lii SLOOPHOUT, artij Pruimtabak ijwillige Verkooping WOENSDAG 8 FEBRUARI 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. Kloosterb&lsem VERSLAGEN int Nieuwe Tonge, yin. leeskerk en nam. (doop)ds. Den Oudsten van Middelbamis. Oude Tonge, vm. en 'sav. ds. Bax. Ooltgensplaat, geen opgaaf. Langstraat, vm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm. ds. Van der Zee. Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhups en nm. leeskerk. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. ds. Van Velzen. Stellendam, vm. en 's av. leeskerk. Ouddorp, vm. en nam. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. ds. De Lange. Den Bommel, vm. en nm. ds. Schaafsma. Stad a.'t Haringvliet, vm. en'sav.ds. DeGraaff. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan't Haringvliet, vm.,nm. en 'sav.leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland, vm. en 'sav. (doop) ds. De Blois. Herkingen, vm., nm en 'sav. leeskerk. DOOPSGEZINDE KERK. Ouddorp, vm. en nm. ds. Schopenhouer. Niet zoo bedoeld. „Me dunkt, ik zie het aan U, dat U dikwijls gevoelens hebt, welke U niet onder woorden kunt brengen," sprak een sentlmenteele jonge dame tot een heer. „Ja, je hebt volkomen gelijk," was het ant woord. „Eenigen tijd geleden moest ik dringend geld van huis hebben, en ik had geen cent om het telegram te betalen." Journalistieke rolmops. Uit een onzer groote bladen: „De brandend- ste kwestie in de geschiedenis ónzer stad was dit jaar de waterkwestie, die zoowel in de pers als in openbare vergaderingen buitengewoon veel stof deed opvliegen en haar schaduw zelfs op maatschappelijke en particuliere kringen wierp. Dit schijnt inderdaad een buitengewone kwestie te zijn geweest. En toch had hij gelijk. Vrouw: „Nu ben je in strijd met je eigen woorden. Gister zei je, dat mevrouw Jansen zeer veel sprak, en nu beweer je, dat ze heel weinig zegt!" Manlief: „Precies vrouw. Ze spreekt zeer veel, doch zegt heel weinig." Verdacht teeken. „Zeg Meier, is op jouw kantoor wel alles in orde?" „ja. Waarom vraag je dit zoo?" „Wel, ik zag gister je kassier hard hollen in de richting van het vliegveld. Hoe U het ook draait J. G." is altijd voor- deeliger en smakelijker, dank zij de groote omzet. lompen, metalen, zolder opruiming eis. Wij betalen de HOOGSTE prijzen. 'RIK WIJGERS, - Tel. 31748 - ROTTERDAM. VAN als TAEK-, EIKEN- en GRENEN- rlbben, baddings, schutten, en, luiken, enz. 928 des nam. 2 uur te ACHTHUIZEN 928 des nam. 2 uur te STELLENDAM 1928 des nam. 2 uur te STAD AAN 'T Kaai. 1928 des nam. 2 uur te OUDE TONGE i28 des nam. 2 uur te DEN BOMMEL 1928 des nam. 2 uur te OOLTGENS- Deurwaarder GROENENDIJK- A-én 'eken. 4 De Centrale Proeftuin voor Goeree en Overflakkee te Middelharnis (Langeweg) Is op eiken werkdag voor belangstel- ledden GRATIS TOEGANKELIJK. Desgewenscht geeft de tuinman alle Inlichtingen, die mochten worden ver langd. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers „0,07B Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanyragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. ONDERWIJS EN OPVOEDING. De invloed van den nieuwen tijdgeest doet zich misschien op geen ander gebied zoo sterk gelden, als op dat van onderwijs en opvoeding. Men behoeft slechts de vak-literatuur eenigen tijd te volgen om getroffen te worden door dikwijls tegenstrijdige nieuwe inzichten en stroomingen, die zich op dit gebied baan breken. Gevestigde overtuigingen van weleer, over wat de maatschappij van de school mag verwachten, zijn aan het wankelen gebracht. Nieuwe wegen worden gezocht en hier en daar met enthousiasme ingeslagen, nieuwe denk beelden met den gloed der overtuiging aan gehangen en verdedigd, maar of zij ons zullen brengen de vurig gewenschte oplossing van de vele "problemen, waarmede het denkend deel der menschheid in dit tijdsgewricht worstelt, is nog een open Vraag. De onderwijs-methode, die er op gericht is, het individu de ontwikkeling voorwaarden te bieden, welke zich het best aanpassen aan eigen aard en aanleg, kan niet anders dan sympathiek zijn, mits men ook hier zich weet te hoeden voor de schadelijke overdrijving, waarin de ijveraars voor de nieuwe ideeën geneigd zijn, te vervallen. De individueele op voeding leidt er licht toe, het hoogere doel, dat de school zich moet stellen: de vorming van goede staatsburgers, uit het oog te ver liezen. En een staatsburger dient er zich voort durend van te doordringen, dat hoog boven het eigen belang staat het belang van de ge meenschap en dat het ware dienen van de gemeenschap innerlijke bevrediging schenkt, maar tevens dat daarvoor noodig is de bereid willigheid om op zijn tijd, wanneer de gemeen schap dit vraagt, het offer te brengen van de persoonlijkheid, van eigen wenschen en be geerten, persoonlijke voorkeur en ambities. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Dr. BJ. G. te Hennepe, Diergaarde- singel 96c Botterdam. Postzegel van 71 cent voor antwoord insluiten. Be actie tegeia de knoeierij in de voeder handel. In een onzer voorgaande artikelen hebben we reeds gewaarschuwd tegen het koopen van ochtendvoer van personen, welke of niet over de vakkennis beschikken, of welke niet als volkomen betrouwbaar bekend staan. Ook de vakbladen hebben hiervoor herhaal delijk gewaarschuwd. Dr. te Hennepe heeft voor ruim een jaar er in een artikel op aan gedrongen, dat de handel zelf eens voor de dag moest komen en pogingen moest doen, dit euvel te bestreden. De eerste stap in de goede richting is nu eindelijk gedaan. "Verschillende vooraanstaande fabrikanten hebben te Rotterdam een vergadering ge houden, waar Dr. de Bruljn uit"Wageningen en Dr. v. d. Plank uit Utrecht een lezing hebben gehouden over de handel in vee voeder en hoe ze wordt ontdoken. Er bestond voor deze vergadering groote belangstelling en ruim 70 handelaren uit alle streken van ons land, waren tegenwoordig, benevens verschillende vooraanstaande pluimveedes kundigen. We zullen de knoeierij in de veevoeder- handel laten rusten en ons enkel bepalen FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 37) Het opgaan dier nieuwe ster werd natuurlijk van den kant der dames niet zonder misnoegen waargenomen, „Men" vond mevrouw van Wal- moden erg koel en trotsch en zoo iemand, dan had zij daartoe voorwaar geen reden! Ieder wist immers, dat zij van burgerlijke afkomst was en volstrekt niet in die kringen thuis behoorde, al kon men niet ontkennen, dat de rijkdom van haar vader en diens uitstekende verdiensten op indu strieel gebied haar daartoe meer recht gaven dan anderen. Nochtans bewoog zij zich op dit haar ge heel vreemd terrein met een merkwaardige kalmte en zekerheid; haar echtgenoot scheen haar voor dat debut buitengewoon goed gedresseerd te hebbent De heeren spraken alweer op een andere manier: zij vonden dat Zijne Excellentie de ambassadeur zijn diplomatisch talent in de eerste plaats ten zijnen bate had aangewend. Al op de grens van den ouderdom gekomen, had hij toch de kunst verstaan om met de hand van zulk een jonge, schoone vrouw een fortuin te verwerven, dat op zichzelf reeds groot genoeg, door de faam nog tot de knoeierij in de pluimveevoederhandel. Lit is voor de knoeiers een zeer dankbaar terrein en uit de mededeelingen van Dr. de Bruijn blijkt wel, dat dit terrein zooveel mogelijk wordt uitgebuit. Laten we ons eerst bepalen tot het ochtendvoer. De wet schrijft voor, dat iedere fabrikant verplicht is de samenstelling vanhetmeDg- sel op de verpakking, of als dit niet mogelijk is in een voor ieder duidelijk schriftelijk stuk wordt vermeld. De meeste fabrikanten geven enkel hun samenstelling, omdat aan de laatste eisch, omtrent de verhoudingen dezer samenstellingen niet de hand wordt gehou den. Dit is te betreuren, want dit geeft de knoeiers een prachtgelegenheid te schermen met een schitterende samenstelling, die van wege zijn werkelijke onderlinge verhouding als voedermiddel altijd te duur is. Wil men op den duur een afdoende bestrijding hiervan zoeken, dan dient hieraan strenger de hand gehouden te worden en moet er nauwlettend op worden toegezien, dat ook de juiste per centages zijn aangegeven van de samenstel ling. Dit zou ons een heele schrede nader brengen in de goede richting, al wordt hier door alleen het knoeien niet onmogelijk ge maakt. Men is het natuurlijk over de maat regelen tot beteugeling van het kwaad niet eens. Dr. de Bruijn is een voorstander van een controle-systeem in de fabriek. Decon- tcoleerende ambtenaren moeten dan het recht hebben alles in de fabriek te controleeren, om te*kunnen nagaan, of het aangegeven percentage juist is en of ook de verwerkte grondstoffen goed zijn. Volgens" opgaven van Dr. de Bruin be vatten van 72 willekeurig gegrepen monsters ochtendvoer 25 monsters bestanddeelen, welke niet op de label stonden aaugegeven. Ook komen verschillende op de label ver melde bestanddeelen in slechts zoo geringe mate voor, dat ze nauwelijks waren terug te vinden. Dat de handelaren eikair onder ling minderwaardige waar verkoopenis niet strafbaar, doch wel het verkoopen van min derwaardige waar aan de verbruikers. Deze eigenaardige toestand geeft soms aanleiding, dat de werkelijke zwendelaars buiten schot blijven en dat een goed geloovigeonnoozele hals er voor invliegt. Waar soms in heel wat gevallen de grond stoffen van zeer minderwaardige qualiteit zijn, wreekt zich dit dubbel, indien de samen stelling van het hiervan bereide ochtend voer niet aan alle eischen voldoet. Van 47 monsters vleeschmeel bleken er slechts 20 werkelijk vleeschmeel te zijn. Van de 27 on' deugdelijke monsters bleken er 24 te be staan uit diermeel en 3 uit gemalen been- deren en een weinig vleesch. Van 186 onder zochte monsters diermeel, bleken er 27 monsters te veel beenderen te bevatten, terwijl sommige monsters waren vermengd met vischmeel, gemalen schelpen, zeewier en zand. Op alle mogelijke manieren wordt er getracht te knoeien en helaas nog steeds met een groot 3ucces. Ook vischmeel, dat nog niet eens voorkomt in de codex van veevoedermiddelen wordt in vele gevallen vervalscht met wal vischmeel, schelpen, zand, zeesterren, blaasnieren, tarwegrint, grond- notendoppen, wortelenzaad,krabbenmeel^enz De vindingrijkheid van dergelijke knoeiers is onuitputtelijk. Al dit geknoei is een ernstige belemme ring van de reëele handel en van de geheele pluimveehouderij en daarom is het te hopen. dat er zoo spoedig mogelijk een einde aan wordt gemaakt. Het zal na kennisneming van bovenstaande aan iedere kippenhouder duidelijk zijn, dat hun welbegrepen eigen belang het meebrengt, dat ze terdege uit kijken van wien ze hun voeder betrekken en dat ze vooral niet op de prijs moeten letten. De beste qualiteit is en blijit onder alle omstandigheden het goedkoopst. Dan pas zal men ten volle waar voor zijn geld ontvangen en zal men ook het meeste ge noegen van zijn kippetjes beleven. Tot welke groote teleurstellingen het voeren van ondeugdelijke grondstoffen kan leiden, heeft voor eenige dagen een kippen- bouder in het noorden van ons land moeten ondervinden. Binnen eenige dagen gingen de helft van zijn kippen om zeep en was hij niet direct met de verdere voedering hiervan opgehouden, dan had hy er geen een over gehouden. Voor huis en hof. Eenige hangplanten en hun verzorging. Het aantal fraaie en geschikte hangplan- ten is wel niet zeer groot, doch niettemin is er voldoende keuze. Onder deze soorten komen enkele voor, welke zich bijzonder ge makkelijk laten kweeken en daarom dan ook veelvuldig in de kamers worden aan getroffen. Tot deze soorten behoort in de eerste plaats het geslacht der Tradescantia, waarvan er verschillende variëteiten in den handel zijn. Deze tradescantia kan met een minimum van verzorging volstaan en is bovendien zeer gemakkelijk door stekken te vermenigvuldi gen. Men snijdt eenvoudig een stukje van een der neerhangende stengels af, steekt dit in een potje met vochtige aarde en het plantje zorgt voor de rest. Het is dus al zeer een voudig, zoodat men steeds over voldoende mooie planten kan beschikken. De stengels van de oude planten worden boven de pot spoedig kaal en verdroogd, waardoor het ge vulde uiterlijk der plant verloren gaat. Deze worden dan opgeruimd en vervangen door de zelf gekweekte jongere planten. Hoewel de tradescantia zeer weinig eischen stelt wat de verzorging betreft, wil dit nog volstrekt niet zeggen, dat ze zich onder alle omstandigheden volkomen ontwikkelen. Een goede verzorging wordt altijd beloond en dat is ook hier het geval. Als grondsoort is blad- aarde met een weinig zand aan te bevelen en verder moeten we zorgen voor een goede drainage, daar het zuurworden der aarde, de verdere ontwikkeling der planten belem merd. Yooral bij hangplanten laat de drainage in den regel veel te wenschen over. Er zijn in den handel verkrijgbaar allerlei min of meer mooi gevormde ampels, om de planten hierin te plaatsen en op te hangen. Deze ampels zijn wel heel mooi, doch in den regel zijn ze zeer schadelijk voor de planten. Yooral verglaasde ampels, welke ondoordringbaar zijn voor water en lucht, zijn ten zeerste af te raden. Men behoeft niet eens ampels te koopen daar ze evengoed in gewone bloem potten kunnen worden opgehangen. Boor drie gaatjes onder de rand der bloempoten bevestig hieronder een lekbakje en men heeft een zeer geschikte ampel, welke zeer bruik baar is en welke weinig kost. Desnoods kan het lekbakje achterwege bljjven, door bij het gieten een teiltje onder de planten te plaatsen om het vuil worden der vloer te voorkomen. Het verdient aanbeveling de planten zoo danig op te hangen, dat zo gemakkelijk zijn te bereiken. Anders bestaat er groote kans dat de verzorging wel eens wordt nagelaten en het geheel op een mislukking uitdraait. Goed ontwikkelde hangplanten bedekken de ampel geheel, zoodat een een voudige bloempot geheel aan het oog wordt onttrokken. De tradescantia houdt van vocht en licht en vooral het veelvuldig afspuiten is bevorderlijk voor een goede ontwikkeling. Te veel water geven heeft tot gevolg, dat de bladeren af vallen en dat de stengels gemakkelijk breken. Een bjjzonder mooie hangplant is de klim- opbladige geranium. Door zijn fraaie bladeren en talryke bloemschermen is dit een der meest geliefkoosde kamerplanten. Ook van deze soort is er groote verscheidenheid, welke zoowel voor de tuin als voor de kamer geschikt zijn. Ze moeten een goed verlicht plaatsje hebben, frissche lucht en zooveel mogelijk voor stof worden behoed. In den winter heb ben ze hun rustperiode. Ze vragen dan weinig water en een niet te warm plaatsje. Het INGEZONDEN MEDEDEELING. stijve spieren dadelijk wrijven met het eenige middel dat tot diep in Uw spieren doordringt en U snel weer lenig maakt'. Akker's „Geen goud zoo goed" beste zou zijn ze in een niet gestookte doch vorst vrije kamer te laten overwinteren. In het voorjaar begint de plant uit te loopen en moeten we wat bijsnoeien. Oude planten worden steeds zwakker en geven op het laatst hoofdzakelijk tilad. Dit euvel is gedeeltelijk te ondervangen, door de planten jaarlijks te verpotten. Willen we over zeer mooie planten beschikken, dan moeten we Augustus stekken ön deze stekken in het voorjaar potten. Een zeer gemakkelijk en goedkoope hang plant is het penningbruid. Deze algemeen voorkomende wilde plant, groeit gewoonlijk in groot aantal langs slootkanten en op voch tige plaatsen in houtrijke streken. Ze heeft lange stengels met cirkelronde groene-bla deren en goudgele bloemen. Door een paar stukjes stengels af te snijden en deze in een pot met zwarte aarde ver mengd met bladaarde te plaatsen, beschikt men spoedig over eenige, mooie, flinke ont wikkelde exemplaren. Ze kunnen ook door uitzaaien van de rijpe vruchtjes worden ver kregen en dat het werkelijk de moeite loont, moge blijken uit het feit, dat de stengels een lengte halen van ruim een meter en dat ze soms over de tweehonderd bloemen voortbrengen. We zouden natuurlijk nog wel meerdere hangplanten kunnen bespreken, doch zullen voorloopig van dit onderwerp af stappen. aanmerkelijk vermeerderd werd. Dit was een buitenkansje, dat ieder hem benijdde. Walmoden zelf scheen volstrekt niet verrast door den indruk, dien de schoonheid en de fiere houding zijner vrouw teweeg brachten, maar vond dit niet meer dan natuurlijk. Hij had 't niet anders verwacht; het tegenovergestelde zou hem zeer verwonderd hebben. Op dit oogenbHk stond hij met zijn zwager, den opperhoutvester, bij een diep kruisraam te praten en vroeg, nadat zij eenige onverschillige opmer kingen over het feest en de gasten gewisseld had den, als in het voorbijgaan: „Wat is dat voor een persoonlijkheid, die door vorst Adelsberg is voorgesteld? Kent gij hem?" „Meent ge dien jongen Rumeniër?" vroeg Schönau. „Neen, ik zie hem vandaag voor het eerst, maar heb al wel het een en ander van hem gehoord. Hij is de intieme vriend van vorst Egon, die hij ook op zijn reis naar het oosten heeft ver gezeld. Een bijzónder knap uiterlijk het vuur springt hem letterlijk uit de oogen!" „Op mij maakt hij den indruk van een avontu rier," merkte Walmoden koeltjes aan. „Hoe komt hij eigenlijk aan "die uitnoodiging? Is hij aan den hertog voorgesteld?" „Ja, zooveel ik weet, te Rodeck, toen de hertog onlangs daar vertoefde. Vorst Adelsberg schept er altijd behagen in, de etiquette in het aangezicht te slaan. Overigens beteekent zulk een uitnoodi ging nog geen introductie bij het hof. Vandaag is immers Jan en alleman verzocht." De gezant haalde de schouders op. „Om het even! Men moest zich tweemaal be denken, eer men zulke elementen, die niet vol doende geaccrediteerd zijn, tot zijn kring toeliet." „Bij u, diplomaten, moet ieder dadelijk zijn ge loofsbrieven meebrengen," hernam de opperhout vester lachend. „Die Rojanow heeft onmiskenbaar iets voornaams in zijn uiterlijk en met een buiten lander neemt men 't bovendien zoo nauw niet. Ik kan 't de vorstelijke familie niet kwalijk nemen, dat ze nog wel eens iets anders willen zien en hooren dan de gewone hofjonkers en hoffreules, die jaar in jaar uit dezelfde gezichten trekken. De hertog schijnt zeer ingenomen met dien Rume niër." „Ja, dat schijnt!" mompelde Walmoden met bewolkt voorhoofd. - „Nu, wij hebben niets daarmee te maken! meende Schönau. ,,'t Wordt tijd, dat ik eens naar Toni omzie, die nu overal zonder haar galant moet verschijnen. Dat was weer een inval van Reginal Eén, twee drie is ze met haar zoon ver trokken! Zoodra dat dierbare Burgsdorf mee in het spel komt, is je zuster niet te houden. Had ze Willy ten minste maar hier gelaten. Niemand kan begrijpen, dat mijn aanstaande schoonzoon voor de feesten het hazenpad heeft gekozen en ik wel het allerminst!" ,,'t Is een geluk, dat ze weg zijn!" dacht Wal moden, terwijl hij zijn zwager verliet. Als Willi- bald hier den vriend zijner jeugd onverwachts had ontmoet, zou er allicht weer zulk een tooneel zijn gevolgd als onlangs op den Hochberg. Wie had kunnen vermoeden, dat Hartmut zijne onbe schaamdheid zoover zou doordrijven, om zich in een kring te vertoonen, waar hij wist dat hij den gezant zou ontmoeten! Vorst Adelsberg, die door zijn naam en bloed verwantschap met het regeerend vorstenhuis in dien kring een der eerste plaatsen bekleedde, had VERSLAG van de vergadering van den Raad der Gemeente SOMMËLSDIJK op Vrijdag 3 Februari des namiddags drie uur. Voorzitter Burgemeester den Hollander. Alle leden tegenwoordig. De Voorzitter opende de vergadering met gebed. Gezien het niet lang geleden is dat er een vergadering was geweest, werd het lezen der notulen uitgesteld tot een volgen de vergadering. Van Ged. Staten was een missieve inge komen om de verordening op de heffing van opcenten op de personeele belasting vastte stellen. Overeenkomstig het verlangen van Ged. Staten werd deze verordening gewijzigd. Een verzoek was nog ingekomen van de vereeniging ter verkrijging van Onroerende Goederen, ingevolge de Landarbeiderswet, om het land van Wijlen Joppe, althans by hem in huur vrjj te maken, en dit te be stemmen voor tuintjes, om dat daaraan grootte behoefte bestaat. - Voorzitter zeide dat dit verzoek pas was ingekomen en stelde voor dit adres eerst in de vergadering van B. en W. te behandelen. Blok zeide dat het onbillijk zou zijn in dien dit iand overging aan iemand van bui ten de gemeente. Voorzitter zeide dat het land niet uit de huur komt, wel kan de huur van gemeente wege worden beëindigd. Het adres werd gerenvooieerd naar het college van B. en W. Nog was van P. J, Palingdood een ver zoek ingekomen om het bestaande het, post kantoor te huren voor 8,per week, ten einde daar het postagentschap uit te oefenen, zooals dat door het Rijk in deze gemeente zal worden gestationeerd. Voorzitter zeide dat volgens de uitlatin gen van den betrokken Minister de instelling van een postagentschap practisch voor de gemeentenaren weinig verandering met zich zal brengen, slechts in enkele gevallen zal een gang naar het kantoor te Middelharnis noodig zjjn, achten de leden van den raad het nu gewenscht en een gemeentebelang dat de afdoening van de postzaken blijft voortbe staan in bet tot heden daartoe bestaande ge bouw, en is de raad bereid dit gebouw daar voor voor ƒ3,— per weekte verhuren. B. en W. meenen dat er nog wel werkelijk een ge meente belang mede gediend is indien die zaken in een behoorlyke omgeving kunnen worden afgedaan. Men is de gang naar die plaats gewoon, en indien aan den technischen dienst weinig verandering wordt gebracht, zal men van bet niet bestaan van een post kantoor weinig merken. Palingdood stelde de helft van de tegenwoordige huur, omdat hij meent dat er werkelijk niet meer at kan. Zjjn sigarenzaak, die thans op den dijk is gevestigd, zal door verplaatsing achteruit gaan, omdat de voorstraat nu geen straat is voor een dergelijke zaak, en aan het post agentschap zullen de verdiensten betrekkelijk zoo gering zijn, dat hij niet meer zal kunnen betalen. Alle gevalled worden per stuk geho noreerd. Mocht het blijken dat er meer huur betaald kan worden, dan is adressant niet ongenegen meer huur te gaan betalen. M. Joppe vind de huur te laag welke door Palingdood wordt geboden. Ook zou hy eerst zwart op wit zien gesteld de werking zijn zin doorgedreven en zijn vriend bij den hertog binnengeleid, die bij de eerste ontmoeting op Ro deck zulk een gunstigen indruk van den jongen vreemdeling scheen ontvangen te hebben, dat hij hem nu zelf aan de hertogin voorstelde. Die Roja now met zijn innemend en belangwekkend buiten- landsch voorkomen was inderdaad een bijzondere verschijning, die zich slechts behoefde te vertoo nen om opgang te maken, en thans openbaarden zich al de schitterende eigenschappen, die hem zoo ruimschoots ten dienste stonden. Zijne gesprekken en opmerkingen tintelden van geest en leven, zijn vurig temperament, dat zich onwillekeurig ver ried, drukte op ailes, wat hij sprak en deed, een eigenaardig stempel, terwijl hij zich ook in de vor men van den maatschappelijken omgang als een meester deed kennen. Om kort te gaan, de onder stelling van den jongen vorst werd bewaarheid: Hartmut wist ook hier aller harten stormender hand te veroveren en had nauwelijks voet gekregen in dien kring, toen hij dezen ook reeds door de macht zijner persoonlijkheid beheerschte. Den gezant kon dit niet ontgaan, al was hij nog niet in onmiddellijke aanraking met den „Rume niër" gekomen; in de drukte en het gewoel was 't niet moeilijk elkander van weerskanten te ver mijden, te meer daar die ontmoeting door geen van beiden gezocht werd. Walmoden stapte nu door de kleine zaal, waar de zuster van den hertog, prinses Sophie, een grooteit kring rondom zich had verzameld. De prinses, die met den jongeren zoon van een vorstelijk geslacht gehuwd geweest, maar vroeg weduwe geworden was, woonde als zoodanig weer aan het hof van haar broeder, waar zij echter volstrekt niet bemind was. Terwijl de i hertogin met hare vriendelijkheid en goedhartig heid ieder voor zich innam, die met haar in aan raking kwam, stond hare aanmerkelijk oudere schoonzuster als een trotsche en intrigante vrouw bekend. Men vreesde algemeen haar scherpe tong, die de prettige gewoonte had om ieder iets onaan genaams te zeggen. Ook mijnheer van Walmoden kon dit noodlot niet ontgaan; hij werd met een genadig hoofdknikje gewenkt om naderbij te komen en ontving eenige vleiende gezegden over de schoonheid van zijne gemalin, die trouwens niet te ontkennen was. „Ik feliciteer u, Excellentie! Ik was zeer verrast, toen uw jonge vrouw mij werd voorgesteld; na tuurlijk had ik een oudere dame verwacht." „Dit natuurlijk" klonk vrij ondeugend, daar prinses Sophie al sedert verscheidene maanden wist, dat de vrouw van den ambassadeur negen tien jaar was; maar deze glimlachte allerbeleefdst, terwijl hij antwoordde: „Uwe Hoogheid is wel vriendelijk! 't Is mij hoogst aangenaam, daar mijne vrouw het geluk heeft een gunstigen indruk op de vorstelijke fami lie te maken." „O, daaraan behoeft ge niet te twijfelen, de hertog en de hertogin zijn 't volkomen met mij eens. Mevrouw van Walmoden is wezenlijk een schoonheid vorst Adelsberg schijnt dit ook te vinden. Hebt ge nog niet gemerkt, hoe hij uw vrouw bewondert?" ,.0, ja wel, Uwe Hoogheid!" „Zoo? En wat zegt ge daarvan?" „Ik?" vroeg Walmoden met de grootste be daardheid. „Wel dat moet mijne vrouw weten of zij zich de hulde van den jongen vorst wil laten welgevallen! Als dit haar aangenaam is ik heb haar in dat opzicht niets bevolen of verboden»"

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1