OLMEBOOMEN, doodgraver cenc partij Biggen on Loopcrs LA Naaimachines, de Hofstede, voor nieuwe gezaagde Houtwaren, Weegbrug Boekjes, Land- en Tuinbouw. Rechtzaken. Pretlikb cu iIcïi. Mamlelsfoerichten. Advertentiën. ccne partij gave verpachten VERKOOPING I. COLIJJU, GliOËDË P. Sluis' Ochtcndvoer Huismoeders a ÏO cents, den millionair deed, van dezen pa pieren ontvangen, die hem in een een opgewonden toestand gebracht hadden. Toen de mali dood was, maakte de advocaat zich van ecnige, aan 't slachtoffer toebehoorende, papieren en twee chequeboekjes meesttr. Onnoodig te zeggen, dat geheel New-York door deze misdaad in beroering is. Eeuigc nuttige werktuigen. II. Met het laatste werktuig werkt men spoediger en beter dan met het eerste. Door zulk een reiniging worden de boomen verjongd en groeien met vernieuwde krachten door. Men zal alsdan niet licht last van rupsen ondervinden. Merkt men zeevenwel op, dan kan de rupsenscliaar ons helpen, een zeer doelmatig werktuig, waarmee takken en daardoor ook rupsennesten uit de hoogste toppen verwijderd kunnen worden. In Duitschland gebruikt men met veel succes de rupsenfakkeleen doodeenvoudig toestelletje, gevuld met petroleum of spiritui, waarvan de vlam zelfs bij den telsten wind niet uitwaait. Bij voorzichtig ge bruik wordt de boom niet het minst beschadigd, terwijl de rupsen voor goed verdwijnen. Ook tot het ver delgen van bloedluis, gewoonlijk aan den stam en de oude takken van vruchtbooinen voorkomende, kan deze lakkei inet succes gebruikt worden. De laatste jaren vernam men veel van de uitziekte (meeldauw) in den wijnstok. Ter bestrijding daarvan schaffe men zich een zviavelblaasbalg aan, om den stok te bestuiven met bloem van zwavel tijdens den bloei; nogmaals als de druiven zoo groot zijn als erwten en voor de derde maal een maand latereen half pond bloem van zwavel is voor el - ken keer voldoende. Het toestel kan ook dienst doen ter behandeling van perziken, rozen, enz., alsmede om aardappelen met het poidermengsel, waaruit de Bor- deauxsche pap wordt bereid, droog te bestuiven. Als nuttige werktuigen noemen we nog den warrenhak, vreemd en maar welke in bouwland en in moestuin op velerlei wijzen groote diensten kan bewijzen 't verplant- schopje een handig en pradiseh en handig werktuigje om planten met een aardkluit uit te steken; den driekanligen uienwiedereen handig hakje met een kort handvat, vooral bij 't wieden van uien zeer gemakkelijk den onkruidsteker in den vorm van een holgebogen bei tel den haspel met poollijn, zeer geriefelijk voor tuinlieden om de groentebedden uit te steken of om bij 't planten te gebruiken, daar ze, bij 't voortgaan van zelf afwindt; aardbeibeschermers van gegalvaniseerd ijzerde grondboor, een te zelden gebruikt werktuig, waarmee men gemakkelijk den ondergrond van zijn tuin of akker kan leeren ken nen. Ten slotte noemen we de kunst matige broednesten, voor elke vogel soort naar behoefte ingericht. Iedere landbouwer, iedere tuin- bezitter in de eerste plaats, moest bij zijn woning één of rneer van zulke nesten aanbrengen, ten einde méde te helpen aan de bescherming der zoo nuttige diertjes, die de grootste vrienden van land- en tuinman genoemd mogen worden. Arrondisscment-Rechtb. Middelburg Zitting van heden 9 November. J. N., 20 j., schippersknecht te Breskens is wegens mishandeling veroordeeld tot 2 maanden gevan genisstraf. A. V., 18 j., arbeider te Eede is wegens mishandeling veroordeeld lot ƒ8 ot 8 dagen hechtenis. A. L. G., 21 j., arbeider te Eede (Valoiskreek) is wegens ver nieling vrijgesproken. Ned. Hkrv. Kerk. Zondag 11 Nov. 1900. Biervliet vin 9 u ds. Homburg. Breskens vin 9.30 ds. Klaassen. pred. te Dussen. Groedc vm 9 u ds. Krol. Hoofdplaat nin 2 u ds. Meeuwen berg Nieuwvliet vm 9 u ds. van Essen. Schoondijke vm 9 u ds. Beekcringh. Waterl.k. nm 2 u ds. van Essen. IJzeudijke vm 9 u ds. Groeneveld. Ev. Luth Gbm. Groede vm 9 u. ds Schutte. Hoogwatergetij Breskens. DAGEN. voo rm. nam. Zaterdag 10 Nov. 3.23 3.47 Zondag 11 3.54 4.18 Maandagl2 4.30 4.54 Dinsdag 13 5.08 5.22 Dordrecht, 8 Nov. Nieuwe puijee Zeeuwsche en VI. Tarwe f6.50 h f 7.Ó0; goede f6.00 a f6.50; mindere f5.50 h f6.00. Nieuwe Zeeuwsche en VI. Rogge f5.50 it f6.00. Nieuwe Zeeuwsche en Viaamsche Wintergerst f 0.00 h 0.00. Nieuwe dito Zomergerst f4.50 h t 4.80. Jarige lange Haver f3.50 dikke f 4.00 a f 4.50. Paardeboonen f af Duivcnbooneu t 0.00 hfO.OO. Wilteboonen f h Bruineboonen 10.00 h 10.00 Kookerw- ten f 7.50 it t 8.00. Mestingerwtcn f0.00 h f.0.00 Kanariezaad 16.50 A f 7,50. Ivoers van het geld. België 100 fr. ƒ47.35 a ƒ47.025 Eng. 1 P. St. ƒ11.98 ft ƒ12.07 N.-Amerika 1 Dollar ƒ2.44. De Notaris P. 7,ijlstra te IJ zeudijke is voornemens Zaterdag 24 November 1900, des namiddags 2 uur, op de Hof stede «de Houttuin", te IJzendijke Oranjepolder, thans bewoond door Jac. De Jonge. pen H publiek te verkoo- Zij die in aanmer king wensehen te ko men voor de betrekking van der gemeente breskens worden uit- genoodigd zich véór den 15 No vember e, li. aan te melden ter gemeente-secretarie. De Notaris Ilainmaelier te Groe de ii voornemens om ten verzoeke van de Heeren A. J. BOS Zn. houthandelaren te Vlissingen, in het openbaar te verkoopen 1o op Vrijdag 16 November 1900, des namidddags te 2 ure, aan de Haven te Bres- keus 2o op Zaterdag' 17 November 1900, des namiddags te 2 ure, aan de Ilaven te Hoofd plaat EENE PARTIJ PUIKE van verschillende afmetingen. In beide veilingen zullen na af loop nog verkocht worden terwijl te Hoofdplaat des voorinid- dags te 11 ure zitdag' zal worden gehouden wegens vorige veilingen, ten huize van A. C. Maes. ZEGT HET VOORT. De KERKERAAD der NED. HERV. GE MEENTE te breskens zal D. V. op Maandag' den 26sten Nov. 1900, des namiddags ten drie ure, in de Consistoriekamer, voor den tijd van zeven jaren, een der diaconie van voornoemde gemeente in eigendom behoorend stok groot 1 Heet. 58 Aren en 20 Centiaren, gelegen in de ge meente Groede, aan den aan den grooten rijksweg, nabij de kom der gemeente Bres kens. De Notaris 1'. Zijlstra te IJzeu dijke is voornemens uiet den héér E A. Pateer te Hoofdplaat Woensdag 14 November 1900, des namiddags één uur voor en in het woonhuis van E. VAN PAME REN te Slikplaat gemeente Hoofd plaat, publick te verkoopen goec Tafels, Stoelen, Kachel w (nieuw), Kleerkist, Glas- ^*3cn Aardewerk, Bedde- Arbeidersgereedschap, Man- tcline, Deurkozijn mot Deur, 3000 oude Steenen, vet Varken, jonge Geit, 5 Hoenders, Haard plaat, 14 hectoliters Aardappe len enz. Koopcn beneden ƒ3.contant, overigens op 3 maanden. Bij den ondergetee- kende zijn steeds voor banden verschillende merken zooals: WINSELMANS, KOllLËR en UNICUMS. Al deze Machines zijn voorzien van alle nie uwighedoi.Desverlangd worden die machines op afbetaling geleverd. Voorts verkrijgbaar NAALDEN, h 30 et. het dozijn. OLIE, per flacon van af 15 ct. Aanbevelend, Rijwielhandelaar, Groede De Notaris Ifammaclicr te Groe de is voornemens om ten verzoeke van den lieer J. Th. Heudrikse, te IJzendijke, als lasthebber van zijn principaal, in het openbaar te verkoopen in de herberg De Drie Koningen bewoond door J. Ldteijn te G r O e d e, op in eene enkele zitting in pereeelen en in massa bewoond door den Heer J. Brüijn- zeel, zeer guuatig gelegen aan den straatweg van Groede naar Nieuw vliet, met 65.53.83 Hectaren BOUW- en WEILANDEN verdeeld in dertien koopen, waaronder de Gebouwen met 31.33.53 Hectaren LAND, zooals een en ander bij uit gezette biljetten in het breede is omschreven. Aan het gebruik te komen in 1901. Instelprcmiën en wijupenningen als naar gewoonte. Nadere inlichtingen zijn te be komen bij den Notaris HAMMA- CHER en den heer HENDRIKSE voornoemd. net beste is alttyd het goedkoopste is voor hoenders het beste en voordeeligste voedsel. ResultatenKrachtige gezonde hoenders Geen windeieren meer Altijd versche eieren, zelfs geduren de den ruitijd en den winter; Hooge voedingswaarde, dus minder kosten. P. SLUIS' Ochtcndvoer beveelt in het gebruik zichzeli aan en wordt door de voornaamste hoenderfokkers en houders van hoenderparken aan bevolen. H. DE SMET, Agent, Oostburg. Proeven genomen met verschillen de soorten SAIJET hebben het re sultaat opgeleverd, dat de Olifauts-saijet de sterkste en voordeelig ste in het verwerken is. Men lette op dat iedere knot voorzien zij van nevenstaand gedeponeerd han dels-merk. verkrijgbaar bij C. DIELEMAN, Breskens,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 3