en Bank EERSTE BLAD Geeft U op als Abonné. s ELS, Adverteert in „Onze Eilanden" delharnis, Brielle, Ooltgensplaat ARKAS 4%% ZATERDAG 21 JANUARI 1928 DWAALLICHTEN. DOOF? Gehoorapparaten Centrale H. C. SCHOONENBERG RECHTZAKEN. Huldiging der Koningin-Moeder. h« vloekend. Welsprekender dan woorden zijn de tonen, die hij tot haar alleen richt: zij verstaat zyn taal duidelijker dan als zij in een geopend boek leest. Een vreeselijke beschuldiging tegen haar coquetterie, haar spelen met wat hem 't heiligst is, zijn kunst. Zij gebruikte hem als een speelgoed, een draaiorgel, niets meer, en hp schonk haar zijn hart, zijn groote edele kunstenaarsziel En zij begreep het nu, maar te laat! De stoomboot [snelt heen, de klanken zijner viool worden zwakker en zwakker, zij ster ven weg over de golven, zij ziet zijn kleine gestalte kleiner worden, maar is dat zins bedrog of werkelijkheid? Hij heft zijn instrument, zijn geliefde viool hoog op boven zyn hoofd, dan slingert hij ze van zich af, verre de golven in, het schip na, dat haar medevoert, zijn sirene! Dan ziet zij nog hoe hij in elkaar zakt, en dan wordt alles omneveld voor haar oogen de afstand doezelt alles weg. Dorinski heeft zijn zwanenzang gespeeld en kwijnt sedert jaren weg in een gekken huis. Lady Gwendolon is altijd nog een zeer schoone vrouw. Zij houdt veel van muziek, doch als ze soms Poolsche klanken hoort, trekt er een wolk over het schoone gelaat. GEVANGEN VERLANGEN. Smachtend, als de vogel, gekerkerd in het [kooitje, Hangend in den hof, tusschen het lent' [gebladert, En klagend sjilpt tot de uitverkoor'ne nadert, Die kweëlt haartoe en komt straks in de [sneb een strooitje. Zie, hoe z' in 't kooitje fladdert, het kopje [stootend stuk; Dan neervalt, en hijgt, en hijgt met trillend [beven, Wijl steeds de liefste zingt, onder 't haar [tegenzweven. 't Is lente, lente; o, kom. o, kom, ons [wacht 't geluk. Zoo in 't hart in stadskoortskooi ['k verlang naar duin en zee, Staag lokkend in den droom met lieflijk [ruischen Een groote alikruik van 't strand genomen [mee Vertolkt, vertroostend vaak aan't oor't ver- [rukk'lyk bruisen. M. d. O. uren t derijen ia 38 I. 745, NJh veer I LEN wen- flacon. lacon. e omloop ekerd. der volle ed, geld DAM. r brief, en door Hen, een pillen. 10 ct. per V, ons. pons - Kekening-Courant RT SAFE-LOKETTEN T ALLE BANKZAKEN .D OP HYPOTHEEK den le Zaterdag van elke maand, des middags RSHOEK; te OUDE TONGE iederen Vrijdag- Hotel DE WEERD. Prijs per kwartaal f i- Losse nummers „0,07* Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Week-revue. We leven in onze moderne maatschappij ontzettend snel. Het is een voordurend jagen en nauwelijks heeft het oude voldoende tijd, om plaats te maken voor het nieuwe. Nieuwe ideeën breken zich baan met ongekende kracht en dwingen ons tot op zekere hoogte, hier aan mee te doen. Deze nieuwe ideeën open baren zich ook op het gebied der baldadig heid. Nadat we de A msterdamsche inktwer per hebben gehad en de Rotterdamsche kuitenprikker, geniet Rotterdam de primeur van een ruitenkrasser. Deze vandalen schij nen er een genoegen in te vinden, onschuldige spiegelruiten door krassen hopeloos te be derven. Er loopen meer gekken rond, dan er opgesloten zitten en dit wordt ten overvloede nog eens bewezen, door het feit, dat dit sinistre bedrijf in andere plaatsen reeds na volging heeft gevonden. De aandeelhouders van glasverzekeringsmaatscbappijen beleven een angstige tfld. Dergelijke baldadigheden zijn zeer moeilijk te constateeren en ondanks uitgebreide politiemaatregelen is het nog niet gelukt de snoode bedrijvers hiervan op te sporen. Onze Postchèque en Girodienst heeft zjjn tienjarig bestaan herdacht. Dit staatsbedrijf, dat vooral in het begin een doorn in het oog was, van verschillende leiders van het bank wezen, heeft zich in deze tien jaren van haar bestaan ontwikkeld van een klein ver lies gevend bedrijfje, tot een machtige, winstgevende en zeer nuttige instelling. Aan gevangen met vier duizend rekeninghouders, heeft dit bedrijf zich zoodanig ontwikkeld, dat heden b[jna honderd dertig duizend reke ninghouders hierbfl zyn aangesloten. Bij de invoering van de centralisatie in 23, scheen het een oogenblik, of deze instelling nog vlugger zou verdwijnen, dan ze was opgekomeD. De verwarring nam zulke afme tingen aan, dat zelfs tot een voorloopige sluiting moest worden overgegaan. Heele pagina's heeft de pers hieraan toen gewijd en de drukinkt vloeide rijkelijk, om uiting te geven, aan de Hollandsche verontwaar diging. Deze verontwaardiging was volkomen gerechtvaardigd, doch hetgeen nadien onder de leiding van den Heer Lazonder is ver dicht, dwingt bewondering af. Op de ruïnes van het ingestorte bedrijf, is een gezonde zaak opgebouwd, dat zich in een zeer korten tijd een belangrijke plaats in het algemeen geldverkeer heeft veroverd. De verdere uitbreiding gaat gestadig voort en het is te voorzien, dat het aantal rekening houders met nog duizenden zal toenemen. Oorspronkelijk werd over het tegoed bij deze dienst 2 rente vergoed, dat nadat het eerst tot lè% was teruggebracht, met ingang van jan. '25 voorloopig is afgeschaft. Als gevolg van deze maatregel is het totaal tegoed der rekeninghouders met de helft gedaald. Om trent de weder invoering van rentevergoeding is nog geen beslissing genomen. De leiders kunnen met voldoening, ondanks 1923, op deze tienjarige periode terugzien. We zullen over eenigen tijd worden ver- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 32) „Wel, zijt ge daar eindelijk!" klonk Egon's stem door de deur. „Ik dacht dat ge in den grond waart verzonken! Is die ongelukkige brieven- tasch eindelijk terechtgekomen?" Rojanow wendde zich om. Hij had het voor wendsel, dat hij te baat had genomen, bijna geheel vergeten. „O ja," antwoordde hij verstrooid. „Het ding lag op de trap." „Dan zou de torenwachter 't ook wel gevonden hebben. Waarom zijt ge niet teruggekomen? 't Is al heel beleefd, mevrouw van Walmoden en mij zoo zonder complimenten in den steek te laten! Gij hebt haar niet eens goedendag gezegd! Zij zal je ook niet vriendelijk meer aankijken!" „Dat ongeluk zal ik mij getroosten," zeide Hart- mut, de schouders ophalend. De jonge vorst kwam naderbij en legde hem schertsend de hand op den arm. „Wel zoo? Misschien omdat ge eergisteren al in ongenade zijt gevallen! 't Ligt toch anders niet in je aard om weg te loopen, als ge een praatje met een mooie vrouw kunt houden. Maar ik weet 't wel, het heeft hare Excellentie behaagd, je den tekst biy d met de radiobelasting. Zoo langzamer hand blijft er niets meer over, of we zul len er voor hebben te dokken. De^ meer malen twijfelachtige voordeelen onzer maat schappij moet stevig worden betaald. De opsomming waarvoor we wel hebben te betalen aan belasting, zou een heele kolom beslaan. De radio, de schitterende vinding onzer techniek, die het mogelijk maakt, om rustig in de stoel gezeten, de halve wereld door het draaien aan een paar eenvoudige knoppen in onze kamer te brengen, zal ook de zegeningen van de politiek voor hen, die graag grondig wenschen te worden georiënteerd, in deze wijsheid, opent dit wijdsche perspectieven. Door slechts te draaien aan zjjn knopje, zal hij achtereenvolgens college ontvangen van straks vijftig politieke partijen en kan hy zich tegoed doen aan politieke stampot, of hors d'oeuvre. Omtrent de resultaten hiervan zijn we eenigzins sceptisch gestemd en voor loopig prefereeren we ons Hollandsch keu kenproduct met worst. Op de algemeene vergadering van de N. W.B. te Utrecht, zijn zoodanige besluiten genomen, dat een oplossing van de relletjes is te ver wachten. De ontzetting van den heer F. Hirschman en B. Swaab de Beer is verwor pen met groote meerderheid van stemmen, (Adv. waardoor deze functionarissen zyn gereha biliteerd. Het gevormde interum.bestuur, bestaande uit F. Hirschman, Mr. van Hooff en G. Hogenkamp, zal een eereraad benoemen, die binnen drie weken rapport zal uitbren gen, over de gestes van bestuursleden. Het wieletje is dus voorloopig weer gesmeerd en het is te hopen, dat het verder voor droogloopen wordt behoed. De sport wordt door zulke onverkwikkelijke gebeurtenissen niet gediend en daarom is het te wenschen, dat het mes goed in de wonde wordt gezet en dat alle vuil grondig wordt gereinigd. Buitenland. Met groote belangstelling wordt heden het verloop van het pan-Amerikaansche con gres te Havana gevolgd. Een en twintig Amerikaansche republieken zfln hier ver tegenwoordigd, om door middel van dit con gres de binneulandscbe welvaart te verhoo- gen en de bevordering der internationale vrede te dienen. Het tragische van al deze conferentie is, dat het resultaat altijd in wanverhouding staat, tot het voorop gezette doel. In schitterende redevoeringen hebben de presidenten van Cuba en de Yereenigde Staten de groote lijnen in de toekomst uit gestippeld. Zulke redevoeringen zijn een dankbare gelegenheid, de bittere pillen welke een ieder voelt, doch door niemand met een woord of gebaar worden aangeroerd, te verbloemen. te lezen over je gewone uitvallen op Duitschland, en het verwende heertje heeft dit kwalijk genomen! Nu, door zulke lippen wil men zich anders de waarheid wel eens laten zeggen!" „Gij schijnt in éene verrukking te zijn!" zeide Hartmut spottend. „Pas op, dat haar man niet jaloersch wordt, hoe oud hij ook is!" „Ja, 't is een wonderlijk paar!" mompelde Egon, als verdiept in zijne eigen gedachten. „Die oude diplomaat met zijn grijze haren en strak, onbeweeg lijk gelaat, en die jonge vrouw met haar stralende schoonheid, als „Als een noorderlicht, dat uit een ijszee opstijgt! 't Is maar de vraag, wie van de twee lager onder het vriespunt staat!" De jonge vorst lachte luid bij deze vergelijking. „Zeer dichterlijk en zeer ondeugend uitgedrukt! Overigens hebt ge niet geheel ongelijk, want ik heb ook iets van dien poolstroom gemerkt, die een paar malen zeer afkoelend langs mij heenstreek; maar dat's een geluk anders was ik op dat mooie vrouwtje misschien reddeloos verliefd geworden? Wat dunkt je, willen we nu maar opbreken?" Hij begaf zich naar de deur om den knecht te roepen. Op het punt van hem te volgen, wierp Hartmut nog een blik naar buiten, waar op een open gedeelte van den weg het rijtuig van den ge kant wederom zichtbaar werd, en onwillekeurig balde hij de hand tot een vuist. „Wij spreken elkander nog wel eens nader, mijn heer van Walmoden!" mompelde hij. „Nu zal ik blijven! Ge moet niet denken dat ik uw bijzijn ontvlucht! Nu zal ik mij door Egon aan het hof laten voorstellen en alle zeilen bijzetten om mijn werk te doen opvoeren. Dén zullen we eens zien, of gij mij nog als den eersten den besten avontu- En ook hier is van deze gelegenheid een dankbaar gebruik gemaakt. Het belangrijkste punt, de politieke verhoudiDg tusschen de Yereenigde Staten en de overige republieken, zal op dit congres wijselijk niet worden be handeld. Met steeds groeiende vrees zien de kleinere republieken, dat de Yereenigde Sta ten hun invloed in zuidelijke richting, voort durend verder uitbreiden. Het feit, dat zelfs eenige tientallen malen militair werd inge grepen door Uncle Sam, in een buiten de Unie gelegen geschil geeft aan deze vrees meer dan gegronde redenen. Doch waar nie mand de moed of lust heeft, tegenover de machtige broeder op te treden, zal dit vraag stuk niet worden aangesneden. De verschillende militaire interventies van de Vereenigde Staten, staan in scherp con trast met de gehouden rede van Coolidge, waarbij deze betoogt, dat de souvereiniteit van kleine naties wordt geëerbiedigd en dat een meeningsverschil niet door een beroep op macht, doch door toepassiDg van recht vaardigheidsprincipes en gelijkgerechtig- heidsprincipes moet worden opgelost. Voor het welzjjn der wereld is het jammer, dat er tusschen de woorden van leidende staats lieden en hun daden, vaak een onoverkome lijke kloof ligt. Eenvoudigen van ziel wanen zich reeds in een aardsch paradys, als ze al die mooie betoogen en beloften lezen. Voor dezulke is het maar goed, dat de Cu baansche president in zijn redevoering, bij het door hem aangeboden banket gehouden, al vast de mogelijkheid van een mislukking aanroert. Plotseling te dragen leed valt dub bel zwaar, zoodat een voorzichtige voorbe reiding gewenscht is. Natuurlijk zijn op deze uitlating eenige zoetigheden gevolgd, om de wrange smaak wat te verdreven. Dit aange boden banket was erg nat (lees er werd stevig gedronken) hetgeen ook zeer bevorderlijk is voor het wegspoelen van wansmaken. We zullen voorloopig nog wel hoopvolle berich ten hierover ontvangen, doch het resultaat zal wel zijn, dat als gevolg van deze confe rentie, een prachtige vergulde vrucht zal worden geboren, die mede doorzijn verguld sel, zeer velen zwaar op de maag zal liggen. De onderhandelingen tusschen Frankryk en Amerika over een anti-oorlogspact te ge raken, zjjfl zooals reeds geruimen tfld te voorzien was, op een mislukking uitgeloopen. Het bereikte voordeel van deze onderhande lingen is, dat beider standpunt inzake de beveiliging, duidelijk is uitgekomen. Er wordt nu nog gewerkt aan een Fransch-Ameri- kaansch arbitrage-verdrag. De goede ver- wachtigen, welke hierover worden gekoes terd, doen de teleurstelling over de eerste onderhandelingen eenigzins vergeten. Hoe wel een arbitrage-verdrag lang niet zoo ver gaat als een anti-oorlogspact, zou door het tot stand komen hiervan belangryk worden bijgedragen, tot de vervanging van geweld door recht. Iedere poging in deze richting, mits oprecht gemeend, verdient onze erken telijkheid. Mogelijk zal de eerste mislukking het zijne bijdragen, tot het bereiken van een tastbaar practisch resultaat. In Berlijn is deze week de eerste confe rentie gehouden, om te geraken tot de Duitsche eenheidsstaat. Zooals de lezers be kend zal zijn, bestaat het Duitsche Rijk uit rier durft behandlen! Dien blik en dien toon zult ge mij betaald zetten!" Op Furstenstein werd alles tot de ontvangst van het Hof in gereedheid gebracht/Ditmaal niet voor een kort uitstapje tijdens den jachttijd, maar voor een najaarsverblijf; dat verscheidene weken zou duren en waarvoor ook de hertogin werd ver wacht. De bovenverdiepingen van het kasteel met al de kamers en zalen waren gelucht en in orde ge maakt, een gedeelte van de hofbeambten en be dienden was reeds aangekomen en te Waldhofen zag men allerlei toebereidselen om den regeerenden vorst, die op zijne reis het stadje moest passeeren, feestelijk te ontvangen, Ook Walmoden, die onder andere omstandig heden slechts zeer kort zou zijn gebleven, werd hierdoor opgehouden. De hertog, die den gezant in alle opzichten onderscheidde, had vernomen, dat deze zich naar aanleiding van een familie feest op Furstenstein bevond, en zijn verlangen te kennen gegeven hem en zijne gemalin hier nog aan te treffen. Dit was zooveel als een uitnoodiging, die men niet kon afslaan. Mevrouw van Eschen- hagen en haar zoon wilden ook nog blijven om „dat hofleven eens van nabij te zien." en de opper houtvester, die met de groote jachten, die er zou den plaats hebben, alle eer wenschte in te leggen, beraadslaagde dagelijks met zijne onderhoorigen en bracht zijn geheele personeel op de been. Een buitengewone drukte en beweging heerschten nu reeds op het kasteel. Uit de kamer van freule van Schönau klonk vroolijk gepraat en luid, overmoedig gelach, Mari- Ingezonden Mededeeling. GELDERSCHEKADE 20 ROTTERDAM maar eventjes zes en twintig verschillende staten welke ieder voor zich beschikken, over een volledig bestuursorganisatie. Door deze ouderwetsche methodes worden jaarlijks tientallen millioenen uitgegeven, voor het bekostigen van al deze groote en kleine be- stüursaparaten, terwijl een groot percentage dezer uitgaven door een rationeeler indeeling waren te vermijden, of voor productiever doeleinden konden worden aangewend. Het Duitsche Rijk zal in de toekomst nog zeer belangrijke bedragen voor de herstelbetalin gen hebben op te brengen, zoodat er redenen te over zijn, om de verschillende overbodige bestuursorganen te laten verdwijnen. Het is vooral Beieren, dat zich hiertegen met hand en tand verzet, de verwezelijking van de eenheidsstaat kan hierdoor hoogstens worden vertraagd. De verwerkeling van dit idee ligt in de lijn der ontwikkeling dezer tijd. De argumenten der tegenstanders zyn in dezen weinig steekhoudend en wegen geenszins op tegen de groote belangen, welke hier voor het geheele Duitsche Rijk op het spel staan. We zouden door kunnen gaan, met meer dere conferenties te gaan bespreken, doch vreezen, dat de lezer dan heelemaal zou worden doorgezaagd. Ook de verdere ge beurtenissen geven ons geen aanleiding er in deze rubriek melding van te maken. RECHTBANK TE ROTTERDAM. Strafzitting. De hoef zondër nagel. Tegen J, K., 45 jaar, landbouwer te Stad aan het Haringvliet, die terecht moest staan ter zake van diefstal van suikerbieten, met behulp van een paard en wagen, van het land van J. Huyzer onder Oude Tonge, heeft het O.M. Dinsdag 2 maanden gevangenis straf geëischt. Als getuige werd gehoord de rijksveld wachter L v. Antwerpen, die een onderzoek heeft ingesteld. Het spoor van het paard en den wagen heeft getuige nagegaan. Er was op Huyzer's land een spoor van een paar denhoef, waaraan een nagel ontbrak. Een paard van K. miste eveneens een nagel. De spoorbreedte van de kar van K. kwam over een met de gevonden breedte. K. had versch gerooide bieten in zijn schuur. Verdachte zeide in den nacht van 19 op 20 October met zijn paard en wagen naar Sommelsdijk te zijn geweest. Hij had geen paard, dat een nagel aan den hoef mankeerde. De bieten in zijn schuur had hij gevonden. De landbouwer J. Huyzer had de bieten vermist, ongeveer 200 K G. Soortgelijke bie ten als de zijne lagen by K. Hij herkende ze aan de manier, waarop de kronen afge kapt waren. Alles bij elkaar was de waarde van de bieten f 4. Verdachte vond het be- etta Volkmar was een uurtje bij hare vriendin komen praten en kon zooals gewoonlijk niet uit scheiden met lachen en vertellen. Toni zat bij het venster en naast haar stond Willibald, die op bevel zijner moeder hier de rol van schildwacht moest vervullen. Mevrouw van Eschenhagen had voorshands nog niet haar zin gekregen; haar zwager was niet te overtuigen geweest en ook bij hare aanstaande schoondochter, die zich anders altijd zoo meegaand betoonde, stiet zij op ongedachten tegenstand, toen zij eischte dat die omgang zou gestaakt wor den. „Dat kan ik niet tantelief!" had Toni antwoord. „Marietta is zoo lief en braaf ik kan haar wezenlijk niet zoo slecht behandelen." Lief en braaf! Mevrouw Regina haalde de schou ders op over de onervarenheid van het jonge meisje wier oogen zij nochtans niet wilde openen; maar toch voelde zij zich verplicht, zich met de zaak te bemoeien, en besloot dus liever op diplomatische wijs te werk te gaan. Willibald, gewoon zijne moeder alles op te biech ten, had haar ook zijne ontmoeting met de jonge zangeres haarklein verteld, en mevrouw van Esche hagen was natuurlijk erg boos geweest, dat de majoraatsheer van Burgsdorf een „theaterprinses" haar koffer achterna had gedragen. Daarentegen luisterde zij met innig welgevallen naar de bee- schrijving van zijn schrik, toen hij vernam van welke geestesrichting die dame eigenlijk was en hoe hij daarop was weggeloopen, en vond 't ook zeer in hem te prijzen, dat hij zich in het begin tegen de hem opgedragen rol van spion verzette. Hij vreesde natuurlijk elke aanraking met zoo'n mensch! Maar daar zijne moeder het beneden hare waardigheid achtte die samenkomsten bij te lachelyk, dat hy om die 4 binnen te halen 's nachts zou gaan rijden. Daarvoor zyn de bieten langs den weg veel te gemakkelijk te vinden. De koopman J. Troost te Sommelsdijk, ge tuige décharge, had 's avonds van den 19en October K. naar Stad aan het Haringvliet gebracht, 's Morgens vroeg had hij hem niet gezien. Verdachte: Ik ben aan zijn deur geweest, maar hij wou er niet uitkomen. Getuige h décharge J. J. Nipius, smid, had op 20 October het paard van verdachte niet gezien, half November is K. pas weer met een paard bij getuige geweest. Het O.M. waargenomen door mr. J. G. Holsteyn, achtte de schuld van verdachte door de aanwijzingen, door het nauwkeurige en zeer goede onderzoek van den politieman, aan den dag getreden, bewezen. Yerdachtes bewering' dat hij 200 K.G. suikerbieten heeft gevonden is onaannemeiyk. Bij den rechter commissaris heeft hy beweerd de bieten ten geschenke te hebben gekregen. Het O.M. heeft nog geaarzeld of dit feit als strooperij moest worden gequalificeerd. Met verdachte is het O.M. het echter eens, dat zoo'n vinden van bieten diefstal is. Het misdrijf is min of meer te vergelijken met diefstal van vee uit de weide. Verdachte staat allesbehalve gunstig bekend. Een nationale Kulde aan H. M. DE KONINGIN-MOEDER. Weldra zal het 50 jaren geleden zijn, dat Hare Majesteit de Koningin-Moeder Hare intrede deed in ods Vaderland en wij het voorrecht hadden Hare Majesteit als Neder- landsche in ons midden te zien. Dit feit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er heeft zich reeds een voorloopig comité gevormd, onder leiding van mevr. van Leeu- wen-Waller, de echtgenoote van den vice- president van den Raad van State, dat zich ten doel stelt om Hare Majesteit bij die gelegenheid te huldigen. De bedoeling is om Hare Majesteit een persoonlijk geschenk aan te bieden als blij vende herinnering aan de liefde en den eerbied, die het Nederlandsche volk Hare Majesteit toedraagt, en de overblijvende gel den ter beschikking te stellen van Hare Majesteit om daarmede liefdadige doeleinden te bevorderen naar Hoogstderzelver persoon lijk inzicht. Bijdragen kunnen reeds thans worden ge zonden aan onze administratie, hetzij per postwissel, hetzij per postgiro (94748), onder vermelding „Nationale Hulde". Vanwege de Redactie zal de verantwoording der ingeko men giften in ons blad geschieden en aan voornoemd comité de gelden worden over- wonen, moets hij zijne verloofde beschermen. Hij kreeg bepaald bevel de jonge meisjes nooit alleen te laten, goed op te letten en uitvoerig mee te deelen, hoe die Marietta zich eigenlijk aanstelde. Bij het eerste bericht, dat eenigszins twijfelachtig luidde, wilde Regina haar zwager eens onder het oog brengen, aan welk een lichtzinnigcn omgang hij zijn kind had blootgesteld; zij zop dan haar zoon als getuige oproepen en eischen dat die be trekking voor goed werd afgebroken. Willibald had dan ook aan haar verlangen voldaanhij was er bij geweest toen juffrouw Volkmar haar eerste bezoek op Furstenstein bracht, had zijne aanstaan de op een contra-visite te Waldhofen vergezeld en stond ook nu weer als schildwacht op zijn post. De beide meisjes* praatten over de aanstaande komst van het hof en Antonie, die weinig smaak in toiletzaken bezat, had den raad harer vriendin ingeroepen, die haar ook bereidwillig werd mee gedeeld. „Waarmee gij de japon moet laten opmaken?" vroeg Marietta. „Wel, natuurlijk met rozen, met witte of lichtroode rozen die zullen prachtig staan bij dat lichtblauw." „Maar ik houd niet van rozen," merkte Toni aan. „Ik wilde asters nemen „Waarom niet liever zonnebloemen! Wilt gij als jong en verloofd meisje er als een oude dame uitzien? En hoe is 't mogelijk niet van rozen te houden? Ik ben er dol op en gebruik ze bij alle gelegenheden. Van avond op de partij bij den bur gemeester had ik zoo graag een frissche roos in het haar gehad en ben diep ongelukkig, dat ik er in geheel Waldhofen geen machtig kan worden, 'tls waar, we zijn al ver in het najaar! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1