ELLING1928-ROTTERDAM bcr 1928 TERIJ TO '28 o-Installatie, erne Sjaals, eservïes, g van loten. een ieder Zwijndr. Pootuieo ZATERDAG 17 MAART 1928 KUSTE BLAD DWAALLICHTEN. De afzet van landbouwproducten. ■t dier by de Ame- door rdien teeds jaar ezer veel ictor vie] nder eren den 1 te trekken. Beiden werden ten slotte door toe geschoten voorbijgangers weer geheel op den beganen grond geholpen. Toen Thomas gevraagd werd, hoe hij zoo er op gekomen was zijn broer na te springen, zei hij„Zwemmen kan ik niet, maar ik weet hoe je moet duiken, en daarom ging ik maar. Als Victor verdronken was bad ik niet ge weten met wien ik moest spelen!" Spaarzaamheid. Vader: „Sta op, jongen, een inbreker tracht binnen te komen." Zoon: „Laten we wachten, totdat hij het raam openschuift, dan zal ik schieten." Vader: „En waarom niet dadelijk?" Zoon: „Wel, dan zou ik een ruit stuk schieten." 0 AL) 31 DECEMBER 1926, No. 20 eniging. Rotterdam DECEMBER 1927, No. 5 art 1928, wordt een extra trekking ëit. 50.—, hilips' luidspreker, complete accumulator, Philips' tenne met aile toebehooren. Een en ander met gen in de uitstalling der Firma H. A. REENS 50 NDR1KSE, Zeevischmarkt 6—7, Rotterdam. 00.-, cnhage en Kalverstraat 1—3 te Amsterdam. op 30 Maart a.s., ten overstaan le kantoren, bijkantoren en agent- ationale Bankvereeniglng en aan 8262. Telefoon 42396 en 43536. gelegenheid deze in te wisselen voor contanten. evergd heeft; wiens zenuwen zijn uitgeput; van anaemie (bioedaimoede)of neurasthenie ulnose het middel dat snel de verlorene t de SANGUINOSE het bloed vernieuwt, zij met vaste hand in tal van kwalen, die 'kke zenuwen of arm bloed. ag een eetlepel is voldoende. 6 fl. f 11.—, 12 fl. f 21.—. ij Apothekers en Drogisten. U VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c/4, Den Haag, mpen, metalen, zolderopralmlngen. Wij betalen de HOOGSTE prijzen. IK WIJGERS, JTel. 31748 - ROTTERDAM. Bloemkool, roode- en witte kool, gele en groene sa voye, spitskool, aardbelenplanten,legaardappe- len. Rietmanen b-gen billijke prijzen. Vraagt volledige prijsopgaaf. H. VAN NOORT, tuinman, Telef.2172- ZWIJNDRECHT jwADV ERT^ËrTmnI I ONZE EILANDT-F;8,^ Prijs per kwartaalf I, Losse nummers „0,07® Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot **en maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt lederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven deer de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 39 Weeb-revue. Binnenland. Onze Eerste Kamerleden zjjn zoo zeel- overtuigd van de belangrijke diensten welke zij het vaderland bewgzen, dat verschillenden der leden het met meer als billyk vinden, dat Sijmen hiervoor over de brug zal komen, door of de onkosten te verhoogen, of door het instellen van een matige vergoiding (vooral geen salaris) van een paar duizend gulden. Deze heeren beweren, dat het voor niet-gefortuneerden bezwaarlijk is zich een benoeming tot lid te permitteeren en drin gen daarom op verbetering aan. Om aan deze wenschen tegemoet te komen'is evenwel een wijziging dsr grondwet noodzakelijk, zoodat het er niet naar uitziet, dat de heeren hun verlanglijstje in vervulling zien gaan In de politiek wordt de staat wel eens vaker als een soort van pereboom beschouwd, waar aan ten eigen bate maar duchtig mag wor den geschud.' De Tweede Kamer heeft de reeks der nederlagen onderbroken, door met 60 tegen 18 stemmen het wetsontwerp, beoogende een herstel der zevenjarige leerverplichting ingaande 1 Juli a.s. De heer Zijlstra heeft een voorstel inge diend, om een herziening der schaal van 1924, welke om bezuinigingsreden was inge steld, te verkrijgen. De regeeriDg wilde van deze herziening niets weten en minister "Waszink heeft om fiaancieele redenen dit voorstel onaannemelijk verklaard. Dit voor stel vindt in de Kamer evenwel zoo'n grooten steun, dat waarschijnlijk een voldoende meer derheid voor bestaat, zoodat het kabinet zich hierbij zal moeten neerleggen,ofzal moeten gaan. Bij aanneming van dit voorstel zullen er een kleine 900 onderwijzers meer moeten worden aangesteld. Het is begrijpelijk, dat vooral in onderwijskringen, dit voorstel met groote belangstelling wordt gevolgd. De groote gebeurtenis op voetbalgebied, de Holland-Belgiö wedstrijd is göeindigd met een gelijk spel 1 1. Duizenden voetbalent housiasten hunkeren, als kleine kinderen naar St.-Nicolaas naar dezen wedstrijd. On danks het gure weer, was het stadion geheel uitverkocht en moesten velen worden teleur gesteld. De echte voetballiefhebber riskeert graag een stevige verkoudheid en zou voor niets ter wereld dezen wedstrijd willen miss sen. Hier en daar merkten we zelfs deken- op, welke waren meegesjouwd voor beschut ting tegen den plotseling weer opduikenden winter. Ü8 wedstrijd zelf heeft danig teleur gesteld, hetgeen vooral aan het weer moet worden geweten. Het spelpeil was maar matig, vooral dat der Hollandsche voorhoede. Deze bleek niet in staat de geboden kansen te benutten. Schietende kansen werden jam merlijk verknoeid en de toeschouwers zijn al zeer slecht beloond voor de geofferde entree's en de geleden kou. De luistervinken hebben voor het eerst door middel van de radio, dezen wedstrijd kunnen volgen. Duizenden hebben in intense spanning dezen strijd in hun huiskamer bij de warme kachel gevolgd, hetgeen zeer zeker FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 48) Deze ontmoeting was zoo plotseling en onver wacht, dat Adelheid's zelfbeheersching niet daar tegen bestand was. Zij week achteruit tot bij den stam van den boom, onder welks takken zij straks had gestaan, alsof ze hier bescherming wilde zoe ken voor den man, dien zij met starenden angstigen blik tegemoet zagmet den blik van het gewonde wild, dat den jager ziet naderen. Rojanow scheen dit niet te bespeuren. Hij groet te en vroeg haastig: „Zijt ge alleen, mevrouw? Dat ongeval heeft toch geen erge gevolgen gehad?" „Welk ongeval?" „Ik hoorde vertellen dat ge van het paard waart gevallen." „Welk een overdrijving! Alleen het zadel is gebroken; maar ik merkte 't bij tijds en sprong uit den stijgbeugel, terwijl het dier rustig bleef staan Dat's het heele ongeval!" „Gelukkig! Ik hoorde iets van een val, van een blessuur, en wijl ik u bij het jachtgezelschap miste, vreesde ik Hij zweeg, daar Adelheid's blik hem duidelijk zeide, dat zij dit voorwendsel niet geloofde. Hij te prefi-reeren viel, boven een grondige ver kleuming m het stauiou. Scbuttevaer ligt nog steeds met zyn red dingsboot in EDgelauU Dooi het wegbreken der radio-installatie zijn de baten voor het rondzenden der persberichten vervallen en deze baten moesten voor een groot gedeelte de onkosten dekken. Er wordt nu een inzame ling voor Sehuttevaer gehouden, om b?m in staat te stallen zijn verderen tocht te ver- olgen Zoodra de vereischte dubbeltjes bij elkaar zjjn, zal de groote reis worden aan vaard. Buitenland. De door den Volkenbond op verzoek der Kleine Entente ingestelde commissie van drie, waarvan voorzitter is Jhr. Beelaerts van Blokland, onze minister van buiten- iandsche zaken, welke belast is met een onderzoek der door Honpaijje beschikbaar gestelde documenten, betreffende de beruchte wapensmokkelarijen, heeft hierover een kort verslag uitgebracht. In dit verslag wordt geconstateerd, dat het niet mógelijk is, uit de ter beschikking gestelde documenten een volledig onderzoek te doen, aangezien op zeer belangrijke punten, of slechts gedeel telik, of in het geheel geen opheldering wordt gegeven. De Commissie zal Hongarije om nadere ophelderingen verzoeken en zoo noodig eenige deskundigen naar Hongarije zenden, voor een plaatselijk onderzoek. De resultaten hier van zullen opnieuw worden bestudeerd en neergelegd in een uitvoerig rapport, dat op de a.s. zitting van Juni zal worden behan deld. Voorloopig is hiermede deze onver kwikkelijke zaak van de baan. Ook de Poolsch-Litausche kwestie is van de agenda afgevoerd en zal in de zitting van Juni in behandeling komen. De Optantenkwestie tusschen Hongarije en Roemenië, dat waarschijnlijk nog eens zijn 12$-jarig jubileum zal vieren, is voor de achttiende maal ter sprake geweest. Deze lijdensgeschiedenis, welke tot in den treure is behandeld, schijnt ook nu nog niet tot een oplossing te kunnen komen. Roemenië he&ft na den oorlog het groot grondbezit zoowel van Roemenen als van Hongaren (Zevenbergen wat bij Roemenië is gevoegd) onteigend ten bate der kleine boeren. De hiervoor uitgekeerde vergoedingen aan de eigenaars waren laag, wat vooral aan de lage valuta was te wijten. Hongarije betwist dit recht van onteigening, wat door den Vol kenbond in Maart'27 is gesanctioneerd, doch waartegen Hongarije zich blijft verzetten. De ingestelde commissie biervoor, heeft door de tegenwerking over en weer niet tot een besluit kunnen komen en Chamberlain stelde nu uitbreiding dezer commissie voor. Hier* tegen had Roemenië geen bezwaren, mits had gehoord wat er was voorgevallen en wist best, waarom en waar men mevrouw van Walmoden had achtergelaten. Allengs kreeg zij hare bedaard heid terug. „Verplicht, mijnheer Rojamiw, maar uwe be zorgdheid was wezenlijk overbodig," zeide zij koel. „Ge hadt toch immers zelf wei kunnen be grijpen, dat als mij iets van belang was overkomen, de hertogin en de andere dames mij niet hulpeloos hier in het bosch hadden achtergelaten. Ik ben op weg naar Bucheneck. Zij wilde hem voorbijgaan, terwijl hij boog en op zijde trad, maar tevens zeide hij op zachten toon: „Mevrouw ik moet u nog vergiffenis vragen." „Vergiffenis? Waarvoor?" „Voor een verzoek, dat ik onbedacht heb geuit eti nu zoo hard moet boeten. Ik vroeg immers maar een bloem en is dit nu zoo'n groote misdaad, dat ge weken lang daarover boos kunt blijven?' Adelhcid was blijven staan, eigenlijk zonder 't zelve te weten. Zij was wederom onder de be- toovering van die oogen, van die stem, die een magnetische kracht op haar uitoefenden. „Gij vergist u, mijnheer Rojanow," antwoordde zij. „Ik ben niet boos op u." „Niet? En toch zegt ge dit weer op dien ijs- kouden toon, dien ik altijd heb moeten hooren, sedert ik met die vraag tot u ben gekomen, en toch hebt ge na dien tijd het werk ieeren kennen, waar voor ik u toen een talisman verzocht. Gij zijt er immers bij geweest, toen ik 't op Furstenstein voor las. Mijn „Arivana" werd van aile zijden uitbundig geprezen, alleen uit uw mond vernam ik geen enkel enkel woord Zult gij mij dit ook nu onthouden?" de resolutie van Maart '27 bleef gehandhaafd, hetgeen door Chamberlain onmogelijk werd veiklaard. Ondanks den sterken drang welke op Roemenië werd uitgeoefend, heeft dit deze uitbreiding van de hand gewezen en is de oplossing van dit eeuwige conflict geen stap nader gekomen Alle partyen in Roe menië steunen hierbij hun regoering eD wijzen deze pogingen van den Volkenbond van de hand. Vo^r de zooveelste maal werd daarom deze zaak opnieuw verdaagd. Dat verdagen, of het insielien van een commissie is steeds een middel om lastige kwesties onopgelost te laten. Het zyn de kapstokken, waar alles aan kan worden opgehangen, doch die ons in den regel meer achteruit brengen dan vooruit. Deze besluiteloosheid van den Vol kenbond wordt voor een groot gedeelte ver oorzaakt door de weinige macht, die er van uit gaat. Het Volkenbondsplantje is nog erg teer en de minste tegenslag is in staat den vei deren groei voor geruimen tydte verhin deren. Alle theoretische beschouwingen, hoe verdienstelijk deze ook kunnen zjjn, helpen hier niets, doch alleen een liefdevolle hand is in staat het te doen groeien en bloeien. Als een gevolg van de verwerping der Egyptische regeering van het verdrag met Engeland, hebben Egyptische studenten te Cairo en Tanta relletjes verwekt, welke slechts met de grootste moeite door de poli tie zyn onderdrukt. De politie is door troe pen versterkt en de Engelsche regeering, heeft in een nota aangekondigd, dat ze ten strengste tegen dergelijke wanordelijkheden zal optreden. Deze heibel komt den Eogel- schen overigens niet ongelegen, daar ze hier door prachtige troeven in de hand krijgen, om verder gaande concessies van de hand te wjjzen. -Minister Joynson Hjcks heeft verklaard, dat de Engelsche regeering ook in de toekomst niet verder kan gaan, als in het verworpen verdrag. De pogingen om een naeuw kabinet te vormen zijn nog niet geslaagd. De belangenbotsing tusschen het Britsche rjjk en het Oosten treedt steeds duidelijker naar voren en zal oorzaak zijn, dat ook het nieuw te vormen ministerie, geen lang leven beschoren zal zijn. De berichten over den buitengewoon slech ten toestand der Russische industrie worden bevestigd, door de arrestatie van ingenieurs in het Donetzbekken. Volgens de Sovjet heb ben deze ingenieurs getracht een behoorlijke exploitatie zooveel mogelijk te saboteeren, terwijl dit verschijnsel zich ook in andere takken der Russische industrie het econo mische leven van Rusland zou ondermijnen. Er wordt veel te weinig geproduceerd èn hetgeen wordt afgeleverd is van inferieure qualiteit. Vanzelfsprekend zijn de exploita tiekosten hiermee in wanverhouding. Afge vaardigden der arbeiders hebben met de Sovjet geconfereerd om tot verbetering der arbeidsvoorwaarden te geraken, doch deze conferentie is mislukt, aangezien de Sovjet niet bij machte is, ook maar iets ter ver betering dezer slechte voorwaarden te doen, Het is te begrijpen dat voor deze wantoe standen een oorzaak moest worden aange wezen en dat een of andere hond de knup pelslagen in ontvangst moest nemen. Deze weinig aanlokkelijke rol wordt nu door de gearresteerde ingenieurs gespeeld, welke „Maar wij zijn vandaag op de jacht," zeide Adelheid, een poging doende om het antwoord te ontwijken, „en hier is 't toch immers de tijd of de plaats niet om over poëzie te spreken!" „Wij beiden hebben ons aan de jacht onttrokken zij wordt nu in de bosschen van Rodeck voortge zet. Hier omringen ons slechts de stilte en eenzaam heid van het woud. Ziet ge wel dat najaarsloof, dat ons aan de vergankelijkheid van al het aard- sche herinnert, dat stille water daar in de diepte, die onweerswolken in de verte mij dunkt, daarin ligt vrij wat meer poëzie dan in de zalen van Furstenstein." Hij wees in het verschiet, dat zich voor hen uit breidde, maar nu niet meer in den helderen zonne glans, die 's morgens de jacht had begunstigd, doch in het somber licht van een betrokken lucht, dat zelfs het bont gebladerte op de berghellingen mat en kleurloos deed schijnen. Men had van hier een uitgestrekt vergezicht tusschen de aan weerskanten glooiende bergen; maar de onafzienbare reek van begroeide berg toppen, die voor een veertien dagen nog zoo groen en frisch in den wind heen en weder wuifden, droeg thans al de kleuren van den herfst. In allerlei schakeeringen, van het donkerste bruin tot het helderste lichtgeel, blonk 't van nabij en van verre, en daartusschen zag men het roode eikenloof in het kreupelhout glinsteren. Het afstervend ge bladerte tooide zich nog eens met bedrieglijke pracht; want 't was toch slechts de kleur van het verwelken en vergaan het leven en bloeien had voor goed een eind genomen. In een laag gedeelte van het bosch lag een klein meer, dat somber en stil door een krans van riet en biezéa was ingesloten» 't Geleek merkwaardig tegen wil en dank de slagen hebben te in casseer en. Overigens is de politiek der Sovjet wel de meest soepele, die men zich kan denken Terwijl ze in Berljjn op geld zitten te bedelen, wijl tiun geldhonger hen hiertoe dwingt, steunen ze gelijkrijdig met eenige duizenden roebels de stakers in de Duitsche metaal industrie In het algemeen 'was de Duitsche industrie voorstander van het opnieuw ver- leenen van een crediet, omdat ze hierdoor belangrijke orders vanuit Rusland verwach ten. Zoo langzamerhand zal het hun evenwel duideljjk worden, dat het onmogelijk is, dit regiem nog langer met kapitaal op de been te houden. Van al deze leeningen wordt in eerste plaats een zeer kostbaar bestuurs apparaat bekostigd, dat in het buitenland met kwistige hand (van een anders leer is goed riemen snijden) tienduizenden rond strooit voor communistische propaganda, wat neerkomt op een poging tot ondermijning van buitenlandsche industrie. De rest van de buitenlandsche berichten geven beschouwingen over de a.s. verkie zingen. De verschillende partjjen houden den verkiezingshaas malsche groene blaadjes voor, om het stomme beest te bewegen, in hun richting te loopen. Alles druipt van de politiek en de heeren afgevaardigden hebben voor een wjjle hun gemakkelijk kussen ver laten, om den kiezer met zyn heilbrengende plannen in kennis te brengen. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) II. Zooals U weet ben ik de vorige week ge bleven by de vraag: waar schuilt de fout en hoe kunnen wy het vraagstuk oplossen. De boer zegt, het is de schuld van den handelaar en de handelaar zegt, het is de schuld van den boer. M.i. hebben beiden schuld. Allereerst dient de handelaar zyn zaken zoodanig te organiseeren, dat by de aangevoerde producten kan verwerken. Het gaat niet aan om in den wilde te laten aan voeren en de boeren maar te laten wachten. Hy weet bij ervaring, in welke hoedanigheid de producten worden aangevoerd en welk kwantum hjj per uur kan verwerken Hg weet ook hoeveel hij heeft gekocht, dus is hij de man, die den tijd van levering heeft te bepalen. Meestal koopt hg' van landbou wers uit zjjn omgeving, dus kan dit, weers omstandigheden buiten beschouwing gelaten, gemakkelijk regelen. En nu het standpunt van den boer. Ook hij heeft m.i. veel schuld aan de vertraging Wanneer hij zyn product moet leveren, dan dient hij bet zoo goed mogelijk klaar te maken. Niet zooals ik wel eens van een boer heb gehoord, die tegen zijn arbeiders zei: je moet maar niet te nauw kijken, want veel op een ander water, dat ver in Noord-Duitsch- land in een eenzaam dennewoud lag -de Burgs- dorfsche vijver en evenals daar strekte zich ook hierachter een weide uit met weelderig groen, geteeld en gevoed door drasland, dat zich verrader lijk daaronder verborg en ieder, die met den bodem onbekend was, reddeloos in de diepte lokte, 't Scheen, zelfs nu bij daglicht, nevelen en dampen uit te wasemen, en als de avond viel, zouden ook hier de dwaallichten ongetwijfeld hun spookachtig spel drijven. Aan den horizon echter, waar bij helder weer de toppen van het hooggebergte zichtbaar waren, trokken donkere onweerswolken dreigend samen. Nog stonden zij op verren afstand, maar haar zoele adem breidde zich reeds over het bosch uit en van tijd tot tijd steeg een mat flikkerlicht uit haar schoot op. Adelheid had Hartmut's vraag niet beantwoord; zij keek nog altijd in het verschiet, om den man niet te behoeven aan te zien, die tegenover haar stond, en toch voelde zij den somberen, hartstoch telijken blik, die op haar gelaat rustte, gelijk zij dien steeds had gevoeld in de laatste weken, zoo- Hra Rojanow in hare nabijheid was. „Ge vertrekt immers morgen, mevrouw," be gon hij opnieuw. „Wie weet, wanneer ge weerkomt wanneer ik u terugzie! Mag ik wezenlijk niet uw oordeel weten, niet vragen of mijn werk genade heeft gevonden in de oogen van Ada?" Weer nam hij haar naam op de lippen, weer drong die zachte, omsluierde en toch zoo aan grijpende stem haar in de ooren, die zij vreesde en waarnaar ze toch luisterde als naar een toover- gezang. Adelheid gevoelde, dat zij het gevaar slechts kon trotseeren door 't moedig onder de aan de kaai rolt er van de 10 slechte allicht i mee. Een dergelijk standpunt is uit den booze, want het leidt nimmer tot verbetering. De landbouwer moet breken met de oude gewoonte en moet zyn product exportklaar aflevereo. Zeer terecht schreef men eenigen tyu geleden in het Centraal Orgaan voor den handel: Wanneer een koopman aardappelen koopt, wil hij ook aardappelen ontvangen, maar geen poters." De handelaar moet by ontvangst niet anders te doen hebben, dan het product over de hor in de balen te storten. Het over de hor laten loopen dient enkel en alleen om te controleeren, of er misschien nog een enkele in zit, die èr niet in hoort. En kunnen de landbouwers nu zeggen, dat er slechts enkele aardappelen, peen of uien door den handelaar worden uitgezocht Som mige landbouwers kunnen deze vraag vol mondig met „ja" beantwoorden, doch velen zullen het stilzwijgen bewaren, omdat ze zoo gaarne het standpunt van den hierboven gekenschetsten boer innemen. En waarom neemt men dit standpunt zoo gaarne in Deze vraag is zeer gemakkelijk te be antwoorden. Er is geen enkele prikkel aan wezig, die de landbouwers aanspoort tot een betere aflevering. Of je de producten goed klaar maakt of slecht, de prijs is voor allen dezelfde. Het eenige voordeel, dat aan goed klaarmaken verbonden is, dat is, dat men in tijden van weinig vraag wat gemakkelijker verkoopt, doch op dit gelegenheidsvoordeeltje wordt in den regel zeer weinig prijs gesteld. Men ziet de voordeelen liever omgezet in klinkende munt. De prijzen voor goede pro ducten moeten beter zjjn dan voor minder goede, zooals men dit aantreft bij veiling verkoop. De tuinder heeft reeds lang geleerd, dat een goed klaarmaken van zijn product ruim schoots wordt beloond. Dit leeren zij van elkaar. Hun veiling is ah.w. een doorloo- pende tentoonstelling Door middel van bun veiling wedijveren zij met elkaar, om de mooiste producten te leveren en de hoogste prijzen te bedingen. Zy weten ook dat een goed product altijd koopers vindt. Daarmede verruimen zjj hun afzetgebied en behouden hun clièutele. En wedijveren onze land bouwers du om de mooiste producten af te leveren Helaas neen. Menigmaal hoort men de uitdrukking bezigen: als er gebrek is slikken ze alles en als ze je niet noodig hebben, dan laten ze je er mee zitten. Dan binne ze voor de grippe. Natuurlijk zal vraag en aanbod altyd de markt blijven beheer- schen, doch er is toch een groot verschil tusschen een gelegenheidsleverancier en een leverancier die door alle tyden heen, hetzij een tijd van schaarste, hetzij e®o rijd van overvloed, altijd een prima product levert. Het wil er by my maar niet in, dat onze landbouwers voordeel hebben by eeD afleve ring zooals dezen wiDter in de vorstperiode is geschied. De uien gingen bevroren de baal in, dus werden de rotte, die ook hard waren, voor goede geleverd. Heele bonken aaneen- gevroren koepeen zag men in de balen ver- dwynen. Het toeval wilde, dat de dooi in trad toen deze zendingen onderweg waren. Het behoeft zeker wel geen betoog in welk een deerniswaardigen toestand deze produc ten op de Buitenlandsche markten zyn ge arriveerd. Er scheen echter een groote vraag naar oogen te zien. Langzaam wendde ze het aangezicht naar den spreker, nlaar dit verried duidelijk, dat zij besloten had den zwaren kamp te volstrijden den kamp met zichzelve. „Ge springt al zeer wonderlijk met dien naam om, mijnheer Rojanow," zeide zij ernstig en uit de hoogte. „Hij stond boven het gedicht, dat mij verleden week op geheimzinnige wijs werd toege zonden, door een vreemde hand geschreven, zon der onderteekening „En dat ge toch hebt gelezen?" viel hij zege vierend in. „Ja en verbrand!" „Verbrand?" Weer flikkerde uit Hartmut's oogen de onheilspellende blik, die zelfs Egon ver schrikt en hem den uitroep ontlokt had: „Ge hebt wel iets van een duivel!" Ze verhieven zich wild en woest in zijn binnenste, de booze geesten van haat en wraakzucht tegen den man, die hem zoo doodelijk had beleedigd en dien hij daarvoor doo- delijk wilde treffen, en toch had hij die vrouw lief, zooals de zoon van Zalika slechts kón liefhebben wild en onstuimig. Maar wat hem in dit oogen- blik overstelpte, was meer met haat dan met liefde verwant. „Dat arme vers!" zeide hij met onverholen bitterheid, ,,'t Heeft dus den vuurdood ondergaan Misschien zou 't een beter lot verdiend hebben." „Dan hadt gij 't mij niet moeten sturen, llc wil en mag zulke dichterlijke uitstortingen niet aan nemen." Wordt Vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1