestaat niet meer die belaDgstelling als vroeger. Onder het kleine vee waren de varkens goed. Ook het aantal inzendingen was bevredigend. De paarden waren zeer afwisselend van kwaliteit. In enkele rubrie ken waren te weinig inzendingen. De uitslag is als volgt: A. Gemengd Vee: Voor den fijnsten en zwaarsten os, uit sluitend met hard voeder gemest, afgewis seld: derde pr(js Arie E. Struik, Melissant. Voor den fijnsten en zwaarsten os, uit sluitend met hard voeder gemest, niet afge wisseld: derde prys Joh. Buth, Den Bommel. Voor den fijnsten en zwaarsten os, uit sluitend met hard voeder gemest, met niet meer dan vier breede tandentweede prys L. Slis, Oude Tonge. Voor de fynste en zwaarste schot, uitslui tend met hard voedsel gemest, met niet meer dan vier breede tanden: eerste prys G. L. WarnaaT G.Lzn., Dirksland. Landbouw. UIT DEN BRAND HELPEN VAN VEE. AMSTERDAM, 28 Maart.-Naar aanleiding van de vele brandcatastrophen in den laatsten tyd van boerderijen, waarby vaak zeer belang rijke aantallen vee omkwamen, komen ook thans weer allerlei klachten los, vooral van dierenbeschermerszijde, over dit lijden van het vee, met de vraag of hier nu niets tegen is te doen. Daar het in de meeste gevallen in de eerste plaats om het vlug naar buiten brengen of het zichzelf vlug kunnen bevryden van het vee zal gaan, lijkt het dus dat het heele probleem af hankelijk is van den daartoe zoo rationeel mo- gelyken bouw van de boerdery en van de wyze, waarop het vee snel kan worden los gemaakt. Maar wie denkt, dat hij er is met dusdanige maatregelen, dat het vee althans in staat zal kunnen zyn spoedig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot het zichzelf buiten het gevaar van verbranden te stellen, heeft buiten de moeilijkheden van de dieriyke instincten gerekend. Een groote stal, waar door een vernuftig uitge dachte inrichting met een enkelen hand-! greep al het vee tegelijk kan worden los gemaakt en waarvan tegeiykertyd de deuren wyd worden opengezet, kan door de groote consternatie onder de dieren een aanblikte zien geven van nog grooter tragiek dan het by eventueel verbranden op de standplaatsen zelf het geval zal wezen. Want afgezien van het feit, dat het wyd openen van deuren, en vooral van het openen aan verschillende zijden tegelyk, het verloop van den brand in hooge mate zal kunnen versnellen,zalheteffect vaak van dien aard zijn, dat mogen er al dieren naar buiten kunnen komen, deze ook licht geneigd zullen wezen weer op den brand in te loopen. Dat dit een grenzenlooze verwarring zal kun nen teweeg brengen ligt, zooals te begrijpen is, zeer voor de hand. Met hulp van den mensch is wellicht nog iets uit te richten als het lukt, zonder te groote kans op gevaar, achter de dieren te komen en ze zoodoende naar buiten trachten te dry> ven. By een groot aantal reeds zeer ver schrikte beesten, zal hier vaak maar al te weinig succes van zyn te verwachten. Moeten dus ongetwyfeld de methoden om de dieren en masse los te makén en dan uit den stal te dry ven veroordeeld worden, het ligt echter voor de hand van de vele systemen, die er reeds bestaan om dit los' zetten te bewerkstelligen, die systemen na der te overwegen, die er op ingericht zyn de dieren bij kleinere groepen tegelyk aldus te bevrijden, waardoor de kans op groote verwarring aanzienlijk verminderd zal wor den. Zoolang wy echter van deze laatste methode nog te weinig weten, zal het de verstandigste weg wezen te bevorderen de stallen ratio- neeler met het oog op brand in te richten en meer brandvry te maken, zooals dat by de moderne stallen reeds meer en meer het geval is. In geval van brand zal dan in de eerste plaats gezorgd moeten worden voor zoo ruim mogelijk toetreding van de buiten lucht en voor zoo snel mogeiyk liefst door meerdere personen, doch zooveel, dat zij elkaar niet in den weg zullen gaan loo pen één voor één naar buiten brengen van de dieren. Een insect loopt in letter- ïyken zin tegen de lamp, een nachtvlinder vliegt op het licht af, een kloek met kuikens op de boerderij blijft bij brand tusschen het haar omringende vuur loopen, terwijl zy voor het te laat is minuten lang in de gelegen heid is geweest zich in veiligheid te brengen, en de volgens onze begrippen verstandelyk hooger staande zoogdieren zyn practisch van uit ons standpunt bekeken, al even dom. Daar wij onszelf beschouwen als de meest logisch denkende wezens op aarde zullen wy het probleem van het uit den brand helpen van vee nuchter moeten blijven bekyken en geen methoden moeten gaan aanpryzen, waarbij met de dieriy'ke ziel te weinig is rekening gehouden en waarvan de practyk de juist heid nog niet heeft aangetoond. DE LANDBOUW-ONDERLINGE. De maandelyksche groei van de L.-O. en de T.-O. Op 1 Maart 1928 trad per Provincie het hieronder vermelde aantal landbouwers als lid der L.-O. toe: Provincie. Aantal leden. Loon. Groningen 8 11.979. Friesland 23 13.641. Drenthe 23 8.634 Overy'sel 10 n 7.297. Gelderland 17 10 291. Utrecht 1 n 1912. Noord-Holland 10 8.804. Zuid-Holland 13 14.068. Zeeland 15 19.992. Noord-Brabant 1 n 100. Totaal 121 96 718. Per 1 Maart 1928 traden als lid der T.-O. toe 46 werkgevers, uitbetalende aan loon 70.513. Sedert 1 November 1927 vermeer derde het aantal leden by de: Landbouw Onderlinge met 556. Uitbetalende 516 849 loon. Tuinbouw Onderlinge met 178. Uitbetalende 257.408 loon. De Secretaris van de P.O.C.Overflakkee, A. W. KEIJZER. Herkingen, 28 Maart 1928. ZIJN KOSTBAAS MET EEN SCHAAB GESNEDEN. Ernstige mishandeling te Rotterdam. ROTTERDAM, 26 Maart. Een Duitsche bankwerker, de 27-jarige K. P., die logeerde in een pension aan de Nieuwe Haveü, maakte gedurende den laatsten tijd het hof aan een mede-pensionate. Dat was niet naar den zin van den pensionhouder V. I., die den Duit- scher er op wees, dat hij zijn hofmakery moest staken, of dat hy anders het pension had te verlaten. De bankwerker deed geen van beide Gisteravond werd hem door den pensionhouder de deur gewezen. De Duitscher maakte zich toen zoo kwaad, dat hy het eerste het beste wapen, dat hy tegenkwam, in dit geval een schaar, greep en daarmede zyn kostbaas een diepe wonde in het hoofd toebracht. Het gevolg was, dat de pensionhouder naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd moest worden, en dat de heetbloedige Duitscher in het politie bureau aan den Oppert werd opgesloten. MOORD TE ROTTERDAM. Een 54-jarige vrouw door een 64-jarige havenarbeider met messteken gedood. ROTTERDAM, 28 Maart. Een afschil- weiyk drama heeft zich hedenavond om streeks kwart over tien op den Mathenesser dyk alhier afgespeeld. De 64-jarige haven arbeider D. G. heeft in koelen bloede de 54 jarige vrouw Margarethe Gerritsen door een mesteek gedood. Vroeger had hy met deze vrouw in een z g. vrij huweiyk geleefd, doch al sedert 2\ jaar was ze by hem weg. Steeds weigerde zij by hem terug te komen. Sedert langen tyd liep G. met moordplannen rond. Getuigen verklaren dat hy steeds een groot mes in zyn mouw verborgen had, gereed om de vrouw te steken. Hedenavond kwam hy met zijn 27-jarige kameraad J. de W. van zyn werk en het gesprek liep op nieuw over de vrouw. „Heb je haar nog gezien", vroeg hy zyn makker. „Wie bedoel je", antwoordde de W. „Ik bedoel die vrouw van mij, je weet wel... Als ik haar zie, rijg ik haar aan my n mes. En nauweiyks had hij deze woorden geuit, of de vrouw in kwestie naderde. G. nam het mes in de hand en liep op de vrouw toe: pakte haar in den hals en voor iemand er op verdacht was, gaf hy haar twee steken in den buik en drie in den hals. Zyn kame raad beproefde onmiddeliyk den dader weg te rukken, doch daarop stak deze naar hem. Het mes gleed rakelings langs zijn hand af en opnieuw greep G. de vrouw aan en drukte haar het wapen in den hals. De vrouw viel op den grond, maar werd opgevangen door toesnellende burgers, die haar binnenbrachten in het café Mathenesser- dyk 209, waar zij eenige oogenblikken later overleed. De man zelf trad nadat de vrouw weggebracht was, ter zijde en haalde zich het wapen over den hals. Men greep hem vast en hy werd het café binnengedragen. Dr. Mingerop kon by de vrouw slechts den dood constateeren. Hjj gaf order den dader onmid dellijk naar het ziekenhuis aan den Coolsingel over te brengen, waar hy in stervenden toe stand werd opgenomen. Het wasonmogeiyk den man een verhoor af te nemen. Het wapen, waarmede de moord werd bedreven, is een groot model zakmes. Gemengd Nieuws. AARDBEVING IN ITALIË. TRIEST, 27 Maart. Hedenmorgen on* geveer halftien heeft in de provincie Venetië een ernstige aardbeving plaats gehad. Het centrum bevond zich waarschijniyk naby Cavaccano, waar drie dooden te betreuren zyn. Te Tolmezzo werden van talrijke huizen de daken afgeslagen. Verscheidene huizen vertoonen gevaarlyke scheuren en dreigen eveneens, in puin te zullen vallen. De aan gerichte schade is zeer aanzieniyk. Sterke reddingsbrigades en troepenafdeelingen zy'n naar het getroffen gebied gezonden. Nadere byzonderheden ontbreken, daar alle telefoon- en telegraafverbindingen verbroken zyn. Nader wordt uit Milaan gemeld, dat ook te Cavazzo Carnico, Caneva en Tolmezzo door de aardbeving ernstige ongevallen zyn veroorzaakt. Vyftien dooden en vyftig ten deele ernstig gewonden zyn geborgen. Te Caneva moesten de troepen uit een instorten de kazerne vluchten. Te San Stefano, Tarvis en Pontebba zyn tal van huizen ingestort, waarby verscheidene personen gedood zyn. Ook uit Udine zijn twee reddingsbrigades gezonden. De aardbeving is in geheel Oostenryk waar genomen, terwyi verschillende efchnografen in Duitschland den schok eveneens hebben geregistreerd. Ook overstroomingsellende. ROME, 27 Maart. De „Messagero" meldt groote overstroomingen in de geheele pro vincie Venetië. Een groot aantal gemeenten is door het hooge water geteisterd, waardoor vooral te San Petro en San Sebastiano veel schade is aangericht. In genoemde plaatsen zyn ook enkele huizen ingestort Uit Venetië zelf wordt gemeld, dat in de omgeving van Mestre de kanalen buiten hun oevers zyn getreden en dat o a. de villa van den Italir aanschen minister van Financiën, Volpi, tot aan de eerste verdieping onder waterstaat. De electrische tram naar Treviso heeft den dienst stop gezet. Ook uit Padua komen berichten over over stroomingen. Enkele wyken móeten onder water staan. Een Amerikaansch duel. De politie te Boedapest houdt zich bezig met het lugubere naspel van een zoogenaamd Amerikaansch duel, dat twintig jaar geleden een beursagent en een leeraar met elkaar aangingen. Dengene, die het zwarte balletje trok, zou verplicht zijn, na twintig jaar een einde aan zyn leven te maken. Het lot wees daarvoor den beursagent aan. Gedurende vyftien jaar ontving deze op den dag, waarop het duel had plaats gehad, een genummerde aanmaning, inhoudende, dat zyn leven weer een jaar korter was geworden, en dat hij nog maar zooveel jaar te leven had. Vyf jaar ge leden ontmoetten de twee elkaar. Dit maakte op den leeraar zoo'n indruk, dat hij de vlucht nam, en een paar dagen later maakte hij een einde aan zijn leven. Met de brieven was het echter niet gedaan. Even stipt als tevoren ontving de beursagent ze geschreven door den overledene. Op den duur waren zyn zenuwen daar niet tegen bestand. Hij sprak een vriend over het geval, blijkbaar om zich lucht te verschaffen. Doch de angst werd hem tenslotte de baas: hy maakte een einde aan zijn leven, door zich voor een trein te werpen. De onderzoekingen heeft de politie nog niet veel verder gebracht: zy vermoedt dat de afzender van de brieven der laatste vijfjaren een gemeenschappeiyke kennis van beide duellanten is, wien de leeraar voor zyn dood met de verzending van de toen reeds vooruit geschreven brieven belastte. met koperen binnenbah, zuig- buis, 20M. persslang en straalpiip, alles compleet. met straalpijp. 47 lederen emmers. 3 bos fakkels en dragers. 1 gereedschapbakje en diversen. Inlichtingen verstrekt de gemeente opzichter H. C. DE RUITER te Ooltgensplaat. lnschrijvingsbil- jetten in te zenden aan den Bur gemeester van Ooltgensplaat vóór of op 14 April 1928. De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 'sjaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten huize van den kassier in het Veilingsgeboui van 1 t in 5 1 II maakt een goeden 100.000 K.M zal Uw auto MEER AFLEGGEN» KOSTEN, indien U deze aan et leiding overlaat voor alle repai met Uw licht of starter. PRUTS op den duur DUBBELE KOST Laat de olielevering aan l AANBEVELE H. J. CAMF MIDDELHARNIS - Tl Sub. Dealer Chevrolet automobielen. Levering Wie zijn leven verzekert en Aïfij ,)Aurora", hand Omdat „Aurora" 1 de soliede maatschappijen, methode, dus streng, word Kantoor: VOORSTRAAT l DAGELIJKS van v.m. Kantooruren 3 ZATERDAG van 91 MAANDAG en DOND1 Rentevergoeding 3.6 Renteverg. De Nutsspaarbank werkt uitsluitend in hel door de meest mogelijke zekerheid garandeere Vlugge terugbetaling, ook van grootere bedi betaling. Betrouwbaar, veilig en solide. Aangesloten bi| bet Nederlands Beslist verkrijgbaar bij» P. Wlelhouwer, Middelbands; N. J. Boer, SommelsdljK; Z#aijer-Teepe, Dirksland; C. de Moolj, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tonge, W. Bout, Brielle; A. v. d. Heuvel, Helle- voetsluls.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 2