NIGROIDS Het HUIS met ERF „Hotel-Restaurant SIMONS" Zwijndr. Pootuien *ankrijk. Eilanden. ST00MB00TDIENST Dienstregeling VERKOOPING PAARDEN, DOORNVEE en LANDBOUWWERKTUIGEN Openbare Vrijw. Verkooping ZATERDAG 18 FEBRUARI 1928 DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje Kloosterbalsem LOGEEREN PIET SIMONS zorgt voor U1 Pluimveeteelt. EJoemkool, roede- en witte kool, i gele en groene savoye, spitskool, aardbeleaplanten, iegaardappe- leza. Rietmanen tegen billijke prijzen. Vraagt volledige prijsopgaaf. 1 H. VAM NOORT, tuinman, Telef.2172- SWIJMD1RECHT LEGMEEL G. 20 bons) |erkrijgbaar bijs P. Wielhouwei; jrnls; N. J. Boer, Sommelsdijk, jeepe, Dlrksland; C. de Mooij, v. d. Maden, Oude Tonge, Brielle; A. v. d. Heuvel, Helle- ;derlandsch kantoor hof- 'EN of TE HUREN, in ar meer Nederlanders ge- franco brieven onder letters 3—3 0 Door het gebruik van een speciaal voor ons gemaakte pakketeernaachine kunnen wij meer produceeren krijgen dus minder onkosten - dust Betere tabak voor gelijken prijst 10 ct. per '/a ons. MiDDELHARNIS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" aanvangende 2 October 1927 van Middelharnis op Maandag ess Dinsdag V. Middelharnis 4.30 vm. l.Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A.Vlaard. 9.10vm A. Rotterdam 10 00 vm. A. Brielle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag ©21 Diaasdag V. Rotterdam 2.15 nm. V. Vlaard.3.00nm. A. Middelharnis 5.30 cm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) Van 2 October t/m 5 November en vanaf 8 Februari. V. Rotterdam 3.00 nm. V.Vlaard.3.55nm. i'f V. Brielle 2.20 nm.§ A. Middelbands 6 20 nm. Van 6 November t/m 7 Februari V. Rotterdam 2 15 nm. V. Vlaard. 3.00 nm. A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm. en 7.12 vm. van Vlaardingen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.40 vm. van Vlaardingen. t In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 (2.51) nm. te Vlaardingen. t+ In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardingen. Te Vlaardingen overstappen. Ais Feestdagen zijn te beschouwen: Nieuwjaarsdag, 2e Paaachdag, Hemelvaartsdag la Riukstc-rdsg en de beide Kerstdagen. VAN te STAD AAN 'T HARINGVLIET. Op WOENSDAG 29 FEBRUARI 1928, des middags twee uur. Ten verzoeke van den heer A. FRIS Notaris VAN BUUREN. VAN nabij „PANHUIS" gemeente MIDDELHARNIS. Op Woensdag 22 Febr-1928bij Inzet en Op Woensdag 29 Febr. 1928 bij Afslag telkens des middags 4 uur in het Café SMiTS te STAD AAN 'T HA RINGVLIET. Ten verzoeke van Mejuffrouw J. DONK te MIDDELHARNIS. Notaris VAN BUUREN. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers0,07° Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 31 Week-revue. Binnenland De gemeentefiscus van Delft en Rijswijk zijn tot de ontdekking gekomen, dat er nog een catagorie van personen bestond, welke gespeend was van de zegeningen van hun citroen-systeem. Een verlichte belastingbol is n.l. tot de conclusie gekomen, dat de con ducteurs en trambestuurders van de lijn Den Haag-Rijswfjk en Den Haag-Rijs wij k-Delft meer dan 90 dagen voor hun beroep in Delft of Rijswijk vertoeven, ergo deze slachtoffers tegen wil en dank, z(jn forens en de gemeente Delft heeft ze oogenblikkelftk met een aan slagbiljet verblijd. De vindingrijkheid der fiscus is onbegrensd en wij kunnen ons leven dig voorstellen, dat verschillende treinconr ducteurs en machinisten, zich niet op hun gemak voelen. Wie weet, of deze straks ook niet door een tiental gemeenten tot forens worden gepromoveerd en zullen ze straks meer aan belasting hebben te betalen, als hun geheele inkomsten bedragen. Als een gevolg van de overvloedige regens en dooi heeft de Maas een groote uitgestrekt heid in Limburg overstroomd. De toestand werd een oogenblik critiek, doch gelukkig schfjnt het gevaar voor verdere overstroo ming te zijn geweken. Er wordt vanuit het buitenland verder val gemeld, welke ook hier leeds is te merken. Over eenige dagen kan de toestand weer als normaal worden be schouwd en zal de rivier weer tot haar bed ding z(jn teruggekeerd, tot groote geruststel ling van heel wat Limburgers. De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp, strekkende tot opheffing van den vaccinatie- dwang aangenomen met 33 tegen 11 stem men. Minister Slotemaker de Bruine is met dit voorstel gekomen, omdat zich denlaatsten t(jd eenige gevallen van hersenvliesontste kingen met doodelijken afloop hebben voor gedaan en de medici het ongevaarlijke van de inenting niet langer staande durven hou den. Het is bedoeld als een voorloopige oplossing. Zoodra de minister over meer ge-, gevens beschikt, zullen er nieuwe voorstellen worden gedaan. Verschillende afgevaardigden hadden ernstige bezwaren tegen dit wets ontwerp, daar hierdoor het pokkengevaar beduidend wordt vergroot. Onze Tweede Kamer heeft haar eerste zitting na het Kerstreces aangevangen met de behandeling der Surinaamsche begrooting. De heer IJzerman besprak uitvoerig den eco nomische toestand van dit gewest en drong er bij den minister op aan, dat de kamer in het vervolg beter zou worden ingelicht en dat de minister een ernstig onderzoek zal instellen naar de koeliwerving op Java voor Suriname, een spoedige regeling van de grenskwestie tusschen Suriname en Britsch- Guyana en een herziening van het regeerings- reglement. De heer Oud becritiseerde de houding van den afgetreden gouverneur tegenover Ds. On* nekes, welke laatste door den gouverneur is ontslagen, zonder dat de kerkeraad hierin is gehoord, waardoor aan den Ds. Onnekes de gelegenheid werd ontnomen, zich te recht vaardigen. De heeren Fortuyn, Van Boetselaar, Van Dubbeldam, Van Vuren, Joekes en BjJIeveld, FEUILLETON. E. WERNER VERTAL1NQ VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) spraken over het wenschelijke van het voeren van doelbewuste welvaartspolitiek, de gelijk stelling van het bijzonder- met het openbaar onderwijs. De heer Byieveld drong er bij den minister op aan, de immigratie van Neder landers naar Suriname zooveel mogelijk te bevorderen en pleitte in verband hiermede, voor een uitbreiding van het groot-landbouw bedrijf. De minister is met zijn welvaartsplan nog niet gereed en zal pas tot publicatie hiervan overgaaD, als er overleg hierover is gepleegd met den gouverneur. Volgens minister Koningsberger is de economische toestand vooruitgaande en bestaat er groote kans, dat een groot consertium met Indisch kapitaal zich. zal interesseeren voor den landbouw in Suriname. Ten opzichte van de immigratie van Neder landers neemt de minister een zeer welwil lende houding aan, hoewel h(j betwijfelde, of dit plan zou slagen. voor rookers (Adv.) Buitenland De bestaande Duitsche regeeringscoalitie is gestrand op de Rijksschoolwet en alleen door persoonlijk ingrijpen van Hindenburg is het gelukt dat er niet direct tot een ont binding van de Rijksdag is overgegaan. De begrooting zal verder worden afgedaan plus nog eenige andere wetsontwerpen, doch het wetsontwerp betreffende steun verleening aan den noodlijdende landbouw zal waarschijnlijk niet in behandeling komen. Er worden bittere verwijten en elkaar de schuld in de schoenen geschoveD, waaruit ten duidelijkste blijkt, dat er geen enkel verband meer in de coalitie zit. De verkiezingen werden hierdoor eenige maanden vervroegd en het resultaat hiervan zal waarschijnlijk zijn, dat vooral de Duitsch- Nationalen gevoelige klappen zullen krijgen. Het centrum beschikt over een standvastig kiezerkorps en kan den uitslag der verkiezin gen zonder ongerustheid tegemoet zien. Hoe ook de uitslag der verkiezingen zal zijn, het Centrum zal aan de regeeringstafel moeten plaats nemen. Zoowel links als rechts zijn haar noodig en hieruit vloeit voort, dat de Rijksschoolwet dan opnieuw aan de orde zal komen. Vanuit een financieel oogpunt be keken is het voor Duitschland geen ramp, dat dit dure wetsontwerp voorloopig van de baan is. Het heeft in de eerste plaats een reusachtige oorlogsschuld op te brengen, zoodat het zijn handen wel vol heeft. De weinig toeschietelijke houding van Li- tauen, om de kwestie met Polen tot een oplossing te brengen, begint den Polen te vervelen en daarom is aan Woldemaras ver zocht onomwonden te willen verklaren, of hij bereid is naar letter en geest van de resolutie van den Volkenbondsraad te willen onderhandelen. Niettegenstaande de beloften 40) „Zooals ge verkiest; maar ik verzoek je alleen, niet al te lang weg te blijven, daar je afzondering dan licht de aandacht zou trekken." Hij zag en gevoelde, dat zijne opmerkingen haar gekwetst hadden, maar achtte 't niet noodig hiervan notitie te nemen. Met al zijne beleefdheid en attenties verstond de baron van Walmoden toch uitnemend de kunst om zijne jonge vrouw op te voeden; in dergelijke licht geraaktheden mocht hij haar niet toegeven. Hij ging heen en Adelheid bleef alleen achter; zij steunde het hoofd met de hand en bekeek schijnbaar vol belangstel ling de bloemen en planten in hare onmiddellijke nabijheid, maar fluisterde tevens bijna onhoor baar: „De vrije keus? O, goede hemel!" Onderwijl waren vorst Adelsberg en zijn vriend in gesprek met de prinses gebleven; zij bogen nu voor haar, terwijl zij opstond en de zaal verliet; maar de scherpe trekken van hare Hoogheid hadden een bijzonder zachtzinnige uitdrukking en voornamelijk Rojanow ontivng een genadig lachje tot afscheid. door Litauen te Geneve gedaan, om de zaak zoo spoedig mogelijk door onderhandelingen met Polen tot een oplossing te brengen, is er niet de minste vooruitgang te bespeuren. Woldemaras zal op de gestelde Poolsche vraag kleur moeten bekennen, ook al zal by hiertoe weinig lust gevoelen. De econo mische oorlog tusschen beide landen duurt onverzwakt voort, tot groote schade van beide partijen. Ze zijn absoluut op elkaar aan gewezen en belemmeren door een hermeti sche sluiting der grenzen eikaars handelen industrie. Deze handel wordt langs omwegen via Duitschers gedeeltelijk op gang gehouden, doch hierdoor worden duizenden aan onkos ten verslonden. Indien partijen niet tot over eenstemming kunnen komen, zal de Volken bond zich weder hiermede hebben te bemoei en en zal onze minister van buitenlandsche zaken, als rapporteur over deze kwestie, waarschijnlijk opnieuw worden aangezocht, om in deze netelige geschiedenis nog eens op te treden. Tusschen Duitschland en de Yereenigde Staten zijn onderhandelingen gaande, om te geraken tot het sluiten van een arbitrage verdrag. Dit verdrag zal in denzelfden geest zijn gesteld, als het Fransch-Amerikaansch arbitrage verdrag. Waar zich hier geen prin- cipieele verschillen voordoen,zullen de details spoedig zijn geregeld. Kollogg heeft verklaard, dat dergelijke arbitrageverdragen grooter vooruitgang beteekenen, dan er ooit is gedaan. Dit is niet bepaald weinig en het zal te hopen zijn, dat het niet overdreven is. Sinds geruimen tijd is er sprake van een handelsverdrag tusschen Duitschland en Po len. Deze kwestie is urgent te achten in verband met een ontruiming van het Rijn land. Streseman weet dit heel goed, al wordt het niet openlijk gezegd en zou dan ook niets liever zien, dat dit handelsverdrag zoo spoedig mogelijk wordt gesloten. Hij zou hierdoor de handen in het Westen vrij krijgen en ter wille hiervan zou hij gemakkelijk over eenige bezwaren heenstappen. Hij wordt hierin vooral door de landbouworganisaties gedwarsboomd, omdat deze laatsten bevreesd zijn voor een vrijen invoer van Poolsche land bouwproducten. Ze zullen echter door de zure appel moeten bijten, daar de Polen zonder dezen vrijen invoervan landbouwproducten er geen belang bij hebben, tot sluiting van een handelsverdrag over te gaan. Het schijnt, dat het met uitbreidings plannen der Amerikaansche vloot, niet zoo'n vaart zal loopen. Nadat de plannen bekend geworden zijn. is er ook in Amerika steeds sterker tegen geageerd. Voorloopig zal er geen sprake zijn van een op stapel zetten van al de aangekondigde uitbreiding, doch zal slechts een klein gedeelte worden ge bouwd, om hiermede vooral verouderde types te vervangen. Het Pan-Amerikaansche congres vertoont nog steeds hetzelfde beeld. De vertegen woordigers der Vereenigde Staten slaan zich handig door de moeilijkheden heen en weten de kleinere broertjes nog altijd handig met een suikerklontje zoet te houden. Mussolini zet zijn pogingen voort, om Roemenië in het Italiaansche kamp te slee pen. Italië tracht zyn invloed op den Balkan te versterken en heeft hierbij steun van de Grieken en Hongaren. Albanië staat geheel onder Mussolini en indien de laatste er in zou slagen, dat Roemenië en Bulgarije de Italiaansche politiek gingen steunen, dan zou de positie van Joego-Slavië bedenkelijk zijn verzwakt. Of Roemenië ook in de toekomst welwillend tegenover de Italiaansche politiek zal staan, hangt af van het feit, of de tegen woordige liberale regeering zich zal weten te handhaven. Slaagt de oppositie er in de liberalen te verdringen, dan zal Roemenië een Joego-Slavische politiek voeren. Als machtig vriend van Joego Slavië, volgt Frank rijk met groote belangstelling de verdere ontwikkeling van dezen strijd. De belangen strijd op de Balkan is een der voornaamste oorzaken, waarom het tusschen Italië en Frankrijk niet al te vlot gaat. MIJN HARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) „Hartmut, ik geloof dat gij kunt tooveren!' zeide Egon halfluid. „Ik heb al de doorslaandste bewijzen van je onweerstaanbaarheid gezien en ondervonden, maar dat mijne tante in je bijzijn letterlijk een aanval van beminnelijkheid krijgt, is ongehoord en overtreft alles wat ik je tot dus ver tot stand heb zien brengen." „Nu, die ontvangst was toch allesbehalve vriendelijk," antwoordde Hartmut spottend. „Hare Hoogheid scheen mij in het begin wezenlijk voor een soort van roover te houden." „En na verloop van tien minuten waart ge in genade aangenomen en nu bij het afscheid zijt ge haar verklaarde gunsteling! Kerel, wét hebt gij toch eigenlijk aan of in je, waardoor ge alle menschen zonder onderscheid onder je betoove- ring brengt? Men zou bijna aan het oude sprookje van den Rattenvanger van Hemain gaan gelooven. Om Hartmut's lippen verscheen weer de harde, bittere trek, die zijn aangezicht soms alle schoon heid ontnam en 't een bijna duivelsche uitdrukking gaf. „Ik versta eenigszins de kunst om het wijsje te speien, dat zij het liefst hooren! Dit klinkt voor den een heel anders dan voor den ander, doch als men maat den rechten toon weet te treffen, kan niemand 't weerstaan." „Niemand?" herhaalde Egon, terwijl hij zijn blikken zoekend door de zaal liet weiden. „Neen, niemand, zeg ik je!" „Gij zijt een pessimist in dat opzicht; ik neem aan, dat er uitzonderingen worden gevonden. Als ik nu maar wist, waar mevrouw van Wal moden is gebleven! Ik zie haar nergens!" „Haar man zal haar wel kapittelen over haar ondiplomatisch gezegde van straks," „Hebt gij dat ook gehoord?" vroeg Egon haas tig- „Ja. Ik stond bij de deur." „Nu, ik gun mijne tante dat lesje van harte, zij was natuurlijk woedend daarover; maar denkt ge in ernst dat de gezant daarom Stil, daar is hijzelf!" Inderdaad zagen zij den heer van Walmoden op hen afkomen, die juist uit de torenkamer terug keerde. Een ontmoeting was ditmaal niet te ver mijden, en de jonge vorst, die niets van de hier bestaande geheime veete vermoedde, haastte zich zijn vriend voor te stellen. „Vergun mij, Excellentie, een verzuim te her stellen, dat ik destijds op den Hochberg door het spoorloos verdwijnen van mijn vriend heb moeten begaan. Eerst na uw vertrek ben ik hem weer machtig geworden. Mijnheer Hartmunt Rojanow, baron van Walmoden." De oogen der beide mannen ontmoetten elk ander, de scherpe doorborende blik van den een stuitte af op den trotschen, uitdagenden van den ander; maar Walmoden was een te groot diplo maat, om niet de huik naar den wind te hangen. Zijn groet was koel doch beleefd; alleen richtte hij het woord uitsluitend tot den vorst, zijn spijt be tuigende dat hij niet lang met de heeren kon pra ten, daar hij bij den hertog was ontboden. De heele ontmoeting was in een paar minuten ai loopen; maar zij had toch plaats gehad. „Zijne Excellentie is vandaag nog stroever en stijver dan anders," zeide Egon, terwijl zij verder gingen. „Zoo dikwijls ik dat straks, onbeweeglijk diplomatengezicht voor mij zie, overvalt mij een rilling en kan ik het verlangen niet weerstaan, warmer luchtstreken op te zoeken," INGEZONDEN MEDEDEELING. 'n Huisapotheek voor 60 centen goed voor brand-, snij- cn stootwonden, verouderde wonden, zonnebrand, aam beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akkers Kloosterbalsem, de snel Werkende merkwaardige veelzijdige zalf. „Geen goud zoo goed" De Russische onderhandelaars over cre- dieten zfjn te Berlijn gearriveerd en de be sprekingen over nieuwe credieten zijn be gonnen. Deze besprekingen zullen gezien de opgedane ervaring niet erg gemakkelijk ver- loopen. Van al de met veel reclame aangekondigde hervormingen, hebben w(j tot heden nog niets kunnen bemerken. Deze-hervormingen hebben zich beperkt, tot wat propaganda en het opnemen van wat credieten en het ver- koopen van de laatste waardevolle objecten der gehate bourgoiaregeering, zooals de hee ren dit dan plegen te betitelen. Het eerste opbouwende werk moet nog worden verricht, doch waar de binnenlandsche toestand van Rusland steeds minder wordt, zal hiervan weinig terecht komen. De berichten uit China hangen een droe vig beeld op van de moordpartijen en de groote chaos, welke hier nog steeds heerscht. In het gebied tusschen Canton en Swatau, waar de comministen sinds December de baas zijn, z(jn duizenden vermoord, en moe ten zich tallooze weerzinwekkende tooneelen hebben afgespeeld. De blijkbaar eeuwig durende oneenigheid onder de generaals is oorzaak, dat er niet tegen wordt opgetreden en het resultaat is, dat deze wanordelijke toestand blijft bestendigd. en het gebruiken van een middagmaal is een kwestie van vertrouwen. DOE ZULKS IN HET HUIS WAAR UW VOOROUDERS DIT DEDEN. B0ERENYISCHH1ARKT12, bij de Groote Kerk te ROTTERDAM. (Adv.) Vragen, deze rubriek betreffendekunnen door onze abonné's worden gezonden aan Br. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde singel 96c Botterdam. Postzegel van 7% cent voor antwoord insluiten. DE VOEDING VAN PLUIMVEE. Zooals iedereen begrijpt is het noodig wil men van pluimvee veel eieren rapen, dat men de dieren dan ook goed voeren moet. Nu is het echter de vraag wat goed voer is en om dit te kunnen beoordeelen, moet men een algemeene blik hebben in de voe dingsleer. Men moet weten waaruit het voer bestaan moet, terwijl men tevens moet let ten op hetgeen men van de dieren wenscht. Het is echter bij het voedingsvraagstuk niet alleen van belang om de goede grond stoffen te leeren kennen, doch men moet ook wel degelijk rekening houden met de vraag of men wel zoo zuinig mogelijk voert. Per slot van rekening voert men niet om een massa eieren te rapen, doch voert men het pluimvee om er voordeel mede te be halen. Vandaar dat duur voer wel heel best kan zijn, doch dat we daarmede soms geen winst maken. Dit wordt veel te veel uit het oog verloren en de meeste pluimveehouders schrijven veel te weinig hun uitgaven en hun inkomsten op. Bij de eiereproductie komen ook weer verscheidene zaken te pas waar veel te wei nig op gelet wordt. Over het algemeen be schouwt de pluimveehouder zijn taak voor geëindigd, als hij een mooi, versch ei tegen goeden prijs afgeleverd heeft. Aan de Gon- sument der eieren wordt nooit gedacht, van daar dat behoudens de verschheid en groote der eieren, ook zelden over de voedings waarde der eieren gesproken wordt. Toch zal men in de toekomst daar steeds meer en meer op gaan letten en wel vooral in verband met het vitaminegehalte der eieren. Het ei is een genotmiddel en een voedings middel, en een goed ei is een'voedingsmid del van zeer hooge waarde, daar het veel vitaminen bevat, die men ook in goede na tuurboter, versche jonge groenten enz. kan „En daarom volgen we nu zeker met zooveel volharding het spoor van dat mooie koude noor derlicht!" merkte Hartmut spottend aan. „Wie of wat zoeken wij toch eigenlijk op onze rondzwer ving door de zalen, die maar geen eind schijnt te nemen?" „Den opperhoutvester!" antwoordde de jonge vorst, knorrig dat de ander hem in de kaarten keek; ,fik wilde je met hem in kennis brengen, maar ge zijt weer in een stemming om met alles den gek te scheren. Misschien vind ik Schönau wel ginds in de zuilenzaal, 'k Zal daar eens gaan kijken." Hij wendde zijne schreden inderdaad naar de zuilenzaal, waar het hertogelijk paar zich bevond en waar hij ook vermoedde Adelheid van Wal moden te zullen aantreffen. Ongelukkig kruiste zijn weg zich hier bij den ingang wederom met dien zijner vorstelijke tante, die hem opnieuw in beslag nam. Ze wilde iets naders vernemen van dien jongen, interessanten Rumeniër, die zich werke lijk in den zonneschijn harer gunst mocht verheu gen, en haar ongeduldige neef moest zich, of hij wilde of niet, al hare vragen laten welgevallen. Het feest werd voortgezet, de gasten woelden en krioelden dooreen, terwijl Hartmut langzaam en schijnbaar zonder bepaald doel de reeks van vertrekken doorging. Ook hij zocht iets en was in dit opzicht gelukkiger dan Egon; een vluchtigen blik in de torenkamer werpend, welker ingang door de zware gordijnen half bedekt was, weTd hij hier'den zoom van een witten sleep op den grond gewaaren het volgend moment stond hij op den drempel. Adelheid zat nog op dezelfde plaats als straks en wendde langzaam het hoofd naar den binnen tredende om. Zij scheen te schrikken, althans één oogenblik, maar daarop beantwoordde zij met hare gewone koele bedaardheid de diepe buiging van den jongen man, die bij den ingang was blijven staan. „Ik stoor u toch niet, mevrouw?" vroeg hij. „Ik vrees dat gij hier de eenzaamheid zoekt, die ik nu zoo onverwachts afbreekt?" „O neen, ik zocht hier maar even een toevlucht voor de drukkende warmte, die in de zalen heerscht." „Diezelfde reden voerde mij hierheen, en daar Ik vandaag nog niet de eer en hef genoegen heb ge had, u te begroeten, mevrouw van Walmoden, vergunt ge mij zeker dit thans te doen." Dit gezegde klonk zeer vormelijk. Rojanow was naderbij gekomen, maar bleef op eerbiedigen af stand staan. Niettemin was hare ontsteltenis bij zijn binnen treden hem niet ontgaan en een zonder linge glimlach speelde hem over de lippen, toen hij de oogen op de jonge vrouw vestigde. Deze had een beweging gemaakt, alsof zij wilde opstaan, en heengaan, maar scheen nog bij tijds te bedenken, dat zulk een plotselinge verwijdering wel iets van een vlucht zou hebben. Zij bleef dus zitten en boog het hoofd over de bloemen. Half verstrooid, plukte zij een van de groote, purper- gekleurde camelia's af, terwijl zij zijne eerste vraag beantwoordde, maar tevens vertoonde zich weer scherp en duidelijk die zelfde trek van onver zettelijke wilskracht op haar gelaat, als toen zij middenin de schuimende beek in het bosch had gestaan. Destijds waadde zij zonder bedenken door het water, om een hulp, die haar werd aange boden, niet te behoeven aan te nemen; maar dit was in de eenzaamheid van het woud geweest*

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1