Stoomwasscherij I FRÏSO-BAAI 3M&1RKLEEDINQ PRLfZEN ITEERE VAN DEZE >N£ AAMBIEDINGEN ^NaiLOOFELilK ie Veiling Rotterdam. rdam, Heerengracht 62. „VOORNE& PUTTEN" Nieuw-Helvoet. Franco verzending door geheel Flakkee. M. SPOON Az. Coöperatieve BosreoWgÉ Adverteert iR „Bnze Eilanden" WOENSDAG 4 JANUARI 1928 Binnenland. DWAALLICHTEN. VaPOND STOFFEN iEEUWARDEIi11 (E&VERZENBERS! It U als regel steeds te weiaaig voor Uw Er wordt geen rekening gehouden met de j jzcodat zij, die mooi goed leveren sterlk prijs maken dan U nu voor Uw eieren krijgt? lichtingen bij: Warmoezlerstraat O 37—39. atróle voor H.H. Zenders. verzekert en dan bij de Leveflisverz.- Hora", handelt verstandig en plichtmatig, laarora" bekend is als te behooren tot aatschappijen, wier reserve volgens de netto streng, wordt berekend. Gevestigd Directeur J. G. GÖTZE. Konds peige Ung idijk, AST JUS. NIEUW-UELVÖET. NIEUWE TONGE. Houders van Spaar- en Rek.- Courantboekjes bij bovengemel de Boerenleenbank worden ver zocht tot inlevering dier boekjes ter rentebijschrijving en betaling op 4 en 5 Jan. a.s. heidedagen van 24 uur en van 69 uur. HET BESTUUR. Beslist verkrijgbaar bijt P. Wiel houwer; Mlddelharnls; N. J. Boer, SommelsdijK, Zaaljet-Tcepe, Dtrhsiand; C. de Moolj, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tonpe, W. Bout. Brielic; A. v. d. Heuvel, Hclle- voetsluis. Prijs per kwartaalf I,— Losse nummers0,Q76 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 18 Smaad De directeur van de gasfabriek te Huizen, de heer Roos, heeft tegen een vroeger raads lid een klacht ingediend wegens smaad. Deze zou beweerd hebben, dat de directeur 8 a 10.U00 voordeel heeft genoten bij den bouw van den gashouder, provisie heeft ontvangen bij de leveringen van buizen en profijt heeft getrokken van een tentoonstel ling, gehouden ter propageering van het j gebruik. Scheepsongeval. Het groote Rijnschip Grotius is met het Rijnschip Herzeleide, belde van de Neder- landsche Transport Mij., in één sleeptrein naar Duitschland gesleept. Ten gevolge van den lagen waterstand liep in de Noord de Grotius aan den grond, tengevolge waarvan de Herzeleide, die volgde, boven op de Grotius liep, zoodat beide schepen zeer belangrijke averij kregen. De Herzeleide, die een groote scheur in het voorschip kreeg, maakte water en is door de drij vende stoompompen Johan de Witt en Everdina van de N.V. De Wit's Bergings- en transportbedrijf leeggepompt en vervolgens van een noodreparatie voorzien, waarop dit schip zijn reis naar Duitschland heeft kunnen vervolgen. HULDIGING VAN A. K. GROEN VAN DE SCH. 266. Zaterdagmiddag is A. K Groen, matroos van de Sch. 266, die, zooals wij hebben ge meld, in het Kanaal met groot gevaar voor eigen leven zijn kameraad W. de Graaff van den dood redde, gehuldigd. Aanwezig waren behalve Groen en de schipper van de Sch. 266 de directeur der reederij, de heer C. Pronk Jr., diens broeder, de heer Gerrit Pronk, alle commissarissen der vennootschap, benevens de waterschout, de heer Noordhoff. De heer Pronk sprak Groen' toe en zeide er trotsch op te zijn, iemand als Groen onder het personeel der reedei y te hebben. Namens de reederij bood hij Groen een gouden hor loge aan met een inschrift ter herinnering aan zijn daad. Daarna bracht de heer Noordhoff hulde aan Groen. Ook prees hij ten zeerste den schipper van de Sch. 266, den Duik, aan wiens bezadigd optreden en zeemansschap het te danken is, dat in den donkeren nacht de drenkeling de Graaff is teruggevonden, Vervolgens bood de heer Noordhoff een ge schenk onder couvert aan. Na de huldiging hebben de schipper en Groen meegedeeld hoe de redding is geschied. Groen, die zijn daad als iets heel gewoons beschouwd had, zeide geheel van streek te zijn door de ontvangst der vele sympathie betuigingen en geen woorden te kunnen vinden om dank te zeggen voor al het ge noegen, dat men hem heeft bereid. De week van Kerstmis tot Nieuwjaar is voor hem een feestweek geweest. Uurloon voor Gemeenteraadsleden. De heer Dirkson, r.-k. avbeidersaf ge vaar digde in den Raad der gemeente Bergen (N. H.) heeft een voorstel bij dien raad ingediend om het presentiegeld voor de raadsleden te brengen op 40 cent per uur met een maximum van drie uur per vergadering. Hij lichtte dit FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 27) En pruilend als een kind keek zij naar Willi- bald, die nu opstond en ook op de piano toetrad. Een lichte blos kleurde zijn gelaat en in zijne anders zoo doffe oogen lag leven en uitdrukking, toen hij halfluid zeide: „O, 't was mooi 't was héél mooi!" De jonge zangeres was waarschijnlijk aan andere complimentjes gewoon; maar zij begreep toch, welk een innige, oprechte bewondering zich achter die kalme woorden verborg en merkte best, welken indruk haar gezang teweeg had gebracht. Glim lachend antwoordde zij dus: „Ja, 't is een mooi lied. Ik heb er altijd de grootst eer mee ingelegd, als ik het in mijn rol te pas bracht." ,Jn uw rol!" herhaalde Willy, die deze uitdruk king volstrekt niet begreep. „Nu ja, op het tooneel, waar ik tot nu toe gast rollen heb vervuld. O, grootpapa, 't is schitterend afgeloopen, en de directeur had mij nog graag wat langer gehouden; maar ik had het grootste deel van mijn vacantie al daaraan besteed en wilde ten minste nog eenige weken bij u zijn." De jonge majoraatsheer luisterde met toene-1 voorstel toe met een herinnering aan een uit lating van den heer Apeldoorn (wethouder) in den raad, dat 40 cent per uur bij de werk verschaffing een mooi loon is. De heer Dirkson meent, dat de raadsleden toch niet anders zijn dan arbeiders in dienst der gemeenschap. De jaarwedden der wethouders wil de heer Dirkson gesteld zien op 40 voor elk, omdat de tegenwoordige functionarissen toch rente niers zLjn. Een en ander zou een besparing geven van 962 per jaar. Redders beloond. De Fransche regeering heeft, naar uit Parijs wordt gemeld, de zilveren reddingsmedaille toegekend aan kapitein C. van Beek, aan den eersten officier J. A. Kleijn, aan den derden machinist H. Goossens, den bootsman A, Hallensleben en aan.de matrozen C. Nisp, C. Bekhuizen en J. N. van Maren, allen leden van de bemanning van het Neder- landsche stoomschip Waalwijk uit Rotterdam van de Holland-Amerikalijn, die op 2 No vember 1926 onder gevaarlijke omstandig heden drie mannen van de Fransche sloep Gabi hebben gered voor de haven van Paim- pol, waar zij schipbreuk hadden geleden. IJS. Ameland weer geïsoleerd. Men meldt uit Hollum: De lage waterstand op de Wadden, ten gevolge waarvan veel ijs aanzet, veroorzaakte dat de postboot Nes-Holwerd ook Vrjjdag niet kon varen. Met. het oog op de zgn. doode watergetijden zal vermoedelijk de verbinding de eerstvol gende dagen verbroken blijven, waardoor Ameland, zoo daarin niet op andere wijze wordt voorzien, weer eenige dagen van nieuws- en familieberichten verstoken blijft. Het Oostelijke deel der Wadden is vol ijs het Westelijk gedeelte aan het Amelander gat is nog vrij. DE OVERVAL TE ZAANDAM. Een concierge overvallen. Te Zaandam is Zaterdagmorgen kwart over zeven de concierge van de firma Albert Heyn, toen hij op weg was van het kantoor naar de fabriek op de Damkade, door twee hem onbekende personen aangevallen, mis handeld en van zijn tasch beroofd. De daders zijn vermoedelijk van meening geweest, dat de concierge de loonen voor het personeel naar de fabriek bracht, doch sedert een jaar doet hij dit niet meer. De tasch bevatte alleen papieren. De concierge is met lichte verwondingen in de kliniek opgenomen. Omtrent de aanranding op Zaterdag van den concierge van de N. V. Albert Heyn te Zaandam, meldt men nader: Kandel is gewoon, wanneer hij van het hoofdkantoor in de Westzijde naar de fabrie ken in de Oostzijde gaat, steeds denzelfden weg te loopen. Dat schijnen zijn aanranders te hebben geweten. Juist toen hij gistermor gen den hoek van de Damstraat was om geslagen naar den Hoogendam, werd hij, ter hoogte van de gemeentelijke spaarbank, van achter aangevallen. Te oordeelen naai de wonde op zijn hoofd, moet hij een slag met een boksijzer hebben gekregen, waar door hij op de straat is gevallen. Toen hij van den anderen kant iemand haastig zag naderen, meende hij dat er hulp kwam op dagen. Hij kreeg echter ook van dezen een mende verbazing. Gastrollen vacantie direc teurwaf beteekende dit alles? De dokter merkte zijne verwondering. „Mijnheer van Eschenhagen weet nog niet, aan welk vak gij je hebt gewijd, mijn kind," zeide hij bedaard. „Mijne kleindochter is zangeres van be roep." „O, grootpapa, hoe prozaïsch zegt ge dat!" riep Mariëtta opspringendeen terwijl zij het hoofd je in den nek wierp, voegde zij er met potsierlijke plechtigheid bij: „Sedert vijf maanden medelid van liet herto gelijk hoftheater, een persoon van aanzien en ge wicht, en dus respect, mijnheer!" Medelid van het hoftheater! Willibald ontstelde merkbaar bij dat noodlottige woord. De welop gevoede zoon zijner moeder deelde volkomen haar afschuw van dien „komediantentroep." On willekeurig trad hij drie stappen achteruit en staarde vol ontzetting de jonge dame aan, die hem zoo iets afgrijselijks mededeelde. Dit deed haar in lachen uitbarsten. „Nu, zóóveel respect behoeft ge niet te hebben, mijnheer van Eschenhagen! Ge moogt hier wel bij de piano blijven staan. Heeft Toni u dan niet verteld, dat ik aan het tooneel ben verbonden?" „Toni? Neen!" bracht Willibald nog geheel onthutst uit. „Maar ze wacht mij ik moet naar Furstenstein ik ben al veel te lang hier geweest!" „Dat is al heel beleefd!" hernam het jonge meisje met een luiden lach. ,,'t Is waarlijk recht vleiend voor ons maar 't is waar, ge zijt geëngageerd en moet natuurlijk naar uw aanstaande!" „ja, en naar mijn mama," zeide Willy, die een onbestemde gewaarwording had, dat hem iets vreeselijks dreigde en wien zijne moeder een red slag op het hoofd en tegelijk werd hem zijn tasch ontroofd. Een der omwonenden zag dat beide aan randers zich perrijwieluitde voeten maakten Te voren had hij een rijwiel onbeheerd in een portiek zien staan. In de tasch zaten alleen quitanties; geld was er niet in. Tot voor kort was het gewoonte, dat Kandel het geld voor het uitbetalen van de loonen van het fabriekspersoneel van het hoofdkantoor naar de fabrieken bracht. Om hetgeen nu toch heeft plaats gehad voor het vervolg te voorkomen, heeft de firma maatregelen getroffen om het geld op andere wijze te verzenden. Na van de kliniek verbonden te zijn, is de concierge naar zijn woning overgebracht. Brandkast op een kruiwagen weggereden. HUIZEN, 30 ;Dec. Hedennacht is bij den heer K. Honing alhier, op een brutale wijze ingebroken. De dieven kwamen het huis bin nen na met een bijl het raam te hebben om hoog geschoven. Daarna werd de achterdeur geopend, de vloerkleeden buiten op de met sneeuw bedekte paden gelegd endegeheele brandkast op een kruiwagen geladen en weg gereden. De heer H., die in ejn ander deelte van het huis sliep, bemerkte van dit alles niets. Het geluid van den kruiwagen werd door de vloerkleeden gedempt. Op de eng werd de brandkast met bijlen bewerkt en open gemaakt en de inhoud van waarde meegenomen. De politie stelt een onderzoek in, wat ver gemakkelijkt wordt, doordat de werktuigen bij de kapotte kast waren achtergebleven. Werkverschaffing aan (luizend werklooze arbeiders uit de groote steden. 's-GRAVENHAGE, 30 Dec. In verband met de mededeelingen van wethouder Dr. Vos in den Amsterdamschen gemeenteraad nopens de tewerkstelling van duizend werk- loozen uit de vier groote steden, vernemen wij nader, dat het de bedoeling is uit elk dezer gemeenten 250 werkloozen uit te zen den, mits de gemeenten zulks zelf willen In dit opzicht is er overeenstemming bereikt tusschen het Rijk en Amsterdam,'s-Graven- hage en Utrecht, doch nog niet met Rot terdam. Indien men met de huisvestingsmogelijk heid gereed komt, wat nog een der moei lijkste problemen is, zullen vermoedelijk begin Maart de werkloozen uitgezonden worden. De verwachting bestaat, dat tegen dien tijd dit vraagstuk in zoover opgelost is, dat de meeste werkloozen onderdak ge bracht kunnen worden. Werk is er in voldoende mate, vooral op het gebied van ontwatering in Overijssel In deze provincie zullen dan ook de meeste werkloozen te werk worden gesteld. Ook wordt waarschijnlijk een deel der arbeiders naar Friesland gezonden. Naar Drente zul len echter zoo goed als zeker geen werk loozen worden gestuurd. TOT VIJFTIEN JAREN VEROORDEELD. ASSEN, 30 Dec. De arrondissements rechtbank alhier heeft heden uitspraak ge daan in de zaak tegen Roelof Rodermond, verdacht van moord met voorbedachten rade te Zuidwolde op Dirk Wit en van het ver bergen van diens lijk. Tegen den verdachte, die een volledige bekentenis aflegde, werd, dende engel toescheen. „Neem mij niet kwalijk, maar maar ik ben wezenlijk al veel te lang hier geweest Hier bleef hij steken, daar hij zich herinnerde, dat hij dit al eens had gezegd, en zocht naar ande re woorden, maar vond deze niet en eindigde met zijn beleefd gezegde voor de derde maal te her halen. Mariëtta schaterde van het lachen. Dokter Volk- mar verklaarde nu echter, dat hij zijn gast niet langer zou ophouden en verzocht hem zijne groe ten aan den opperhoutvester en freule van Schönau over te brengen. De jonge majoraatsheer luisterde nauwelijks, zocht zijn hoed, maakte een buiging, stamelde een afscheidsgroet en ging in allerijl heen. Hij dacht aan niets anders dan dat hij zoo schielijk mógelijk het huis uit wilde; dat overmoedige, plaagzieke lachen maakte hem dol. Toen Volkmar, die hem tot aan de voordeur uit geleide had gedaan, terugkwam, wischte zijne kleindochter, half gestikt van het lachen, zich de tranen uit de oogen. „Ik geloof, dat 't bij Toni's verloofde hier niet recht pluis is!" zeide zij, met den wijsvinger tegen het voorhoofd tikkende. „Eerst liep hij zoo stom als een viscli met den koffer achter mij aan, toen scheen hij iets te ontdooien onder mijn gezang, on nu krijgt hij op eens den inval om weg te loopen en holt naar Furstenstein, naar zijne „mama", zoodat ik hem niet eens mijn groeten voor zijn aanstaande kan meegeven." De dokter glimlachte min of meer gedwongen. Hij had beter uit de oogen gezien en begreep, wat achter die afwisselende stemming van zijn gast schuilde. „De jonge man heeft zeker niet veel met dames gelijk medegedeeld, op 18 December j.l. levenslange gevangenisstraf geéischt. De rechtbank oordeeldein verband met de eigen opgave van den verdachte, de getuigen en getuigen-deskundigen verdachte schuldig aan: le doodslag gepleegd met 'toogmerk om zich aan de vervolging voor een straf baar feit te onttrekken en zich van weder rechtelijk verkregen goederen te verzekeren; 2e. aan het verbergen van een lijk met het doel om het overlijden te verhelen. Deswege veroordeelde zij Rodermond tot een gevan genisstraf voor den tijd van vijftien jaar, met aftrek van vier maanden preventieve hechtenis en met de bepaling, dat de ƒ1340, welke op Rodermond zijn gevonden, aan de erfgenamen van Wit ter hand zullen worden INGEZONDEN MEDEDEELING. PER N.V. DOUWE EGBERTS TABAKSFABRIEKEN-OPGERICHT 17S| omgegaan," antwoordde hij ontwijkend, „en schijnt nog eenigszins onder de voogdijschap van zijne moeder te staan; maar zijn aanstaande schijnt zeer met hem ingenomen, en dat's toch maar het voor naamste." „Ja, een kanp uiterlijk heeft hij," zeide Mariëtta peinzend, „een héél knap uiterlijk zelfs! Maar, grootpapa, ik geloof, dat hij ook héél dom is." Willibald was de straat ondertusschen in den stormpas afgeloopen; hier bleef hij op den hoek staan en trachtte zijn gedachten te verzamelen, die totaal in de war waren, 't Duurde een geruime poos, eer hij hiermee gereed was; maar hij zag nog ééns achterom naar het huis van den dokter, eer hij langzaam verder ging. Wat zou zijne moeder wel van dat alles zeggen? Zij, die al dat „komediantenvolk" zonder uitzonde ring in den ban had gedaan! En ze had gelijk! Willy merkte 't immers maar al te duidelijk, dat er een soort van betoovering van dat volk uitging! Mc-u moest zich daarvoor in acht nemen! Maar als 't die Mariëtta Volkmar nu in den zin kwam, de vriendin harer jeugd op Furstenstein stein een bezoek te brengen? De jonge majoraats heer had eigenlijk van dit denkbeeld moeten ont stellen en was ook vast overtuigd, dat hij daar van ontstelde; maar daarbij verscheen de wonder lijke uitdrukking van straks weer in zijne oogen. Op eens zag hij aan de piano in het salon, waar zijne verloofde 's morgens had gezeten, een ge stalte, teer en fijn als van ecne elf, die het hoofdje met het donkere krulhaar als een zangvogeltje heen en weer bewoog, het geraas en getrommel van den Janitscharen marsch veranderde in de zachte zweilende tonen van het oude volkslied, en daartusschen weergalmde steeds die overmoe EEN ONBEGRIJPELIJKE DAAD Vermoedelijk is hü naar Parijs uitgeweken. ROTTERDAM, 2 Jan. Wij zijn thans in de gelegenheid, nadere bijzonderheden mede te deelen over de zaak van den 56- jarigen 0. J. K., ambtenaar in dienst dei- gemeente, hoofdcommies van den gemeen telijken geneeskundigen dienst, die Vrijdag spoorloos is verdwenen met medeneming van een bedrag van f 24 000, dat toebe hoorde-aan de gemeente. De heer K. was destijds tijdelijk aange steld bij het gemeentelijk distributiebedrijf. Daar heeft hij zich doen kennen als een hoogst bekwaam man. Afkomstig uit den handel, bleek hij voor een leidende functie in dit moeilijk bedrijf de geschikte man. De directeur, de heer Stemeyer, heeft dan ook gedaan weten te krijgen, dat na opheffing van het gemeentelijk distributiebedrijf de heer K. als belooning voor bewezen diensten weer in dienst der gemeente werd gesteld. Hij kwam bij den gemeentelijken genees kundigen dienst, aanvankelijk voor het ver band tusschen g g. d. en den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon, later als chef de bureau. In deze functie, die hij tot groote tevreden heid van den directeur Dr. C. H. van Her werden, heeft vervuld, was hij o.m. belast met het uitbetalen der loonen en salarissen van het personeel. Financieele aangelegen heden worden door den g. g. d niet be handeld De ziekenhuisgelden en anderen worden door een anderen dienst geadmini streerd. Alleen beschikt men bij den g. g. d. over een kleine kas, terwijl op het einde der maand geld wordt gehaald voor uitbe taling der salarissen van het personeel. Dit geld wordt dan onmiddellijk afgedragen. Donderdag was een groot bedrag van de bank gehaald dat onmiddellijk was uitbetaald. Ongeregeld goed. R.I.P. II. Een gemeenteraad, die zjjn recht kwijt is. Wij komen nog even terug op ons vorig O. G. Een van onze raadsleden heeft zich uitgelaten dat het zijns inziens, niet in de bedoeling van den raad lag om onze oude leeszaal haar zaal te ontnemen. Op 't bovenstaande zullen wjj maar niet verder ingaan, we zullen alleen maar noe men wat de gevolgen voor onzen raad van deze ontneming kunnen zijn. Onze raad is b.v. nu zijn recht kwijt over de vrije beschikking van onze oude openbare leeszaal. Het feit, dat hij aan een particu liere vereeDiging een gemeentegebouw af staat voor niets,, hebben we het goed voor, ontzegt haar verder het moreele recht om elke andere vereeniging die om deze zaal komt verzoeken, om wat voor doel doet niet ter zake, te weigeren. De raad heeft te alle tijde het recht om de zaal weer te ontnemen en ook om de zaal te weigeren, maar hij kan dit nu met goed fatsoen, zonder den schijn op zich te laden van bevoorrechting en willekeur, niet meer doen. Wanneer voor Maandagavond de geheel onthouders deze zaal voor hunne propaganda verzoeken, dan weten deze van te voren, dat ze deze zaal zullen verkrijgen. Wenscht de voetbal vereeniging deze zaal voor Dinsdag avond, dan hebben onze geel-blauwen Dins dagavond een pracht van een clublokaal. De Chr. SchaakvereenigiDg kan eveneens om deze zaal met vol recht voor haar bijeen komsten verzoeken en het gevolg is, dat 's Woendagavonds Chr. koninginnen en Chr. pionnen en Chr. loopers en Chr. paarden over Chr. schaakborden wandelen met Chr. schaakmatten tot slot. Vraagt onze Katholieke tooneelclub deze zaal voor Donderdags, dan insgelijks heeft deze recht op deze zaal en komen de Chr. geitenfokkers om dezen avond, dan hooren de witte wanden van onze oude leeszaal Chr. babbeltjes over teeltkeus en de voor- deelen van een goeden, edoch... Chr. bok. En komt, laten we ook dat niet vergeten, de afd. van de S.D.A.P. verzoeken om in dit gemeentegebouw 's Zaterdagavouds de uitzending van de arbeiders-radioclub te mogen ontvangen op een ontvangtoestel, dan hebben we des Zaterdagavonds in ODze gemeentezaal een jonge afdeeling van de A J.C. te verwachten, wat, dat weten we ,wel zeker, net niet de bedoeling van de besluitnemers zal geweest zijn. Of onze raad, bij het nemen van dit fatale besluit, inzake de bestemming van de „vrijgekomen" leeszaal, dit alles, er is nog meer, heeft overwogen, dat meenen we te betwijfelen. We trekken alleen maar enkele conse quenties uit een veel te overijld genomen raadsbesluit. J. B. Vrijdagmorgen heeft de heer K. door den onderchef 24.000 laten halen, welk geld bestemd was voor uitbetaling der vroedvrou wen en armen-doktoren, m. a w. het perso neel van den buitendienst. Deze ontvangen eerst een oproeping, alvorens zij het hun toe komende geld komen afhalen. Deze oproeping kwam eerst in den loop van de maand en dige, zilveren lach, die ook net als muziek had ge klonken. En zou dat alles nu slechts en zedenbedervend zijn, omdat 't tot het tooneel behoorde? Mevrouw van Eschenhagen had hare meening in dit opzicht dikwijls genoeg te kennen gegeven, en Willibald was een veel te goede zoon om haar oordeel niet als een orakel te beschouwen1 maar hij slaakte een diepen zucht, toen hij nu halfluid zeide: „O, hoe jammer! Hoe vreeselijk jammer!" Tusschen Furstenstein en Rodeck, omstreeks in het midden, daar waar het houtrijk gebergte op zijn hoogst was, lag de Hochberg, beroemd door het prachtig vergezicht, dat men hier kon genieten. De oude steenen toren op zijn top, het laatste overblijfsel van een overigens reeds lang in puin gevallen burg, was voor het publiek toe gankelijk gemaakt, en aan zijn voet trof men een kleine uitspanning, aan die zich gedurende de zomermaanden in een druk bezoek uit den omtrek mocht verheugen. Want vreemdelingen kwamen slechts zelden in die weinige bekende, boschrijke bergen en dalen. Nu in het najaar was de toeloop wel is waar niet groot, maar toch had de bijzonder fraaie dag nog dezen en genen tot dat uitstapje verlokt. Voor een half uur waren twee heeren en een knecht te paard aangekomen, en nu hield er ook een rijtuig voor het logement stil, dat nieuwe gasten meebracht. Op het plat van den toren, bij de steenen ballu- strade, stónden de beide heeren, en de jongste beijverde zich zijn vriend al de schoonheden van het landschap aan te toonen en uit te leggen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1