MERCURIUS HAVERMOUT Df, 1. C. MMDERMA Lange Vorststraat No, een Hui DE APPELS zaterdag 26 augustus 1933 VLISSINGEN GOES CENT PER PONDSPAK KERKELIJK LEVEN nieuwe zeeuwsc GEMENGD NIEUWS LUCHTVAART LAATSTE BERICh Advertentiën Brandwaarborg-Maatschai voor Zeeland OOGARTS, houdt Dinsdags SPREEKUUR te G< van 10 tot 3 uur in Woensdag 30 Augustus 1 DEN INBOEDEL, Woensdag 30 Augustus 1 Bij inschrijving te k MiEUWE Z£EUWSGHE COURANT versichillendia lekken en een scheurde over ©en groote lengde doior, wat ©en „sa,uva gui pciul" van de omisttaandie personen tan gevolge h>a,d, want in een minimum van tijd vormde zicli een meertje. Natuurlijk trok de oefening in dit druk ke deel der stad veel belangstelling. Na eiloop vereenig'den allen zich op het Noordplcin, waar de commandant, brand meesters en manschappen dank bracht ivoor de wij'ze van Wierken en de onder- commandant aan dei hand van het voor deze oefening ontworpen plan nog oip an- kcle foutjes wees. Hierna kon men naar de kazerne Icrug- keeren. Druk bezoek. He,t aantal vreemdelingen, dat Donder dag onze> sta d bezocht was wieer zeer groot, Me|t de booten van Breskens, op Vlissingen zijn 2650 piaasagicrs overgezet, dat is helt grootste aantal da,t in dit sei zoen opi één dag is overgebracht. Heit aan- dal auto's bedroeg 118, tegen vorige week 3.35. E;CJi gecompliceerde aanrijding. Gisterenmiddag reden op het rijwielpad aan den Nieuwen Middeiburgsehen weg fer hoogte van het vliegveld tweie dames per rijwiel, achter lien kwam ©en autobus uit Zuid-Bevoland, die ook in de richting Van Vlissingen reieid- Dez© bus is aangere den door een a,ut0' van een ie Vlissingein tijdelijk vertoievenden dokter. Dc bus kreeg een duw .en kwam tegen de beide wielrijdstens aan. Eien van deze bleef' lig gen met vermoedelijk oen lichte hersen schudding, de andere kwani in de sloot te recht, maar was spoedig Weer op liet droge. Hen medicus uit Middelburg, die passeerde, verleende liulp en liet d» beide gewonden pier ziekenauto naar helt gast huis te Middelburg overbreugen. Spoedig was de politie uit Vlissingen en ook de auto-deskundige ©pi de plaats der aan rijding en sfelde een voorloiopig onderzoek in. dat nog wordt voortgezet. Kano drijvend© gevonden. Hen Nedierlandseh loodisvaartuig heeft te Vjissingen aangebracht een oranje-kleu rige kano zonder riemen. Het vaartuig' is hij de Midden-st'ieenbank drijvend aanga- troffen. Het 50.000ste had. Zooals reeds verwacht, was, is deze w,eiek het 50.000ste bad in dit seizoen genomen en wel door de 14-jarige jongej ntt'roiulw1 De liegt uit Kalbs. dia daardoor een do,or haar zeker niet verwachte hulde in ont vangst liad Ifce nemen. Ten eerste was zij de, oorzaak van een extra vlaggentooi van het badberrein. maar ook is zij toege sproken door den brgemeester, den heer C. A. van Woelderen, als voorzitter van de Commissie voor het Radbeidrijf en heeft deze lia.ar namiens dat, bedrijf een souvenir aangeboden, bestaande uit 12 zilveren le peltjes ien twee zilveren suikerschetpjes, te zamen in een etui. De jengdigie Zwemster zal zeker met 'groot© vreugd© naar haar woonplaats zijn teruggekeerd. Naaischool „Ensaid". Wij verwijzen onzie lezers naar de ad vertentie van 'bovengenoemde naaischool voor aangifte van nieuwe -leerlingen, -enz. Aan deze school zijn geslaagd voor Costumièr.e d-e daimies: J. van 'fc Wieistende te Goes en B. Korsitanjie te 's-He'er-H,en- drik skinderen. Zcienwsck Technisch Instituut. Voor het examen voioor waterbouwkun dig opzichter, gehouden op 28, 29 en 31 Juli en 1, 24 en 25 Augustus:, slaagden de volgende candidaten J. M. de Coninck, Goes; K. Dekker, [WiesitkapielleJ. Goeidbloeid, Kloeitïnge J. Hoog'eisitgger, Ritthem; J. die Jonge, Goes; D. J. Koets, Korfcgene; J. A. Leijs, Kapalle; A. v. Luik, Terneiuzen; J. J. 'Manni, Middelburg; C. Markups®, Korfc gene K. Mindërhoud, Wiesfikiapelle, L. G. Pikkaart, Eitewoubsidijk'K. Sanders'e, iWesitkapielle; A. M. v. Schaik, Wolfaarts- dijkC. M. Schrijver, HeinkenszandA. Smit. 's-HaerenhoakJ. O. S'tekebee, Drie wegen; P. Verheijke, ElleWonfedijkJ. Verschuur©, Wlameldinge; A. Versteeg, Zierikzeie; A. A. Wieijns, Wolfiaartsdijk en J. Wisgie, Za,omslag. Niet geslaagd, 9 candidatlen. Coilccle crisiscomitc. De collecte voor het Crisis-comité heeft deze week 1' 54.32 opgebracht. „O r an jev creionig ing". Maandagavond houdt, de „Oranjeveree- niging" een algeimeien© vergjaderiing in „Schuttershof", w,aarbij zijn ,uitgenoiodigd de algevaardigden der Bnurtvereenigingen ©n de hoofden der Lagere scholen. Adic tegen «Ie knlcnionv entic. A.s. Dinsdag des middags 4 uur wordt in „Café Nationaal", Groote- Markt al hier. eien bijeenkomst gehouden van de „Coroité's van Actie inzake Kolenprijzen" Sf.-Philipisliand en Tholen. Opi die bijeenkomst komt in bespreking: op- Walcheren, Noord- ien Zuid-Beveland, een meer georganiseerde actie' te gaan voeren tegen de kolenconveintie em het stichten v-an eien meer blijvendein organi satievorm. ',,M. C." Beentje ingeslikt. Donderdagmiddag had de vrouw van K. alhier bij het eten van soep een baenbjè mee naar binmen geslikt. Het beentje bleef' in den slokdarm hangen, .waardoor de vrouw veel pijn leed. De toestand liet zich zeer ernstig aanzien, zoodat opneming in het ziekenhuis noodzakelijk bleek'. Heinkenszand. Voor heit examen Tuin bouwkunde (L. O.) slaagde te Wageningen ide heer A. Duijvesteijn, alhier. Hansweert. Heden Zaterdagavond geeft het Fanfarecorps1 „Scheldegalm" haar jaarlijks Bal-Champètrei in haar Lommer rijken tuin aan den Booindijk. Evenals vo rige jaren zal den tuin schitterend verlicht worden. Het fanfarecorps' E. M. M. van Kiuiningen zal het -eerste uur concerfcee- ren. Voor bij'z. zie a,dv. 's-Hccrculiock. De P. V. „De Vrienden kring hield op Zondag 20 Augustus een wedvlucht vanuit Mons. De prij'zen wer den behaald ais volgt: Oude, duiven: 1 en 3, J. Trommelen, 2 J. Keimijn, Kwaden- da,mme, 4, J. Heiligers, Nieuwdorpi. Jonge- duiven: 1 an 2, W;. v. 't West- einde; 3, P. Kijk, 4 en 12, J. Trommelen; 5 6, 8 -en 11, B. de Jonge; 7, P. v. Eike ren; 9, 10 en 15, H. Jansen13, J. Heili gers, Nieuwdorp; 14, poortvliet, K'wia.den- d'Ujnme. Eerste duif 10-43-35, laatste 11-36-20. Kriiiniugrii. Die nieuwe verbindings straat Markt-K(ij|ksweg van het uitbrei dingsplan nadert haar voltooiing; nadat dezen winter in het grondwlerk een nïooie werkverschaffing gevonden w;as, zlijn nu de trottoirs gelegd, alle kableSe en buis- leidingen aangesloten en rest nog' de vol tooiing van heit straatwerk. Dlaar nu reeds etfcellijjkie aanvragen voor bouwterrein zlijn gedaan, blijkt liet uit breidingsplan in oen bepaalde behoefte te voorzien. Zoo m-ogeljij(k wordt de nieuwe, straat Zaterdag 2 Sept. officieel opengesteld. VHccr Arendskerhe. De Spaupselio schatgraver lieeft o-ok ons dorp mie-t zijD zoetgevooisde pamflet tekens 'badplclht: e«n ingezetene hier on. ving onlangs een briel van hem „uil ie geV|angenis" in Barcelona. Ongeveer ÏOO.UOU Zwitsers©!» franken waren er volgens dit vtadje - fo Ver dienen. Maar er is nog ©en roden, waar om wtij'. eisditmaaf melding van miaken: do attracties van het gev|al worden km zeer ste vergroot -door de m'cctedeeling v!an den Spaansdhem schatgraver, dat men niet alleen naar Spanje moet komlem om daar een paar duizend Sipiaansche plJjota's to betalen; óók mloet de geadresseerd^ zoo lang d© zorg op riclh nemen voor den iSipaunschen schatgravers 16-jarige doch ter 1 O zoo, als dat niet trekt, dan lielpt een trekpleister ook niet meet',1 M. C. Domburg. 28 Aug. a.s. opent de Com missaris der IConiugin in de provincie Zee land in tegenwoordigheid van B. em W;. op officieele wij-z-e d-e nieuWte wlaifcerkiding alhier waarna de genoodigden ten sitad- huize sullen worden ouily.anigeln, terwijl voorts naar helt pompstation te Seroioskei" ka wordt gereden, alwaar Ir. J. A. Canriérs ©en t 'chnis'ehe expfosiiilio houdt. Yrouwcnpisldcr. Een droevig onge luk. Donderdagmiddag omstreeks vieï uur zouaen enk-ale personen, ander wie een 12 jarige, -te Yeere logeierendie jopgou, zicli a.an nvt sitranid alhier iu liet water gaan veffrisechem bij hefc bord, waarop een vei lige zwempilaafcp staat laangelrondigd. Da jongen, die de z-wemimst nielt voldoende verstond, ging vooruit liet waiter iu en is Mj-na direct vermoedelijk door ©en grond golf omgeworpen -en weggespoeld. Önder da aanwezigen bevond zich de heier G. van Lot-, lid der Middelbrgschei Raddingisibri-' g,.WO. Toem deiz'ei van hot vermissen van den jongen vernam, begaf hij' zich to water ein dook '©enige malen. Toen dit geen. resultaat had heeft hij onder water liet, nabijztjnde lioofd afgezocht -en sto.oitto na eenjgen tijd op d'en join,,gen, di-eln hij toen -aan wal wist te brengen- Helaas heit was to laat, w'ant gedurende fcwea uur is onder leiding van den dokter uit Veere, getracht de lpveasgecistien van dein jomgein weder op fce wakken, doch men heellt hierin niet mogen slagen. Staiemsse. Bij het deze week gehouden examen slaagde mej. M. Hage laihier voor helt diplomia van leerares-ooupeuse. Sas-van'Gfoit. Geslaagd te- 's-Graven- hage- voor 't. examen ooupieaise, vanweg® de K.-K. Vereen, tot bevordering van Indus- trieonderwijs voor meisjes „S-t. Anna", mej. A. van Hecke, alhier. Goedfcoop-e trein. Op Zaterdag 2 Sepiember rijdt er ©en goedkoop© trein vian Vlissingen bot en met Tilburg naar Nijmegen en Arnhem. M-en zie annonloel Gewelli'iisgi'ld. Dei Minister van Financiën maakt be kend. .dat ten behoeve van '-s-Kijks schat kist is- ontvangen wejgens over vorige jaren tei weinig betaald© belastingen naar inko men en/of vermogen (gewefcenislgeld) bij d-en ontvanger der direct© belastingen, etnz. te Terneuzen f 49,39, f' 16,87, te Huls-t 38,73, f' 13; wegens „rijwielbeiaisting over 1932" bij den ontvanger der directe belastingen enz. te Zierikzeie f 1. Iirirgspanning en ponton voor liet veer Hoedckensfcerk©Ter Neuzen. Van de werf' der firma Penn Bau- duin te Dordrecht vertrok Donderdag middag ©en groot transport bestaande uit brugsp-anning en ponton, bestemd vopr het Vc.er Hoediekenskerk©Ter Neuzen. 's Morgens om half zeven reads, ziegt de Telegr.,, arriveerden twee drjij|vfelnd(Et ■bokken van v. d. Tak's Bergings- en (Scke©]ïvaarl'be(di.iij|f uit Kotterdam, n.l. de „Kolussus IJ" ©n d© Adelaar lip, om de grootere stukken van de werf te lielhtein en op h©t water te brengen. D'e pontion, ©en gevaarte van zestien meter lang eln elf meter breed, b|ij| een lioogte van ruim twee- en een halve meter, wtea-d lijet rprst aan de kabels geslagen. Omstreeks half negen waren de voorbe reidende werkzaamheden 'zloo ver gevtor- derd, dat d© beide bokkien aan het werk konden gaan. Langzaam sjjaamdem zich de kabels en werd het 115.000 Kg. Zwiare werkstuk van den groni gahsvlen. Voor zichtig voeren da beid© bokken uit 'den 'weg. Zoodra d© ruimte groot gónoeg wlas, werd het bevel gegeten om den ponton in het water neer ta laten. Alles liep goeü van stapel, zoodat dadelijk daarna da brugspanning ,aan de beurt kwam. Deze heeft een lengt© van vlij|f-e|n-v|ef?'- tig M. en ©en breedte van vtjjf-epj-eieln-' NEDERLANDSCH FABRIKAAT iM. Dl© brug is de grootste, die tot nu toe in Nederland werd verv|aairdigd. Na langdurige voorbereidingen, waarbfj vooral bet betestigen der höfkiaibels met de grootste zterg moest gesulii-eden, werd ook deze last van 150.000 Kg. door do krachtige bolckeu opgenomen. Op dezelfde wüjtee als bij de ponton voeren de bokken terug. Toen de spanning vrij- hovein het water hing, bracht men d-e beid© bokken waarop de brug in de longte-ri'dliting moest komen to rusten, ondier het clcui struietiewerk. Uiterst voorzichtig ging het omlaag, totdat de spanning op de juiste plaats op de beide vaartuigen rustte.. !D|c ■Kolussus XI on d© Adeilaar II hadden daarmee hun werk verricht, dat heel Wiat uren van nauwgezletten arbeid liet Was inmiddels half twaalf' geworden had gekost. Alles slaagde vlot. Omstreeks twee uur 'smiddags wiaren voor liet brugtrausport twee slocpbooteu 'gespannen, terwijl de drijvende poutojn door een andere sleepboot werd getrok ken. Toen alles klaar wa,s kfcnlk al ispoedig hol sein lot vertrek en aanvaardde liet uit twee de-elen bestaande transport haar lan ge reis over het water. Die Weg gaaf over de Diordtselie Kil, het Hoülandsch Diep «ai ile Zeeuwscho w'aberen paar het kanaal Hansweert'Wpmeldinge. Wanneer dit gopasseerd is, zullen de sleappbooten hun vracht via Wosler-iSchelde naar de- plaats van bestemming, Hoedekcndcerkc, bren gen. Naar men nog mededeelde, zal het veer ter plaatse, dat tot nu toe door htft geweldige wat ervervjil van plus minus 3 meter voor auto's haast niet toegankelijk was, aanmerkelijk worden verbeterd. Dioor dez'e drijvende ponton en de lange ponton-brug zullen auto's thans gemak kelijk de veerboot kunnen oprijden. Een 1 weel al nieuwe p-onten Zal tevens in de vaart worden gebracht. Eir is voor den veerdienst een nieuwe haten gpgraivten.1 Na den voltooiing van dit veer komt hoogstwaarschijnlijk' liet veer te Walsoor den aan de beurt. WEEKLIJST vau 27 Aug. tot 2 Scj.lt. ZONDAG, Mis van 12© Zondag na Pinksteren. Gloria. 2e gob. II. Jozef' Ca.- lasantius. Credo. Prael Drieëeulieid. MAANDAG, Mis. H. Augustinuó, Bis schop', Laeraar. Gloria, 2 e geib. H. Heg- mes, Credo. DINSDAG, Mis Onthoofding H. Joan nes den Doopier. Gloria, 2e geb. H. Sa- binn WOENSDAG, Mis H. Ros-a Limana, Gloria, 2e geb. II. Felix en Adauotluis, Martelaren. DONDERDAG, Mis H. Ra.ymundus Nonnatus. Gloria. VRIJDAG, Mis H. Aegidius, Abt, Glo ria, 2ei geb. II. 12 Broeders Martelaars, 3 a, cunctis. ZATERDAG, Mis H. Sitephanus, Bé- lijder, Gloria, 2e geb. a cunctis, ,3 Pau,s. GOEiS. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis cn 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 pur de Hoogmis. Nam. 3 uur Lof mat rozenhoedje. MAANDAG slechts één II. Mis om 7 uurte acht uur Cammunieiuitreiking,. WOENSDAG, 's av. 7 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half' 8 Congrega tie der II. Familie.. 6 u,ur biechtgelegen heid. VRIJDAG, 7 uur g-ea. H. Mis eu uit reiking II. Communie, 's Av. 7 uur Lof. ZATERDAG, vaaaf 4 uur biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof met r.oizenh. De H. Vader loiirglcliclit. Een uit Rusland iu de Vat'ioaainischa stad teruggekeerd© Paiusielijke allgiezant heelt aan Z. H. den Paus rapport uitge bracht over zijn ervaringen in de sovjefc- Unia en meideideeling gedaan, va.n de-n ver- sdirikkelijken winter, dien de b'evolliing aldaar 'te wachten stiaait, roélt den dreigen den hongersnood voor oogan. De afgezant deelde den H. Vader made, dat, naar schatting 10 a 12 millioen mein- sche,n den komiendem winter van honger zouden omkomen. Bij daze miededeeling merkte de afgezant oi', dia.t de Paus ziju traneu niat kom ba- dwingen. Na, eien oogienblik van stilte overmees terde d> Paus ©ehter zijn gevoelens cm zeide Hij rustig: „Wij. moaten ©en weg vinden om dit, koste walt lieit kpsit, te voorkomen". Men gelooft, dat de Paus overweeigt hulp-expedities na,ar Rusland te zenden, in den geest als eenige jaren geleden ge schied is. Kunslteutoens tolling ie Sepipie. A,)s. (Maandagavond 6 uur worden de Sociale Studiedagen te Sepp©, .1uitgaande van de sfcajidsorgajiisaties v'an boeren ©11 middenstanders, werkgevers en arbeiders in bet Bisdom. Breda, geopend. Het Retraite-huis. is vol bezet, 'tepdait het geheel ©en Budclas belooft te wordem Tal van bekende geestelijken en lelekék'., voormannen ,uit organisatoriSdh© em intel- lecfcueeile kringen, ook van buiten het Bisdom, zal men er aantreffen. Dienzelfden dag, des uajuiddagls kwart aai 5 uur precies, ^al de kunsttentoonstel ling, welke .aan deze studiedagen wördt verbonden, worden, geopend met een red® over „Moderne Kunst" v'an den Eerw, Pater Gerlachus O.Cap., Diocltoranduis in d© Kunstgeschiedenis te Breda. 'b Pausen bezoek ie Gandalfo. Betreffende het beizack van den H. Vader op: j.l. Donderdag aan Gasbel Gan- dolfo kan worden gemald, dat dei drie auto's, waarin Zijne Heiligheid mat zijn gevolg had plaats genomen, om kwart voor acht voor heit hek va,n de villa Barberini van Gastel Ganidölfla aankwa men, waar de IX. Vader ontvangen werd door dein direofceiur der pauselijke buiben; verblijven. dr. Bonoimielli. Na hierop per aujip de oprijlaan ie zijn doorgereden, hield Zijne Heiligheid sitil voor he|t Pfliuselij'k pialeis, waar Hij be groet werd door Zijn neef, inge|ni,o(ulr graaf R.uliti en de andere leden der V.a.ti- oaansiohe teichniisioh© commissie. Meit de li'flt begaf de IX. Vader zich naar de eersje verdieping van heit paleis, vaar Iiij een helzoek bracht, aan dc ver trekken, welke bestemd zijn voor de leden van bet Pauselijk liof en de paters Jeau- ieilen, die verbonden zijiu aam de Vaiticaan- sclie siternewaicht. Vervolgeus ging Zijiue Heiligheid naar de tweede verdieping, waar zich die eigen lijke Pauselijke verirekhetu bevinden. De 11. Vader doorliep alle kamers en liad tenslotte Zijn privéverlrek binnem. Gcruimen 'tijd hield Hij zich op in do ka,piel. toegewijd aan de H. Maagd, Be- «clicrmster van Polen, ter herinnering aan Zi,n werkzaamheid als niurijua iu Polein. De komsifc van den H. Vadier in heit aUulj© Gastel Gandolfo wterd door het luiden der klokhen aangekondigd, waarop de bevolking zich onmiddellijk na.ar heit Vilein begaf, waaraan het Pauselijk paleis is gelegen. lie IX. Vader dia op heit balcon ver- schoen. v,an waaraf Hij den Zegen gaf', werd langdurig Xpeglejuichlti. Na nog een ble.z'oek te hebben gebracht aan da overig© deelen van het paleis, beklom de II. Vader lieit terras, waar Hij oenigle ©ogenblikken geinooit van bat schit terend panorama. Tenslotte begaf Zijne Heiligheid zich weer na,ar beneden, doorliep de lanen van dc. villa's Cibo on Barberini, welke met bet, Pauselijk paleis liet Vatbaanseho. be zit uitmaken en bracht een bezoek aan de modelboerderij, waar Hij geestdriftig werd begroet door dei ongevwr vierhonderd arbeiders, dila op Gastel Gandolfo werk zaam was. Do II. Vader oinlerlrield zich geruimen tijd meit vaderlijke welwillendheid met de werklieden, 'wien 11 ij tenslotte dem Zegeln gaf. Om kwart voor tien keierda de II. Vader wcier nieX Zijn gevolg naar Rome ferug en kwam kwart ovler tien in den Vaticaansidhen staat nan. ifc Hc De H. Vader is Donderdagochtend aan ■een ongeluk out,komen. Eielniga seconden nadat, tic aulto, waarin Zijne Heiligheid zich op' dien t.erugwieg naar den Vatieaain- schen staalt bevond, luet dorp Oiampino had gepasseierd, ,sjprl'le vlak achter da auto een militair vliegtuig, dat in de telegraaf dra dien was vejfwlard genaakt, op dien weg. Als door ©en wonder heeft de' .officier, dia het vliiqgkuig 'bejsjfcuurde, slechts lich te verwondingen opgeLoiOpen. D;c St.iSiervaliïisb'rug le Maastricht aan een gevaar ontsnapt. D|at de St.-|Sierva.tiusbrug te Maastricht vlak voor haar .opening groot gevaar heeft beloopien, zal wei niemand bevroed hebben. In een betrekkelijk diepen kuil ten N. van de brug heeft meu ©en drietal gra naten gevonden. Dje gevonden granaten z5j|u ©en v'an 6 mM. Iniiddell|ijln, één anti-tank-patroon vOiM geweer en één anti-tank-granaat van 3.7 m!M. Het vermoeden 'bestaat dat deze pro jectielen door den stro,om der Maa,s uit het buiteiiLand dijjn medegevoerd, toen daar Ide oorlog nog woedde, en ten Nopi-dletn van de brug, alwaar enkele diepe kui len iu liet stroombed zlijln, zEj(n blijven liggen. Dleze ou.de projectielen tzüj|n zeer glq- vaarllijlk, daar de mogelijkbeid bestaat dat zfijj m'et pikrine-Zuur gevuld izSj'n, lietgaen op den duur liet metaal aantast, waardoor de projectielen bijlzonder gevoelig worden. Dioor den militairen gewoeirmlakar den lieer Koen© zijlu da gevonden grapateln naar de kazerne overgebraebt, alwaar men niet tot demionteermg durfde overgaan, in verband met den ouderdom der gi-anaten, Die 'Hemburg zal nu te hulp wordieu 'geroepen om dit gcva.ai'Iijfke goedje te doien ontploffen. Eien „V alksli wgcsidhoiol". Naar uit bcilrouwbare blrou veirnomen wordt, bestlaan er in Twiente pilaniniem om te komen tot de stichting van eien z.g. „VolkshoiOigeBohool". De school zal, indien da plannen verwezenlijkt 'wbrdein, een fweeïedige bestemming, krijgen; ze z,a,l n.l. mo.aten dienen voior onutlwikkeling jen ontsplanning', vooral v,oor werkloozan. D.e cursisten verblijven een aantal dagen in een daarvoor bestemd gebouw en wlorden tevens in de gelegenheid gesteld ©mi spiort ta beoefenen. Dei onderdaelen voor het ge bouw zouden event, door de deelnemers ia,an werkloozeneursussen vervaardigd kunnen worden. iCon'ferenüe van de 'vlei- iiio.gciidkcdcn. Eien special© correépiondelnt van de Ma tin te Rome, maakt melding van een gerucht, volgens hetwelk de ministers vian buitonlandsrfli© ,z!akein van Frankrijk, En geland en Diuitschlan,! in de tweede helft van October te Rome iblijteen zouden bo men voor een bespreking Van den inter nationalen toestand binnen, het kader v,aa liet .Viermogendhedenverdrag. Die Zieven Provinciën. Met de „Dlernjjo", welke 30 Augustu® uit Taudjong-Prio'k vertrekt, repatrieert de kapitein-luitenant ter zee, P. E|ikenJ boom, die ten t'ijlde van de muiterij' com mandant van de „D|© Zeven Provinciën" was, teneinde in Nederland voor het Hoog Militair Gerechtshof t© verscb!ij|nen. Tijdens de behandeling van de muiterij1- zaken door den Krjjjgsra,ad te Soarabaja zal worden gebruikgeimiaakt van reeds door den heel' Eikenboiom afgelegde ver klaringen. ijjitpan en dc Vereenigdc Stolen. D© ,J|ap|a.nscÜi© regeering doet wederom jiogingen om d© intrekking te verkrijgen van de in 1924 door d© Ver. tófcaten inge voerde iminjgraticwet, W|a,arbii]i de immi gratie van Aziaten wordt beperkt. D.e minister van buitenfandsche zaken te Tokio, Mamlonoe Sjigeiniitsoe, verklaar de dat de uitsluitingsbepaling tegen (J'a- panners ©en beleeidiging w,a,s voor |J|ap,an's nationale .©er. Die intrekking dier immi- gratiewet Zou iu J|apan beschouwd wor den als een nieuwe uiting vuji da Am'a- rikaansche vriendschap' cn de intrekking van de geinorimincerde clausula zou de laatste moeilijkheid opruimen, die diei vreed zame en vriendschappelijke betrekkingen tusschen (Japan en Amerika zou kunnen verstoren, Nedcrlandsche t(ij|dsclirif(cn in D|:iitschland verboden. D© verspreiding is in Duitscliland tot nader verboden v,an dc volgende, "Neder- landsclie periodiekenD© Proletarische Vrouw; De Radiogids; D© Vrijheid; en (D© fJbodsch© Middenstander. Storm in liet Oosten v. d. Ver. Staten, Aan de Oostkust v,au de Ver. Staten heeft een storm gewoie.d. H|oc ge'wëldig de kracht van den orkaan geweest is, moge blijken uit liet feit, dat op het 'baanvak tuss'ohen Ocean City in New Jersey en Philadelphia het water zóó hoog was opgestuwd, dat gedeelten van de lijjn blank waren komen te staan. Het ver keer op die l'ijln moest worden stop'gte- z'et. Een gedeelte van de beroemdel stramd- promenade in Atlantic) City (in den staat New Jersey) "werd vernield; de houten balustrade werd Weggeslagen. Van dertig hotels aan den strandbioulevard te Atlantic City, liepen de kelders vol waterte Long Port en in Marg|a,te City, beida eveneens in New Jersey gelejgen, stroom de liet water zlell's over d© naam'kbzïjlnen en moesten de b©won,?rs hoogerop vluch ten. Nadere berichten over dien storm be vestigen de aanvankelijke tÜjdingem om trent de hevigheid van den orkaan. ®m voorloopig nog niet officieel bevésfigiie onlieilsbopidsohap komt uit de plaats Bflilisbury, in den staat Maryland, een stad v,a.n .10.000 inwoners. Salisbury zlou 11.I. door den storm vrijwel totaal zijin vernield. Weer nverslraamingcii 111 China, Dc Gele Rivier liaelft groote gedeteftepi van de provincie Hpnaoi overstroomd. Na- blijl 1-Iwasiën staan 500 dorpen onder wa ter en zlijln 300,0010 menschen "dakjoiois. Zppi- wel levensmiddelen als kleeding en dek king ontbreken geheel. I11 die stad 'Lioelin verdronken tweeduizend mienschen.' Te Paotaji staat het water ruim 3 Ihreiter hopg in de straten en honderden huizen z'ijlu er ingestort, Japan cn de Mjarxistcin. Het Japansoli© dept. van binneulandsche zaken mia,akt bekend, dat de vorming of stichting van nieuwe Marxistische 'partijen öf organisaties in 'Jlapan verboden is. D|c zlwarlc l'ijsl vindt ingang. Op verzoek vian liet Di'ankweeröomité te Neede heeft ook da raid van Diepenhelim (dez'er dagen meldden wïj| het vm Eipe) een strafbepaling vastgesteld op het ba- Izbeken van inrichtingen ingevolge die Drankwet door personen, wier namen op. een z.g. zwarte lijlst voorkomen. Die be doeling is, dat de gemeentiehestuureii, die oen dergelijke lijst hebben ingesteld, cliezla onderling Zullen uitwisselen. Dc jongste vloot ter wereld. Met liet dairbiji gebruikelijk' ceremonieel is de jongste vloot ter wereld, n.l. de drie eerste vlooteenheiden van de marine van 'Mandsjoekoeo, alle gebou,wd te Kobe in Japan, te water gelaten. Het brandende munitie-depot opgeblazen. Teneinde verdere gevkren door liet bran den van het ondergrondsche munitie-dej»t 'blij) Air aan do Leie te voorkomen, heib'ben de militaire autoriteiten het gieliee1© ilejiot met dynamiet opgeblazen. Aan beide zijden van de opslagplaats werden twee diep© greppels geigl'aven ©|n met dynamiet gevuldtwee geweldige ont ploffingen volgden. Men verwacht, dat thans de laatst© resten der in het depot ojigeslagen handgranaten en gasbiomlmlen /vernield zijln. 1 1 De rondvlucht 1933. Toen gistermorgen op liet vliegveld Wiaalhaven de aan d'e rondvlucht 1933 deelnemende vliegtuigen gereed werden gemaakt voor den start, liet heit zicli aan zien, dat men over het weer niat ta klagen zou hebben. Na den regen van da vorige dagen was er nu tenminste 'weer een helder zonnetje. Zooals men waeit- is deze rondvlucht veel uitgebreider dan die van het voipge jaax. toen men op beide dagen op het punt van aanvang is teruggekomen. Ditmaal gaat men den 'eersten da,g van Waalhaven via Schiphol 'en Kooy, over da Waddeneilan den naar Groningan (Eelde) en vervol gens naar Twente', waar men overnachten zou. Vandaag glaat men door naar VeriLo, Eindhoven, Gilze-Rij'en, Vlissingen en Haamstede, waarna, men naar Waalhvem terugkeert 1 I 1 vli^ doioir kijn militain (Heit aantal deelnemend© -«rooter dian verleden jaar, alleen meer spbrttoe'sltellen ma,al ook ©en aantal mil meedoen. Vian de toestellen mee. Gistermorgen uur de deelnemend© baar gestart. Achtereenvoteems Xfctoeöfcellien, 9 mMiaare macj IA K Jj.M.-vOgeils de luclii in. was heit laatste toestel .boven ga,ai zi .Voor het vertrek hadden de tferwïi'l zi) hun koffie dronken van het K.L.m.-res-teurant spontaan gejuieh stel van den heer C. R- 1- bar bof, voorzitter van die öomn lucbWoerism© dier K.NV .V.L. Ingram van liulde te zenden Dc sclii|.lpcrsikrijs Dc versperring, die de binr -wii verkoopen bernard benzine m ren 3 pk 225 gulden 6 pk 285 gii 8 pk 365 gulden, 12 pk 505 gul m arktschoone dorschmachmes o. ttirma izak cappon heinkensj te MIDDELBURG DirecteurJ. F. DE WIJ f Commissarissen geven kennis in de op 24 Augustus 1933 gehot Algemeene Vergadering de reke over 1932 is goedgekeurd. Gedurende 104 jaren is bet voor brandschade en adminiï «iekosten tezamen gemiddeld jaar voor Woonhuizen 57 oen voor Boerderijen 116 cent var Ouizend gulden verwaal-borgde Het kapitaal van deelneming •draagt f 63.572.404. Commissarissen voornoemd MB. H. F. LANTSHEER Juk. W. Z. VAN TEIJLIN1 JOH. PILAAR JHR. H. A. VAN DOORN MB. G. F. BARON THOE SCHWARTZENBERG Ef 'HOHENLANSB P. ERASMUS De Notaris E. C. VAN DP -4e Goes zal op des nam. IV2 uur (N.T3 te ilcenszand, a/d Dorpstraat B 18, de Erven van Mej. de Wed. M DAMME-M0L, a contant publiek verkoopen bestaande hoofdzakelijk uit1 Kabinet, grenen Linnenkastje, ren Bedden met toebehooren, chels, Tafels, Stoelen, Spi Klokken, (houten Ledikant, f kist, Handnaaimachine, Lol Cocosmatten, Glas- en Aarde enz. enz. 32( De Notaris L. A. BET Ovezand zal op des namiddags 2 uur te 's-Heerenhoek in de hei van dhr. L. Westdorp ten zoeke van de erven JACs JONGE, in het openbaar verkoopen te 's-Heerenhoek, met heil pachtsrecht van den gror 1 Januari 1959, kad. sectf no. 4S9, groot 85 c.A. 31 Voorzien van electrisch •en waterleiding. Op gebruik bij de bets k contant wassende in de drie .gaarden, belioorende bi •hofstede „Plantlust", bew door den heer P. W. 'V TERSEN te Hoedekensk Inlichtingen te bekome genoemden heer Wouters in schrij vingsbilj etten in leveren tot en met 8 Se ber 1933, des namiddags uur (N.T.) ten kantore Notaris M. OELE Jz. te venpolder. wij vervaardigen hoerenwage 10 cm breed beslag met 3! draagvermogen en vallende sc voor den prijs van 325 guide firma izak cappon heinke

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2