landarts J. II. BUIJS Let vooral op dit adres. 90c EERSTE BLAD MIMOSA-DROPPELS, -f DE SALAMANDER tabletten O Itablette jrtabletten ZATERDAG 7 JANUARI 1928 DWAALLICHTEN. Pluimveeteelt. tijdelijke of blijvende algeheele invaliditeit. provinciale commissies met een vertegen woordiger van de regeerit g. Uit het hoorn- I geld zou schadevergoeding kunnen worden gegeven aan hen, van wie het vee met mond- kluuwzeer is besmet. Ook de handel moet I in het hoorngeldfonds tegen schade geviy- waard worden. De heer Van Gelder hield daarna een in-, leiding tegen dë heffing van een hoorngeld. |Spr. ziet in het heffen van» een hoorngeld I als hier* wordt bedoeld, een bewijs vaui onbe kwaamheid en onvermogen voor den vee- I artsenykundigen dienst en een blamage voor de regeering Spr. is van meening, dat 's Rijks schatkist het eenige fonds is, waaruit geput mag worden. Het gaat hier niet om een I boerenbelang, doch om een nationaal belang, terwijl het heffen van een hoorngeld een collecte uitsluitend onder de boeren is. Er volgde daarna nog een uitgebreide 1 discussie van voor- en tegenstanders. Met 26 tegen 2 stemmen sprak de vergadering zich uit voor de heffing van een hoorngeld van 10 a 15 cents per rund op voorwaarde, dat de regeering een gelijk bedrag beschik- 1 baar stelt. Burgerlijke Stand. SOMMELSDIJK. Geboren: Johannes, z. v. Gerrit van der Sluijs en Pietertje van Lente. Overleden: Maatje Arensman, 88 j., wed. Ivan Alii van der Gijze; Johanna Margaretha Visser, 75 j., echtgenoote van Dingeman van der Meide. Voorstraat 209 - Sommelsdiik Spreekuren Dagelijks van 8V2 tot 10 uur voorin, en van 1 tot 2V2 n.m. en volgens afspraak. Teleïoeiia No» 236. I BREUKBANDEN I I alle soorten meten zonder veer I GENEESMIDDELEN tegen Urinekwalen, Vrouwen ziekten, enz. SANTOLMIDIE f 2,25 per flacon. INJECTIE f 1,per flacon. Vraagt onze bekende ter regeling v. d. bloedsomloop falen nooit, succes verzekerd. Al onze goederen worden onder volle garantie verkocht. Niet goed, geld terug. 3*" Let op het adres: Kipstraat 43, ROTTERDAM. Inlichtingen gratis ook per brief. Schoone volle lichaamsvormen door onze Oostersche krachtpillen, een Gulen per flacon van 80 pillen. -f/V IHARDT'S 7kc jiwtabietten HARDT'5 7Kc vHARDT'S ftnc fpijntabietten IHARDT'S aac IHARDT'S föAc r bij Apoth.en Drogisten |ien van den naam A.MIJNHARDT Brm.Fabmek. ZEIST Iverteert, wordt vergelen. Prijs par kwartaalf I, Losse nummers „0,075 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dionstaanvragen 1' 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen tëToansdag- en Zaterdagmorgen. Stel wordt uitgegeven deer de fê.V. Uitgeversmaatschappij „Qsze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Veerstraat ftliddclharnis. 10E JAARGANG. - N°. 19 Week-revue. Binnenland. De overgang van '27 op '28 heeft zich vol trokken en met een zucht van verlichting hebben we de feestdagen weer vaarwel ge zegd. Ovrer en weer hebben we onze heil- wensch8n gewisseld en als slechts tien pro cent hiervan wordt vervuld, dan nog hebben wij alle redenen, meer dan tevreden te zyn. In ons vorig overzicht hebben wfi de radio uitzending naar Indië gememoreerd. Door middel van dit onvolprezen wonder der tech niek, heeft er op Oudejaarsavond weer een speciale uitzending naar onze koloniën plaats gehad en zyn voor het eerst onze Nieuw- jaars-wenschen hiermede overgebracht. Ook dit feit zal met gulden letters in de analen der radio worden vermeld. Reeds tydensde uitzending kwamen de berichten uit Indië binnen, dat alles in Indië uitstekend ver staanbaar was. Menschelfik vernuft heeft ge zegevierd en de onmetelijkste afstanden tot vrijwel niets gereduceerd. In een onzer groote bladen troffen we deze week een alles behalve vleiend oordeel, over kwistige wethouders en andere ambtenaren, welke aan onkostenvergoedingen voor dienst reizen zulke hooge bedragen durven decla- reeren, dat een eenvoudige ziel hiervan een appelflauwte krfigt. Het is een zeer bedroe vend en te algemeen voorkomend verschijn sel, dat wijst op een bedenkelijk tekort aan verantwoordelijkheidsgevoel. Dergelijke hee- ren reizen als regel uitsluitend eerste klas, logeeren in de duurste zaken en prefereeren, alles ten koste van den uitgeknepen belas tingbetaler, de duurste champagne enz. Zelfs in een tijd van zoogenaamde hoogconjunctuur zyn zulke snoepdingetjes ten atrengste af te keuren. Bovendien schokt dit het weinige vertrouwen, dat de massa tegenwoordig nog in de ambtenaren stelt. De eene corruptie na de andere komt aan het licht. Diverse hooggeplaatste ambtenaren gaan met de kas aan den haal of hebben belangrijke kaste korten. Indien al de beheerders van open bare kassen, zoo met hun eigen vermogen omsprongen, als met dit der openbare kas, zou een groot percentage dezer heeren in een minimum van tyd, onder curat.eele zfin ge steld. Dit kwaad zal zeer moeilyk zyn uit te roeien en de meeste dezer verkwistingen worden door den bekenden doofpot voor publicatie behoed. Al dergelijke diugen be vorderen de onverschilligheid van de massa, voor het openbaar bestuur. Het maakt voor hen geen verschil of ze door de kat of den kater worden gebeten. Hoogstens komen ze tijdens de verkiezingen evën in actie, om dan weer voor zooveel jaren in te dommelen. Ze zijn er eenvoudig beu van. Alles wat kon schaatsen, heeft zich in het begin der afgeloopen week overgegeven aan het Ijsvermaak. Oud en jong, rijk en arm, hebben weer eens huu hart opgehaald en hoewel op verschillende plaatsen, de betrouw baarheid van het ijs nog wel het een en ander to wenschen overliet, is er druk gereden. Als een gevolg van deze onbetrouwbaarheid, FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 28) „Ja, het uitzicht op onzen Hochberg is beroemd, zeide hij. „Ik moest je dit toch eindelijk eens laten zien, Hartmut! De blik in het verschiet over die groene zee van boomen is onvergelijkelijk mooi, niet waar?" Hartnyit antwoordde niet. Met den verrekijker scheen hij een zeker punt te zoeken. „Waar ligt Furstenstein nu? O, déar! 't Schijnt een groot, oud gebouw te zijn." „Ja, 't is de moeite waard het kasteel te zien," hernam vorst Adelsberg. „Maar overigens hebt ge wijs gedaan met eergisteren thuis te blijven. Ik heb mij,op dat bezoek gloeiend verveeld." „Zoo? En gij waart zoo ingenomen met den opperhoutvester?" „Ja, met hem praat ik wel graag, maar hij was uitgereden en kwam eerst even voordat ik heen ging weer thuis. Zijn zoon is nu ook niet op Fur stenstein'; hij studeert nog op de Landbouwschool en zoo had ik het genoegen, alleen freule van Schö- nau te ontmoeten maar dat is ook meer eer dan plezier! Alle vijf minuten een woord en voor elk woord een minuut 1 Ze scheen over niets te kunnen praten dan over landerijen en huishpuding. Met werden vanuit verschillende plaatsen weer ongelukken gemeld. In Utrecht heeft zich by een ijsfeest een zeer vermakelijk incident voorgedaan. Ter opluistering zat een geheel muziekcorps lustig in een tentje op het Ijs, zyn repertoire af te draaien. Plotseling wer den de hoempa's onderbroken, doordat het geheele corps door het ys zakte. Onder het zeer talryke publiek brak een paniek uit, hetwelk echter overging in groote hilariteit, toen de trombonist het zoo gaat Jantje enzinzette. De Muzenzonen waren er doorgezakt in een ondiep gedeelte, zoodat allen er met den schrik en een nat pak af kwamen. Nadat ze hun inwendige organen met warme dranken weer eenigszins op ver haal hadden gebracht, bliezen ze den aftocht. Uit de verstrekte gegevens van de K. L. M. blijkt, dat het afgeloopen jaar weer een aan merkelijke vooruitgang aanwijst, zoowel wat het passagiers- als wat het vrachtvervoer betreft. Dat het vliegen niet meer zoo ge vaarlijk is, blijkt duidelyk uit het feit, dat er in 1927 geen enkel doodelijk ongeluk heeft plaats gehad. Dit is een zeer verheu gend feit, waardoor het vertrouwen van het publiek in het vliegwezen zal worden ver sterkt. Dat de met succes volbrachte Indië- vluchten, ook hiertoe het hunne hebben by- gedragen, spreekt vanzelf. Het is te betreu-' ren, dat buitenlandsche regeeringen de ont wikkeling onzer kranige onderneming door protectionistische maatregelen trachten te belemmeren, hetgeen de exploitatie van de internationale lijnen derK.L M. nist weinig bemoei ykf. Desondanks ontwikkelt het be drijf zich in gunstige richting en zijn ook de vooruitzichten goed te noemen Deze natio nale onderneming is een waardige drager der Hollandsche kleuren in het buitenland en draagt er niet weinig toe bij, het lucht verkeer tot volledige ontwikkeling te brengen en iedere vergelijking met het buitenland, glansrijk doorstaan. (Adv.) Buitenland. Wat het buitenland betreft, kunnen we kort zyn. De verschillende presidenten, mi nisters en meer dezer hooge personages, hebben bij den aanvang van het jaar een overzicht gegeven van het afgeloopene en tevens hun verlanglijstje voor het komende, kenbaar gemaakt. De hoofdzaken dezer rede voeringen zijn vrijwel eender. Ieder erkent de moeilijkheden van het volbrachte jaar en constateert met meer of minder voldoening, het weinige, wat tot stand is gebracht. In dachtig aan het gezegde, „hoop doet leven" en ook met het oog op de aanstaande ver kiezingen, worden de verschillende wenschen naar voren gebracht. Laten we hopen, dat een deel dezer vrome wenschen werkelijk in vervullingzullen gaan. We zlju de laatste jaren met veel mooie beloften gepaaid, doch van inlossing dezer 'S 'r beloften is tot heden al zeer weinig terecht gekomen. Het zijn vooral twee dingen, die een opbloei van Europa beletten en wel, de dure oorlogsuitrustingen en protectie-maat regelen, Deze oorlogsuitrustingen verslinden jaarlijks honderden millioeneD, welke anders konden worden aangewend voor opbouw, doch welke te eeniger tyd zullen leiden tot nog grooter verwoesting, dan we ooit hebben aanschouwd. Door de ho.oge tariefmuren, welke ver schillende 3taten hebben ingevoerd, om hun industrie tegen buitenlandsche concurentie té beschermen, wordt de verdere ontwik keling van het internationale ruilverkeer in ernstige mate belemmerd. Deze tarieven- stryd werkt fnuikend voor de geheele in dustrie en al mag het dan mogelijk zyn, dat er tijdelijk eenig voordeel wordt behaald, op den duur gaan deze voordeelen weder te loor en maken plaats voor de nadeelige gevolgen. Industrie, welke door protectie moet worden beschermd, verliest op den duur alle concurenzfahigheit en er zijn in de praktyk tientallen voorbeelden hiervan aan te halen. Indien eindelijk eens na langen strijd, ontwapening en vrijhandel hun intrede heb ben gedaan, dan zal hiermede aanbreken een tijdperk van ongekenden bloei en voor spoed. Alle protectie is reeds hierom af te keuren, omdat ze wordt geinspireerd door hebzucht, door persoonlijke bevoordeeling tegenover andere groepen. Het gevolg hier van is een belangenbotsing en de consequen tie hiervan is oorlog, met al de funeste ge volgen hiervan. DRAISIRA-VANVALKEIIBURG'S-' A LEVERTRAAN LEEUWARDEN (Aird. de grootste moeite hield ik het gesprek gaande en had toen nog het geluk, den galant van de barones te leeren kennen, een echten, onvervalsch- ten landjonker met een dragonder van een mama, die hem en hare aanstaande schoondochter goed onder het appèl heeft. We voerden ontzaglijk interessante gesprekken en kwamen eindelijk zelfs op de knollenteelt, in welker bijzonderheden ik geheel werd ingewijd, 't Werd eerst gezellig, toen de opperhoutvester .met zijn zwager, baron van Walmoden thuiskwam." Rojanow hield dén kijker nog altijd op Fursten- stein gericht, terwijl hij uiterlijk onverschillig lusi- terde. Nu herhaalde hij op vragenden toon: „Van Walmode'n' „De nieuwe Pruisische gezant aan ons hof. Een echt diplomaat in zijn voorkomen, voornaam, koel, met een hooge stropdas, maar overigens aangename manieren. Hare Excellentie, mevrouw de barones, was niet zichtbaar, waarin ik met lijd zaamheid berustte, want als de man al grijs haar heeft, zal de vrouw ook wel een respectabelen leef tijd hebben." Een eigenaardig bittere uitdrukking vertoonde zich om Hartmut's lippen, terwijl hij nu den kijker liet zakken. Hij had de ontmoeting met mevrouw van Walmoden voor zijn vriend verzwegen. Waar om zou hij dien naam noemen? Hij wilde daaraan zoo weinig mogelijk herinnerd worden. „'t Zal gauw gedaan zjjn met onze romantische afzondering en eenzaamheid," ging Egon voort. „Ik heb van den opperhoutvester gehoord, dat het hof in den jachttijd op Furstenstein -komt, en dan kan ik ook een bezoek van den hertog op Rodeck verwachten. Heel,, verrukt ben ik daarover nu juist niet, want mijn doorluchtige oom kapittelt Vragen, deze rubriekbetreffende, kun nen door onze abonné's gezonden worden aan ,,De CombinatieBosener Mansz- straat 24. Rotterdam Postzegel van 71/2 ct. insluiten. Laat je niet langer bedotte». Nog altijd worden er zeer veel slachtoffers gemaakt, door middel van schoon klinkende a ivertentie's, waarin voor op het oog laag lijkende prijzen, heel veel rommel wordt aangeboden. Helaas hebben dergelijke adver tenties nog steeds veel succes. Degenen, die op deze aanbiedingen reflecteeren en een zoogenaamd'koopje halen, komen natuurlijk te laat tot de ontdekking, dat ze leelijk bij de neus zijn genomen. We hebben op dit gebied sterke staaltjes meegemaakt en onze vragenbus bewfist, dat de zwendelaars nog steeds nieuwe slacht offers vinden. De meeste menschen laten zich, ondanks alle mogelijke waarschuwing, toch nog steeds weer plukken. Indien men werkelijk het hoogste van zijn kippen wil eischen, dan is het ook nood zakelijk, dat men de dieren het beste geeft, mij al even dikwijls en even nadrukkelijk als Sta- dingeren dén kan ik natuurlijk niet wegloopen. Maar als hij komt, zal ik je aan hem voorstellen, Hartmut. Dat vindt ge immers goed?" „Als ge 't noodig vindt en de etiquette van je hof 't toelaat „Ba! De etiquette wordt bij ons niet zoo streng gehandhaafd, en bovendien de Rojanows be- hooren immers tot de Bojarenfamilies van je ge boorteland?" „Ja zeker!" „Nu, dan hebt ge ook zonder bedenken recht op die voorstelling, 't Zou mij daarom ook genoegen doen, wijl ik mij nu eens in het hoofd heb gezet, je „Arivana" op ons hoftheater te zien opvoeren, en zoodra de hertog den auteur en zijn werk heeft leeren kennen, is dit een uitgemaakte zaak." Deze woorden getuigden van de hartstochtelijke bewondering, die de jonge vorst voor zijn vriend koesterde; maar deze haalde slechts even de schouders op. „'t Is mogelijk, vooral als gij een goed woord daarvoor doet; maar ik mag en wil dit niet aan protectie te danken hebben. Ik ben geen dichter van beroep, ik weet zelfs niet eens of ik wel een dichter ben, en als mijn werk zich niet zelf een weg door de wereld kan banen „Dan zoudt ge stijfkoppig genoeg zijn om 't in portefeuille te houden dat lijkt net op je! Zijt ge in het geheel riet eerzuchtig ?"- „Misschien maar al te zeer. Dat is juist, wat gij mijn stijfkoppigheid gelieft te noemen. Ik heb levenslang nooit ondergeschikt of afhankelijk kunnen zijn, ik kon 't niet, mijn geheele natuur kwam er tegenop en om aan die Duitsche hoven 1 te verkeecen» ben ik wel het allerminst geschikt," INGEZONDEN MEDEDEELING. TIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK, VAN 1863, TE ROTTERDAM NIEUW TA R I E F Verzekert niet slechts Uw Leve n Dekt tevens het risico van wat mogelijk is. Tegenwoordig is iedere graanhandelaar en zelfs wel winkeliers, fa brikant van ochtendvoer. In de eerste plaats, ontbreekt het de meesten dezer heeren zelfs aan de meest elementaire begrippen van de voedingsleer. Ze hebben van Jan, Pi6t of Klaas een of ander recept gekregen en hier mede gewapend, denken ze het kunstje ook te kennen. Deze opzet is dus reeds verkeerd. Verder wordt er als volgt te werk gegaan. De prijzen van een concurrent-knoeier wor den opgevraagd en wordt er berekend, of het mogelijk is, ook voor een dergelijke prijs aan de markt te komen. Komen ze dan tot de ontdekking, dat de samenstelling van hun recept dit niet toelaat, dan wordt dit eenvoudig zoodanig gewijzigd, dat er met winst kan worden gefabriceerd. Dat hierdoor de kwaliteit nog meer in het gedrang komt, zal voor eenieder duidelijk zijn. Indien men dergelijke knoeiers, een betere naam verdie nen ze niet, op het verkeerde van hun han delwijze attent maakt, dan zijn hun argu- meuten steeds weer dezelfde. Ja, ziet U, mijn klanten willen niet meer betalen. Dit argument is al zeer zwak, want als dit de waarheid was, zou het er met onze groote pluimveevoeder-fabrieken al zeer slecht voor staan. Dat ze door een dergelyk geknoei de ont wikkeling van het pluimveebedrijf tegen werken, daarvan geven de meesten zich niet eens rekenschap. Ze schermen met een of andere analyse, of een verklaring van een welwillende vriend. Al deze nonsens bewfist natuurlijk absoluut niets, doch is een uit stekend middel, om eenvoudigen van ziel zand in de oogen te strooien. Aan de hand van de marktberichten der grondstoffen, kan reeds worden nagegaan, dat het ten eenen- male is uitgesloten, voor zoo weinig geld, werkelijk wat goeds te leveren. Het percen tage vleeschdiermeel, dat in het voeder aan wezig is, blijkt altijd veel te laag te zijn en bovendien verwerken ze nog de slechte qauliteit. Kippen, welke met deze rommel worden gevoederd, kunnen nooit tot een be hoorlijke productie komen en gaan heel vaak nog in conditie achteruit. Dit kwaad wreekt zich vooral bij het op fokken van de kuikens. De fouten by de op fok gemaakt, kunnen later niet meer worden hersteld. Deze zoogenaamde goedkoope leve ranciers zfin in werkeiykheid het allerduurst, en hebben reeds menig kippenhouder alle vreugde vergald. Ook op het gebied van het gemengde grdan- voeder, wordt stevig geknoeid. Gelukkig is het mogelijk, dit op het oog althans eenigs zins te beoordeelen. Hier laten de qualiteit van de gerst en de tarwe in den regel nog al wat te wenschen over, terwyi ook het percentage tarwe vaak te laag is Zoolang het publiek in de eerste plaats naar de pry's vraagt en dan pas naar de kwaliteit, zoolang zal al dit geknoei blijven bestaan. Ook door schade en schande wordt men wijs, doch dit blijft toch nog altijd de meest onaangename en duurste methode. Straks zullen we weer hetzelfde opmer ken met de broedeieren. Dan ziet men aan biedingen van menschen, die er hoogstens een vijftig kippen op nahouden en die in staat zijn een vrijwel ongelimiteerd aantal prima broedeieren kunnen leveren, liefst nog maar eventjes van vier of vyf stammen. Fokdieren welke aan de hoogste eischen kunnen voldoen, worden niet in overvloed aangetroffen Ze moeten in alles uitstekend worden verzorgd on kosten veel moeite en tijd. Volgens onze meening zijn alleen die hoenderparken in staat goede broedeieren te leveren, welke over een talrijk materiaal beschikken en welke fokken volgens vaste lijnen. Zulke eieren zijn niet voor een koopje te krijgen, doch men moet niet vergeten, dat met. zulke eieren ook heel wat meer is te bereiken, dan met de aangeboden koopjes. De eerste uitgave moge dan wat grooter zijn, later worden deze uitgaven ruimschoots vergoed. Koop al deze artikelen van uitsluitend soliede adressen en betaal dan gerust wat meer. Spoedig zal men tot de ontdekking „Wel, waarom?" vroeg Egon lachend. „Ze zouden je daar evenals overal toejuichen en ver eeren. 't Ligt nu eens in je aard, je als een meteoor aan den maatschappelijken hemel te vertoonen, en van zulke sterren verlangt men volstrekt niet, dat zij de gewone banen gaan. Bovendien maakt get och al een uitzondering als gast en buiten lander, en als nu nog de nimbus van den dichter je hoofd omgeeft, dan „Denkt ge mij daarmee hier in het land te hou den," vult Hartmut den zin aan. „Nu ja! Ik acht mijzelf niet in staat om je op den duur te kluisteren, gij, wilde, rustelooze gast! maar dichterlijke beroemdheid is een kluister, dien men niet zóo licht van zich afwerpt, en sedert van morgen heb ik mij stellig voorgenomen, je voor geen geld van de wereld te laten trekken." „Waarom juist sedert van morgen?" „Dat is voorloopig mijn geheim," zeide Egon plagend. „O, daar komen nog meer bezoekers, naar het schijnt." Men hoorde inderdaad voetstappen op de smalle stcenen wenteltrap, en in de opening, die naar het plat voerde, verscheen het gebaarde gelaat van den ouden torenwachter. „Pas op, mevrouw," waarschuwde hij, bezorgd omkijkende, „de laatste trappen zijn erg steil en geheel uitgesleten ziezoo, daaar zijn wij boven!" Hij wilde de dame, die hem volgde, de hand toe steken, maar zij behoefde zijne hulp niet en kwam vlug en op hare eigen gelegenheid boven. „Welk een mooi meisje!" fluisterde vorst Adels berg zijn vriend toe; maar in plaats van te ant woorden, maakte deze een diepe en zeer statige buiging voor de dame, die hem ziende een zekere verrassing niet kon verbergen. „O, mijnheer Rojaniw gij hier?" „Ik bewonder het vergezicht van den Hochberg, dat gij ook zeker hebt hooren roemen, mevrouw!" Het aangezicht van den jongen vorst verried een grenzenlooze verbazing, toen hij dat „mooie meisje' mevrouw hoorde noemen en uit die aanspraak merkte, dat zij geen vreemde voor zijn vriend was. Hij kwam ijlings naderbij om mede'in de kennis making te deèlen, en Hartmut kon niet nalaten vorst Adelsberg aan de baronés van Walmoden voor V st Henmaar hij maakte slechts zeer vluch tig gewag van die ontmoeting in het bosch, daar 't de jonge vrouw ook nu gelustte, zich in al hare fierheid en ongenaakbaarheid te hullen, wat eigen lijk niet noodig was geweest, wijl Ronalow zich zeer op een afstand hield. Zij schenen zich van weerskanten te hebben voorgenomen, die kennis making slechts als voorbijgaand en oppervlakkig te beschouwen. Egon had zijn vriend een verwijtenden blik toe geworpen; hij begreep niet, hoe deze zulk een ont moeting kon verzwijgen! Maar weldra mengde hij zich in het gesprek. Hij stelde zichzelf als buur man voor, vertelde dat hij een paar dagen geleden een bezoek op Furstenstein had gebracht, en be tuigde zijn spijt mevrouw van Walmoden bij die gelegenheid niet ohtmoet te' hebben. Zoo kwam het discours van het een op het ander, waarbij de jonge vorst al zijn beminnelijkheid ten toon spreid de, zonder de perken der galanterie te buiten te (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1