NIGROIDS RF Tandarts J. H, Bil IJS EERSTE BLAD si in Frankrijk. n Voorstraat 2Ö9 - Somraelsdiik GiMBOEira flfANOL HET EENIG adres S. VAN DER PLAAT VERKOOPING Paarden,Landbouwwerktuigen Meubilaire Goederen, DWAALLICHTEN. DOOF? Gehoorapparaten Centrale met -oor •hte het als Drenthe Overijsel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant 10 10 14 7 7 15 19 3.365. 5.333. 9 864. 9.832. 3.503. 31 878. 46.795. 18 924. Totaal 119 157.594. Per 1 Januari 1928 traden als lid der T.-O. toe 21 werkgevers, uitbetalende aan loon 26 450. Sedert 1 November 1926 vermeer derde het aantal leden b(j de: Landbouw Onderlinge met 1784. Uitbetalende 1.686 152 loon. Tuinbouw Onderlinge met 473. Uitbetalende 665.712 loon. De Secretaris van de P.O.C. Overflakkee, AW. KEIJZER. Herkingen, 6 Februari 1928. een vertrouwd Nederlandsch kantoor kof» -rijk TE KOOPEN of TE HUREN, in egen streken, waar meer Nederlanders ge- "de men zich met franco brieven onder letters jatte van dit blad. 31 i Lompen, metalen, zolderoprmmlngen. Wij betalen de HOOGSTE prijzen. DRIK WIJGERS, Sa Tel. 3174S - ROTTERDAM. eciale ster- udt al r ©ri jgen te zet en Afslag in het HA- uw J. FRIS stuks ouw- op iri ur J. Spreekuren Dagelijks van 8'/s tot 10 uur voorm. en van 1 tot 2V2 n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. K1ÏOT4SM op het eiland voor een goed portret is sinds 30 jaar het a i Hobbemastraat - Middelharnjs 2e atelier van af het station VAN en eenige op Woensdag 15 Februari 1928 des voorm. 10 uur aan den Westdijk te Nieuwe Tonge, ten verzoeke van den heer JOH. W1TTEKOEK, land bouwer, aldaar. Notaris VAN BUUREN. Beslist verkrijgbaar bij t P. Wlelhouwet; Mlddelharnls; N. J. Boer, SorameJsdljK, Zaaijer-Teepe, Dirksland; C. de Moolj, Oaddorp; v. d. Maden, Oude Tonge, W. Bout, Bridle; A. v. d. Heuvel, Helle- voetsluls, Prijs per kwartaal. f I,— Losse nummers 0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f I,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. ZATERDAG 11 FEBRUARI 1928 Dit blad verschijnt lederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 29 Week-revue. Binnenland. Vry onverwacht kwam. deze week de droeve tijding, dat proffessor Lorentz was overleden. Deze bekende Nederlandsche geleerde, wiens roem tot over de geheele wereld was door gedrongen, heeft zijn geheele leven besteed aan de wetenschap. Ondanks de vele onder scheidingen is hij steeds dezelfde eenvoudi ge, sympathieke professor gebleven, welke wars Was van alle openbare hulde en welke steeds rusteloos voortwerkte aan zijn stu diën. Door de geheele buitenlandsche pers wordt hulde gebracht aan dezen ontslapen Groot-Nederlander. De secretaris der Volken bond zond telegrammen van rouwbeklag aan de Nederlandsche regeering en aan de weduwe van den geleerde. Talloos zijn de blijken van deelneming, welke uit alle oor den der wereld binnenkomen. Ontzaglijk veel is er door den ontslapene verricht. In Januari vierde profiessor Lorentz zijn vijf tigjarig professoraat, doch op zijn uitdruk kelijk verlangen, bleef alle openbaar hulde betoon achterwege, wat evenwel niet heeft belet, dat zeer velen zich gedrongen gevoel den, van het meeleven met dit belangrijke feit te doen blijken. Het heengaan van profies sor Lorentz is zoowel voor ons land als voor de wetenschap, een onherstelbaar ver lies. 'De heer Wilhelm Heile, een der leiders van het Verbond voor Europeesche toenade ring, heeft in den Haag, op uitnoodiging van de Europische Tolvereeniging een rede gehouden over Europa en de Volkenbond. Het Verbond voor Europische toenadering bestaat uit zestien landelijke comité's, welke propaganda voeren ten gunste van de toena dering tusschen de verschillende Europeesche landen. Verschillende bestaande vereenigin- gen, welke een zelfde doel nastreven als dit verbond, hebben een kartel gevormd, om zoodoende een krachtiger actie te kunnen ontwikkelen. Er bestaat geen scherp omlijnd program, doch door propaganda tracht het verbond het solidariteitsgevoel onder de Europische volken te versterken, met opzij zetting van nationaal materieel egoïsme, tollen, ijdelheid, enz. Er zijn voorbereidende maatregelen getroffen, om in de landen, waar nog geen comité bestaat, tot oprichting hier van over te gaan. Het verbond is geen con current van den Volkenbond, doch een ijverig medewe-ker, welke iedere gelegenheid aan grijpt, de Europeesche eenheid en belangen te bevorderen. Onze Nederlandsche schaatsenrijders heb ben het te Davos tegen hun concurenten niet kunnen bolwerken. Volgens het totaal klassement heeft de Fin Thunberg de meeste punten behaald en is deze tot wereldkam pioen uitgeroepen. De verdedigers van onze nationale kleuren, hebben zich kranig ge weerd, doch tegen deNoorsche rijders kregen ze geen schijn van kans. Er is schitterend gereden en niet minder dan twee records van Oscar Mathiesen werden door de Noren verbeterd. Ons vaderlandje geniet nog altijd het twjjs leiachtige voorrecht, dat een zekere catagorie van zoogenaamde sportliefhebbers, zoo af en toe eens van het volslagen gemis van ieder sportief gevoel moet doen blijken. Het is op een voetbalwedstrijd te Weesp op een vol slagen kloppartij uitgeloopen. Dank zij het tactvol optreden van het bestuur en het in grijpen van de politie, is het bij wat builen en schrammen gebleven. Nadat het veld was ontruimd en het publiek slechts vanuit de verte het spel kon gadeslaan, kon de wedstrijd worden beëindigd. De eerste leerling van de Rotterdamsehe Aero Club, welke geheel door öeD instructuur dezer club, d9 heer Schmidt Crans, is opge leid, heeft met goed gevolg zijn examen voor het sportbrevet afgelegd. Deze leerling heeft zich in December laten inschrijven, zoodat hij ondanks verschillende onderbre kingen wegens slecht vliegweer, in twee maanden tijd zich heeft kunnen bekwamen. Zoowel leerling als instructuur kunnen over dit resultaat tevreden zijn. voor de keel 30 ets. per doosje (Adv.) FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 38) „Een benijdenswaardige kalmte, waaraan onze jongere heeren een voorbe'eld kunnen nemen," hernam de prinses, boos dat haar pijl het doel had gemist. „In elk geval is 't prettig voor een jonge vrouw, als haar man niet jaloersch is! O, daar hebben we mevrouw van Walmoden zelve, na tuurlijk met haar ridder aan hare zijde! Mijn waar de barones, wij spraken juist over u." Adelheid van Walmoden, die met vorst Adels- berg binnenkwam, boog. Zij maakte werkelijk een buitengewonen indruk, daar haar kostbaar hof kostuum haar schoonheid nog des te meer deed uitkomen. De japon van wit gebrocheerde zijde, die haar in dikke plooien om de leden golfde, kleedde de lange en slanke gestalte uitstekend, het snoer parels om haar hals en de diamanten, die in het blonde haar fonkelden, waren misschien de kostbaarsten, die men dien avond zag dragen; maar meer dan ooit troffen ook de eigenaardige koelheid en ernst in de geheele verschijning der jonge vrouw. Zij geleek niets op de dames van haar eigen leeftijd, waarvan er velen ook al getrouwd waren en die in gaas, kanten en bloemen de rech- Buitenland. De redevoering van Streseman in de Duit- sche Ryksdag is door een verklaring van Briand in de Kamer beantwoord. Briand stelde vast, dat de ontruiming van het Rijn land niet een zaak van Frankrijk alleen was, doch dat alle geallieerden gezamelijk hier over moeten beslissen. Verder wenschte Briand na een ontruiming van dit gebied, dat een permanente controle zou worden ingesteld, om te beletten, dat de Duitschers in het geheim weer tot militarisalie zullen overgaan. Ook de kwestie der Dawes obliga ties is door Streseman aangeroerd, doch hierover is nog geen nader voorstel van Duitscbe zijde ontvangen. Briand verklaarde verder, dat de Franschen niets liever willen, dan een spoedige ontruiming, doch maande de Duitschers gelijktijdig tot meer geduld aan, omdat ze na de verkiezingen de kans van slagen over de oplossing van deze kwestie grooter is als heden Voor de toe komst houdt hij dus de deur open voor verdere onderhandeling. De oplossing van dit vraagstuk is dus voorloopig weinig gevorderd, zoodat er voor Streseman weinig anders opzit, als het afwachten op betere tijden. Poincaré heeft in zijn kamer zjjn regee- ringsbeleid in een urenlange en pittige rede verdedigd. Hfl gaf een uitvoerig en objectief overzicht van de bereikte resultaten en ont nam de socialisten zooveel mogelijk iedere gelegenheid tot een gegronde critiek. De socialisten verlangen, dat deregeeriDgmoet overgaan tot stabilisatie van de franc, het geen door Poincaré wórdt bestreden,omdat volgens zijn meening het geschikte tijdstip nog niet is aangebroken. Vooral op finantieel gebied, heeft Poincaré ontzaglijk veel voor Frankrijk gepresteerd. Dank zij de maat- ten harer jeugd nog lieten gelden. Wel is waar bezat zij ook niets van die glimlachende aanvallig heid, van die meegaande beminnelijkheid, die de anderen zoo kwistig ten toon spreidden; de harde en strenge aard van haar vader, dien zij van hem geërfd scheen te hebben, verried zich steeds in allerhande opzichten. Egon was door zijne doorluchtige tante tot den handkus toegelaten en met een paar welwillende woorden vereerd, maar eigenlijk gold die buiten gewone belangstelling van Hare Hoogheid de jonge vrouw, die terstond mede in het gesprek werd gemengd. „Ik heb Zijne Excellentie zoo even mijn blijd schap betuigd, dat gij u zoo schielijk in onze hof kringen thuis schijnt te gevoelen, mijn waarde barones. Ge komt hier voor het eerst en hebt u waarschijnlijk tot dusver in een geheel andere omgeving bewogen. Ge heet van uzelve „Stahiberg, Hoogheid!" luidde het kalme ant woord. „Ja juist, nu herinner ik mij den naam, die mij al meer is genoemd. Hii is gunstig bekend in in de industrie." „Mijn aliergenadigste tante, sta mij toe u wat beter in te lichtenl" viel vorst Adelsberg hier in, die zelden de gelegenheid liet voorbijgaam, als hij zijne aliergenadigste tante kon ergeren. „De naam van Stahiberg is op industrieel gebied wereld beroemd, zijne bergwerken zijn aan gene zijde van den oceaan even bekend als hier te lande. Toen ik een jaar of wat geleden in Noord-Duitschland was, had ik gelegenheid ze te leeren kennen, en ik kan u verzekeren, dat die werken met hunne ijzer smederijen en fabrieken, hunne kolonies van be ambten en legers van arbeiders menig klein vor- regelen van zijn ministerie is de franc voor een debacle behoed en is de koers beduidend verbeterd. De verdiensten van Poincaré wor den op dit gebied door allen, ook de socialisten erkend, doch de laatsten z(jn het met de toekomstige beloften van Poincaré niet eens. Poincaré werd na z(jn redevoering door het grootste gedeelte der Kamer stormachtig toegejuicht, zoodat de uitslag van de stem ming der volgende week niet twijfelachtig is. Het arbitragepact tusscben Frankrijk en de Yereenigde Staten is deze week onder teekend. Nadere bizonderbeden over dit pact, zullen eerst worden gepubliceerd, als het document aan de Senaat is voorgelegd. Een deel van de plannen van Kellogg moeten hierin zyn verwezenlijkt. Staatssecretaris Kellogg heeft eens een zeer goedkoops reclame willen maken, door namelijk te verklaren, dat de Yereenigde Staten bereid zyn de verdere aanbouw van duikbooten stop te zetten, als de andere mogendheden zulks ook zullen doen. Een dergelijke verklaring zegt natuurlijk heele- maal niets en brengt de zaak van de inter nationale ontwapening geen stap nader. Ook al gingen de andere mogendheden hiertoe over, dan zou dit alleen tot gevolg hebben, dat er een weinig minder voor de verschil lende oorlogsvloten zou worden uitgegeven. Waar bovendien voor de kleine zee-mogend- heden de duikboot een der voornaamste af- voermiddelen is, omdat het aanschaffen van zoo'n geweldige vloot als Amerika er bezig is een te bouwen, voor hen financieel niet te betalen is. Naast de marine, zal er in Amerika met staatshulp een handelsvloot worden gebouwd van eenige honderden millioenen dollars, cm te trachten de hegomonie op de wereldzeeën te bemachtigen. Dit is weer een der vele bittere pillen, welke de Engelschen den laat sten tijd te slikken krijgen. De krachtproef is tusschen heide landen in vollen gang. Het is een economische str^d op leven en dood en de Engelsche reeders zullen een zeer harden dobber krijgen aan hun Amerikaan- sche concurenten-, welke over een ongelimi teerd bedrag aan contanten kunnen beschik ken. De Amerikaansche scheepvaartmaat schappijen kunnen steunen op een ruime subsidie, welke de Engelsche reederetjen missen en waardoor Z3 op den duur niet in staat zijn, de tarievenoorlog vol te houden. Waar dit op den duur toe lfidt is voor een ieder duidelijk. Ieder geschiedenisboek zal hierop het antwoord geven. Op het Pan-Amerikaansch con gres schijn en de kleine staten zich een weinig meer te durven verstouten in hun optreden, tegen over hun machtige groote broeder, de Yer eenigde Staten. Dit komt tot uiting bij de interventie-debatten. In het interventie-rap port komt de volgende clausule voor: „Geen MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) stendom de loef afsteken, welks gebieder op verre na niet zulk een onbeperkte macht uitoefent als de vader van mevrouw van Walmoden." De prinses wierp haar neef een allesbehalve vriendelijken blik toe; zijne tusschenkomst was haar zeer ongewenscht. „Wel zoo, ik wist niet dat die inrichting zoo uit gebreid is," hernam zij op onschuldigen toon. „Wij mogen Zijne Excellentie dus nu als zulk een „ge bieder" begroeten?" „Slechts als regent, Hoogheid," viel de gezant hier uiterlijk even schertsend in. „Ik ben alleen executeur testamentair van mijn schoonvader en voogd van mijn nog jongen zwager, op wien al de werken overgaan, zoodra hij meerderjarig wordt „O zoo! Nu, zijn zoon zal die erfenis wel in eere houden, 't Is wezenlijk merkwaardig, wat een persoon in onzen tijd met zijn werk en geest kracht tot stand weet te brengen, en 't is nog des te verdienstelijker, als men zich, gelijk de vader van de barones, uit zeer eenvoudige omstandig heden heeft moeten opwerken. Dit meen ik ten minste gehoord te hebben of vergis ik mij daar in?" Prinses Sophie wist maar al te goed, dat dit onderzoek omtrent de afkomst van zijn schoon vader den gezant met zijn oud-Pruisischen adel hinderde en 't deed haar inwendig goed, dat de haar omringende kring elk woord van het gesprek verstond, wat er dan ook op was aangelegd, om de jonge vrouw van burgerlijke geboorte te ver nederen. Zij vergiste zich echter, ais zij bij deze op eenige verlegenheid of ontwijking rekende. De jonge vrouw hief fier het hoofd op. „Uwe hoogheid is goed onderricht. Mijn vader kwam als arme jongen, zonder eenig middel van ingezonden Mededeeling. H. C. SCHOONENBERG GELDERSCHEKADE 20 ROTTERDAM staat mag in de zaken van een anderen staat tusschenbeide komen." Dit rapport wordt gesteund door Hughes, den Amerikaansche gedelegeerde, doch waarbij deze natuurlek tevens trachte aan te toonen, dat elke inter ventie niet zonder meer kon worden ver oordeeld. Dit lokte een storm van verontr waardiging uit van de gedelegeerden van verschillende kleine staten. Dat er verder nogal het een en ander hapert aan de vol ledige vrijheid en broederschap der verschil lende Zuid-Amerikaansche republieken, blijkt ook uit het verzoek, dat de voorzitter van de wetgevende vergadering te Port-Rico richtte tot Lindbergh, die op zijn rondvluch ten door de midden-en Zuid-Amerikaansche staten de goede wil der Yereenigde Staten komt verkondigen. Dit verzoek, waarop verdere commentaar overbodig is, luidde als volgt„Geef ons de vrybeid die gij zelf geniet, waarvoor gij gestreden hebt en die ge ver eert; de vrijheid die wij verdienen en die ge ons beloofd hebt." "Wij eischen het recht op een plaats onder de zon in ons eigen land, onder de sterren van Uw glorierijke vlag. Tusschen de beloften van een staatsman en zijn daden, liggen soms zulke groote af standen, dat een Oceaanvlieger zelfs niet in staat is, deze te overbruggen. Op de Balkan is de toestand vrijwel onge wijzigd. De Roemeensche minister Titelescu is nog steeds bezig aan zijn buitenlandsche reis. Mussolini doet krachtige pogingen om Roemenië uit de Kleine Entente te werken en het bezoek van Titelescu te Rome en Parijs zal hier wel mee in verband staan. Daarom moet er eerst worden onderzocht, welke partij de meeste voordeelen biedt, al vorens er van richting kan worden veran derd. Bovendien heeft Roemenië dringend behoefte aan een flinke leening. De Grieken zijn bezig hun zooveelste ka- binetscrises op te lossen, doch dit schijnt niet erg te vlotten. Het Wolffbureau te Berlijn heeft de steeds weer opduikende geruchten, dat de Russen niet in staat waren de verplichtingen van het hun door de Duitschers verleende crediet na te komen, officieel tegen gesproken. Het is echter een publiek geheim, dat dezecre- dieten volkomen bevroren zijn en dat de Duitschers in hun verwachtingen van dit crediet ten zeerste zijn teleurgesteld. De Russen zijn verder niét in staat verdere zaken te doen, tenzij hun nieuwe credieten worden ter beschikking gesteld. De opgedane ervaring zullen een verdere eredietverleening niet bepaald aanmoedigen. Telefoneeren rond de aarde. Hallo New York 1 Hier Amsterdam I Honderd jaar geleden, op 8 Februari 1828, werd te Nantes geboren Jules Yerne, die door zijn boeiende reisromans ziGh later een bestaan in de hoofdstad. Hij heeft een harden strijd gehad en jaren lang als een eenvoudig werkman geleefd, eer hij den grond tot zijn latere onderne mingen legde." „Hoe trotsdh zegt mevrouw van Walmoden dit!" riep de prinses glimlachend. „O, die kinder lijke gehechtheid vind ik altijd zoo lief! Dus mijn heer Stahibergof soms van Stahiberg? De groot industrieelen ontvangen dikwijls een adellijken titel?;' „Mijn vader niet, Hoogheid!" antwoordde Adle- heid, den blik der vorstelijke vrouw vast en kalm ontmoetende. „De adeldom is hem wel aangeboden maar hij heeft daarvoor bedankt." De gezant drukte dc dunne lippen samen; hij kon niet nalaten dit gezegde van zijn gemalin zeer ondiplomatisch te vinden. Inderdaad ver toonde zich een verstoorde uitdrukking op het gelaat der prinses en antwoordde zij met bijtenden spot: „Nu, dan is 't gelukkig, dat die afkeer niet op zijne dochter is overgegaan! Zijne Excellentie zal dit zeker op hoogen prijs stellen! Egon, geef mij den arm! Ik wil mijn broeder eens gaan opzoeken." Zij boog even voor het haar omringde gezel schap en verwijderde zich ruischend aan den arm van den jongen vorst, op wiens gelaat duidelijk stond te lezen: „Nu kom ik aan de beurt!" Hij had zich niet vergist. Hare Hoogheid dacht er niet aan, den hertog op te zoeken, maar nam in een der aangrenzende kamers niet haar jongen neef, dien ze eens onder vier oogen wenschte te spreken, op een causeuze plaats. Eerst gaf ze haar toorn wel is waar lucht over die onuitstaanbaar hoogmoedige mevrouw van Walmoden, die den zoo grooten naam. zou verwerven. Ongetwij feld is een deel van zjjn succes te danken aan het in zjjn t(jd bestaande heimwee naar het avontuur. Immers, de aarde was toen nog zooveel grooter en zooveel minder be kend dan thans. Aan dien lust naar avon turen heeft vooral beantwoord het beroemd ste werk van Jules Verne: „De reis om de wereld in tachtig dagen". Toen hy dit werk schreef, was men de aarde aan het veroveren, zooals men thans het luchtruim verovert. Jules Yerne was een zéér vooruitziende geest maar hij die zoo gezellig wist te vertellen van al die moeilqke wetenschap pen, die in zijn jaren een wereld van het jaar 2000 schiep en beleefde, zal wel nimmer vermoed hebben, dat de wetenschap in zóó korten tfid de hem nog onbekende draad- looze telefonie zou weten op te voeren, dat deze reeds haar intrede in het dagelfiksch leven heeft kunnen doen. En ook weinigen onzer zullen gedacht hebben, dat reeds op den dag, waarop wij den hondersten geboorte dag van Jules Verne herdenken, eendraad- looze telefonische verbinding van Nederland met Indië zou z^jn tot stand gekomen, en dat het op dien dag mogelfik zou zijn, naar het telefoontoestel in de huiskamer te stap pen en heel nuchter te roepen: Hallo New Yorkl Hier Amsterdam, hier." Men vuile zelf zjjn woonplaats in I Inderdaad, het is de laatste jaren wel heel snel gegaan met de vorderingen van de draadlooze wereldverbinding. De reeds geslo ten overeenkomsten tusschen de Staten maken het mogelijk, een groot radio-net om de wereld te spannen, met Londen als mid delpunt. Het zal binnen afzienbaren tfid mogelijk zijn, zoowel uit Madrid, Rome, "Weenen en Stockholm als uit Haparanda, uit de landen waar onze tegenvoeters wonen met New York, Chicago of San Francisco te telefoneeren. Telefoneeren rondom den even aar, telefoneeren rond de aarde, draadloos.,, het zou zelfs een Jules Verne gaan duizelen De aardbol, nog niet zoo heel lang geleden voor ons nog een in vele opzichten gesloten boek, is thans de speelbal onzer fantasie; de afstanden slinken weg en de ruimte op aarde begint benauwende afmetingen aan te nemen. De wetenschap heeft de grenzen der landen weggevaagd maar helaas heeft de mensch dien hoogen vlucht nog niet geheel kunnen meemaken, en meent hij nog steeds kunstmatige grenzen te kunnen handhaven. Immers, reeds bestaande tariefmuren wor den hooger gemaakt, nieuwe worden opge worpen om te dienen als kunstmatige hin dernissen in het economisch wereldverkeer. Het Verdrag van Versailles heeft economisch dit nadeel gehad, dat het Europa 7000 K.M. nieuwe douane-grenzen en in velerlei opzicht even zoovele douane-barrières heeft ver schaft. Europa is verdeeld in een groot aantal economische vakken, binnen welke ieder trachtte zich een volstrekt economische onafhankelijkheid te verzekeren, en men burgertrots van haar vader te koop droeg, ter wijl ze uit ijdelheid een baron tot man nam; want genegenheid kon ze toch onmogelijk voelen voor iemand, oud genoeg om haar vader te zijn! Egon zweeg voorshands, wijl hij zichzelf ook reeds de vraag had voorgelegd, hoe dat ongelijke huwelijk eigenlijk tot stand was gekomen, zonder een ant woord daarop te vinden. Zijn zwijgen werd hem echter zeer kwalijk genomen. „Nu, Egon, zegt ge niets? 't Is waar, gij schijnt je tot haar ridder te hebben opgeworpen en volgt haar als haar schaduw." „Ik huldig de schoonheid, wéar ze mij onder de oogen komt, zooals ge wel weet, tante!" voerde de jonge vorst ter zijner verdediging aan, maar lokte hiermede tevens nieuwe klachten uit. „Ja, dat weet ik helaas! Ge zijt ongeloofelijk lichtzinnig op dat punt. Hebt ge dan alle verma ningen en waarschuwingen vergeten, die ik je vóór je vertrek heb meegegeven?" „O, neen, die weet ik nog allemaal!" riep Egon wien het zweet uitbrak bij de herinnering aan de eindeloos lange preek, die hij had moeten aanhoo- ren. „Is 't waar? Nu, ge zijt daarom nog niet ver standiger en geposeerder teruggekomen. Ik heb dingert gehoord Egon er is maar één redmiddel voor je ge moet trouwen I" „ln 's hemels naam dót niet!" viel de jonge vorst zoo vol ontzetting uit, dat prinses Sophie haar waaier verontwaardigd opensloeg. „Wat bedoelt ge daarmee?" vroeg zij op haar strengsten toon. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1