tj 3,1 iNCERT E [E CRESCENDO" ■tiers Kalkoen ige jaren verzoeken tijdig Uw Gordijnen llen omdat dan de ns nog niet uitver- /ij ze tijdig kunnen ze zoodra U ze jtngen, oogenblikke- Ook Tapijten, Loo- Linoleums kunnen izen en gereed ge- Alles wordt dan >rgen tot U het /angen. Wij vinden >nze clientèle door ioonmaakdrukte te /achten. JEd. dw. dn. i, Heerengracht 62. WOENSDAG 15 FEBRUARI 1928 DWAALLICHTEN. VERSLAGEN Brandwonden. Kloosterbalsem f OoltgeDsplaat, vm. en 'sav. ds. De Lange. Den Bommel, vm, en am, ds. Schaafsma. Stad a, 't Haringvliet, vm. en's av. ds. De Graaff. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan't Haringvliet, vni.,um.en 'sav. leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland, vm. en 'sav. ds. De Blois. Herkingen, vm., nm en 'sav. leeskerk. DOOPSGEZINDE KERK. Ouddorp, vm. en 'sav. ds. Schopenhouer. Bezuiniging:. Man„Vrouw, het gaat de laatste tijd slecht in zaken, zoodat we wat moeten bezuinigen." Vrouw: „Nou dat is goed; ik schaf de kanarievogel af en dan laat j\j het rook en en ga je niet meer naar de sociteit." Wel een verontschuldiging maar geen reden. Vader: „Waarom wil je juffrouw Smit trouwen Zoon: „Omdat ik haar liefheb." Vader: „Dat is een verontschuldiging, maar heelemaal geen reden." >r de MUZ1EKVEREEN1G1NO Febriwari 192$, des avonds vzaal Meijer te Middelbarnis -programma wordt opgevoerd lijke spel in 3 bedrijven: ïeelclub „DIRKSLAND" krijgbaar bij W. VAN DER SCHENK te A. DE MOOIJ te Somraelsdijk. g der uitvoering 's' namiddags van 2-4 uur. FLOOP BAL. kert en dan bij de JLevensverz.- L handelt verstandig en plichtmatig, r»" bekend is als te behooren tot ppijen, wier reserve volgens de netto. wordt berekend. Gevestigd Directeur J. G. GÖTZE. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers0,075 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel nteer 15 cent. Oit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het werdt uitgegeven deer de K.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. Mo. 15 Voorstraat Middelharnis. Ambachtsschool voor Overflakkee en Goedercede te Middelharnis. Het jaar 1927 zal in vele opzichten als een zeer bijzonder jaar in de geschiedenis van het Ambachtsonderwijs op Fiakkee ge boekstaafd blijven. In 1927 kwam namelijk de Ministerieele goedkeuring op het sinds 1922 in behande ling zijnde Reorganisatie en Uitbreidings plan der school, waardoor het geheel in aan sluiting zal worden gebracht op de eischen welke de techniek tegenwoordig aan de vak opleiding stelt. Hoewel ook het reeds bestaande zal wor den verbeterd o.a.t zullen in de smedery niet minder dan 12 nieuwe vuren komen met ondergrondsche rookafzuiging, exhauster en en ventilator, een veerhamer etc. zullen na de voltooing aanwezig zijn o.a. afdeelingen voor Machinale hout en ijzerbewerking, in welke afdeelingen eene collectie van de nieuw ste hout en ijzerbewerkingsmachines ge plaatst worden; het geheel aangedreven door een 15 P.K. Tangij Ruwoliemotor staande in een afzonderlijke machinekamer. Zoodat Timmerlieden, Smeden en Machine bankwerkers nu eene geperfectioneerde oplei ding krijgen. Een Projectie-afdeeling met een schitte rend Ernemann toestel geschikt voor lan taarnplaten, Epidiascopische projectie en Film, gevoed dooreen Benzine Electro Agre graat direct gekoppeld met een Pöge gelijk stroom Dynamo met ventilator, ten dienste van het aanschouwelijk onderwijs in alle vakken. Verder zalen voor Permanente tentoon stelling, magazijnen voor leermiddelen en modellen, waschafdeelingen, waterleiding, magazijnen voor hout en ijzer, terrein voor lichamelijke opvoeding en tot slot zeker niet het minst belangrijke eene afdeeling voor Auto-, Motor- eti I^ijwlel- teclinielt. Het is juist de geheel nieuwe afdeeling voor Auto en motortecbniek waar ik meer speciaal de aandacht op wil vestigen omdat hierdoor voor een onbeperkt getal jongens welke op dit terrein eene goede vakopleiding zullen hebben genoten een even onbeperkt arbeidsveld nog vrijwel braak ligt. De Auto en motor heeft zich in 20 jaar over de geheele aardbodem verspreidt ter wijl het gebruik zich nog geregeld met bui tengewone getallen uitbreidt. Een statistiek hierover gepubliceerd in het Utrechtsch Nieuwsblad geeft aan dat op 1 Januari 1924 b(jna 60 000 motorvoertuigen in Nederland in gebruik waren, ongerekend de motor- tractors; dat in Nederland gedurende 1924, 8500 personenauto's, 525 vrachtwagens, 3500 motorrjjwielen en 252 chassis werden inge voerd met eene gezamenlijke waarde van 24,5 millioen gulden, en dat voor de behan deling, herstel en deskundige montage van al dat materiaal in vergelijk gesproken nog zoo goed als geen onderlegde krachten aan wezig zijn omdat er tot voor zeer korten tijd geen gelegenheid tot volledige opleiding van deze was. Om deze reden is er voor heden doch ook nog voor eene lange toekomst groot gebrek in de geheele Auto en motorindustrie niet alleen in de stad maar vooral ook op het platte land aan goed geschoolde arbeids- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. {Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 39) „Dat ik niet waardig ben in dien heiligen staat te treden. Gijzelve, Hoogheid, hebt mij immers menigmaal verzekerd, dat ik letterlijk geschapen was om een vrouw ong lukkig te makenI" „Ja als 't een voruw niet gelukt je te verbe teren. Maar ik geet die hoop nog niet voor goed op. Hier is 't niet de geschikte plaats om zulke zaken te behandelen, maar de hertogin heeft plan ont een bezoek op Rodeck te brengen en dan wil ik mij bij haar aansluiten." „Een heerlijk vooruitzicht!" riep Egon, wien dit aangekondigd bezoek bijna nog meer schrik aan joeg dan het voor hem beraamde huwelijksplan. „Ik ben er trotsch op, dat Rodeck, anders zoo'n klein, afgelegen en vervelend nest, nu juist eenige merkwaardigheden oplevert, die de moeite waard zijn om te bekijken. Ik heb zooveel van de reis meegebracht, onder anderen ook een leeuw, twee jonge tijgers, verscheidene slangen „Toch geen levende?" viel de prinses hier ver schrikt in. „Natuurlijk, levende, Hoogheid." „Maar, goede hemel, dan verkeert men bij je In krachten en hieivan moeten ook onze Flak- keesche jongens profiteeren. Door hoofdpersonen uit de Automobiel industrie is mij verklaard dat zelfs in een stad als Amsterdam niet minder dan 70 zegge zeventig procent der Automobielen, vracht zoowei als luxe Auto's niet zuiver loopen en de gevolgen ondervinden van niet voldoende deskundige montage, hetwelk jaar lijks kapitalen in die bedrijven aan verlies beteekent. Het is dan ook de Automobiel industrie zelf welke noodgedrongen door gebrek aan goed onderlegd personeel de grootste stoot tot invoering van dit onderwijs op onze scholen gaf en waardoor in 1925 de Minister van O.K. en W. zjjne goedkeuring hechtte aan het plan het onderwijs in de auto motor en wiel techniek aan onze Ambachtsscholen te verbinden, zoodat de Ambachtsschool te Middelharnis het nog bij haar uitbreidings plan kon invoegen en daarmede (na de alge- meene goedkeuring van Z Ex.) tot de eersten behoort; daarmede eene nieuwe groote groep van jongens op ons eiland de gelegendheid gevende een mooi en zeer aantrekkelijk vak te leeren, mooi door zijn prachtige techniek wat de montage, het herstellen van de onder- deelen of ook wel de montage uit de samen stellende onderdeelen betrelt. Maar ook mooi door deze samenstellende onderdeelen te monteeren tot de schitterende voertuigen waarvan we er dagelijks in diverse vormen en kleuren langs onze wegen zien gaan, en daarbij aantrekkelijk door het beproeven, het leeren onderhouden en niet te vergeten het leeren rijden met verschillende wagens, waar voor een bescheiden Autopark als eerste oefenterrein tevens bij de school wordt inge richt. Om daarna straks na de school met Diploma verlaten te hebben als degelijk voorbereid leerling Auto-, Motor- en Rij wiel monteur een goed betaalde positie in deze industrie te kunnen veroveren, met nog uitgebreide perspectieven. Er moet echter uiteraard nog veel voor deze geheel nieuwe afdeeling voorbereid wor den o.a. het inrichten van de garage, het aankoopen van leermiddelen, het aanstellen van een Leeraar enz. enz. Alles moet zijn studie en voorbereiding hebben. Allereerst moeten we echter in verband met het in dit artikel medegedeelde weten hoeveel leerlingen we voor de verschillende vakken zullen krijgen. Daarom zal de inschrijving van nieuwe leerlingen dit jaar plaats vinden van 1 tot en met 6 Maart a.s. van 8.30 tot 12 en van 1 tot 3.30 aan de Ambachtsschool te Mid delharnis. Hierop de aandacht der ouders en toe komstige leerlingen te vestigen was de be doeling van dit artikel want men kan zijn zoon nu in doen schrijven als leerling voor een der volgende vakken: 1. Timmeren. 2. Huis en Hoefsmeden. en de daarbij voor 3. Machine Bank werk en. f onderling verband 4. Auto-, Motor- en Rij-1 noodigspractische wieltechniek. vakken. 5. Schilderen. i Bij de vakken van de Metaalbewerking zooals de onder 2, 3 en 4 bedoelde vakken gemeenlijk worden genoemd, vermeldden we „de daarbij voor onderling verband noo- dige practische vakken." levensgevaar?" „Zóo erg is 't niet! Van tijd tot tijd breekt er wel eens zoo'n wild dier los de oppassers zijn zoo onattent bij de voedering maar ze worden altijd weer opgevangen en hebben tot hiertoe nog geen kwaad aangericht." „Tot hiertoeI Een recht prettige toestand!" zeide de prinses verstoord. „Ge stelt den geheele/i omtrek daardoor aan gevaar bloot de hertog moest je die dwaze liefhebberij verbieden." „Dat wil ik niet hopen, want ik houd mij tegen woordig druk bezig niet temmen en africhten. Ik kan u echter ook eenige inlandsche producten laten kijken, die de beschouwing overwaard zijn; onder het dienstbodenpersoneel bevinden zich verscheidene meisjes hier uit den omtrek, die er in haar nationaal kostuum allerliefst uitzien." Egon dacht met inwendig afgrijzen aan de „knikkebollende keukendames," waaraan hij door Stadinger's voorzorg nog altijd zijn hart mocht ophalen; maar wat hij gedacht had, gebeurde: zijne allergenadigste. tante was diep-verontwaar digd en wierp hem een vernietigenden blik toe. „Wel zoo! Hebt ge zulke divertissementen dus ook op Rodeck?" „O zeker! Daar is in de eerste plaats Zenz, de kleindochter van mijn slotbewaarder, een aller liefst lief ding, en als ge mij met een bezoek ver eert, genadigste tante „Dét zal ik wel laten!'' barstte de vertoornde dame uit, terwijl zij driftig met haar waaier ge sticuleerde. ,,'t Zal een fraaie huishouding zijn, die gij daar op Rodeck leidt met dien jongen vreem deling, dien ge zeker als een merkwaardigheid van de reis hebt meegebracht. Hij ziet er net uit als een roovcr," Ter verduidelijking diene het volgende: De leerlingen van al deze drie vakken kry- gen om te beginnen hetzelfde onderwys. Een machinebankwerker moet wel degelijk ook vuurwerken of te wel smeden leeren, al wordt hij ook later geen speciale vuurwer ker of smid. De smid welko straks speciaal huis en hoefsmid wordt, krijgt ook bankwerk. En zoo is het ook met de aanstaande auto-, motor- en rijwielmonteur, hij krijgt zoowel vuur als bankwerk omdat dit absoluut bij de grondige uitoefening van zijn vak noodig is. Resumeerende krijgen alle genoemde vak ken der metaalbewerking eenzelfde voorop leiding in vuurwerken, bankwerken, auto- genisch lasschen en snijden etc. Deze voor opleiding duurt ongeveer een jaar en daarna gaat ieder meer speciaal verder in het vak zijner keuze. "Wij moeten echter reeds direct bij de inschrijving nu weten welk vak de leerling zich gekozen heeft, wij zorgen dan voor het verdere. Men late dus nu zyn zoon het vak zijner keuze bepalen opdat men weet wat men wil bij de inschrij ving van 1 tot en met 6 Maart a.s. Zie voor verdere inlichtingen en bijzonder heden de advertentie in ons blad van 18 en 25 Februari a.s. Be Directeur der Ambachtsschool voor Overflakkee en Goedereede te Middelharnis, GHR. F. HOSSEN. INGEZONDEN MEDEDEEUNG. M.V. DOUWEÊGBtKlb 1ABAKSFABR1 EKEN Verslag van de vergadering- van den raad der gemeente MIDDELHARNIS, op Vrijdag 10 Februari, des 'snam. drie uur. Voorzitter Burgemeester den Hollander. Afwezig met kennisgeving de beeren Slis en Doornbos. De Voorzitter opende de vergadering met De Voorzitter memoreerde het verschei den van het afgeloopen jaar. Wanneer we zoo een terugblik slaan op het jaar dat we derom achter ons ligt, dan mogen we niet anders dan dankbaar zijn. Eén raadslid heeft wegens ziekte enkele vergaderingen gemist, doch we hopen dat het hem gegeven moge „Mijn vriend Rojanow? Hij heeft al lang ge- wenscht, aan u voorgesteld te worden. Uwe Hoog heid vergunt mij dit immers, niet waar?" En zonder het antwoord af te wachten, snelde hij heen en legde beslag op Hartmut. „Nu komt gij aan de beurt!" beet hij dezen toe, terwijl hij hem onverbiddelijk meetrok. „Ik ben lang genoeg het slachtoffer geweest, en mijne allergenadigste tante heeft nu ééns behoefte aan den een of ander, dien zij langzaam aan het spit kan roosteren. Ze wil ntij bovendien nog laten trouwen en vindt dat gij er uitziet ais een roover; maar op Rodeck komt ze Goddank nietdaarvoor heb ik gezorgd 1" Het volgend oogenblik stond hij met zijn vriend voor Hare Hoogheid en stelde hem met een uiterst beminnelijk glimlachje voor. Nadat de prinses zich met haar neef had ver wijderd, was mijnheer van Walrttoden nog een korte poos in dien kring achtergebleven, maar ging vervolgens, met zijne vrouw aan den arm, lang zaam de zalen door, hier een bekende groetend en daar een vluchtig gesprek aanknoopend, totdat zij de laatste zaal bereikten, die zoo goed als leeg was. De torenkamer, die onmiddellijk hieraan grensde, werd gewoonlijk slechts gebruikt om het fraaie uitzicht te genietenmaar voor dezen avond had men haar met behulp van tapijten, gordijnen en een schilderachtig aangebrachte groep van bloemen in een gezellig vertrekje herschapen dat, slechts flauw verlicht, een weldadige tegenstelling met de woelige en schitterend verlichte zalen vormde. Op het oogenblik bevond zich hier nie mand en hierop scheen de gezant gerekend te hebben, toen hij met zijne vrouw binnentrad en haar op den divan liet plaats nemen. worden weder spoedig zijn krachten aan de gemeente te kunnen wyden. Wat betreft de gemeente zelf, wanneer we dan de uitbrei ding, de vermeerdering van het zielental gadeslaan is een gestadige vooruitgang te bespeuren. Moge ook in dit jaar eendrach tige samenwerking, aan de belangen van de gemeente, de grondtoon zyn van ons streven. Ingekomen stukken: De goedkeuring van Ged. Staten overge nomen raadsbesluiten. Een missieve van Ged., waarby mededee- ling werd gedaan dat de behandeling der gemeente-begrooting is verdaagd. Een schreven van de leden van de gas- commissie, commissie tot wering van School verzuim, en de regenten van het Weeshuis, dat zij hunne benoeming weer aannemen. Een schrijven van Sempre Cresendo, waar in zij mededeelt dat de vereeniging eigenares is van de muziektent in den ring. INGEZONDEN MEDEDEELING. zijn pijnlijk en duren lang omdat de huid m vernield is. Akker's Kloosterbalsemer op J verdrijft dadelijk de pijn, doet de blaren n verdwijnen en ge houdt geen litteekens. „Geen goud I zoo goed" S Een schrijven van de Gascommi'ssie om de jaarlijksche subsidie van 100,— aan de vereeniging van gasfabrieken niet meer te verleenen. Dit schreven had de volle medewerking van den raad. Een schrijven van Schilder Van den Hoek, waarin werd gevraagd, waarom hij dit jaar niet voor de gemeente mag werken, daar het z i.z. zijn beurt was. Den vorigen keer dat hij voor de gemeente werkte was de ver deeling ook niet juist geweest. Voorzitter erkende dat de verdeeling niet juist was geweest, van Donge had dat jaar ruim 800,— beschreven en van den Hoek 200,-. Echter is het raadhuis aanbesteed en dit werkte mede tot het groote verschil. Ook is volgens rapport van den opzichter door van den Hoek niet alles gedaan kunnen worden wegens ziekte. Echter stellen B. en W. voor, als van den Hoek weer aan de beurt is, hem wat meer te geven. Struik meende dat het, gezien v. d. Hoek in '25 weinig werk gehad heeft, hij nu aan de beurt had moeten komen. Het is niet in den haak dat een ander wordt voorgetrokken. Voorzitter zeide, dat Dorsman een gezeten schilder is, dat hij tijdens zijn zittingsperiode geen inkomsten gehad heeft uit dien hoofde, en dat de andere schilders al die jaren het werk dat Dorsman op zijn beurt gehad zou hebben, mede hebben geprofiteerd. Struik meende dat iemand die zitting heeft als raadslid, ook de lasten daarvan dragen moet. Voorzitter ontkende geweten te hebben dat van den Hoek in '25 zoo weinig werk gehad heeft. „Ik moet je attent maken, Adelheid, dat gij je straks onvoorzichtig hebt uitgelaten," begon lïij op gesmoovden toon. „Je gezegde tegen de prinses" „Was zelfverdediging!" viel de jonge vrouw hem in de rede. „Ge begrijpt immers even goed als ik, wat het eigenlijke doel van dat gesprek was." „Om het even! Gij hebt je nu al dadelijk een vijandin gemaakt, wier ongenade ons in het ver volg last genoeg kan bezorgen." „U ook?" Adelheid zag hem verwonderd aan. „Behoeft gij, de afgezant van een groote mogend heid, je dan in het minst te storen aan de onte vredenheid van een ondeugende vrouw, die toe vallig verwant is met het hertogelijk huis?" „Dat begrijpt ge niet, kindlief," antwoordde Walmoden koel. „Een intrigante vrouw kan ge vaarlijker worden dan een politieke tegenstander, en prinses Sophie is in dit opzicht bekend genoeg! Zelfs de hertogin vreest haar boosaardige tong." „Dat moet de hertogin weten ik doe 't niet!" „Mijn lieve Adelheid," zeide de gezant met een fijn glimlachje, ,,'t staat je prachtig, als gij je hoofd zoo fier opheft, en ik vind 't uitstekend, ais gij daarmee je ongenaakbaarheid tegenover andere kringen aan den dag legt. Maar hier aan het hof zult gij je dat gebaar moeten afwennen, met veel anders bovendien. Men geeft geen lesje aan vorste lijke personen in het bijzijn van zoovele getuigen, en dit deedt gij, toen gij over het weigeren van dien adeldom spraakl. En 't was ook volstrekt niet noodig, dat gij de afkomst van je vader zoo op- haaldet." „Zou ik die dan verloochenen?" „Neen; want 't is een alom bekend feit." „Waarop ik trotsch ben, evenals mijn vader 't waal" 10e JAARGANG. - N°. 30 Zaaijer zeide, dat het voor van den Hoek misschien nog beter is dat hij in '29 het werk heeft, mogelyk is er dan meer onder houd. Koote vroeg of het nog niet gewijzigd kon worden, dat van Donge werd afgevoerd en daarvoor Van den Hoek werd aangewezen. Voorzitter zeide te zullen zien Van den Hoek ook dit jaar nog iets te laten doen ter compenseering. Op voorstel van Ged. Staten werd het reglement van het Burgerlijk Armbestuur gewijzigd, in verband met uitbesteding van Armlastigen. Een schrjjven was ingekomen van den Rentmeester der Heerlijkheid, waarin vol gens het bijgevoegde rechtskundig advies de Oosthavendijk eigendom zou z(jn van de Heerlijkheid. Voorzitter zeide dat B. en W. dit niet met den Rentmeester eens zijn. Van der Meide wilde gaarne dat ook de gemeente een rechtskundig advies inwon. Voorzitter zeide dat. dit veel kosten met zich zou brengen en zag er niet veel nut in, gezien het kleine bedrag waarom het eigen lijk gaat. Laat men de zaak onderzoeken dan is het haast vast dat de gemeente meer rechten zou hebben, dat is nu eenmaal ge bruikelijk in de rechtspraktijk. Struik meende, dat men met het betalen van die vergoeding een principe zou gaan scheppen, en onrecht zou verklaren voor den eigendom. Voorzitter en Wethouder Zaaijer pleiten er voor, de vergoeding te betalen onder voor behoud van alle rechten. Besloten werd door B. en W. deze zaak te laten afhandelen. Nog waren ingekomen een paar verzoeken om ontheffing van Hondenbelasting. Deze dienden eerst te worden onderzocht. Van Ged. Staten waren een paar opmer kingen gemaakt van administratieven aard over de gemeente-begrooting dienst 1928. De vergoeding aan de Bijz. School inge volge art. 101 der L. O. wet werd vastge steld op f 685,67. De gemeente-begrooting dienst 1927 werd nog met enkele af en overschrijvingen ge wijzigd. Verzoeken om erfpacht: a. van C. Boeter Jzn. om het stukje grond tusschen de woning van Dr. P. Knöps en die van Van Dorsser. Voorzitter zeide dat dit thans is verhuurd, en dus niet kan worden uitgegeven in erf pacht. Struik vroeg of er geen mouw aan te pas sen was, die huur loopt stilzwijgend door, maar laten we die huur dan opzeggen. Mis schien wil Dr. Knöps wel van dien grond af; heden nog,schade ontstaat er niet in den tuin momenteel. Doet hij dit niet, laten we dan de huur opzeggen tegen volgend jaar opdat we de beschikking kragen over dien grond. Voorzitter zeide het mooier te vinden als die grond open bleef, de woningen zullen zoo kort opeen komen te staan. Overwerkte Zenuwen kalmeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mïfntaardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten (Adv.) „Maar ge zijt nu niet meer Adelheid Stahlberg, maar de barones van Walmoden de stem van den gezant klonk min of meer scherp „en ge zult toestemmen, dat 't eenigszins in tegenspraak is, zijn burgertrots zoo te koop te dragen, als men een man van ouden adel de hand heeft geschonken. Een bittere trek vertoonde zich éen oogenblik om de lippen der jonge vrouw, en hoewel het ge heele gesprek op gesmoorden toon werd gevoerd, liet zij hare stem nog dieper dalen, toen zij ant woordde „Hebt ge dan vergeten, Herbert, waarom ik je mijn hand gaf?" „Hebt gij soms reden gehad om dit te berouwen? luidde de wedervraag, „Neen!" zeide Adelheid, diep ademhalende. „Mij dunkt, dat ge toch ook tevreden kunt zijn met de positie, die ge als mijne vrouw bekleedt. Overigens weet ge ook, dat ik je tot niets ge dwongen, maar je volkomen vrije keus gelaten heb." De jonge vrouw zweeg; maar de bittere uit drukking week niet van haar gelaat. Walmoden stond op en bood haar den arm. „Ge moet mij toestaan, mijn kind, je onervaren heid van tijd tot tijd te hulp te komen," hernam hij op zijn gewonen hoffelijken toon. „Ik heb tot hiertoe alle reden gehad om over je tact en hou ding tevreden te zijn, 't is vandaag de eerste maal dat ik je een wenk moet geven Mag ik je ver zoeken?" „Ik zou nog wel even hier willen blijven," zeide Adelheid zacht, ,,'t ls zoo benauwd warm in het salon." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1