ïënïöon/lellmg nieuwe modellen VCCrjW 1928 R I L Tentoonstelling HANDEL EN NIJVERHEID Me Demonstraties PIS-, RIJBEWIJS- EN ABONNEIENTSFOTO'S, ADVERTENTIEN Aanbesteding. -I-DAMES-!- +DE SALAMANDER4. BURGERS E.N.R. RIJWIELEN VOOR ALLES, DIT RIJWIEL H. J. C AMPFENS Bekendmaking. I.63.30 H.A. Bouwland der 'ROTTERDAM KWALITEIT ONGEËVENAARD BEKENDMAKING MIDDELHARNIS van 1 t/m 5 Mei a.s. Verrassingen voor de bezoekers ONZE EILANDEN VAN ZATERDAG 24 MAART 1928. 7 IRG. open wol- rens en zars- zóó zfln, ld te dat igen aan tten liing latie BRAND TE MUSSELKANAAL. MUSSELKANAAL, 22 Maart. Door on bekende oorzaak brandde de woning van den heer V., waarin een winkel was gevestigd, tot den grond toe af. De bewoners wisten zich ternauwernood te redden, de inboedel ging verloren. DE NENYTO. De eerste rozen geplant. Woensdagmiddag heeft de heer Hanegraaff de voorzitter van het dageiyksche bestuur van de Nenyto de eerste rozen geplant op het terrein ter weerszoden van de hoofd - allee op de tentoonstelling, welk terrein naar men hoopt en verwacht, dezen zomer aan de expositie kleur en fleur zal bezetten. Het bestuur van de afdeeling Rotterdam van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij v&n tuinbouw en plantkunde was daarbij verte genwoordigd door den voorzitter, die de plechtigheid zelf verrichtte, door de heeren F. Kuyper, Hartlieb, Yeendorp, J. Th. de Monchy, H. Blok en J. F. Wilke. Ook de tuinbouwcommissie, bestaande uit de heeren van Brummelen, v. d. Valk, de heer Hartlieb heeft ook daarin zitting was naar Biydorp gekomen. Voorts waren er voor Nos jungunt rosae de secretaris-pen ningmeester E. J. Ludding en als plaats vervanger van den onder-voorzitter, diens zoon, de heer C. M. F. van Rossem. Alvorens hij de rozen plantte heeft de heer Hanegraaff den wensch uitgesproken dat de rozententoonstelling een groote attractie zal blijken en een beeld zal zijn van den bloei van de onderneming. De rozen er zijn zeer belangrijke col lecties toegezegd worden uitgeplant in tien vakken van 40 a 45 M. Die vakken zijn weer verdeeld in stroken van 7 tot 17 Meter, waarvan er in het geheel 92 zullen te zien zyn. Er worden uitgeplant 10,880 struik rozen en 340 stamrozen. Later komen daar nog klimrozen bij. Men hoopt dat in de eerste helft van Juni reeds de vakken zich in al hun kleurenweelde zullen toonen. De eerste roos, Woensdagmiddag geplant, is de miss C. J. van Rossem. Voor het gereedmaken van het terrein heeft het Verkoopbureau voor turfstiooisel 150 balen strooisel gratis afgestaan. In een bijeenkomst in de directiekamer der tentoonstelling heeft de heer Ludding daarna namens Nos jungunt rosae het ten- toonstellingsbestuur dank gezegd voor zijn gastvrijheid jegens de rozen kweekers. DE HANSWORST. „Welnu, ja, heeren rechters, ik beken het, ik heb gestolen," zeide de vrouw snikkende, „maar geloof me, het is mijn schuld niet. Ik kon niet anders handelen. De kleine huilde zoo; zelfs 's nachts droomde hy er van en by kon niet meer eten of drinken. Ik heb vroeger nooit geluk gekend. Myn man werd op zekeren dag dood thuis gebracht, hy was van een stelling gevallen. Ik bleef alleen achter met myn armen kleinen Piet, die toen ongeveer drie jaar was. Het beetje meubelen, wat ik bezat heb ik moeten ver- koopen, om de kosten der begrafenis te be talen en myn zwarte japon. Ik heb getracht werk te vinden, doch hier in heb ik niet kunnen slagen. Armoede boe zemt geen vertrouwen in en toch moesten wy te eten hebben. Voor my hinderde het niet, als ik in vier en twintig uur niets te eten kreeg, doch mijn kleine jongen zou het besterven. Het denkbeeld, dat hy my om brood zou vragen, terwijl ik het hem niet zou kunnen geven, maakte my krankzinnig. Toen, opdat het myn kind aan niets zou ontbreken, hield ik mijn hand op. Ik kon niet anders handelen, omdat niemand my ietsliet verdienen. Het viel mij buitengewoon zwaar en ik wachtte tot het donker was, opdat de voorbygangers niet zouden zien, hoe ik van schaamte bloosde. Ik kon enkel myn hand uitsteken en was niet bij machte een verzoek te stamelen, daar myn keel als dicht geschroefd was. Drie menschen gingen -my voorby, zonder zelfs naar my om te zien. Toen mompelde de kleine Piet, wiens hand ik vasthield: „Moeder ik heb honger". Dat gaf my moed. Een dame stak de straat over. Ik liep op haar toe en stak myn hand uit. Zy begreep my en gaf my een kwartje. Ik had haar wel willen omhelzen. Dien avond ging Piet vrooiyk naar zyn bedje. Doch den volgenden dag kwelden my opnieuw dezelfde zorgen. Ik ging iederen avond bedelen op een hoek van de straat tegenover een groote bazaar. Hier werd allerlei mooi speelgoed verkocht en het zien van al die kindertjes, welke hier met hun moeders lachende en springende uitkwamen, maakte Piet ook begeerig. Hy wilde ook zoo graag evenals die andere kinde ren wat hebben en stond met verrukte oogjes te turen naar Hansworsten, welke in de eta lage waren uitgestald. Hy sprak nergens anders meer over en kon niet meer eten en slapen. Wat het ook kosten moest, ik wilde zoo'n hansworst voor hem koopen. Ze hingen geprysd voor 70 centen en door zelf honger te ïyden, kreeg ik deze 70 centen by elkaar. Ik beg^ my naar den winkel, aan myn hand de kleine Piet, welke vrooiyk naast my huppelde en die maar nergens anders over kon praten, als over zyn hansworst. Ik trad den winkel binnen en verzocht den be diende eenigszins bedeesd my zoo'n hans worst te geven. Hy keek my verbaasd aan en scheen het maar half te vertrouwen, doch toen hy het geld in myn hand zag glinsteren, haalde hy de schouders op en gaf my er een. Piet greep hem, sloot hem in zijn arm pjes en overlaadde hem met liefkoozingen. Ik was zoo gelukkig, dat de tranen my in de oogen kwamen. Heden overleed na een langdurig Hjden tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer LEENDERT JOPPE Wedn. van PIETJE SAARLOOS, in den ouderdom van ruim 64 jaar. C. JOPPE. E. S. JOPPE—Munters. Bandoeng (N.O.I.), E. JOPPE. M. JOPPE— de jonoe mulock houwer. Delft, E. C. VAN DRIEL-Joppe. W. k. VAN DRIEL. Den Haag, J. JOPPE en Kleinkinderen. En onze vrienden, P. VAN DRIEL. M. VAN DRIEL—BORN. SOMMELSDIJK, 22 Maart 1928. Heden overleed na een lang durig lijden, onze geliefde laatste Broeder, de heer LEENDERT JOPPE in den ouderdom van ruim 64 jaar. D. JOPPE. H. I. JOPPE—Saarloos. SOMMELSDIJK, 22 Maart 1928. De familie WORRELL betuigt haren hartelijken dank voor de tal rijke bewijzen van deelneming ont vangen tijdens de ziekte en het overlijden van haar zuster ALBERTINE, Wijkverpleegster te Herklngen. Herkingen24 Maart 1928. De Besturen van het Waterschap WESTERLOO en andere polders onder Goedereede, zullen trachten aan te besteden: de levering van 925 NT. zniver gewasschen Pruissische Onderhoudsgrint van 1-3 e.lïl. franco op den wal of wagen; bij eventneele machinale lossing over stortbak. Gezegelde inschrijvingsbiljetten volgens 447 der A. V. van 1901 in te leveren vóór of op 4 April 1928 aan den Heer D. LODDER Mz., Dijkgraaf te Goedereede. Inlichtingen te bekomen bij den Polderopzichter P. v. d. WENDE aldaar. 21 Vraagt onze pillen en druppels ter rege ling v. d. bloedsomloop, door H.H. Doc toren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bij ons Is sncces verzekerd. Vraagt ons boekje met talrijke al- beeldingen met duidelijke en vol ledige inlichtingen in blanco ge sloten Convert met 25 cents insluiten aan postzegels. Wacht U voor misleiding of teleurstelling. Koopt in zaken waar U zeker van kan zijn vakkundig en succesvol geholpen te worden, en niet door min derwaardige namaak op de lange baan geschoven te worden. WIJ zjjn vanouds bekend het soliedste adres. Let daar vooral op. Kipstraat 43, Rotterdam Vraagt gratis Inlichtingen of prijscourant. VERSCHAFFEN MAXIMUM FIETSGENOT DE UITSTEKENDE KWALITEIT HEEFT ONS DOEN BESLUITEN TE VOEREN LEVERBAAR REEDS VANAF 67.50 AANBEVELEND, CHR. DE VRIESLAAN MIDDELHARNIS TEE. De DIACONIE der Ned. Herv. Gemeente DEN BOMMEL, zal trachten TE VERHUREN BIJ INSCHRIJVING naar de beneficie van gelegen in den polder den Groo- tenblok. Voorheen M. WAGEMANS. Voor den tijd van tien ach tereenvolgende jaren. Direct te aanvaarden. Voor een pacht van f 60. per gemet met eenige verplichte overname. Inschrijvingsbiljetten in te leve ren tot en met Donderdag 29 Maart a.s. Inlichtingen te bekomen bij den Boekhouder H. C. VAN ROSSUM. UADVERTEERT INI I ONZE EILANDEN AMSTERDAM DEN HAAG ^"^.5, ARNHEM LEEUWARDEN By iederen reep een mooie vreemde postzegel Kwatta's Turkenhaver. Kwatta's Volle Melk Kwatta's Melkhazelnoot' Kwatta's Heerenchocolade VOOR in het Veilingsgebouw 11 Voor standruimte, geeft even Uw adres op aan den Heer v. HEEST, en U krijgt alle inlichtingen zonder de minste verplichting. HET BESTE ADRES VOOR is BIJ S. VAN DER PLAAT. Plotseling als in een droom, hoor ik den bediende mij terugroepen en tot mij zeggen s „Gy vergist u, moedertje, de hansworsten kosten 80 en geen 70 cent, het is een ver gissing in de uitstalling." Ik was als verpletterd. Twee stuiver te kortl Waar zou ik die vandaan halen. De bediende gaf mij glimlachend het geld terug, en zich tot Piet wendende, zei hy„Kom jongen, geef my de pop, later kunt ge hem wel weer terug komen halen. Het kind uitte één enkelen kreetMoeder 1" Maar die verried al zyn smart, en sneed my door de ziel. Toen weet ik niet meer, wat er in my omging. Ik kon niet meer denken, en als een dwaas greep ik het kind en den hansworst in myn armen, en liep er mee den winkel uit. Op het einde der straat werd ik gegrepen. Verder weet U wat er gebeurde en waarom ik hier voor sta. Ik heb gestolen I Veroordeelt my tot alles wat ge wilt, maar laat myn kind zijn pop, die hem zooveel tranen gekost heeft, behou den, dat smeek ik op m'n knieenl" En de rechters spraken de vrouw vry. BRIELLE. In de Woensdagmiddag gehou den raadsvergadering, waarin de heerM.C. Blind (Vryheidsb.) als lid geïnstalleerd was, als zoodanig den heer A. A. E. Veenenbos, die vertrokken is, vervangende, is mej. C K. van Dyk, die gedurende een tijdperk van 40 jaren de gemeente gediend heeft als onderwyzeres aan de O L.S. no. 1 alhier en onlangs gepensionneerd is, door den burge meester namens den raad gehuldigd. Zy kreeg een fraai geschenk als bewys van waardeering voor haar werk. LOF EN DANK. Klinkt niet uit ieder vogelkeeltje, Uit ieder bloempje rein en teer, Uit ieder veel beloovend knopje 't Innigst danklied, God ter eer? Fonkelt niet in ieder dropje Van den frisschen morgendauw Weerscbyn vau Gods vrien'lljk zonlicht, Van het teederst hemelblauw? Ruischt niet uit der golvenzangen 't Loflied naar den Hooge heen; Daalt niet zoo van het stergeflonker, Jubel naar de aard' beneêu? Waarom uit het menschenharte Klimt dan ook met lof en dank; Ruischt in plaats van onvreekreten Ook geen dankb'ren jubelklank? Leer, 0, mensch, 0, leer ook danken Heel, de schepping trilt van lof; Ban die onvree.uit uw harte, Onvree maakt uw leven dof. R. M. d. O. WE KRIJGEN VLEUGEL8! 't Kindje, snellend uit een steegje, Van een achterbuurt der stad, Heeft in d' arm het poppekindje, Dat heel hare liefde had. Hoor ze keuv'len tegen 't popje: „'t Is haast lente, lieve kind, „Gaan we samen bloemen plukken, „Ver weg, waar j' er hoopen vindt, „Mag j' in 't gras dan languit liggen, „Naar de lucht en wolkjes zien, „Naar de vogels liggen luist'ren, „Die mooi zingen dan misschien. „Lieve Heer zal ik eerst vragen, 'k Weet niet, of Hy 't goed wel vindt „Vleugeltjes voor jou en moeder, „Vliegen gaan w' er heen dan kind!" Keuv'lend dwaalde 't kind al verder AuderS nergens lettende op... Heel haar zieltje by de lente, Wachtend haar en lieve pop. Auto kwam daar aangemotord, Bestuurd door onstuimig heer, En toen d' auto was verdwenen... Lag het kind ontredderd neer. Nog houdt 't popje z' in de armen Kust het stervend innig teer, IJlend: „Pop.we,krygen.vleugels, „Hyvindt 't goedOnze lieve Heer 1" R. M. d, O. Predikbeurten. Zondag 25 Maart 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, vm. leeskerk en 's av. ds. Den Oudsten. (Afscheid.) Sommelsdyk, vm. ds. Van Ameide. Dirksland, vm. leeskerk en 's av. ds. Bax uit Oude Tonge. Herkingen. vm. en 'sav. dhr. Van Ieperen. Meiissant, 'sav. ds. v. d.Zee uit Den Bommel. Stellendam, vm. en 's av. dhr. Bouman. Goedereede, geen opgaaf. Ouddorp, geen opgaaf. Nieuwe Tonge, vm ds. Den Oudsten uit Middel harnis en 'sav. leeskerk. Oude Tonge, vm. ds. Bax. Ooltgensplaat, vm. leeskerk en 's av. ds. Polhuys. Langstraat, vm. en nam. dhr. Vetter. Den Bommel, vm.ds. v.d. Zee en'sav. leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhuysen nm. leeskerk. Hellevoetsluis, vm. en 'sav. ds. Timmer. Nieuw-Helvoet, Vav. ds. Priester. Nieuwenhoorn, vm. ds.de Voogd v. d.Straaten. Rockanje, 's av. ds. de Voogd van der Straaten van Nieuwenhoorn. Oostvoorne, geen dienst. Tinte, Kerk. Vereen., 's av. ds. Romyn van Heenvliet. Vierpolders, vm. ds. Los. Zwartewaal, vm. ds. Brinkeriok van Oostvoorne. Heenvliet, vm. ds. Romyn. Abbenbroek, vm. ds. Dierkens van Zuidland. Oudenhoorn, vm. ds. Bons. PROTESTANTENBOND. Brielle (Kerkstraat), vm.ds.Kleyn uit Den Haag. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. ds. Van Heiningen uit Ter Aar. Stellendam, vm. en 'sav. ds. Bouma. Ouddorp, vm. en nam. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. Ds. De Lange. Deu Bommel, vm. eD nm. ds. Scliaafsma. Stad a 't Haringvliet, vm. en'sav. ds.De Graaff. Hellevoetsluis, 'sav. ds. Westerhuijs. Nieuw-Helvoi t, vm. ds. Westerhuijs. OUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan't Haringvliet, vm„nm. en 'sav. leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland, vm. en 'sav. ds. De Blois. Herkingen, vm. en 'sav. leeskerk. DOOPSGEZINDE KERK. Ouddorp, vm. en 'sav. ds. Schopenhouer. k

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 7