NIGROIDS I PAARDEN, HOORNVEE lm voordeelig te koop Openbare Vrijw. Verkooping 3 Paarden, 15 Ms Hoornvee, Adverteert in „Onze Eilanden" EERSTE BLAD ieeft U op als Abonné. j VERKOOPING en Landbouwwerktuigen Tandarts BUIJS nette Zit- en Slaapkamer HET EENIG adres S. VAN DER PLAAT ZATERDAG 10 MAART 1928 DWAALLICHTEN. [tot f 1,65. 12,800 kg. Holl. geel f 1,35 tot 1,65. 2000 kg. Dauwroot f 1,tot f 1,20 ?er kg. LOF EN DANK. Klinkt niet uit ieder orgelkeeltje, Uit ieder bloempje rein en teer, Uit ieder veel belovend knopje, 't Innigst danklied, God ter eer? Fonkelt niet in ieder dropje Van den frisschen morgendauw, Weerschijn van Gods vriend'lijk zonlicht, Van het teederst hemelblauw? Ruischt niet uit der golvenzangen 'tLoflied naar den Ho<'ge heen; Daalt niet van het stergeflonker, Jubel naar de aard bené n? Waarom uit het menschenharte Klimt dan ook niet lof en dank; Ruischt in plaats van onvrêejammer Ook geen dankbren jubelklank? Leer, o mensch, o, leer ook danken, Heel de schepping trilt van lof; Ban die onvree uit uw harte; Onvree maakt uw leven dof. R. Makie den Ouden. van te OUDE TONGE op de bouwhoeve- en ten verzoeke van Mej. Wed. P. E. HEESTER MANS aldaar. Op Donderdag 22 Maart 1928 des morgens 10 uur. Notaris VAN BUUREN. »g 3 vm.* con.- t>n. is Zaterdag 10 Maart AFWEZIG G1ERVATEN 800 Liter inhoud f 27,Zwaar vertinde ROOM- TONNEN 40 Liter f 7,50-p. stuk. RADIO-TOESTELLEN geheel compleet van de nieuwste vinding, prijs slechts f 180.-, alles Inbegrepen, bij 3—1 J. HOLLEMAN, Zuidzijde, Den Bommel Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is het faillissement van D. VIJFHUIZEN' te Dirksland geëindigd. Dirksland, 3 Maart 1928. Mr. A. ZAAIJER, Curator. Heer vraagt in Middelharnls met volledig pension. Brieven onder No. 692 bur. Courant. doorNotaris J.VAN 1SPELEN te Oude Tonge op Donderdag 8 Maart 1928, des voorm. 10 uur, voor den Heer G. MIJS te Oude Tonge, van: diverse machines, wagens, landbouwgereedschap pen, een partij klaver kant en slagkooi enz. aan den Oost- Achterweg te Oude Tonge, in- en nabij de schuur van den heer G Mijs. op liet eiland voor een goed portret is sinds 39 jaar liet atelier Hobbemastraat - Middelharnls 2e atelier van- Imm I af het station ISB9 I Prijs per kwartaalf I Losse nummers 0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen tl,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent, Dit blad verschijnt lederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Hst wardt uitgegeven daor de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 37 W eek-revue. Binnenland. Waar reeds geruimen tijd voor is gevreesd, is heden droeve werkelijkheid geworden Onze groote schilder Jan Toorop is niet meer. De berichten over zijn ziekte werden den laatsten tijd steeds zorgelijker en deden het ergste vreezen. Hij was een der stoere wer kers, welke ondanks zijn lichaamlijk lijden voortging met het ontwerpen zyner plannen en een massa onafgewerkte stukken leggen een stille getuigenis af, van de scheppings drang van den grooten meester. De groote verdiensten van Toorop werden in '26 door onze regeering erkend, door zijn benoeming tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Midden uit zijn werk is deze groote kunstenaar weggerukt en velen zullen met weemoed nog langen tijd dit verscheiden gedenken. Onze Tweede Kamer bereidt het kabinet den laatsten tijd niet veel genoegen. Eerst de verwerping van de radiobelasting, daarna de capitulantenwet, terwijl ook het belastiDg- ontwerp voor Nederlanders in den vreemde, niet de goedkeuring der Kamer kon verwer ven. Minister Lambooy heeft het bij de capi tulantenwet niet op een stemming laten aankomen, daar het by de behandeling over duidelijk bleek, dat er geen schijn van kans voor aanneming bestond. Bij de handeling over de aardewerksteun- wet bestaat er zoodanige oppositie, dat er groote kans bestaat, dat ook dit wetsontwerp sneuvelt. Eer3t heeft de regeering van steun aan de Maastiichtscbe industrie niets willen weten, zich beroepende op een geheim rap port, waaruit geconcludeerd werd, dat de malaise dezer industrie aan de leiding der fabriekon mooot -rrox-ao». 8«—t\_ tegen gevoerde actie heeft tot een nieuw onderzoek geleid, waaruit dit wetsontwerp is ontstaan. Doel van dit wetsontwerp is een zoodanige verhooging der invoertarieven, dat het dumpingagevaar van buitenlandsche fa brieken wordt opgeheven. De duur dezer bescherming ia bepaald op drie iaar. Vooral in het zuiden van ons land, wordt de behan deling van dit wetsontwerp met groote be langstelling gevolgd. Enkele bladen doen bet voorkomen, of Noord-Nederland met opzet de aanneming van dit steunwetje tracht te verhinderen, om een deel onzer Zuidelijke industrie tegen te werken. Een dergeiyke verdachtmaking is natuuriyk ten eenen male ongegrond. De opposanten verlangen meer dere gegevens van de regeering en waar gevreesd wordt, dat ook de christeiyk his torische fractie zal tegenstemmen, omdat aan dit verlangen der oppositie niet kan wor den voldaan, bestaat er zeer groote kans, dat ook dit wetsontwerp zal worden ver worpen. Dit zou dan de vierde verwerping achter elkaar zyn en de verhouding I usschen het kabinet en de Kamer zou hierdoor niet verbeteren. Wfl leven tegenwoordig in een tijd van fraude, corruptie en spoorlooze verdwijnin gen. De gemeente Vlodrop doet hierby in het groot. Het laat nameiyk ruim vierhonderd feuilleton. E. WERNER VERTALINQ VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) inwoners ineens verdwynen. Dit is een nieuw record. Naar aanleiding van de geruchten hierover, heeft de raad een onderzoek in gesteld, waarbij aan het licht is gekomen, dat er in de gemeente ruim 400 inwoners minder zijn, dan de ofQcieele registers op de afdeeling bevolking aangeven. Een nader uitvoerig onderzoek zal moeten uitwijzen, waar deze snoodaards zijn gebleven. Het is overigens onbegrypelijk, dat dit op een totaal van 2100 inwoners niet eerder is ontdekt. Alleen al de speurderstalenten van onze beste, brave fiscus moest dit snoode feit reeds lang hebben uitgewezen. Onze fiscus heeft toch zeker geen oogje dicht geknepen, daar deze hoogstens alleen het uitknijpen beoefent. Wy troffen in de 30e revue van Henri ter Hall een geestige passage aan over de cor ruptie. Er wordt hierin n 1. gevraagd, waarom de vensters van bankgebouwen zoo zwaar zyn getralied. Het antwoord hierop luidt: ,Om de bankdirecteuren hieraan te wennen." Dat dit inderdaad zyn nut kan hebben, blijkt wel uit een bericht, dat een bankdirec teur van een filiaal der Incassobank te Rot terdam maar eventjes anderhalve ton heeft laten verdwijnen. Deze bankdirecteur pro fiteert nu reeds van de voordeelen van het gewend zyn aan het zien van tralies. Het is evenwel aan zeer gerecht vaardigden twijfel voorzangers en redenaars 30 ets. per doosje (Adv.) onderhevig, of de tralies van zijn onvry willig verblyfjiem bekend voorkomen. Door han- ontdekt. Eenige medeplichtigen genieten tevens van een gratis staatslogies en ver gezicht op tralies en zullen straks van de justitie hun onvervalschte rekening in ont vangst hebben te nemen. De reddingsboot „Schuttevaer" biyft nog eenige dagen te Londen liggen, alvorens de groote reis naar New-York wordt onder nomen. De eerste etappe van Rotterdam naar Londen heeft geen noemenswaardige bezwa ren opgeleverd, wel is gedurende dezen tocht gebleken, dat de radioinstallatie te veel ruim te innam, waardoor de bemanning te weinig ruimte had. Vooral op den verderen tocht naar New-York zou dit een ernstig bezwaar zyn en is daarom besloten de radioinstallatie te verwijderen. De verdere tocht wordt dan met een bemanning van 3 man gedaan. De berichten over ernstige zeeziekte gedurende den overtocht naar Londen zijn ten zeerste overdreven. Gedurende dezen tocht heeft alleen de marconist hiervan eenige hinder ondervonden. Buitenland. Mussolinie heeft in de kamer een verkla ring afgelegd over de kwestie Zuid-Tirol Deze met spanning tegemoet geziene rede heeft wel erg teleürgesteld Dat het een echte 46) Egon, die gemakkelijk achterover leunde, richt te zich op en zag zijn vriend vorschend aan. „Niet zoo ironisch, als 't u belieft! Al houdt gij je niet zoo uitsluitend in de nabijheid van gezegde dame op, al ontwijkt ge haar soms, zou ik bijna zeggen, zoo ken ik je toch veel tc goed, om niet te weten, dat w'j precies eender over haar denken." „En als dit hei geval was zoudt ge mij dit dan als vriend kwalijknemen?" „Wel neen! Het doel is immers even onbereik baar voor u als voor mij!" „Onbereikbaar?" Die akelige glimlach speelde weer om Rojanow's lippen. „Ja, Hartmut," zeide de jonge vorst, half in ernst, half in scherts, „het mooie koude noorder licht", zooals gij 't gedoopt hebt, verloochent zijn natuur niet. Ver en onbereikbaar staat 't aan den horizon, en de ijszee, waaruit 't opstijgt, is niet te doorbreken. Die vrouw heeft geen hart ze is niet vatbaar voor eenig warm gevoel en dit geeft haar die benijdenswaardige kalmte. Beken t maar, dat je almacht op dien ijsberg strandt. Zijn kilheid schrikt je af en daarom houdt gij je nu knetterede zou worden, waarby deduce zich volgens het oude recept zou laten bewieroo.- ken, lag voor de hand, doch zoowel inhoud als toon hebben niet aan de verwachtingen beantwoord. De geheele redevoering van Mussolinie is meer als een propaganderede voor het fascistisch systeem aan te merken, als een beantwoording van de aangevoerde Oostenrijksche grieven. Mussolinie heeft de verschillende vriendendiensten opgenoemd, welke Italiö aan Oostenryk heeft bewezea, waarbij natuurlijk niet werd aangehaald, dat indertijd Italië zijn vroegere bondgenooten in den laatsten oorlog heeft verraden. De vroegere beloften door de voorgaande Italiaan- 8che regeering gedaan, welke plechtig door den Italiaansche koning zyn bevestigd, heb ben voor Mussolinie geen waarde, althans hy wenscht zich hieraan niet te houden. Mussolinie duldt verder geen enkele inmen ging van buiten en dit zal hoogstens tot gevolg hebben, dat hij verder iedere uiting van Duïtsche cultuur in Zuid-Tirol zal onder drukken. De Oostenrijkers en verder de ge heele wereld mag dus op de houding van den duce verder geen critiek geven, daar dit de onderdrukking in Zuid-Tirol zal vererge ren. Alle ambtenaren wier moedertaal het Duitsch is, zullen worden overgeplaatst of worden gepensioneerd, terwyl zoo noodig alle Bladen en tydschriften, welke in het Duitsch verschy'nen zullen worden verboden. Met kracht wordt er dus door Mussolinie naar gestreefd, om de Zuid-Tirolers in den kortsten tyd tot Italiaansche staatsburgers op te fokken. Uit pure vredelievendheid heeft Mussolinie er dezen keer nog met woorden over gesproken, doch de volgende maal, zal hij met daden laten spreken. De geheele redevoering is een dreigement met wapen gekletter, dat Italië veler sympathie zal '~")sten, wat zich te eeniger tyd zal wreken. t De Volkenbondsvergadering heeft haar program aangevangen met een bespreking f£ierutTT5tl03ïli©~!cïf oöir'Vï/r2)t«/k1iiï5vwTï/"\j, uü" eën investigatiecommissie te benoemen, welke een onderzoek zal instellen naar de beruchte wapensmokkelarij van Hongaryë Er zullen dan tevens nog enkele andere din gen worden onderzocht door deze commissie. Veel heil is er van een dergelijke commissie niet te verwachten, daar het hoogstens in staat zal zy'n te bewijzen, wat reeds lang bekend is. De Poolsche gedelegeerden hebben verklaard, dat Polen de uitnoodiging van Woldematas, om 30 Maart te Koningsbergen directe onderhandelingen met Litauen te openen hebben aanvaard. De Polen hebben hieraan de voorwaarde verbonden, dat ze by stagnatie dezer onderhandelingen, zich het recht voorbehouden, hierby Volkenbonds vertegenwoordigers uit te noodigen als toe hoorders met adviseerende stem. De uitslag der Poolsche verkiezingen geeft een aanmerkeiyke verschuiving naar links te zien. Vooral de regeeringspary Pilsoedski INGEZONDEN MEDEDEELING. Voor Allen die Sukkelen met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijntiardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. (Adv.) maar op een afstand." Hartmut zweeg. Hij dacht aan die enkele oogen- blikken in de torenkamer, toen hij om de „vuur- kleurige" bloem had gesmeekt. Deze was hem ge weigerd, maar een ijsklomp was de jonge vrouw niet geweest, toen ze onder den blik van den vrager had gesidderd. Hij had haar na dien tijd bijna dagelijks gezien, hoewel slechts zelden gesproken; maar toch wist hij, dat hij nog altijd een onweer staanbare macht op haar uitoefende. „En niettemin ben en blijf ik doodelijk van haar, ging Edon in dwepende opgewondenheid voort, „ik denk altijd, als daar een gloed en leven uit- gtraalde en men die ijsvlakte eens door een warmen zonneschijn kon doen ontdooien Als Adelheid van Walmoden nog vrij was ik waagde de kans!" Rojanow, die als in gepeins verloren naar het in ochtendnevels gehulde bosch staarde, keerde plotseling en driftig het hoofd om. „Welke kans? Bedoelt ge soms, dat gij haar je hand zoudt willen aanbieden?" „Ge schijnt van dat idee te schrikken!" riep vorst Egön lachend. „Nu ja, dat bedoel ik werkelijk Ik heb geen vooroordeelen tegen de „industrie", zooals mijn geachte tante, die misschien een be roerte van schrik zou krijgen, als zij zich de moge lijkheid van zóó iets eens voorstelde, en gij schijnt er ook op die manier over te denken. Nu, ge kunt beiden gerust zijn! Zijne Excellentie, mijnheer haar gemaal, heeft den prijs al veroverd, en van hem is geen dooi te verwachten met zijn vervelend diplomatengezicht maar de man is wél gelukkig en te benijden, dat's zeker!" „Men moet niemand gelukkig noemen vóór zijn dood!" zeide Hartmut halfluid. 1 „Een zeer wijze opmerking, maar niet heel nleuvi is met een groot deel der winst gaan stryken, zoodat een voortzetting der tegenwoordige politiek is verzekerd. Het is voor de rechts sche partyen niet aangenaam, dat de ver kiezingshaas zoo zeer in linksche richting is geloopen, daar hun verliezen aanmerkeiyk zwaarder zijn, dan redeiyk kon worden ver wacht. De rechtsche bladen wyten deze zware nederlaag voor een deel aan het feit, dat hun bladen herhaaldelijk in beslag zijn genomen, voor de verkiezingen. Het gaat er bij Poolsche verkiezingen soms erg hard handig toe en ze maken daar nogal spoedig gebruik van zeer doorslaande argumenten. Voor de verkiezingen zy'n er talrijke arresta ties verricht en werd er ter opluistering een robbertje De berichten uit Rusland doen uitkomen, dat er ernstige meeningsverschillen tusschen de leiders bestaan over de te volgen tactiek. Langzamerhand is er in Rusland naast de staatsexploitatie ook weer een bescheiden particuliere handel ontstaan, dat echter uit stekende diensten bewees in het distributie proces. De eene strooming in de commu nistische partij wenscht dat deze particuliere handel niet verder zal worden tegengewerkt, omdat de staatsorganisatie niet in staat is naar behooren in haar taak te voorzien. De voorstanders van het militant communisme willen iedere uiting van particulieren handel krachtig den kop indrukken. Zy vreezen hiervan e8n langzame ondermyning van hun stokpaardje, wijl de particuliere handel steeds grooter plaats in het bedrijfsleven gaat in nemen. De meeningsverschillen tusschen de leiders treden steeds duideiyker aan het licht en het zal interresant zyn de verdere ont wikkeling van dezen strijd te volgen Het strenge optreden tegen de weigerachtige boeren heeft een sterke geest van verzet doen ontstaan, welke steeds krachtiger wordt meer! En gij hjbt soms iets in je oogen, waarvan men wezenlijk zou schrikken. Neem mij niet kwa lijk, Hartmut, maar zoo even hadt ge iets van een duivel." Rojanow bl ef het antwoord schuldig. Het rij tuig liet het bosch nu achter zich, van verre werd Furstenstein zichtbaar, waar de hertogelijke vlag in den ochtendwind wapperde, en een half uur later kwamen de beide heeren op het kasteelplein aan waar het reeds druk en levendig was. Al de be dienden waren in de weer paarden en jachtwagens stonden gereed en het meerendeel van de genoo- digden was al aanwezig. Op het vastgestelde uur begaf men zich op weg, en in den helderen zonneschijn, die nu door de wolken brak, was 't een luisterrijk gezicht, den jachtstoet langzaam den berg te zien afdalen. Aan het hoofd de hertog en zijne gemalin, voorts het talrijke gevolg en de geheele schaar van gasten, de jongere dames te paard gezeten, het jacht- personeel, dat den trein vergezelde, in galakos tuum zóó trok men op dien zonnigen herfst morgen door de bosschen en over de bergen, waar weldra van alle kanten schoten knalden. Het vluch tende wild baande zich nu afzonderlijk, dan in troepen een weg door het kreupelhout of joeg en rende over de open plaatsen in het bosch, om ein delijk toch door den kogel achterhaald te worden, en de anders zoo stille streek weergalmde thans van het jachtvermaak. De opperhoutvester had het geheele personeel uit den omtrek opgeroepen en alles uitstekend be schikt, zoodat hij alle eer inlegde met de leiding van de jacht, die door geen enkel ongeval werd gestoord. Tegen den middag vereenigde men zich op Bucheneck, een klein jachthuis van den hertog, dat middenin het bosch lag en, als het weer soms minder gunstig mocht zijn» een schuilplaats kon bieden. Dit was thans niet noodig, daar 't prachtig was geworden, ofschoon wel wat al te warm voor een dag in October. De zon brandde letterlijk en hinderde bijna bij het ontbijt, dat in de open lucht werd gebruikt. Er heerschte een vroolijke en ongedwongen geest en op de groote groene weide aan w.lker zoom Bucheneck lag was weldra het geheele jachtgezel schap verzameld. De hertog die een paar bijzonder gelukkige schoten had gedaan, was uitstekend goed geluimd de hertogin praatte druk met de haar omringende dames en de opperhoutvester straalde van genoegen daar de vorst hem in de streelendste bewoordingen zijne tevredenheid had betuigd. Mevrouw van Walmoden die zich in de nabij heid van de hertogin bevond trok ook thans de algemeene opmerkzaamheid tot zich en was dan ook onvoorwaardelijk de schoonste van al de daar aanwezige dames die voor het meerendeel kaars licht en kostbare toiletten behoefden om schoon te zijn. Hier in den helderen glans der middagzon in het eenvoudige donkere rijkkleed dat geen kleuren en geen versiersel toeliet, verbleekt^ zoo menige anders veel bewonderde verschijning; maar de jonge vrouw was door dien eenvoud juist dubbel schoon. Hare lange, slanke gestalte was als het ware geschapen voor een amazone-kostuum en haar verblindend frisch teint en zijachtig blond haar kwamen bij het daglicht nog meer uit dan op een avondpartij. Bovendien had zij zich ook als een geoefende amazone doen kennen, die even bevallig als vast. te paard zat; kortom, het fraaie „noorderlicht," zooals mevrouw van Walmoden thans ook in de hofkringen heette, daar vorst Adelsberg dien naam niet geheim had kunnen houden, werd van alle kanten bewonderd, en dit des te meer, wijl men wist dat 't na eenige weken weer verdwijnen zou. De gezant had den vorigen dag aan zijne echt genoot medegedeeld, dat zijn diplomatische zen ding wel is waar was afgeloopen, maar dat hij van zijne aanwezigheid in Noord-Duitschland ge bruik wilde maken om zich naar de industrieele werken van Stahlberg te begeven. Men had hier gewichtige veranderingen op het oog, nieuwe in richtingen, waaromtrent men thans een afdoend besluit zou nemen, en Walmoden kwam a!s execu teur-testamentair en voogd van den erfgenaam een beslissende stem hierin toe. Hij moest onver mijdelijk de vergaderingen bijwonen, had reeds het noodige verlof bij het gouvernement aange vraagd en den hertog zijne vertraagde terugkomst gemeld. Teven liet hij zijne vrouw de keus om óf op Furstenstein te blijven óf met hem de reis naar hare geboorteplaats te ondernemen, als zij soms verlangde haar broeder eens terug te zien; nu, na volle veertien dagen, kon haar vertrek niet meer „verkeerd uitgelegd" worden. De jonge vrouw had terstond dit laatste gekozen en reeds aan de her togin medegedeeld, dat zij den volgenden dag Furstenstein zou verlaten. Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1