voor Zcciiwscli-Vlaaiidcroii. Overwonnen. ï¥o. 532. WOËW§»A« 19 OCTOBER 1900. 10e Jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Aog eens de nieuwe postregeling. FEUILLETON. HET NIEUWSBLA1 Per S maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen vrorden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAN te Breskens. De verschillende klachten die bij haar inkwamen eu de bedenkingen, die wij opperden tegen de met November in werking tredende maatregel betreffende do niet-bessor- ging op Zondag van gedrukte stuk ken eu ééns per week ve-schijnende couranten, gaf der Middelburgscbe Courant aanleiding eene verdedi ging te schrijven van dien inaatre- geb Ze noemt haar niet zoo erg, eer stens omdat het slechts betreft nieuwsbladen die minstens maar eenmaal per week verschijnen en des Zondags bezorgd worden, en ten andere omdat dt niet—bestelling aan de Zondagsrust der postboden bevorderk k is. We kannen van de Middelburg scbe niet veronderstellen, dat ze in het eerste geval «goïstisch gestemd is, wijl ze zelve, dagelijks versohij- nftnde, niet iu de teruieu valt dat ze Zondags niet besteld zal worden, en het daarom voor de vrucht der «kleine pers" het er niet op aan zou komen. Nog eens we kunnen dat van haar niet veronderstellen, daar ze democratisch genoeg is om zich op de bres te stellen voor de belangen van dht gedeelte des volks, dat zich bezwaarlijk de weel de vau dagblad-lectuur kan veroor loven, en zich das tevreden moet stellen met goedkoopere weekbla den, waarvan het op den vrijen S3. Ik moet bekennen, Ivar, dat gij op eene voor inij geheel onbe grijpelijke wijze, u door uwe vrouw de les laat lezen. Gij wordt door haar kompleet als een schooljongen behandeld. Zijt gij een graaf Rid- derhjerta, die zich door eene vrouw laat vernederen P Zijt gjj haar slaaf of haar man? Stil, moeder, gij zelve zijt de oorzaak, dat uw zoon eene rijke vrouw getrouwd en daardoor een engel van lietde en schoonheid, die hij reeds als jongeling beminde, op geofferd heeft. Gij doet mij verwijten Neen, ik spreek slechts eene waarheid uitmaar sta mij toe, dat ik mij verwijder, ik moet naar bui ten ik snak naar lucht. Zondag kan genieten. We hebben voor ons liggen de poslwet met aanteekeningen, waarin we, nopens het verlaagde port voor nieuwsbladen, lezen, dat in de af- dcelingen der 2e Kamer, waarin deze wet is onderzocht, gewezen werd op liet belang der kleine pers, ten einde deze ook te doen genie ten van dat verlaagd tarief, bij ee ne ruimere bepaling dan eenmaal per week. De regeering gaf toen in ant woord op het desbetreffend voor- loopig verslag te kennen, zich aan het denkbeeld te moeten vasthou den dat de verlaagde port alleen van toepassing moet zijn op bladen die nieuwstijdingen bevatten, en zich moet bepalen tot weekbladen, daar geschriften die elke 14 dagen of maandelijks verschijnen, gewoonlijk bet karakter van eigenlijk gezegd nieuwsblad missen. Het zuivere standpunt der re- georing was, dat blijkms art. 1 e. dier wet, nieuwsbladen zijn, alle couranten die minstens eeumaal per week verschijnen. Is het nu duidelijk waarom de huidige regeering de niet-bezorging uitstrekt tot over de grens van die bladen, die krachtens de wel als nieuwsbladen worden aangeduid P De Middelburgsche zegt, dat die bladeu dan maar een dag vroeger moeten worden uitgegeven. Wanueer we ons plau.9en op het standpunt, dat zij in.ieeiut, dan zouden we kunnen zeggen, dat alle dagbladen, die de maatregel goed- Lees eerst dit briefje, dan zult gij zien, dat uwe vrouw Con stance op eene zeer onedele wijze behandeltwant door zich van den zakdoek meester te maken, deed zij het vermoedeu ontstaan, dat er iets in verborgen was, hetwelk de baron niet mogt zien. Ongetwijfeld was het ook Alma's bedoeling argwaan te verwekken, en toen zij bevond, dat de inhoud van het briefje van dien aard was, dat hel Constance kon compromitteren, gaf zij hel haar terug met de be tuiging, dat zij het niet gelezen had, om eene gelegenheid te hebben, de arme Constance, die dooi de jaloerschheid en onverdragelijkheid van haar man onophoudelijk ge kweld wordt, te kwetsen. Dit is de ware toedracht der zaak, mijn zoon, en ik hoop, dat gij karakter genoeg zult bezitten, om te beletten, dat ook uwe vrouw de kwelgeest van de arme Constan ce wordt. Ik ben reeds bij den baron geweest en heb hem het keuren, omdat de niet- bozorging op Zondag bevorderlijk is aan de Zon dagsrust der bestellers, zelve zou den moeten beginnen met bf vroe ger of later uit te geven, want het is onmiskenbaar, dat de postboden oneindig meer ta loopen hebben op Zondag voor de groite dan voorde kleine bladen, ja dat voor de laat ste sleohts hoogstens een enkel di strict, een beperkte omgeving, moet bediend worden, terwijl voor de groote oouranten niet alieen in een geheele provincie, maar voor som migen schier in alle gemeenten des lands bestellers in de weer moeten zijn. Van de zijde der «groote per»" moet als verdedigingsmateriaal de bevordering der Zondagsrust door de niet-bezorging der eenmaal 's weeks verschijnende bladen maar niet aangehaald worden, want het springt direct in het oog, dat al leen zij. zulks aanmerkelijk zouden kunnen bevorderen. Dat we op het denkbeeld dat de groote dagbladen of vroeger bf la ter moeten verschijnen een saasaa betwaren te hooreu, ja misschien een lang niet malssh betoog aan o.is adres te zien zonden krijgen, kunnen we ons best voorstellen. We verklaren voorliauds, dat zulks ons koud zoude laten, wijl het onze bedoeling is, te wijzen op het in consequente van den nieuwen maat regel, in het licht der wet zelve beschouwd. Wat de niet-bezorging van druk werken betreft, blijven we bij onze briefje laten zien en hem tevens gezegd, wat ik van zijn gedrag denk. Lees bet nu zelf ook en gij kult er ren edel hart in zien, dat zich ook voor den schijn van het kwade wachten wil. Ivar nam zwijgend het brieije aan; het bevatte slechts de volgende woorden: Waarde Ivar! Wanneer gij inderdaad de 'genegenheid van een broeder voor mg koestert, ontwijk mij dan en hond u zoo weinig mo gelijk met mijn persoon op. Ik wil niet, dat de onschnldige vriendschap, die van onze kindsche jaren dag- teekent, aanleiding zal geven tot misverstand en onaangenaamheden. Constance. Ivar stak het briefje in sijn borstzak met de woorden: Wees gerust, moeder, Constance zal geen reden meer hebben," zich over Alma te beklagen. En ik zal nimmer op houden mij zeiven te beschuldigen, dat ik de oorzaak van haar ongeluk ben. meening, dat, waar de post toch bezorgt, de rust niet dermate be vordert wordt als men zich voor stelt. Als men bij ons een brief kaart, een brief of een dagblad bestelt, kan bet niet zoo'n bezwaar zgn, dat de post in het voorbij gaan onze buurman een weekblad of drukwerk bezorgt en voor buiten- afwonenden wordt er allicht een middeltje gevonden. Ter tegemoetkoming aan ge moedsbezwaren kan de maatregel niet dienen, want die Zondag9 niets ontvangen wil, behoeft dat niet te doen. Dat de drukwerken dan maar zouden moeten gefrankeerd worden met briefport, is wel rationeel, indien men per sé de post wenscht le ontvangen, maar al ziju nu niet allf drukwerken belangrijk, er kun nen er toch zijn op wier ontvang- men prijs stelt, zonder er daaro :i nu juist een port, voor brieven ge stold, voor over te hebben. Immers velen geven aan port gaarne zoo weinig mogelijk uit getuige de beweging voor het verlaagd tarief voor de nieuwsbladen, en die voor een lager tarief voor perstelegrain- men dat dus op te voeren is wel gemakkelijk aan te bevelen, doch stuit in de praktijk veelal op bezwaren. Indien werkelijk de maatregel wordt ingesteld ter bevordering van Zondagsrust, dan kan het er bij ons nog niet in, dat deze zou verkre gen worden, indien de drukwerken met een briefport werden belast eu Constance had haar spel goed ge speeld. Toen Alma haar in het ka binet achterliet, had Constance htt laatste briefje geschreven en het verwisseld tegen dat, hetwelk oor spronkelijk in den zakdoek was. Eene poos na het boven medege deelde gesprek had de oude gravin, van haar zoon gevolgd, zich ver wijderd. In het kabinet, bij het salon, zal Alma, onbewegelijk als een stand beeld met den blik op liet portret van Gorgey, hetzelfde, dat wij haar vroeger zagen beschouwen, gerigt. Het aangezicht van de jonge gravin was bleek en het hoogc gewelfde voorhoofd had zulk een waskleurige blankheid, als men ont waart, wanneer het door het klamme doodzweet bedekt is. De lippen waren stijf op elkander geklemd en het oog rustte met eene strenge uitdrukking op bet beeld vóór haar. Dat zij door folterende gedachten beheerscht werd, kon men opmaken uit de doodelijke bleekheid barer

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1