voor Zeeuwscli-VIaamlereii. Overwonnen. or BERICHT. "in Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. Xo. 553, KATERDAG 29 DECEHRER 1900. 10e Jaargang:. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte, Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Bit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIIXIDIAV te Breskens. O Uit hoofde van het Nieuwjaars- feest tal het no. van Woensdag 2 Jan. op Dinsdagmorgen 1 Jan. a. S. verschijnen In dat no. kunnen als naar ge woonte worden opgenomen 25 cents per stuk. Deie worden ingewacht uiterlijk Maandag Si Dec. des namiddags 4 «Kr. Ter voorkoming van teleurstelling is tijdige opgave gewenscht. DE UITGEVER. Breskens, 24 Dec. 1900. Duitschland's Panamaschandaal brengt geheel Berlijn in rep en roer. De pers is er vol van en de kleine renteniersstand in de hoofd stad is voor een groot deel geruï neerd door het bedrijf van de groote heeren, die voor 98 millioen hypo thecaire pandbrieven uitgaven door slechts 23 millioen soliede hypothe ken gedekt. De bankier Eluard Sanden, die verleden week Donder- dag gevangen is genomen, is ge meenteraadslid en kerkmeester te Potsdam, en etond als philantroop in hoog aanzien. 54. Maar wanneer vervolgens zijne gedachten zich tot Alina be paalden, dan meende hij de eigen aardige trilling in hare stem te hooren, toen zij den baron bekende, hoe zeer zij haar man beminde. Hij gevoelde zich getroffen door de warmte, waarmede zij, de veronge lijkte, Constance verdedigde, die nog daags te voren al het mogelijke gedaan had, om Alma te schaden en te doen minachten. Hij verbeel de zich, Alma's edel aangezicht te zien, toen zij den den brief ver scheurde met de woorden Nu is er geen bewijs meer. lvar gevoelde toen bij zich het tooneel voor den geest haalde, waarvan hij getuige geweest was, eene onweerstaanbare begeerte, om zich voor Alma op Zes dagen voor zijn aanhouding werd hem de Kroonorde geschonken en er was zelfs sproke van, hem in den adelstand te verheffen. Graaf ron Mirbach, de kamerheer der Keizerin, die in deze onder scheiding de hand had, heeft Ber lijn verlaten en is geschorst in zijn functies. De bankier Schmidt, ook gevangen genomen was onlangs tot bankier der Keizerin benoemd. Wassinsky, zwager van'Sanden, heeft de vlucht willen nemen, doch is t« Meran aangehouden. Voorts is Puchmüller, vice-directeur der Prui sische Hypotheekbank te Charlot- tenburg ingerekend. Men zegt (lat de zwendelaars, die de hypotheek- brieven door bemiddeling van agen ten plaatsten door ze hen eenige percenten beneden beurkoers in handen te geven, maar in ruil daarvoor hen verplichtten perceelen grond, hen in eigendom' toebehoo- rende, tegen veel te hooge sommen te koopen, hun aristocratische vrien den te voren hebben gewaarschuwd toen de zaken niet liepen. Met het oog op de te Petersburg heerschende epideuiiëu, vooral griep, heeft de Keizerin-weduwe van Rus land den Tsaar verzocht niet daar heen terug te komen. Het schijnt dat de Tsaar aan dien raad gevolg geven zalook de Ministers die werden verwacht, blijven nog weg. Nu men meende dat de Chinee- sclie kwestie een periode van rust was ingetreden, steekt ze andermaal de knieën te werpen en haar om vergiffenis te smeeken voor al het lijden, dat hij haar berokkend had. Allengs verdreef de gedachte aan haar elke andere, zoodat zij ten slotte het eenige voorwerp van zijn gepeinzen bleet. Des avonds waren allen in het salon vereenigd. Alma en Alfred zougen een duo. Tegen het einde daarvan verdween Constance. Toen Alma van de piano opstond, vloog haar blik door het salon en toen zij Constance miste, verliet ook zij het vertrek. Ivar, op wien dezen avond hel uiterlijk zijner vrouw een voordee- liger indruk dan gewoonlijk maakte, vond, dat zij zich wel wat veel met Alfred bezighield en in weerwil van den beteren inensch in hem, her innerde hij zich onwillekeurig do aanklacht tegen Alma en hij dacht: Wanneer Constance eens gelijk hau f Onmogelijk! sprak het ge zond verstand. Maar wanneer Al- ma's grootmoedigheid eens, zooals het hoofd op. Zoo leest men dat op een 35 mijlen afstands van Peking 20 Ka tholieken zijn vermoord. Mede wordt gemeld, dat een 14 dezer op eenigen afstand van Bin Min Tuig 20 Russische artilleris ten en 18 beredene vrijwilligers door een bende Boxers zijn omsin geld. De aangevallenen boden krachtig weerstand en 't is zelfs Jgeiukt de Boxers op de vlucht te jagen. ISlechls een Russiche soldaat werd gewond. Als weerwraak op den aanval waaraan de troepen van Generaal Baillond eenigen tijd geleden bloot stonden nabij Tung Tcheon, nam de generaal deze stad in, na een hevig gevecht, waarbij hij zich van verscheidene kanonnen, vlaggen en eene groote voorraad levensmiddelen en ammunitie meester maakte. Daar de bevolking zich vijandig toonde, brandde de generaal de stad en de dorpen in de omgeving at. De vijand verloor ongeveer 1900 man. Door de Chineesche. soldaten werden een tiental Christen-families vermoord. Omtrent de sluiting van het hei lig jaar door den Paus wordt ge meld dat het een waarlijk schitte rende plechtigheid was. Op de .tribune der souvereineu" waren de Hertog van Alencon, de Prinses van Saksen-Weimar, gravin Trani, (geboren Prinses Matlulde van Beie Sljernburg zeide, slechts een mantel was, waarmede zij hare eigene zwakheid verboig? Dan was ik de bedrogene, de door schijnheiligheid bsdrogene. Op hetzelfde oogenblik verliet Alma het salon en wisselde, zooals Ivar zich verbtelde een blik van verstandhouding met Alfred, die da delijk door de glazen deuren den tuin inging. Nadat Alfred tusschen de strui ken verdwenen was, ging lvar den zelfden weg als Alma. Zijn voorne men was, hare kamenier te vragen, waar de gravin was, maar juist toen hij de vestibule zou doorgaan, zag hij Alma aan het andere einde. Ilij bleet staan en tot zijne niet geringe kwelling, zag hij baar Al fred's kamer binnentreden. Een oogenblik daarna was Ivar aan de deur. Hij vond deze ongesloten en opende die. De voorkamer was le dig, hij sloop naar de half geopen de deur, waardoor men in het aan grenzende vertrek kwam. Maar wij ren) en Prins Maximiliaan van Saksen gezeten. De plechtigheid, die, om der wille van den Paus, zeer werd be kort, doch duurde toch nog ander- halfuur. De Paus bevestigde de drie vergulde zegels op de heilige deur en stelde daarop het »Te Deum" met opmerkelijk krachtige stem. Hij Werd, toen hij naar de Pieterskerk terugkeerde, stormach tig toegejuicht. Het viel iedereen op hoe goed hij er lit zag. H. H. M. M. de Koninginnan en Z. H. Hertog Hendrik met tal rijk gevolg woonden Zondagvoor middag de godsdienstoefening bij in de Kloosterkerk onder hat gehoor van ds. Knottnerus, die naar aan leiding van Maleachi IV 2, eerste gedeelte, een treffande Adventsrede hield, terwijl de prediking werd afgewisseld door het zingen van Psalm 24 2 en 3, Gez. 201 2 en Ps. 98 4. Na de predikatie sprak de leer- aar H. M. da Koningin en haar verloofde op treffende wijze toe, dankbaar herinnerende hoe nu 12 jaren geleden, H. M. de Koiiingin- Mueder haar dochter ook voor 't eerst ook in dit kerkgebouw, bin nenleidde om de prediking des Woords te hooren. Toen sprak ook hij, die het voorrecht had de gods dienstoefening te ledien, naar aan leiding van Ps. 121, en uit de laten hem daar staan en treden onbevreesd binnen, om te zien, wat daar gebeurde. Toen Alma eenige minnten vroe ger daar binnentrad, vond zij Con stance aan de tafel staan, die bij Alfred's ledikant stonddeze was bezig met een brie! in een boek te leggen, dat daarop lag. Alma was ongemerkt binnengeslopen en stond nu achter Constance, zonder dat deze het vermoedde. Juist toen zij het boek zou dicht slaan, gevoelde de barones zich bij de hand vatt.n, terwijl haar het boek ontnomen werd. Zij keerde zich verschrikt oin en bevond zich vlak tegenover Alma, die daar in hare volle lengte voor haar stond. Dc heldere oogen rustten op Constance met diepen, strengen ernst. Langzaam opende Alma het boek en Constance maakte eene snelle beweging, om zich den daar in liggendeti brief toe te eigenen maar Alma was haar voor. Neem mij uiet kwalijk, nicht,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1