AA M ST00MB00TD1ENST EERSTE BLAD „Hotel-Restaurant SIMONS" NIEUW TARI EF Geeft U op als Abonné. I J.GRUMOS ZATERDAG 14 JANUARI 1928 DWAALLICHTEN. NIGROIDS 30 ets. per doosje LOGEEREN PIET SIMONS zorgt voorü! tijdelijke of blijvende algeheele invaliditeit. BINNENLAND zeerste ongerust over de troonopvolging. Van de vier zoons van den koning zijn thans drie aangetast; de twee dochters z(jn vol komen gezond. I los- I Het 1 per FP°- Knke liter DB LANDBUU W-ONDERLINGE. De nuiaudelyksche groei van do Ij.-O. oh de T-O. Op 1 Januari 1927 trad per Provincie het hieronder vermelde aantal landbouwers als lid der L-O. toe: Provincie. Aantal leden. Loon. Groningen 9 j 19.478. Friesland 14 10.784. Drenthe 36 14,440. Overijsel 14 9 435. Gelderland 18 14 046. Utrecht 4 4.410. Noord-Holland 12 4.934. Zuid-Holland 8 7.602. Zeeland 10 5.565. Noord-Brabant 2 4.408. Totaal 127 95 050. Per 1 December 1927 traden als lidderT.-O. toe 37 werkgevers, uitbetalende aan loon 66 292. Sedert 1 November 1926 vermeer derde het aantal leden bij de: Landbouw Onderlinge met 1665. Uitbetalende 1.528.558 loon. Tuinbouw Onderlinge met 452. Uitbetalende 639.262 loon. De Secretaris van de P.O.C. Overflakkee, A. "W. KEIJZER. Herkingen, 4 Januari 1928. RINGEN. fven der- Door onze directe inkoopen in het land van herkomst: Betere tabak voor gelijken prijs! FRIESCHE BAAI ROOK-TABAK_ w 10 ct. per y2 ons. MIDDELHARNIS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" Dienstregeling aanvangende 2 Octotoei* H027 van Middelharnis Op Maandag en Dinsdag V. Middelharnis 4.30 vm A.Vlaard. 7.00 vm.» A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A.Vlaard. 9.10vm A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brielle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2.15 nm. V. Vlaard. 3.00nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) Van 2 October l/m 5 November en vanaf 8 Februari, V.Rotterdam 3.00 nm. V.Vlaard.3.55nm. ff V. Brielle 2.20 nm.§ A. Middelharnis 6 20 nm. Van 6 November t/m 7 Februari V. Rotterdam 2 15 nm. V. Vlaard. 3 00 nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm. en 7.12 vm. van Vlaardlngen. ln aansluiting op den hein van 9-21 vm. en 9.40 vm. van Vlaardlngen. f In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 (2.51) nm. te Vlaardlngen- ft In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. Als Feestdagen iljn te beachouwen Nieuwjaarsdag, 2e Paascbdag, HemelvaartadaE 9e PlnU»lerdae en de beide Ker*Fda?en. Prijs per kwartaalf I,— Losse nummers 0,07s Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Oit blad verschijnt iederan Woensdag- en Zaterdagmorgen. Hst wordt uitgageven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 21 Week-revwe. Binnenland. We hebben ons deze week weer eens ver heugd in het bewijs van saamhorigheid, dat speciaal de Botterdammers, ons hebben ge geven b\j de huldiging van de dappere be manning van de Alhena. Zoóals de lezers zich nog wel zullen herinneren, heeft dit Nederlandsche stoomschip een zeer groote rol gespeeld, b(j de redding van de schip breukelingen van het Italiaansche stoom schip Principessa Mafalda. Dank zij de be kende Hollandsche zeemanschap, gepaard met taaie volharding, is kapitein Smoole- naars er in geslaagd, honderden menschen voor een wissen dood te behoeden. Deze dappere redders hadden zeker een huldigiDg verdiend, doch zullen ongetwijfeld zeer aan genaam zijn verrast, door de grootsche huldiging, welke hun hier is ten deel ge vallen. Het was een uitbundig eerbetoon, waaraan door alle lagen der bevolking spontaan werd deelgenomen. Reeds bfl het binnenkomen in de haven voor de loods derreedery (Van Nievelt Goudriaan en Go was er zooveel belangstelling, dat zelfs tientallen enthuo- siaste bewonderaars een plaatsje hadden uitgezocht boven op het dak der loods. Z. K. H. Prins Hendrik als beschermheer der Maatschappij tot Redding van Drenke lingen en onze minister van Waterstaat als vertegenwoordiger onzer regeering, hebben van hun groote waardeering doen blijken, terwjjl het Rotterdamsche gemeentebestuur de bemanning officieel heeft ontvangen. Deze rondborstige zeerobben was het aan te zien, dat een huldiging als deze, voor hun een moeilijker karwei was, dan het trotseeren van een zwaren storm. Ze kunnen er met recht trots op zijn, te hebben bijgedragen tot het hooghouden onzer goeden naam als zeevarende natie, in het buitenland. Een scherpe tegenstelling van bovenstaan de, was deze week het bericht van de debacle van de Veendammer Hypotheekbank. De spaarders beieven de laatste jaren een angsti ge tjjd en een gevulde effektentrommel is tegenwoordig nog lang geen waarborg voor een onbezorgde levensavond. Dat onder vinden ook nu weer de houders van pand brieven dezer bank. En al heeft de justitie ingegrepen door verschillende leiders dezer bank te arresteeren, hiermede zijn de ver loren centen niet terug. Het is wel in-droevig, dat de spaarduiten van honderden zuinig levende menschen, die zich waarschijnlijk veel hebben ontzegd, om ze bijeen te krijgen, op een dergelijke manier zijn verzwendeld. Door verschillende handige regelingen is een groot gedeelte der activa verdwenen, ten koste van de pandbriefhou ders. De aan het licht gekomen feiten, grenzen aan het ongelooflijke. Hoe ook de uitslag van het justitioneele ingrijpen moge zlin, de straf zal steeds veel te clement uit vallen, omdat de maximum strafmaat in dezen veel te laag is. Alle verantwoorde lijkheidsgevoel is hier zoek. Er wordt maar op lichtzinnige wijze, op zeer grooten voet geleefd en als dan wordt iDgezien, dat het FEUILLETON. E. WERNER VERTALINO VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 30) De jonge vrouw had roerloos toegeluisterd; zij zag den lezer echter niet aan, maar staarde onafgewend in het verschiet. Eerst bij deze vraag kwam zij als het ware tot bezinning en keerde zich haastig om. „Wat bedoelt Uwe Hoogheid?" „Is dat de taal van iemand, die ons vaderland minacht? Dit dunkt mij toch niet!" zeide Egon met volle overtuiging; maar hoe bezield hij mocht wezen met het gedicht van zijn vriend, zag hij toch, hoe schoon mevrouw van Walmoden juist op dit oogenblik was. Misschien was 't slechts de ondergaande zon, die aan haar gelaat dien roos- kleurigen tint, aan hare oogen dien glans ver leende; want hare houding was even koel als haar antwoord: ,,'t Is wezenlijk merkwaardig, dat een vreemde de Duitsche taal zoo uitstekend goed machtig is." Egon zag haar verwonderd aan. Was dat alles? Hij had iets anders en iets meer verwacht. „En hoe vindt ge het gedicht zelf?" vroeg hij. „Goed gedacht en fraai uitgedrukt! Mijnheer Rojanow schijnt waarlijk veel dichterlijk talent te bezitten, Hier is uw verrekijker in dank terug, zal spaak loopen, dan wordt ook nog even het restje in de wacht gesleept. Voor het beleggend publiek is dit weer een zeer kost bare les. De koers dezer les is evenwel eenige duizende procenten te hoog. In het buitenland hebben we monumenten voor de „onbekende soldaat", doch hier in Holland wordt het hoog tijd, om een monument op te richten voor de „onbekende aandeel- of pandbriefhouder". We zijn overtuigd, dat de vele tranen, welke bij dit monument zouden worden vergoten, oprechter waren gemeend, dan heel veel in het buitenland gestorte beleefdheidstranen. Hoewel we staan aan de vooravond van de Olympiade, schijnt er aan de sportiviteit in ons land nogal een en ander te haperen. Speciaal de Wielerbond doet van zich spreken en uit hetgeen hierover is bekend geworden, voor rookers (Adv.) blijkt wel heel duidelijk, dat het wieletje leelijk aanloopt en' bedenkelijke aangename bijgeluiden geeft. De zaak is reeds spaak geloopen op een vergadering in December te Utrecht gehouden, waarbij de heer F. Hirsch- man uit zijn functie vansecr.-penn.vanden N.W.B. is ontheven en de heer B. Swaab de Beer als lid is geroyeerd. De heer Hirsch- man wordt verantwoordelijk gehouden, voor een belangrijke overschrijding der begrooting. In verschillende provinciale vergaderingen hierover gehouden, hebbende voor-entegen- standers zich meer als politieke kemphanen, dan als sportmenschen gedragen. Hetgeen den N.W.B. voorvalt is weinig bevorderlijk voor een goede sport en is reeds aanleiding, dat verschillende bestuursleden hun functie hebben neergelegd. Voor de sport in het al gemeen en voor den R V.B. in het bijzonder, is het gewenscht, dat deze onverkwikkelijke gebeurtenissen, zoo spoedig mogelijk worden opgelost en we hiervoor in de toekomst wor den behoed. Dat ook onder het publiek, dat getuige is van een sportieve krachtmeting, elementen schuilen, welke volkomen zijn gespeend van elk sportief gevoel, is gebleken in den Haag op de voetbalwedstrijd H.V.V.-Sparta "Ver moedelijk zjjn eenige Rotterdamsche vlogels de oorzaak van het gebeurde. Nadat zoowel de scheidsrechter als de spelers, voortdurend op onbeschofte wijze werden uitgejouwd, werd deze onwaardige houding bekroond, door een poging den scheidsrechter op een pak slaag te onthalen Er leven zelfs in onze groote steden in deze eeuw van beschaviüg, nog menschen, die uiterlijk als heer zijn gekleed, doch die innerlijk, ondanks alle pogingen, zelfs het geringste greintje be schaving missen. Buitenland. De Poolsch-Lithausche kwestie begint nog weinig op te schieten, en van de beloften voor Kerstmis te Geneve gedaan, is nog Uwe Hoogheid! Ik moet nu den terugtocht aan nemen en mag mijn man niet te lang laten wachten. Egon vouwde het papier langzaam dicht en borg 't in zijn zak. .Verrukt en opgewonden ais hij was, voelde hij dubbel den killen adem, die thans weer van de jonge vrouw uitging en hem tot in merg en been deed verkoelen. „Ik heb reeds de eer Zijne Excellentie te kennen,' zeide hij. „Mag ik die kennismaking vandaag ver nieuwen?" Met een hoofdknikje gaf zij hem vergunning haar te .vergezellen en zij verlieten het plat; maar vorst Adelsberg was wat minder spraakzaam ge worden. Hij voelde zich beleedigd in zijn vriend en had nu berouw van zijn inval om dat vers, welks dichterlijke schoonheden hem medesleepten, iemand voor te lezen, die niet het minste gevoel voor poëzie scheen te hebben. Nadat Hartmut afscheid had genomen, was hij langzaam de wenteltrap afgegaan'. De portefeuille die hij zeide verloren te hebben, zat veilig en wel op hare gewone plaats en had haar bezitter slechts het voorwendsel aan de hand moeten doen om zich een poos te kunnen verwijderen. Adelheid van Walmoden had zich in den loop van het gesprek laten ontvallen, dat zij in gezelschap van haar eentgenoot was gekomen, maar dat hij beneden in het logement was gebleven, omdat hij tegen het beklimmen van die donkere, steile trap opzag, Hartmut begreep dus, dat een ontmoeting met hem niet te vermijden was; maar deze zou dan ten minste zonder getuigen plaats hebben. Als Wal moden den zoon van den vriend zijner jeugd, dien hij niet anders dan als aankomenden knaap had gezien, nochtans herkende, zou hij zijne verrassing misschien niet kunnen bedwingen. niets gebleken. Volgens de uitlatingen van de premier van Lithauen, is de bereidwillig heid om de zaak tot oplossing te brengen er niet op verbeterd. Voorloopig zijn de grenzen van beide landen voor elkaar her metisch gesloten, waardoor de handel reus achtige moeilijkheden ondervindt. Deze han del wordt langs groote omwegen en door tusschenkomst van buitenlandsche commis siehuizen gaande gehouden. Er wordt van beide kanten gewerkt met een heet hoofd en een koel hart en zoolang dit niet is veranderd in het omgekeerde, zal er van een vruchtdragende bespreking geen sprake zijn. Mochten de verwachte Poolsche voorstellen niet tot een oplossing van dit geschil kunnen lelden, dan zal er waar schijnlijk opnieuw een beroep op de rap porteur, onze minister van buitenlandsche zaken, worden gedaan. Voor de betrokken partijen in het bijzonder, zou het te betreu ren zijn, indien de onderhandelingen op niets zouden uitloopen. De onderhandelingen tusschen Amerika en Frankrijk, betreffende het sluiten van een arbitrage-verdrag worden voortgezet. Deze onderhandelingen hebben tot heden geen vlot verloop en de kans is groot, dat het resultaat verre beneden de eerste ver wachtingen zal blijven. Briand heeft voor gesteld „elke aanvalsoorlog" onwettig te verklaren. Een dergelijk voorstel is wel zeer aanlokkelijk, doch niettemin kunnen de Amerikanen dit niet accepteeren. Het strui kelblok is hier, wat onder een „aanvals oorlog" moet worden verstaan en wie zal bepalen, welke de aanvaller is. Een afw^zing van het huidige voorstel Briand door Was hington, is dan ook vrö zeker te verwachten. Omtrent de rest van het buitenland kun nen we kort zijn. Verschillende staten ont werpen arbitrage-verdragen. Door deze over eenkomsten hoopt men een veiligheidstoe- stand te scheppen, doch waar gelijktijdig nog harder aan de bewapenings-wedstrijd wordt gedaan, zal het zeer de vraag zijn, of hier practisch wel zooveel waarde aan mag worden gehecht. Zooals een drenkeling zich grijpt aan een stroohalm, zoo grijpt het zieke Europa naar ieder kwakzalvermiddel, om eindelijk eens te worden verlost van zijn chronisch lijden. Ook de medische weten schap heeft soms zeer lang moeten zoeken, naar geneesmiddelen welke achteraf bleken zoo doodeenvoudig te zijn. In de wereld- diplomatie worden deze fouten in nog erger mate begaan. en het gebruiken van een middagmaal is een kwestie van vertrouwen. DOE ZULKS IN HET HUIS WAAR UW VOOROUDERS DIT DEDEN. BOERENVISMARKT 12, bij de Me Kerk te ROTTERDAM. (Adv.) Hartmut vreesde die ontmoeting niet, al kwam zij hem ook minder aangenaam en gewenscht voor. Er was maar iets op de geheele wereld dat hij vreesde, éen gelaat, waarnaar hij de oogen niet had durven opheffen maar dit was ver weg, dit zag hij hoogst waarschijnlijk nooit weer. Ieder ander trad hij tegemoet met den fieren trots van een man, die slechts van zijn recht gebruik maakte, toen hij zich aan een gehaten werkkring onttrok. Hij had zich voorgenomen 't niet tot vragen of verwijten te laten komen, maar indien hij herkend werd, den ambassadeur kort en bondig te ver zoeken geen oude, halfvergeten zaken op te rake len, waarmede hij voor goed had gebroken. Met dit besluit kwam hij buiten. Onder de kleine veranda voor het logement zat Herbert van Walmoden met zijn zuster. De opperhoutvester had 't te druk met de aanstaande komst van het hof, welks jachtpartijen hij moest regelen, en ook het jonge paar was thuisgebleven maar voor dat uitstapje had men geen fraaier dag kunnen kiezen. Het vergezicht liet aan helderheid niets te wenschen over en 't was zomerachtig warm in de lucht. ,,'t Is waarlijk de moeite waard, dien Hochberg te zien!" zeide mevrouw van Eschenhagen, terwijl zij hare blikken over het landschap liet weiden, „Maar wij hebben hier bijna hetzelfde uitzicht als boven op den toren. Waarom zouden we dus eerst zoo hoog klimmen, om dan bezweet en naar den adem hijgende daar boven aan te komen? Ik pas daarvoor!" „Adelheid denkt er anders over," antwoordde Walmoden met een vluchtigen blik op den toren, „Zij schijnt nooit last te hebben van vermoeienis of warmte." INGEZONDEN MEDEDEEL1NG. ATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK, VAN 1863, TE ROTTERDAM Verzekert niet slechts Uw Leven Dekt tevens het risico van PORTVERLAGINGEN. Met ingang op 1 Februari. Het staat thans vast, dat met ingang op 1 Februari a s. de volgende portverlagingen in werking zullen treden: 1. het port van de brieven zal in locaal verkeer van 7| op 5 cent worden gebracht; 2. het port van de briefkaarten zal in het locaal verkeer van 5 op 3 cent worden gebracht; 3. de géwichtsgrenzen van de brieven boven een gewicht van 20 gram zullen wor den uitgebreid; het tweede gewicht wordt van 100 op 250 gram gebracht; 4. het port van de gedrukte stukken zal worden gesteld op l£ cent per 50 gram (zie hieronder); 5. het recht voor de expressebestelling van briefpostzendingen zal worden gesteld op 10 cent en voor postpakketten op 20 cent. Het port voor gedrukte stukken verschillend, naar .gelang er al of geen haast b(j is. De gedrukte stukken worden, wat het te kwijten port betreft, gesplitst in stukken, waarbij haast is, en gedrukte stukken, waar voor niet de snelste overkomst naar de be stemmingen noodig wordt geacht. Het pu bliek zal dan zelf door het opgeplakte port te kennen moeten geven, of het betrokken drukwerk haast heeft of niet. Voor laatstbedoelde gedrukte stukken zal het port verlaagd worden van 2 tot lucent per 50 gram; voor eerstbedoelde gedrukte stukken blijft het bestaande port van 2 cent per 50 gram gehandhaafd. Jndien een port van 2 cent per 50 gram wordt voldaan, wordt aan het gedrukte stuk dezelfde snelheid van overkomst verzekerd, als aan een brief voor dezelfde bestemming. Het is geenszins de bedoeling, in beginsel aan de met het lagere port gefrankeerde gedrukte stukken een minder snelle ver zending te geven, maar het kan bij massa- zendingen b.v. voorkomen, dat de hoeveel heden niet even spoedig gesorteerd kunnen worden, als de aanwezige brieven, brief kaarten, enz. en dus moeten achterblijven. Ook zal de verdeeling van die gedrukte stuk* ken over de verschillende postbestellingen meer systematisch kunnen geschieden. Voor prijscouranten, marktberichten en dergelijke, welke aan geen vertraging mogen blootstaan, zal dus in feite geen portverlaging intreden. KONINGIN EMMA 50 JAAR STAATSBURGERES. Feestelijke herdenking in 1929. 's-GRAVENHAGE, 11 Jan. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen het volgend jaar de herdenking van Koningin Emma's vijftigjarig staatsburgerschap van ons land met groote feesten te vieren. Voor bereidende stappen daartoe zijn reeds gedaan. In 1879 trad Koningin Emma in het huwe lijk met Koning "Willem III en werd daar mede Nederlandsch staatsburgeres. AUTOBUS IN BRAND NABIJ ALMELO. HENGELO, 11 Jan. Een autobus met vijftien fabrieksarbeiders geraakte heden morgen nabij Ermelo in brand. De chauffeur schrok zóó hevig dat hij terstond uit den wagen sprong. De onbestuurde auto die toen nog een flink vaartje had reed eerst over een hoop kiezelsteenen en toen tegen een boom, waardoor h(j tot stilstand kwam. De inzittenden konden zich nog in veiligheid brengen zonder noemenswaardig letsel te be komen. De brand werd met zand gebluscht. Ook de materieele schade viel nogal mee. TRAGISCH EINDE VAN VEEL TWISTEN. AMSTERDAM, 11 Jan. Omtrent h3t drama, dat zich gisteravond heeft afgespeeld op den Houtkoopersburgwal kan nog het volgende gemeld worden. Gisteravond bevond de 16-jarige juffrouw Daglooner zich ten huize van haar zwager op den Houtkoopersburgwal, nummer 9. Haar „En ook niet van verkoudheid. Dat is eergis teren nog gebleken, toen ze zoo doornat thuis kwam en niet eens verkouden is geworden." „Maar ik heb haar toch verzocht, in het ver volg niet alleen zulke wandeltochten te ondernemen „Maar ik heb haar toch verzocht, in het vervolg niet alleen zulke wandeltochten te ondernemen," zeide de gezant bedaard. „In het bosch te verdwal len, een beek te doorwaden en zich door den eer sten den besten jager den weg te laten wijzen dat zijn dingen die niet voor den tweeden keer mogen gebeuren. Adelheid begreep dit zelve ook en heeft .mij beloofd, zich daaraan in het vervolg niet meer bloot te stellen." „Ja, zij is een verstandige vrouw, allesbehalve romantisch en avontuurlijk gezind," prees Regina haar. „Maar er schijnen nog meer bezoekers op den toren te zijn geweest. Ik had gedacht dat wij vandaag de eenige gasten waren." Walmoden zag onverschillig den langen, magere heer aankomen, die juist de kleine poort van den toren uittrad en op het logement toestapte. Ook mevrouw van Eschenhagen wierp hem een vluch tigen blik toe, maar op eens boog zij zich tot haar broeder over: „Zeg, Herbert let eens op!" „Waarop?" „Die vreemde daar een wonderlijke gelijkenis! „Met wien?" vroeg Herbert, du nu ook opmerk zaam werd en den vreemdeling wat nauwkeuriger bekeek. „Met onmogelijkl Dat's geen gelijkenisl Dat is hijzelf." Zij was opgesprongen, bleek van ontsteltenis, i en wierp den naderenden man, die juist den voet 1 op de eerste trede van de veranda zette, een vor- schenden blik toe. Nu ontmoette zij zijne oogen, die donkere, van vuur tintelende oogen, die haar zoo menigmaal uit het aangezicht van den knaap hadden tegengeflikkerd, en hiermee hield ook haar laatste twijfeling op. „Hartmut! Hartmut Falkenried! Zijt gij Zij verstomde eensklaps, daar Walmoden haar de hand op den arm legde en langzaam, maar bits en streng zeide: „Gij vergist je, Regina wij ken nen dien heer niet." Hartmut schrikte, toen hij mevrouw van Eschenhagen gewaar werd.gdie tot nu toe door de dicht begroeide veranda aan zijn gezicht onttrokken was geweest; op hare aan wezigheid was hij niet voorbereid! Doch op het zelfde oogenblik, dat hij haar herkende, drongen ook de woorden van den gezant tot hem door, en hij verstond maar al te goed dien toon, die hem het bloed naar het voorhoofd dreef.; „Herbert?" Regina zag haar broeder vragend aan. Nog altijd hield hij haar arm vast. „Wij kennen hem niet!" herhaalde hij op den zelfden toon. „Moet ik je dat nog eerst zeggen, Regina?" Zij begreep de waarschuwing thans ook; met een half dreigenden, half bedroefden blik wendde zij den zoon van den vriend harer jeugd den rug toe en zeide op bitteren toon: ,,'t Is waar ik heb mij vergist." Hartmut kreeg een inwendigen schok; in een opwelling van toorn trad hij een schrede naderbij. „Mijnheer van Walmoden!" „Wat wilt ge?" vroeg deze, even bits en qiin- achtend als straks. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1