voor Zreinvscli-VlaMiikTcii. JROOTHEiD. Overwonnen. (Slot.) EEUILLETON. Buitenland. iVo. 52!. ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1900. 9c Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verscliijut clkeu Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAV te Dreskens. De invloed het zij dan ook een verkeerde van den sterke over den zwakke, is overal, de'ge- heele wereld door, waar te nemen. Door welke oorzaken of krachtens welke overwegingen ook, heerscht die invloed als een soort natuurwet. Er komen wel afwijkingeu voor, doch vrij algemeen is aan te nemen, dat macht en invloed homogene bestanddeelen zijn van den toestand waaronder onze maatschappij leeft, waaronder ze zelfs veelal gebukt gaat. In den concurrentiestrijd is veelal hij overwinnaar die over de meeste relaties op welke wijze ook verkre gen, beschikken kan. In den politieken strijd gelden bovenal de macht en. de invloed van de personeele grootheid, en openbaart zich hierbij het recht van den sterke in zijn volle glorie. De aangewende middelen om po litieke doeleinden te doen zegevie ren hangen hoofdzakelijk af van de personeele invloed van de leiders. Overwegingen en gloedvolle rede neeringen lijden veelal schipbreuk tegenover het machtsvertoon van invloedrijke personen. In het dagelijksche leven wordt getracht datgene naar zijn wil te buigen, waar de macht de middelen verschaft. Er wordt geen rekening gehou- r verliepen eenige weken, die i aanleiding tot kwade verinoe- i gaven integendeel scheen al- tot den vroegeren toestand teruggekeerd. Er heerschte minder verwijdering tusschen Ivar en Alma. De baron was tot over de ooren verliefd op zijne schoone vrouw. Constance en Ivar bejegenden elkander met koelheidterwijl daarentegen Constance Alma veel hartelijkheid betoonde. Men zag de jonge vrouwen dikwijls te zamen, ofschoon in Alma's geheele wezen iets koels tegenover hare nicht lag, hetgeen zijn oorsprong had in de vrees, die Rohn's woorden verwekt hadden. Deze vrees verdween echter allengs, dewijl niets aanleiding gaf, te vooronderstellen, dat ze gegrond den met het recht van bestaan van anderen, waar men zich zelve op een voetstuk wil verheffen. Overal worden agitators aange troffen, die geen middel te gering of te groot achten om hun doel te bereiken. Al zou het ook de onder gang van anderen kosten, hot komt er niet op aan, als ze maar zetje- vieren. Veeltijds is weinig te doen tegen over dezulken, omdat ze, evenals Engeland, zich niet keeren, tegen hunne gelijken, maar tegenover de lager geplaatsten, of tegenover hen, bij wie ze, vaak om fiuancieëele redenen, geschikte hulpmiddelen vinden in hun onzaligeu strijd om anderen, die hen om een of andere reden, in den weg staan, te treffen. Bovendien hooren we maar al te dikwijls uit den mond derzulken, dat ze met gloeiende verontwaardi ging spreken over do verkrachting van de rechten van auderen, doch tegenover wie ze in dier tegen woordigheid heel liet en zoet zijn, ja waarbij niet zelden gebruik ge maakt wordt van voorstellingen van woorden als door anderen gespro ken, die ze zelve uitbraakten. Dat is valsch, dat is laag, dat is onwaardig, zal men zeggen, maar wat te doen tegenover diegenen, die zich in hun machtsbewustzijn bedienen van middelen om de groo te Jan uit te hangen tegenover het publiek, en achter wier edelschij- nend masker een -bron van kwade overwegingen schuilt Het is het recht van den sterke, Op zekeren voormiddag in de maand Maart, toen Ivar pas zijne vrouw verlateu had, om zioh naar de kazerne te begeven, ontving de gravin een brief van de barones Stjernburg. Alma brak dien open, maar werd doodsbleek, toen zij een blik op de eerste regels wierp er stond ^Geliefde Ivar De rol van vrien din uwer koude, overmoedige en ongevoelige vrouw wordt mij al te hatelijkik moet u heden avond bij uwe moeder ontmoeten. Ik heb behoefte u te zien, eenige woorden van liefde van u te hooren, om het ongelukkige, ellendige leven, dat ik leiden moet, voort te slepen. Is het marmeren standbeeld, dat gij tot vrouw genomen hebt, wol al de martelingen waard, die ik om ha rentwille lijd en verdient de zot, dien ik veroordeeld ben, door het leven te volgen, de namelooze ont beringen, die ik dulden moet? O, Ivar, Ivar, waarom wierpt gij mij, dat ze hanteeren en waarmee ze zegevieren. Hen aan de algeineene minachting prijs geven, gelijk En geland door millioenen gedaan is, is grootendeels de eenige weg, doch waarvoor ze in hunne grenzelooze brutaliteit blijkbaar gevoelloos zijn, eu het is de grootheid en veelal de onathankelijkheid, die hen in staat stelt, de meest onverschillige hou ding aan te nemen. Schettert niet te veel over Enge land, want tot op zekere hoogte doen outelbaar velen in hunuen kring en op hun terrein evenzeer, hebben we indertijd gezegd. En inderdaad, is het zoo. Als de maatschappelijke orde gevaar loopt in disorde te komen, dan is dat te wijten aan de ver keerde begrippen omtrent de rech ten der zwakken. Er ontstaat een prikkeling die gevoed wordt door achterstelling, en door verkeerd begrepen rechten aan de zijde van hen, die belang hebben bij het recht van den sterke. Waarom is bij millioenen het gevoel tegen Engeland over den oorlog in Zuid-Afrika in opstand gekomen Louter, omdat men daarin niets anders zag dan een verkrachting van het recht van bestaan der beide republieken, en een eigenwillige toepassing van de hebzucht. Doch evenmin als er een enkele reden bestaat om de Boeren-repu- bliekeu uit te roeien, gelijk Enge land thans doet, bestaat er ook reden om in de menschen-maatschap- door uw gemis aan liefde, in dien poel van ellende Gij zijt de be werker van mijn ongelukkig lotop u rust dus de plicht, het te ver zachten. Ik wacht u heden avond bij tanteik moet kracht verzamelen, om morgen eene vriendschap te huichelen, die ik verfoei en welke lk weet, dat ook Alma verafschuwt. Daarom bespiedt zij mijne minste bewegingen, zij moet de zwakheid van mijn hart aan mijn mau kunnen verraden, om mij daar door voor mijn geheele leven te onteeren. Dit, Ivar, is de hoogste wensch van uwe edele echtgenoot. Ik vind niets edels in zulk een karakter. Gij wordt met ongeduld gewacht door Constance". Alma geleek inderdaad een mar meren beeld, zooals zij daar met den brief in de hand zat. Het was alsof ieder woord daarvan de uit- werkiug gehad had, dat haar bloed in hare aderen stolde. Nadat zij lang gezeten had, nam pij het recht van den sterkste tot in het eindelooze toe te passen. Als eene of andere mogendheid het recht mist of om een andere vulksstam, zonder dringende aan- leidende oorzaak uit te roeien, even zoo mist men het recht zijnen me de-burgers zoo in zijn bestaan aan te treffen, dat hij als het ware ten onder gaat. Of daarin verbetering te brengen is? Ziedaar een open vraag, voor welks beantwoording de strijd heeft geduurd van af het bestaan der ereld tol op het huidige oogen- blik, en waarvan de oplossing nog minstens even lang op zich zal laten wachten, als de vervulling van het »Vredo op aarde, in men- schen een welbehagen". Transvaal. De berichten van het oorlogster rein verzwakken, zou men zeggen. Het zijn slechts weerklanken van hetgeen ze geweest zijn. De zaak der Boeren verminderd gaandeweg, ook al wordt gemeld, dat het schijnt dat hunne hoofd macht waarbij zich Schalk Burger en generaal Viljoen bevinden, zich concentreert op een plaats ten Oosten van Pietersburg, ten N. O. van Pretoria aan het eindpunt van den spoorweg. Pole Carew en Ian Hamilton zijn met 9000 man te Komatipoort, waar zij de enveloppe op en las het adres. Ja, de brief was aan haar gericht; maar hoe dit te verklaren? Eene verwisseling van brieven was de eenige waarschijnlijke reden. Alma schelde Heeft de knecht van de ba rones niet meer brieven afgegeven? vroeg zij den bediende. Ja, een voor den graaf, was het antwoord. Het is goed. En hiermede zond zij den bediende weg. Een uur later reed de gravin, in haar rijtuig gezeten, weg. Toen Ivar te huis kwam, gaf zijn bediende hem een brief; maar nau welijks had hij dien geopend en er een blik, waarin spoedig de schrik te lezen was, ingeworpen, of Stjernburg liet zich aandiene baron was zeer bleek, toen h nentrad. De knecht van mijne is hier geweest met een bri wilde gaarne zien, wat zij u i zeide de baron driftig.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1