V Let vooral op i adres. EERSTE BLAD li {OTTERDAM .ET. G adres DER PLAAT ST00MB00TD1ENST is BUIJS MIMOSA-DROPPELS, BW Let oil het adres: DE SALAMANDER Advertentie-tariei flfANOL ZATERDAG 25 FEBRUARI 1S28 DWAALLICHTEN. Kloosterhsilsem omschip An- gf 190, Java' 8 (bruto voor 1 mschip Soe- j incl. balen), oco f 14.10, ,40. .ppolen. n waren de ;t: Brielsche rsche blauwe 75-6, bonte 0, Red Star -3,75. Drie- 0, dito eigen- :en aanvoer, pelenmarkt. mderd. Aan- (Opgaaf van 0 165 kg. bl. it Zeeuwsch, ,90,7.300 kg. :g. dauwroot MOSKOU'S ECHTSCHEIDINGENRECORD. Uit de door de Russische bladen gepubli ceerde statistieken over 1927 van de hoofdstad der Sovjet-unie blijkt, dat er in het afgeloopen jaar te Moskou 26 211 huwelijken werden ge sloten Daartegenover staat een recordcijfer aan echtscheidingen van niet minder dan... 19 421, ongetwijfeld verreweg het hoogste van alle steden der wereld. MET 20.000 FRANCS DE KACHEL AANGEMAAKT 1 Het echtpaar Dufour, dat een kruideniers zaakje te Maubeuge drijft, heeft een onaange naam avontuur beleefd. De man was den ge- heelen dag weggeweest en toen de vrouw eten wilde koken, werkte het fornuis niet. Zij wist echter, dat op zolder een kacheltje stond, dat siuds lang niet gebruikt was. Dus haalde zij dat naar beneden, maakte het aan en kookte er het eten op. Voor het aanmaken had zij veel nut van een hoopje papier, dat zich in het on gebruikte ding bevond. Wie schetst de ontsteltenis der vrouw, toen .zij van haar thuiskomenden man hcorde, dat izij met 20.000 francs aan bankbiljetten de kachel had aangemaakt! De man, die geen brandkast bezat, had zijn geld, gewikkeld in I gewoon papier, in het ongebruikte kacheltje I bewaard. lOPE'S" EIERLEG- ilen van 50 K.G. 20 iland voor ed portret 30 jaar het telier aat- Middelharnis itelier van iet station MIÜDELHARNIS-ROTTERDAM y.v. via VLAARDIPtGEN s.s. „MIDDELHARNIS" Dienstregeling aanvangende 2 October 1Ö27 vara MiddellaaraiSs op Maandag en Dinsdag V. Middelharnis 4.30 vm. A.Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 rm. Overige dagen (beü. Zon- en Feestd.) V.Middelharnis 6.40 vm.A.Vlaard. 9.10vm ft. Rotterdam 10.00 vm. A. Brlelle 10.30 vm.§ vaaa Rotterdam op frlaasadag ©sa Diaasdag V.Rotterdam2.15 nm. V.Vlaard.3.00nm. t A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (bsfa. Zon- en Feestd.) Van 2 October t/m 5 November en vanai 8 Februari. V. Rotterdam 3 00 nm. V.Vlaard.3.55nm. tt V. Brlelle 2.20 nm.§ A. Middelharnis 6 20 nm. Van 6 November t/m 7 Februari V. Rotterdam 2 15 nm. V. Vlaard. 3.00 nm. A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm. en 7.12 vm. van Vlaardlngen. ln aansluiting op den trein van 9.21 va. en 9.40 vm. van Vlaardlngen. f In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 (2.51) nm.te Vlaardlngen. tf In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. AU Feestdagen lijn te bejchonwen: Ntouwjt&ied&g, 2a PaatcUdftg, Hetnelvaartidag Plnfr»terd«? en dn belde Kerttdacen. lag 18 Februari tot Woensdag i 9 uur VEZIG BREUKBANDEN I alle soorten met en zonder veer I GENEESMIDDELEN tegen Urinekwalen, Vrouwen ziekten, enz. SANTOLM1DIE f 2,25 per flacon. INJECTIE f 1,— per flacon. Vraagt onze bekende ter regeling v. d. bloedsomloop falen nooit, succes verzekerd. Al onze goederen worden onder volle garantie verkocht. Niet goed, geld terug. Kipstraat 43, ROTTERDAM. Inlichtingen gratis ook per brief. Schoone volle lichaamsvormen door onze Oostersche krachtpillen, een Gulen per flacon van 80 pillen. ADVERTEERT IN I ONZE EILANDEN ölMBORN'ê MJEtfPASlA Prijs per kwartaalf I, Losse nummers O,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wsrdt uitgegeven doer de NV. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 33 Corruptie ln het kwadraat. Een voormalige directeur van een der gasfabrieken in ons land, de heer Van der Stel, heeft het, nadat hij oneervol was ontslagen en zijn rekening met de justitie door een niet vrijwillig verblijf onder haar hoede had vereffend, nuttig en noodig geoordeeld, er alle Nederlanders op altent te maken, dat zijn avontuur volstrekt geen uitzonderingsgeval was en dat iedereen, door eenvoudig in eigen omgeving de oogen den kost te geven, bij tal van direc ties en onderhoorigen hetzelfde zou ervaren, wat hem zijn vrijheid en zijn goeden naam heeft gekost. Dit vermoeden is niet zonder grond gebleken. De heer Van der Stel heeft zich verzekerd van de medewerking van een bekend rechtskundige en samen zijn zij ten strijde getrokken tegen een corruptie schandaal, dat blijkens de vele gevallen, die aan het licht komen, van een plaatse lijk in een nationaal schandaal dreigt te worden omgezet. En nu kan men aanvoeren, dat niet de heer Van der Stel op de allereerste plaats is aangewezen om hier een oordeel te vellen, gemeentebesturen, die hun taak begrijpen, die er werkelijk van overtuigd willen zijn, dat hun onderhoorig strikt handelen in een overeenstemming met hun instructie, mogen en moeten het aan bod van Van der Stel niet uitsluitend ter zijde leggen, omdat hij zelf met den straf rechter in aanraking is geweest. Immers, deze man verkeerde in een om geving van collega's, waarbij bij velen corruptie-voordeeltjes een gemakkelijke en prettige bron van inkomsten vormden. Hij weet dus veel meer, dan wij, buitenstaan ders en wij vinden het volstrekt niet mooi, dat hij nu, .zelf slachtoffer zijnde", op dit terrein collega's gaat zoeken, maar wij kunnen toch ook niet ontkennen, dat zijn gegevens en zijn ervaring tal van gemeen ten kunnen overtuigen tot iets, waarvan de ingezetenen nimmer hadden gedroomd. De feiten liggen er. Bij bosjes worden de beschuldigingen erkend en meer dan een half dozijn gasdirecteuren zitten ont slagen en werkeloos in hun huiskamer ai te wachten en te bekijken, wie er nog meer aangaan. Vrees, huivering en ach terdocht vergezellen thans het gas, dat zooveel voordeel en gemak biedt. Afschuw stelt zich tegenover de fabri kanten, die niet met hun artikel maar met een geheime beurs ten koste van veler belastingbiljet of metertarief goeden sier maakten Van der Stel heeft dit bedrijf en dit systeem ontmaskerd. Voor wat hij zelf FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) deed, daar heeft hij voor geboet, maar den dienst, dien hij aan heel Nederland bewijst, moet men niet verkleinen met de gemak kelijke opmerking: „Hij zegt het en daar mee is alles gezegd." Bij zijn eerste optreden is dezerzijds begrepen, dat deze man den knuppel in het hoenderhok zou gooien, alhoewel niemand er aan gedacht zal hebben, dat de heer Van der Stel zooveel knuppels en evenzooveel hoenderhokken zou heb ben. Hij tart elke tegenspraak en elke bedreiging van rechtskundige of juridische vervolging, zet door ten koste van alles, ook dus van zijn persoon. Wij hebben dezer dagen kunnen lezen, dat ruim een dozijn gasdirecteuren van wege de justitie zullen worden vervolgd. Dat dit aantal stellig grooter zal worden, ligt voor de hand, alhoewel door te laat en in vele gevallen niet tactisch ingrijpen veel bewijsmateriaal verloren ging en den betrokkenen gelegenheid werd gegeven, onderling een bepaalde houding aan te nemen, van welke welwillendheid natuur lijk dankbaar werd geprofiteerd. Met dit alles is de gascorruptie het ge sprek van den dag geworden. Vrijwel niemand voelt zich bevredigd. In tal van gevallen blijft de overheid te goedgeloo- vig of maakt zij ten koste der belasting betalers misbruik van persoonlijke vriend schap of politieke verhoudingen. Het zou in herhaling treden en te om slachtig zijn de vele gevallen van corrup tie te signaleeren, maar dat er aan „het gas een erg bedenkelijk luchtje" zit, zal wel niemand betwisten. En afgezien van alles komt den heer Van der Stel de ver dienste toe, dat hij het hierboven om schreven initiatief nam en in elk opzicht de consequenties ervan aanvaardt. Hier immers is sprake van een algemeen belang, omdat we allen gasverbruikers zijn en de zekerheid moeten hebben, dat in den prijs van dit dagelijks artikel niet ligt opgesloten een fooi of „retourcommissie." De ambtenaars behoorlijk betalen en ze aan den dijk zetten bij het ontdekken dezer onregelmatigheden kan slechts een sterk geschokt vertrouwen in het gasbeleid op het normale en dus gewenschte peil terugbrengen. (Adv. 42) Hij reikte haar de camelia met een diepe buiging over en zij nam deze met een nauwelijks merk baar hoofdknikje in ontvangst. En daarop ruischte dc zware sleep van het witzijden kleed hem voor bij en was hij alleen. Vergeefs! Zij was ongevoelig en onvatbaar voor alles! Geen tien minuten geleden had hij zich tegen over den vorst nog zoo schamper over alle vrou wen zonder onderscheid uitgelaten nu had hij 't weer gezongen, dat betooverende lied, waar van hij de macht zoo dikwijls had beproefd, en nu vond hij iemand die daaraan weerstand bood. Maar de trotsche, verwende man wilde niet ge- looven, dat hij het zoo'menigmaal gewonnen spel ook eens kon verliezen, en juist thans was hij er bijzonder op gesteld om 't te winnen. En zou 't wezenlijk slechts een spel blijven? Hij had die vraag nog niet voor zichzelf beant woord; hij gevoelde alleen dat zich in den harts tocht, die hem voor de schoone vrouw bezielde, soms een zweem van haat mengde, 't Waren tegen strijdige gewaarwordingen, die reeds in hem ge woeld hadden, toen hij destijds naast haar door Week-revise. Binnenland. De achttiende Nederlandsche Jaarbeurs is deze week geopend. Het Jaarbeursinstituut, dat in den aanvang met ontzaggelijke moeie- lykheden had te kampen, welke heden, ten dage nog gedeeltelijk bestaan, heeft zich zelfs genoodzaakt gezien, tot uitbreiding over te gaan. Niet alleen is meer dan de vroeger beschikbare ruimte bezet, doch verschillende belangrijke aanvragen moesten terzijde ge legd, wijl de noodige ruimte ontbreekt. De vroegere voorspellingen ten spijt, blykt, dat de jaarbeurs voor den handel en industrie een zeer machtige steun is, welke niet meer kan worden gemist. De meest vooraanstaande firma van alle branches zijn getrouwe stand houders gewordeD, omdat Z8 proefondervin delijk hebben geleerd, welke gunstige resul taten hiermede zijn te bereiken. Het gehalte der bezoekers heeft zich ook aanmerkelijk gewijzigd en de vroegere bezoekers, welke een jaarbeurs als een soort van kermis be schouwden, hebben plaats gemaakt voor een grooten stroom van bezige zakenmenschen, welke hier de prachtgelegenheid om de ver schillende offerte's te vergelijken ten volle benutten. Het geheel is een groote gonzende byenkorf, dat gedurende de jaarbeursdagen aan Utrecht een levendige drukte verleent. De vele vlaggen en vlaggetjes en de reclame wagens zetten heel Utrecht in het teeken der jaarbeurs. Onze brave Brabanders en Limburgers heb ben voor eenige dagen de zotskap opgezet en vieren met groote opgewektheid het Car navalsfeest. Hoe bonter uitgedost boe mooier en honderden belletjes en toeters onderwer pen de trommelvliezen aan een zware kracht proef. Prins Carnaval is op de gebruikelijke wjjze plechtig ingehaald en heel wat glaasjes bier zijn op de gezondheid van Z.K.H. ge ledigd. Het is te betreuren, dat deze vele glaasjes bier weer aanleiding hebben gegeven tot ernstige vechtpartijen, waarhij het mes weer flink is gehanteerd. De Bossche politie was herhaaldelijk gedwongen tot krachtdadig ingrijpen. Over het geheel hebben de Car navalsfeesten een ordelijk verloop gehad en- is er op echt ouderwetsche wijze aan deel genomen. De portemonaie ondergaat bij de Carnavalfeesten ook steeds een zware ader lating en vooral die van Z.K.H. moet het ontgelden. Het vervullen van deze eere-functie komt n.l. op z?er veel rondjes te staan. De genen welke dezer dagen door Brabant en Limburg reizen hooren slechts over de Car naval spreken. Daar gaan ze mee naar bed en staan ze weer mee op. Al zullen ze ook van te voren 14 dagen moeten kromliggen, om de noodige contanten te. besparen, de carnaval moet goed kunnen worden gevierd en terwille hiervan onderwerpen ze zich gaarne aan opoffering. Onze Tweede Kamer heeft de begrooting van Curasao en die der Staatsmijnen aan genomen. De begrooting van Curasao heeft voor minister Koningsberger een gunstig verloop gehad, waaraan de vele beloften en toezeggingen van den minister niet vreemd zijn. Vooral de militaire politie op Curasao gaf aanleiding tot ernstige critiek en alleen de toezegging van de minister, dat er opnieuw overleg met den Kolonialen Raad zou plaats hebben en de minister aan het verlangen der Kamer verklaarde te zullen voldoen, is oorzaak geweest, dat de stemmenverhouding van 57 tegen 18 werd verkregen. Bij de behandeling van de begrooting dei- Staatsmijnen werd van verschillende zyden op het gevaar van een komende kolencrisis gewezen. De wei eldproductie van kolen geeft een stijgende lijn te zien, terwijl het verbruik daarentegen zich in dalende richting beweegt. Vanzelfsprekend moet dit tot een ernstige crisis lijden en daarom werd er op aange drongen, dat ons land hierin het initiatief zou nemen. Minister van der Vegte bestreed dit, door op te merken, dat onze geringe positie als productieland dit onmogelijk maakt, hoewel onze regeering gaarne aan dergelijk streven haar medewerking zal ver- leenen. Propaganda bij onze industrie voor het verbruik van Nederlandsche kolen, kan er in belangrijke mate toe bijdragen, dat onze mijnen zich ook iu de toekomst zullen weten te handhaven. Zonder h. s. werd de begrooting goedgekeurd. het bosch wandelde, half van bewondering, half van weerzin; maar juist dit maakt de jacht zoo aantrekkelijk voor den geoefenden jager. Liefde! De hooge en reine beteekcnis van dit woord was den zoon van Zalika onbekend gebleven. Toen hij leerde denken en gevoelen, was hij reeds onder den invloed van zijne moeder, die zoo schan delijk met de liefde van haar ehhtgenoot had ge speeld, en de vrouwen, met wie zij in haar eigen land omging, waren niet beter dan zij. Het leven, dat zij later met haar zoon leidde, zwervend, avon tuurlijk, zonder vaste woonplaats, had het over blijfsel van idealisme in de ziel van den jongen man ten eenenmale gedood; hij leerde verachten, nog eer hij leerde liefhebben, en nam thans de vernedering, die hem als zijn verdiende loon over kwam, als een beleediging op. „Stribbel maar tegen!" mompelde hij. „Ge kampt tegen je zelve. Ik heb 't gezien en gevoeld en in zulk een strijd bezwijkt men toch!" Een licht gedruisch bij den ingang deed hem opzien. 't Was de gezant, die zich op den drempel ver toonde en een zoekenden blik door het vertrek liet dwalen. Hij kwam zijn vrouw halen, die hij meende nog hier te zullen aantreffen. Toen hij Hartmut gewaar werd scheen hij éen oogenbJik besluiteloos te zijn, maar daarop zeide hij halfluid: „Mijnheer Rojanow „Mijnheer van Walmoden?" „Ik zou u wel even onder vier oogen willen spreken." „Ik ben tot uw dienst." Walmoden trad binnen, maar plaatste zich zoo, dat hij een oog op den ingang hieid. Dit was eigen lijk niet noodig, daar de deuren van de eetzaal INGEZONDEN MEDEDEELING. Doe er wat Kloosterbalsem op is het gewone gezegde, als men zich heeft gesneden, gestooten, gebrand, geklemd of geschramd. Die verzacht, zuivert en er blijven géén litteekens. ,,Geen goud zoo goed" juist geopend waren en het gansche gezelschap hierheen stroomde, zoodat de zaai, waaraan de torenkamer grensde, geheel leeg was. „Ik ben verwonderd u hier te zien," begon de gezant op gesmoorden toon, maar met dezelfde beleedigende koelheid, die hij reeds bij hunne eerste ontmoeting aan den dag had gelegd en die den jongen man thans opnieuw het bloed naar de slapen dreef. Dreigend hief hij het hoofd op. „Waarom, Excellentie?" „Die vraag is overbodig. In de eerste plaats verzoek ik u, mij niet weer in zulk een gedwongen positie te brengen ais straks, toen vorst Adels- berg u aan mij voorstelde." „De mijne was niet minder gedwongen," ant woordde Hartmut op even barschen toon. „Ik wil niet hopen, dat ge mij hier als een indringer beschouwt. Zoo iemand, dan weet gij, dat ik recht heb om in dezen kring te verlceeren." „Ja, Hartmut vari Falkenried heeft dat vroeger gehad nu is dit veranderd." „Mijnheer van Walmoden!" „Sst, niet zoo hard!" viel de gezant hier in. „Men zou ons kunnen hooren, en gij zoudt 't zeker niet wenschelijk vinden, als de naam, dien ik daar uitsprak, voor vreemde ooren werd genoemd." „Ja, ik voer tegenwoordig den naam van mijne moeder, waarop ik toch wel recht zal hebben. Als ik dien anderen aflegde, geschiedde dit met het oog op „Op uw vader!" vulde Walmoden veelbetéeke- nend den volzin aan. Hartmut ontroerde; dit was een herinnering, waartegen hij nog altijd niet bestand was. „Ja," antwoordde hij kortaf, „en ik beken dat 't mij zou hinderen, als ik genoodzaakt werd die consideratie De heer Bruyning, wiens ster tot heden slechts zeer bescheiden aan den wielrijders- hemel schitterde, heeft een welgeslaagde poging gedaan tot verbetering van het 24-uur record op den weg Nijmegen Roermond. Hij is er in geslaagd het oude record met 37 K.M. te verbeteren en het te brengen op 680 K.M. Het lijkt ons een zwaar karwei, om gedurende vier en twintig uren het wieletje te laten ronddraaien en we kunnen ons heel goed voorstellen, dat de wieier- enthousiasten dit een buitengewoon evene ment vinden. Bij het bereiken der finish hebben natuurlijk de noodige toespraken en bloemen niet gemankeerd. Wij beklagen bij voorbaat den renner, welke zich aan een nieuwe poging tot verbetering waagt. Ver schillende wielerwedstrijden doen ons sterk denken aan afgejakkerde karhonden en wij beschouwen de overdrijving wélke hier en daar aan het licht treedt geenszins bevor derlijk voor een goede sport. De veiligheidscommissie van den Volken bond, waaraan door dezelfde 22 staten als aan de ontwapeningscommissie wordt deel genomen, is onder leiding van Benesj, den Cechoslovaakschen minister'van buitenland- sche zaken bijeengekomen. Als Nederlandsch rapporteur is Mr. Rutgers aanwezig. In zijn openingsrede heeft Dr. Benesj nog eens het doel dezer commissie uiteengezet., n.l. de waarborgen voor de veiligheid op den grondslag van de bestaande internationale verhoudingen versterken en uitbreiden. Deze te laten varen." „Daarom alleen? In dat geval zou uwe rol hier ook wel uitgespeeld zijn!" Met een driftige beweging trad Rojanow den gezant op zijde. „Gij zijt van ouds een vriend van mijn vader, mijnheer van Walmoden, en ik heb als kind oom tegen ti gezegd Ge vergeet echter, dat ik nu geen jongen meer ben, dien ge destijds mocht be rispen en beschimpen. De man beschouwt dit als een beleediging." „Ik heb volstrekt geen plan u te beleedigen of oude betrekkingen weer aan te knoopen, die wij van weerskanten wenschen te negeeren," hernam Walmoden koel. „Ik verlangde u alleen te spreken, om u te zeggen, dat het mij in mijne betrekking onmogelijk is, u hier aan het hof te'zien verkeeren en liet zwijgen te bewaren, terwijl mijn plicht 't meebrengt den hertog in te lichten." „In te lichten? Waaromtrent?" „Omtrent zooveel, dat men hier niet weet en dat waarschijnlijk ook vorst Adelsbcrg onbekend is gebleven. Bedaar, mijnheer Rojanow, als ik u verzoeken mag! Ik zou dit slechts doen in den uitersten nood, daar ik mijn vriend wil ontzien. Ik weet, hoe een zeker voorval hem voor tien jaar heeft getroffen, dat nu op onzen geboortegrond vergeten en begraven is. Als dit alles weer opge rakeld en publiek besproken werd zou de over ste van Falkenried 't besterven." Hartmut verschoot van kleur en slikte het drieste antwoord in, dat hem op de lippen zweefde. „Hij zou 't besterven!" Dat vreeselijke woord, waar van hij de waarheid maar al te goed inzag, drong voor het oogenblik zelfs het beleedigende dier .verklaring op den achtergrond. weinige woorden belichamen de vrome wen schen van de gansche wereld, waarnaar reeds tientallen jaren met ongeduld wordt uitge zien. De Engelsche vertegenwoordiger, Lord Cushendun, heeft het bekende Engelsche standpunt uitvoerig uiteengezet en hierbij als een nieuwigheid gelanceerd, dat aange vallen staten in een gewapend conflict finan cieel moeten worden gesteund. De Russen hebben bij het secretariaat een uitgewerkt ontwapeningsvoorstel ingediend, beoogende binnen 4 jaren te komen tot internationale ontwapening. Deze beide standpunten geven in groote lijnen de heerschende strooming weer. De eene strooming ziet heil in het sluiten van arbitrage verdragen tusschen be vriende naties, desnoods tusschen eenige groepen van deze, terwijl voorloopig althans de minderheid aandringt op een geheele of gedeeltelijke ontwapening. Dit laatste moet dan worden verkregen, door de desbetreffende artikelen van den Volkenbond zoodanig uit te breiden, dat de veiligheidswaarborgen aan merkelijk worden uitgebreid. Lord Cecil, een warm voorstander van de internationale ontwapening, heeft in een arti kel in het'||Journal de Geneve een stevigen aanval gedaan op de veiligheidsverdragen tusschen bevriende naties, waarin hy niets anders kan zien, als een terugkeer naar den vroegere evenwichtstoestand met al de fatale gevolgen van dien. Lord Cecil verwacht en kel heil van een verplichte arbitrage voor het Permanente Hof van Internationale Jus titie en een uitbreiding van de artikelen van den Volkenbond, welke het mogelijk moeten maken, dat de staten tot ontwapening kun nen worden gedwongen. Dit standpunt heeft indertijd de Engelsche regeering niet willen aanvaarden, wat aanleiding is geweest, dat Lord Cecil zich uit het ministerie heeft terug getrokken. It is a long way, zongen de En- gelschen in den oorlog, doch de weg der veiligheid en ontwapening is wel de langste weg, welke op dit ondermaansche tranendal bestaat. De laatste acte van de crisis-comedie in Duitschland heeft zich afgespeeld en de par tijen zullen verder een noodprogram afhan delen. Er zat eenvoudig niets anders op en waar alle kansen om er nog een slaadjeuit te slaan verder waren verdwenen, hebben de parijjen dankbaar van het beroep op hun vaderlandsche plicht van Hindenburg gebruik gemaakt, om zich verder tegenover hun kie zers te kunnen rechtvaardigen. Het regee- ringkarretje hobbelt weer verder, zy'het dan ook dat. dit met onaangename by'geluiden Dr. Marx, de leider van het Centrum, welke door de verwerping van de rijksschool wet onaangenaam werd verrast, moet voorloopig door een langdurig verlof, herstel zoeken voor zijn geschokte gezondheid. Booze tongen MIJN HAR DT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletien 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct, Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) „Van dat voorval behoef ik alleen mijn vader rekenschap te geven," antwoordde hij, zijne stem met moeite in bedwang houdende. „Hem alleen en niemand anders!" „Hij zal u die niet vragen zijn zoon is dood voor hem! Wij zullen dit onderwerp nu echter laten rusten. Ik spreek voornamelijk van later jaren, van uw verblijf te Rome en Parijs, waar gij met uwe moeder op een grooten voet leefdet, hoe wel de goederen in Rumenië gerechtelijk verkocht waren." „Ge schijnt waarlijk alwetend te zijn, Excellen tie!" barstte Rojanow toornig uit. „Wij dachten niet dat we zóó streng bewaakt werden! Overigens leefden we van wat er toen uit de schipbreuk van ons fortuin is gered." „Er is niets gered! Het geheele vermogen ging destijds tot den laatsten penning toe verloren!" „Dat's niet waar!" rjep Hartmut verwoed. „Dat's wèl waar! Zou ik in dit opzicht wezen lijk beter ingelicht zijn dan gij?" hernam de am bassadeur op snijdend scherpen toon. „'t Is moge lijk, .dat mevrouw Rojanow haar zoon niet de bronnen Jheeft willen noemen, waaruit hare mid delen voortvloeiden, en hem daaromtrent opzet telijk heeft misleid. Ik ken die bronnen als ze u onbekend zijn gebleven, des te beter voor u!" „Neem u in acht mijne moeder te beleedigen!" stoof de jonge man op. „Ik zou anders kunnen ver geten, dat ge oud en grijs zijt,en voldoening eischen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1