voor Z('('invs('li-\laiiiii!('i('ii. Overwonnen. Buiten land. FEUILLETON. Binnenland. Yo. 530. WOËWiDAG ÏO 0< TOIIEll 1900. 10e Jaar^an^. NIEUWSBLAD AI»ii ii e ia e ii t s p r ij s Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België y0.626 en voor Amerika yo.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond bij den uitgever C. DIELEMAS te Brcskens. Transvaal. Tegenover de verschillende triomf- berichten van Lord Roberts staan enkele voor de Engelschen minder gunstige, die echter worden be schouwd als .ongelukjes", doch die wegens hunnen omvang, ook nog dit hebben, dat ze een oflge- lukkigen naam bezitten. Wil men eens een voorbeeld van zoo'n ongelukje? Men neme dan maar den aanval van 30 Boeren op den spoorweg bij het station Pan, niet ver van Middelburg, in Transvaal, waarvan de Daily Te legraph" een uitvoerige beschrijving geeft. Er ontspoorden een aantal wa gens, en de Boeren, die zich op 60 cl afstands versoholen hadden, open don een hevig geweervuur op de Engelsche troepen, de Coldstreams, die zoo snel mogelijk het vuur be antwoordden, waarop de Boeren wegreden. Maar twee Engelsclien werden gedood en 13 gewond. In dien trein waren ook twee wagens met gevangen Boeren, maar van dezen werd niemand gekwetst. De Boeren, die dezen aanval waagden bij Pan, maakten deel uit van een naburig commando van 300 man. Dit is maar een enkel gevalletje, doch zulke komeu bij massa voor in den Vrijstaat en in Transvaal. Op den lsten Oct. is bijv. Bul- Iers leger bij Krugerspost door de 31. Op een avond, toen een kring van vrisnden bij de oude gravin Ridderhjerta verzameld was, zat Aluia op ecne kleine sofa in het salon en Constance had zich op een leuningstoel naast haar nedergelaten. De baron kwam naar Alma toe en met den rug half naar zijne vrouw gekeerd, begon hij een ge sprek met de gravin. Constance was bijna achter haar man verscholen rn toen Ivar, die vlak bij baar stond en met zijne moeder praatte, zich met eenc bcleefdbeids-phrase tot Constance wendde, liet deze haar zakdoek rallen. Op hetzelfde oogenblik dat Ivar bukte, om dien op te rapen, deed de baron het en greep den zakdoek. Alma wierp een snellen blik op haar man Boeren beschoten met twee verdra gende kanonnen op een afstand van IKJOO el. Eu terwijl de Boeren de Engel schen wel weten te vinden, kunnen deze laatsten de Boeren maar niet bereiken. Het hooldlegcr der Boereu moet zich nu in tweeën hebben gesplitst een deel er van is bij Komsti poort naar het zuiden getrokken en kan daar nog heel veel kwaad doen naar 't noorden is de hoofdmacht getrokken onder Botha en Viljocn. Er is alweer een proclamatie van Roberts versobenen, nu een die wat genadiger is dan de jongste. Burgers, dio zich uit eigen be weging overgeven, zullen nu niet meer uit bet land worden verwij derd zij en bun goederen zullen beschermd worden, als bun iets wordt afgenomen, zullen zij er een ontvangstbewijs voor de volle waar de voor krijgen. Een uitzondering maken alleen de militaire en burgerlijke overlie den van hut vroegere Transvaal en loden der gewezen regeering, en degenen, die hun eed van onder werping hebben gebroken. De inlijving van de beide Repu blieken, cn dus de vernietiging van hun bestaan, zou allereerst tenge volge inoetau hebben, dat de krijgs gevangen op Ceilon en St. Helena werden vrijgesteld. Roberts acht het misschien vei liger, dat de gevangenen voorlonpig maar blijven waar ze zijn, wijl ze wellicht hem nog te veel kwaad en baar nicht en toen zij op beider gelaat cene uitdrukking van angst zag, stak zij de hand uit en vatte den zakdoek, dien de baron niet geneigd scheen, af te geven, inct de woorden Pardon, neef, die zakdoek is do mijne. De uwe? öij vergist u ze ker, Alma. Een zakdoek met een inhoud als deze kan onmogelijk de uwo zijn. De baron werd bleek cn vestigde een onheilspellende!! blik op zijne echtgenoot. Welke de inhoud zij, de zak doek behoort mij, antwoordde Alma op vasten toon eu maakte zich met ecne snelle beweging van don zak doek in kwestie meester, terwijl zij daarbij den haren achter zich op de sofa liet vallen. Constance had oogeublikkclijk den zakdoek van Aluia gegrepen, en zonder te antwoorden, vertoonde zij dien. To spreken was de kleine intrigante onmogelijk want haar geweten zcide haar, dat zij slechts zouden kunnen doen. Bij de strijdlustigheid die er nu bij het handjevol Boeren nog inzit, is het te bejammeren, dat ze aan vankelijk niet een meer algemeene steun hadden van de Zuid-Afrika- ners, wijl dan de Engelschen nim mer zoo ver haddon kunnen komen. Gedurende de laatste vijf dagen is Bulier gestadig voorlgerukt door de Macinac-heuvels naar Pelgrims- rust eu Rrugerspost, overal den vijand voor zich uitdrijvend. Hij is nn bij Ohrigstad. Lord Roberts seiut van 5 Oct. uit Pretoria: »De gevangenen, die gemaakt worden en die zich komen overgeven, wier getal dagelijks groeit, moeten nu bijna zestiendui zend beloopen. Kelly-Kenny bericht, dat een bataljon vrijwilligers er in slaagde een afdeeling der Boeren te verras sen bij Bultontcin. Do Boeren waren sterker dan verwacht was. De Engelschen moes- ton terugtrekken na drie uren vechten. De Engelsche verliezen bedragen zes gewonden de Boeren leden hevige verliezen. BKESKE.YS, 9 October 1900. Naar wij van ter zijde vernemen is de mededeeling, dat op Zondag couranten noch drukwerken door de post zullen worden bezorgd, met gemengd gevoel ontvangan. Men vroeg zich reeds af of dit een oogenblikkelijk kwaad ontwe ken had. Immers, hoe zon Aluia handelen, nadat zij met den inhoud van den zakdoek zou hebben kennis gemaakt Dit was iets, hotwolk zij niet kon berekenen. Zij herinnerde zich maar al te wel, wat Alma gezegd had, toen zij haar den verwisselden brief teruggaf. De woorden weer klonken nog in hare ooren Constance, ik zal wellicht de kracht niet bezitten, een tweede maal op dezelfde wijze te handelen. Alma was van hen gegaan, nadat Constance haar zakdoek had laten zien en ook Ivar ging ter zijde, zoodat de baron en Constance alleen bleven. Al de spijt, de smart en onrust, welke de gedachte aan het geen verder gebeuren zou, verwekte, gaf zich nu lucht aan den man, die het ongelukkige gebrek had. oogen te bezitten, juist toen bij blind had moeten zijn. Hare eerste woorden tot hem waren dan ook üij zult niet eer tevreden zijn, de voorbode is van een algelieele alschaffing der postbestelling op Zondag. Ter zijde latende in boever de met November aanvangende rege ling of wel de algeheele afschaffing strookt met het verlangen van hen, die uit gemoedsbezwaar zich tegen eiken arbeid op Zondag keeren, koint het ons toch voor, dat de maatregel, die thans staat ingevoerd te worden niet een algeheele goed keuring zal wegdragen. Immers, wijl de bestelling der brieven toch gehandhaafd blijft kan voor de bestellers de Zondagsdienst weinig noemenswaard verlichten, laat staan de rust op dien dag ge heel verzekeren. In zoover is de inkrimping moei lijk te verdedigen. Is de maatregel genomen ter bevrediging van ben in den lande, die gemoedsbezwaren doen gelden, dan is de vraag gewettigd of daar door zoovelen moeten gedupeerd worden. Want dat zal er het gevolg van zijn, en zal zich eerst doen gevoelen, als het genot der lectuur van een of ander geliefkoosde cou rant gemist wordt. Dan zullen de klachten eti jobs tijdingen legio zijn, dan zal men zich keeten tegen hen, die zich te veel overgeven aan de in sommige opzichten wel wat te ver gedreven eischen van onzen tijd. Daarbij komt nog, dat postbe stellingen op Zondag geheel achter wege kunnen blijven, indien men daarvau zijn wcnsch te kennen vóór gij door uwe dwaze jaloersch- heid mij volkomen gecompromit teerd hebt. Dit is de dank voor al de onderworpenheid, die ik u be toon. Hiermede verliet zij hem. Hij bleef met donkeren blik en bewolkt voorhoofd zitten. Toen zij het salon verliet en in het kabinet trad, bevond zij zich vlak over Alma, die daar stijf en en in bare volle lengte stond. Constance bleef staan en haar blik viel dadelijk op den zakdoek, dien Alma in de hand hield. Nu kunnen wij onze zakdoe ken omwisselen, zeidc Alma op koelen toon en reikte dien Constance toe. Zwijgende, met den blos der schaamte op hare wangen, nam Constance den zakdoek aan, in welks cene punt een brietje geknoopt was. Ik ben te trotsch, om mij te verlagen, kennis te nemen vau den inhoud van het brietje, dut in den zakdoek verborgen is. Uwe vrees,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1