voor Zeeiiwscli-VIaaiideren. Overwonnen. Buitenland. Binnenlamd. Ufo. 539. ZATERDAG ÏO AO VER REU 1900. 10e Jaarf»ir. HET NIEUWSBLAD A l> o ii ii e in e ii t s p r ij s Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. A tl v e r t e ii 11 e p r II s Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewoae regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Itit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. IIICLCHAV te Dreskcus. Transvaal. Lord Roberts seint uit .Johannes burg van den 5en Nov. Terwijl er onmiskenbare teekenen zijn, dat de Boeren ontmoedigd worden en voed sel en ammunitie schaarsch zijn, doet President Sleyn zijn uiterste best, zijn landslieden aan te moedigen, den hopeloozen strijd voort te zetten, door ben te bedriegen met valsche berichten van voorspoedige gevech ten der Boeren. In hoever de berichten van die ontmoediging op waarheid berusten, blijkt wel uit de laatste ontvangen berichten over het optreden van de Boeren. Zoo deeleu thans weer bladen te Durban mee, dat de Boeren Maan dag een trein van Pretoria bij Standerton hebben laten ontsporen; de stoker werd gedood. Een locomotief, die een goederen wagen met levensmiddelen trok op weg van Kimberlcy naar Bushof begeleid door een escorte van tien man van het Kiinberley-regiment, werd liegen mijlen van Kimberley door twintig Boeren.aangevallen, die den trein namen zonder een schot te hebbcngclostde locomotief werd vernield. Aangaande de reis van Krugcr lezen we hot navolgende De Gelderland kwain Maandag middag te 2 uur te Djibouti aan en wisselde de gebruikelijke saluutscho ten met den Franschen kruiser Ca- FEUILLËÏON. 40. Alma gaf eene andere wending aan liet gesprek en kort daarna kwam de bediende met de posllasch. Ivar opende die en deelde den in houd aan het gezelschap rond zelf had hij twee brieven ontvangen, die hij, zonder te openen, haastig in zijn borstzak stak. Alma had deze beweging van haar man zeer goed gezien zij vroeg niets maar zette het gesprek rustig voort. Des avonds, toen de beide echt- genooten alleen waren, zcide Ivar Ik heb een brief ontvangen van Stjernburg, waarin hij mij be richt, dat hij en Constance den zo mer op Vogelheiin zullen doorbren gen en daarom verzoek ik u, Cou- stance vriendelijk te behandelen, tiriat. Slechts drie personen, dr. Hey- inan, de heer Bradel en de heer ElofF, secretaris, vergezellen presi dent hruger. Een vertegenwoordiger van het te Djibouti verschijnend blad werd door den president ontvangen, terwijl deze op het achterdek zat, met een reisdeken van schapevacht over zijn beenen. Dn laatste berichten betrcifende de krijgsverrichtingen in Zuid-Afrika werden hem medegedeeld en hij toonde zich zeer verheugd, toen hij vernam, dat de Boeren voortgingen weerstand te bieden en hier en daar gedeeltelijk succes hadden. „Laten zij den strijd niet opgeven", riep hij uit, terwijl hij met kracht zijn pijp stopte, „dat is al wat wij wenschen". De president genoot een uitste kende gezondheid op zijn reis van Lourenqo Marquez, ofschoon hij nog steeds last van zijn oogen heeft. De leden van zijn omgeving ver klaren, dat hij enkel wegens verlof naar Europa gaat. I)c Gelderland blijft hier drie of vier dagen en zal te Port Said na dere instructies ontvangen omtrent de plaats, waar president Kruger zich zal ontschepen. De president reist incognito en komt hier niet aan land. Amerika. De heer William Mac Kinley, president van de Vereenigde Staten van Noord Amerika is als zoodanig zoodat Kronleldt niet door uwe koelheid op nieuw reden tot ver denking opvat. Zie, Alma, ik zal mij altijd verwijten, eene oorzaak geweest te zijn van Constance's minder gelukkig huwelijk en daarom hoop ik, dat van onzen kant niets aanleiding geve tot bittere en kwet sende tooneelen tusschcu de beide echtgenooten. Wees verzekerd, dat door mij geen misverstand ontstaan zal, ant woordde Alma ernstig. Dank. En gij belooft mij, Constance te zullen behandelen met die verschooning, welke het ongeluk verdient Geen ongelukkige is door mij ongelukkiger geworden. Een paar weken na het boven medegedeelde gesprek vinden wij de bewoners van Vogelheim, nu ver meerderd door de familie Stjernburg op Eikenhof, alwaar zij eenige dagen zullen doorbrengen. Men had be sloten, des namiddags een rit tc herkozen. Het heeft ditmaal njg al gespan nen bij de verkiezingen. In eeu gevecht bij het verkie zingsbureau in de benedenstad van Denver werd Dinsdagmorgen een verkiezingsrechter gedood, terwijl vier verkiezingsrechters en vier po litieagenten gewond werden. Ds verkiezingsrechters waren be noemd door de republikeinen; de politieagenten door de democraten. Het is mooi weer over het ge heels land. Mede had een ernstige rustver storing plaats in het dorde district to Philadelphia; een democraat ont ving een ernstige steekwonde. Op een andere plaats in hetzelfde district drongen een aantal negers het verkiezingsstation binnen en trachten te stemmen. Toen zij geweigerd werden, trok ken zij hun revolvers en gaven vuur. Een vuistvechter uit de plaats, die als verkiezingsrechter zat in dit district, werd met een revolver op het hoofd geslagen en ernstig ge kwetst. Drie negers werden gevan gen genomen. Een troepje negers te Wilming ton ill Delaware, die woedend waren over een vertraging in de opening van de stemming en over den voor rang aan de blanken gegeven, dron gen binnen, vernielden het stem lokaal en verwondden een kiezer, een inspecteur en een politieagent ernstig. Maandagavond had een politiek opstootje plaats te Caseyville in paard te doen. Constance was ongemeen lieftallig en innemend en wist door hare conversatie een ieder ta boeijen. Tegenover Ivar loonde zij zich zoo onverschillig, dat zelts de baron niets ontdekken koude, wat hem aanleiding tot jaloerschheid had kunnen geven. Ivar was blijkbaar het ininst van allen op zijn gemak. Zijn geheele uiterlijk verried eene inwendige onrust. Toen men zich voor den rit zou gereed maken, sprak Ivar Hoe zullen wij ons verdeelen? Wij zijn met ons twaalven: vier dames en acht heeren. Dat zijn twee heeren voor ééne dame, antwoordde Alma. Wanneer ik, als oudste, bet gezelschap mag arrangeren, zeide gtaaf Kronfeldt, dan opent Constance den tocht en staat Ivar en mij toe hare ridders te zijn. Gravin Alma neemt den baron en Altred tot ca valiers en mijne dochter en Aurora kunnen onder zich de jonge heeren Indiania. Een man werd gedood en acht werden gewond. Ouder deze laatsten is etn Ameri kaan de overigen zijn Oostenrijkers en Italianen. Bij een polilieken twist te Lick- creck in Illinois werd een democraat gedood. Onder de ingekomen adrenen bij de Provinciale Staten van Zeeland behoorde o. m. eene pensiosn-aan- vrage van W. J. Kools, wed. J. Bootsgezel in leven Commissaris bjj den Provincialen Stoombootdisnst op de Westerschelde ta Brtaktns. In zake den aanleg van een stoomtram op Walcheren, is ten nieuw adres ingekomen voor een plan Middelburg-Koudsktrkt-Dom- burg met een zijtak Koudekerks— Vlissingen. Naar aanleiding daarvan werd door den voorzitter voorgesteld de behandeling aan te houden tot da zomerzitting. Dit voorstel vond vooral bestrij ding bij de heersn van 'feyliagea en de Veer, waarvan da laatste voor stelde tot afdoening, hetwelk achter met 23 tegen 14 stemman werd verworpen. Een voorstel van den heer Van Deinse om de verschillende adressen in handen van Qedep. Staten ta stellen en dit College op te dragen te trachten eene samenwerking tu» schen de beide comité's te verkrij- verdeelen. De baron fronste eeu weinig het voorhoofd, maar zeide niets ea toen Constance eenige oogenblikken daar na tot hem ging met haar meest innemend lachje op het gelaat en hein in het oor fluisterde Gij zijt toch tevreden met de schikking vau graaf Kronfeldt t Zoo niet, dan blijf ik liever thuis, ver dween de wolk van zijn voorhoofd. Ivar stond achter den baron en zag den betooverenden blik en hoorde de lieve woordjes en hij dacht Zij is toch een engel, zoowel wal het uiterlijke als wat het in nerlijke betreft 1 En ik heb hsar verstooten. Hij spoedde zich nil de kamer en de baron verzekerde qjne betooverende vrouw, dat hij roletrekt niet jaloersch was. Alma, die dit stille schomwspel had aangezien, zuchtte, toen zij sag, dat haar man zoo haastig de kamer verliet. Zij keerde zich om, maar bevond zich van aangezicht tot aan gezicht tegenover magister Rehn,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1