voor Zeeuwsdi-Vlaanileren. Overwonnen. Ko> 550. WOEKiDAO 19 DECEMBER 1900. 10e Jaargang-. Abonnementsprifs: Advertentieprijs: De Leerplichtwet ~T~ BELICHT. FEUILLETON. HET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAN te Breskens. Uit hoofde van het a. t. Kerst feest tal hel no. van Woensdag 26 Dec. op Maandagavond 34 dezer verschijnen. DB UITGEVER. De tijd, om' betoogen ta leveren vtór ol tegen deze wet, is sinds lang voorbij. Immers nog eene korte spanne tijds en de datum, waarop de in voering is bepaald, (1 Januari 1901) is daar. Beter dan napleiten zal het dan ook zijn, eene beknopte uiteen setting van bovenstaande wet te goven. Zonder verdere inleiding begin nen we terstond bij het begin, n.l. artikel 1, waarin slaat, dat Ouders, Voogdenfenz. verplicht zijn te zor gen, dat aan hunne kinderen of aan de kinderen, aan hunne'zorgen toe vertrouwd, gedurendejjden tijd en overeenkomstig de regelen, in de wet gesteld, voldoend lager onder wijs wordt verstrekt. De ouders leven^die'verplichting na door te zorgen, dat bet kind als leerling op eene lagere sohool wordt geplaatst en„dat het die school ge regeld bezoekt, of door aan het kind huisonderwijs te geven of te doen geven. 51. Waarom zeidet gij, dat gij mij bemindet vervolgde ik. ij zijt onuitstaanbaar, riep ce uit en sprong op, ik zei dat gij het zoo wildet en dacht ik nu, laat hij het houden. lij hadt intusschen uwe liefde voor xvar niet behoeven te looche nen, zeide ik met drift. Gustaaf, met die zaak hebt gij niets te maken, zeide zij, en daarvan weet gij ook niets. Ik weet alles. Ik heb Ivar's brieven gelezen, riep ik uit en gaf haar de sleutels van de secretaire. Constance werd bleek en ik zag, dat zij berouw had. Er volgde een loonesl van tranen en gebeden. Een paar weken later verlieten Daar de kinderen uit het volk geen Jt/fsonderwijs ontvangen, en dit stukje geschreven wordt met het oog op de volksklasse, laten we al de bepalingen, omtrent huisonder wijs achterwege. We zagen dus, dat de kinderen gedurende zekeren tijd moeten schoolgaan, en dat ze de school geregeld moeten bezoakeu. Het schoolbezoek is geregeld als zonder geldige reden niet meer dan /"weemaal een schooltijd in twee opeenvolgende maanden wordt ver zuimd. De kinderen moeten naar school, als ze neven jaar zijn geworden, maar ze mogen vroeger gaan. De leertijd duurt zes jaar, mits het kind in dien tijd de zes klassen der school heeft doorloopen. Een kind, dal bij het schoolko- men dus 5x/2 jaar was en telkens in eene hoogere klasse kon overgaan, valt buiten den leertijd, als het lU/j jaar is. Blijft het kind echter eens een jaar zitten in eene klasse, dan blijft het een jaar langer school. De verplichting tot schoolgaan ein digt echter in elk geval, als het kind 13 jaar wordt. Wordt het onderwijs gegeven in klassen, die samen een langoren leeftijd dan zes jaren innemen, dan eindigt de leertjjd, als het kind 12 jaar is geworden en de klasse, waarin het op dat tijdstip zat, doorloopen heeft Op den dag van zijn 12e jaar kan dus zulk oen kind niet van school genomen wbrden, het moet dan nog zoolang schoolgaan als wij de hoofdstad, dewijl mijne ja- loerschheid mij niet toeliet, langer in Ivars nabijheid te vertoeven. Ik wendde voor, dat ik beboette had aan een verblijf buiten 's lands en mijne zwakke borat gaf daaraan een tamelijken graad van waarschijnlijk heid. Gedurendo mijn verblijf in den vreemde werd een mijner longen sterk aangetast en ik begon inder daad voor mijn leven te vreezen. Toen ik beter werd, keerde ik terug, om getuige te zijn van de zamenspanning van uw man en mij ne vrouw, om mij te bedriegen. Het tooneel met den zakdoek en Constances ziekte gaf aanleiding tot eene verklaring tusschen haar en mij, welke tengevolge had, dat zij zich zoo bekoorlijk en betooverend aan mij voordeed, dat het haar ge lukte, mijn argwaan in slaap te wiegen en mij over te halen, bij haar oom graaf Kronf.ldt te gaan logeren. De nabuurschap met Ivar moest haar schadeloos stellen voor noodig is om de klasse, waarin het bij het bereiken van zijn 12e jaar zat, ten einde toe te doorloopen. De verplichting tot geregeld schoolbezoek strekt zich uit over alle klassen. Ouders en voogden zijn van de hun opgelegde verplichting vrijge steld, sis onder andere het tijdstip voor toelating van leerlingen nog niet is aangebroken als een wettelijk voorschrift het bezoeken der school verbibdtals de kinderen volgens verklaring van eenen geneesheer, ongeschikt zijn tot het bezoekeu eener school. Geldige redenen van schoolver zuim zijn a. tijdelijke sluiting eener school of schorsing van het onderwijs h. verbod tot schoolbezoek we gens een wettelijk voorschrift c. verwijdering van de school bij wijzo van straf d. verlof om tijdelijk de school niet te bezoekeu wegens werk zaamheden voor het landbouw bedrijf, verleend door deu ar- rondissements-schoolopziener. e. ongesteldheid van het kind, vervulling van godsdienstplich- tvn, of andere ernstige omstan digheden, dis als geldige re denen kunnen beschouwd wor den. Voor werkzaamheden bij het landbouwbedrijf kan door den ar rondissementsschoolopziener geduren de hoogstens zes weken per jaar, buiten de vacantiën om, verlof verleend worden. al het onrecht, dat zij meende, door mij geleden te hebben. Gedurende ons verblijf bij u is de argwaan op nieuw ontwaakt. Ik heb gespioneerd en geuoeg gezien, om overtuigd te zijn, dat do liefde tusschen Constance en Ivar tot eene laaie vlam is aangewakkerd maar, alsof dit genoeg ware, zij wendt alle mogelijke moeite aan, om u in de oogeu van uw man verachtelijk te maken en dit getuigt van een slecht en een laag karakter. Ik ben hier gebleven, totdat ik een bewijs van hars trouweloosheid zou ge vonden hebben, om daarmede zoowel u als mij zeiven te wreken. Het toeval heeft mij zulk een bewijs in handen gespeeld het zal onherstelbaar deze schoone en toch zoo laaghartige vrouw onteeren. Zij heeft mij bedrogen, maar zij zal er ook voor boeten. En nu, Alma, op dat gij mij niet beschuldigt alleen ten gevolge van onbillijke verden king gehandeld te hebben, lees zelve. Wil een ouder van dat voorrecht genieten, dan moet hij zorgen, dat het kind minstens zes maanden voor de aanvrage tot verlol geregeld heelt schoolgegaan. Verder moet het kind minstens tien jaar oud zijn. Teu slotte moet het verlof werkelijk voor landbouwarbeid strekkeu, en niet aangewend worden voor wat anders. Het hoofd der school is bevoegd schriftelijk verlof te verleeneu tot het niet bezoeken dsr schoola. voor onbepaalden tijd wegens on gesteldheid van het kind b. voor een bepaalden tijd wegens onge steldheid, vervulling van godsdienst plichten of andere ernstige omstan digheden. Het kan ook gebeuren, dat het hoofd eener school voor een verzuim geen verlof heeft verleend, maar dat hem later verschoonbaar blijkt te zijn. Dan geschiedt hiervan mededeeling aan don arrondisse- ments-schoolopziener. Wordt binnen acht dagen aan het hootd der school geen reden opgegeven van een verzuim, dan wordt het als niet verschoonbaar aangeteekend. Jaarlijks voor 15 Januari moeten Burgemeester eu Wethouders in dubbel eent lijst opmaken der kin deren in hunne gemeente, die in den loop van dat jaar den leeftijd van 7 tot 13 jaar bereikt hebben of zullen bereiken* Daarvan gaat ééne lijst naar den arr. schoolop ziener, één lijst blijft op de gemeente tot het maken van aantsrkeningou er in wegens verhuizing enz. De baron reikte Alma een brief over, dien deze, zonder een woord te zeggen, aannam maar alvorens de baron dien losliet, zeide hij Eén ding moet gij mij op uwe eer beloven, dit namelijk, dat de inhoud zoowel van ons gesprek als van den brief tusschen u en mij blijft, alsmede dat gij dien luide voorleest, opdat ik voor de tweede maal den schandelijken inhoud ver neem. Geef mij uwe hand daarop. Zwijgend roikte Alma den baron de hand, waarna hij haar den brief liet, dien zjj met kalme stem voor las. Hij was van Constance aan Ivar en bevatte in de eerste plaats de meest hartstochtelijke ontboezemin gen van droefheid over zijne koel heid en zijn gemis aan liefde, welke dnidelijk bleek uit den ijver, waar mede hjj Alma's partij koos. Zij deed hem verstaan, dat, wan neer hij Alma's ware karakter wilde leeren kennen, hij, een oogenblik vóór Alfred zich naar bed begaf, op diens kamer het boek moest

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1