„SULTANE" ZEEPPOEDER KLE EDER- MAGAZIJN Nederlardsclie Zuid-Afiikaansche Premie-Loterij, Jac. Verschelling te Breskens it ïiiiiM succes worien ie Molenstraat, Groede, In ruime keuze voorradig Winterjassen en Demisaisons, Alle soorten van Hoeden en Petten «cbrs. ERASMUS. Winterjassen en Hemi-saisons Vesten en Broeken afzonderlijk. Pakket A. Pakket C. Pakket B. Pakket D. Betrekkingen voor Vrouwen Heeren-, Jongens- en Winter-Costuines, Jassen, Bonkers, Vesten en Broe ken afzonderlijk, Sporthemden, Truien, Fronts en Dassen, Borstrukken, Onderbroeken, Blavwe en Witte Hemden en Overhemden, Oliejassen, Markt- en Bandkielen, Schabben, Binders en Reiszakken, enz. Voorts: de alom bekende eigengemaakte BOM BAZIJN EN Paletots, Vesten, Mouwvesten en Broeken in elke maat. naar de laatste mode, en verder alles wat tot de Confectie behoort. ALLES AAN DE LAAGST MOGELIJKE PRIJZEN. wordt uitsluitend van zeep gemaakt en is in gebruik betel* en véél goedkooper dan elk ander zeeppoeder. Ze is gegarandeerd zuiver en onvervalsclit. VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN, Rotterdam. Probeer vooral onze Stuiverszee p. Zendt uw strookjes voor de 7de prcmievcrdeeling. Sluiting 31 Januari a. s. Na aftrek der prijzen en van alle kosten komt de opbrengst dezer LOTERIJ ten bate der in den strijd verminkte en achtergebleven be trekkingen van op bet slagveld gebleven Burgers van dc Transvaalsche Republiek en den Oranje-Vrijstaat. Deze LOTERIJ bestaat uit 50000 Loten, genummerd van 1 tot en met 50000 met 2135 prijzen, waaronder van ƒ100.000, ƒ25.000, 10.000 ƒ5000, ƒ1000, ƒ500, ƒ100 en 25. Ecu heel lot host ƒ10.elk half lot ƒ5.en een kwart lot ƒ2.50.en zijn verkrijgbaar bij den Boekbandelaar C. DIELEMAN, Breskens. IN DEN CONFECTIE-HANDEL VAN opnieuw ontvangen Heeren-, en Jongens- Winter-costumes, CAPE'S, JASSEN, BONKERS. Voorts: Alle soorten HOEDEN en PETTEN, Meisjes-en Jonn-esg Baretten; alles laatst model. Alsmede eeue uitgebreide collectie DAMES- EN HEEREN PARAPLUIES. alles aan scherp concurreerende prijzen. 05 N oq «1 B N o o M 5 B-3 B 3 3 p B 2 H H 2. E1 s I r b g. o A a n I's»» i» 2 83 5? i H s» 1 a fa H E 4 fel 2 w g af 3 ,B B B 05 O Q> O ff 5. o O 1«§ s- «3 o- B i c£ h.U O fcd W OI W Oi ggggm 2 2 3 c. PT I w g O *73 O G> Ui O tr es CO T5 O O t-i OS 5 3 B (X 00 o B g 03 CO S 8 Ieder die vdor einde December een der onderstaande pakketten be stelt, tegen den prijs van 75 cents (naar buiten met verhooging van het porto) ontvangt tevens een gratis lot in de toewijzing van S geld prijzen it ƒ5.ƒ3.50en ƒ1. Duidelijke opgave van naam en van den letter van het gewenschte pakket wordt vereischt. Kaartjes en enveloppen zijn van uitstekende kwaliteit. Ge kunt uw keus doen uit Een Humoristische Scheur kalender. 100 Bristol Naamkaartjes. 100 passende EnveloppeD. Een id Scheurkalender. 50 Naamkaartjes; 50 Enveloppen, in bet lange smalle model of van ijskarton. Een id. Scheurkalender. Een Almanak. 50 Naamkaartjes en 50 Env 10 vel best Postpapier en 10 niet doorschijnende Env. Een Scheurkalender. Een Almanak. 50 Naamkaartjes en 50 Env. 1 vermakelijk Wereidspel voor uwe kleinen. Onder beleefde aanbeveling, Uw Dw. Dienaar, C. DIËLEIHAI, Breskens, Oct. 1900. Snelpersdrukkerij. B B r» M steeds gebruikt. Ter tegemoetkoming aan veler verlangen, worden de Balken in overeenstem ming met het hooger weer standsvermogen in den zwaren grond, zwaarder gemaakt, en de ploeg mede alleszins doelmatiger ingericht. Alle onderdeelen zijn voortdurend verkrijgbaar bij J. C. (1ÓHX11LIÜ, Breskens. Bij L. J. VEEN, te Amsterdam, verschijnt DOOR JOHANNA VAN WOEDE. P r ij s per deeltje ƒ0.30. Deel I. Stenographic. 11. Ziekenverpleegster. III. Apotheker. IV. Leerares in de Nederlandsche en Vreemde Talen. V. Geileesk. Gymnastiek en Massage. VI. Accoucheuse. Klerk aan een ministerie. VIL Photografe. Letterkundige. VIII. Posterijen, Telegrafie en Telephonic. IX. Bewaarschoolhouderes en Kinderjuffrouw. X. Type-Writing. IX. Journaliste. XII. Tooneelspeelster, Gymnastiek-Onderwijzeres L. en M. O. XIIIXIV. Boekhoudster. XV. Pianostemster. Geagreëerde op een Registratiekantoor. Rijksklerk. XVI. Notaris. Adjunct-Inspectrice van den Arbeid. Bibliothe caris. Archivaris. XVII. Architects Kapster. Boekhandclaarster en Uitgeefster.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 4