voor Zoeinvscli-Vliiaiiilcroii. Overwonnen. i\o. 523. ZATERDAG 15 §EPTE9I»ER 1900. 9c Jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. HST NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verscliijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIElEliS te Breskens. Transvaal. Engelsche avondbladen heb ben een telegram uit Johannesburg, waarin melding wordt gemaakt van het gerucht dat de presidenten Kruger en Steyn naar Delagoabaai zijn gevlucht Aan een telegram van lord Ro berts van 9 dezer, is het volgende ontleend French ontmoette tegenstand op zyn geheelen marsch van Carolina in de richting van Barberton hij joeg de Bot ren uit drie achtereen volgende stellingen. Bulier deed Z md;«g een aanval op een vijandelijke stelling, op een steile)! rand van 1500 voet hoogte, nabij den weg naar Spilskop. De stelling werd door de infan terie genomen onder dekking van het artillerievuur; de Boeren trok ken terug met geducht verlies. Onze verliezen waren 13 dooden en 25 gewonden. F. n bericht uit Pietermaritzburg van 9 dezer meldtDoor het ver nielen van eeu brug, ten zuiden van het slation Kliprivier, slaagden de Boeren er hedennacht in een trein te bemachtigen. Nader wordt gemeldtdat Pre sident Kruger en verscheidene Transvaal9che ambtenaren logeeren bij consul Pott. Men verzekert, dat zij 24 dezer met de ^Herzog" naar Europa zul len vertrekken. 24. De dansende paren verlieten het vertrek, om zich naar de danszaal te begeven en Alma zei te zich op eene der kleine sofa's in het nu bijna ledige salon. De baron nam naast haar plaats. Tegen eene der deurposten geleund, stond magister Relin naar de dansenden in de aangrenzende zalen te zien. Welnu, zeide Alma niet zon der ironie, wij zouden met elkander praten in plaats van onze fran;aise te dansen. Ik luister met beide ooren en hoop, dat uwe mededee- lingen niet van dien aard zullen zijn, dat ik over mijn toegeven aai uw wensch berouw zal hebben. Gij zcidet zoo even, dat ik door de jaloezie verblind was inaar gij had ongelijk. In Krugers gevolg bevindt zich ook Piet Grobler en de voorzitter der Rekenkamer Maraisde laat ste voert al zijn boeken en zijn ambtenaren mee. Reitz is niet bij hen. Officieel wordt medegedeeld, dat Kruger zes maanden verlof kreeg en dat hij den 28 dezer naar Europa vertrekt oiu teil gunste van bemiddeling in den oorlog rrp te treden. Schalk Burger is gekozen om hein als president van Trans vaal op te volgen. Kruger toont teekenen van gees telijke afgematheid. Naar men van Loorenfo Marqu- ez seint, is Kruger daar door twee geneesheertn onderzocht. Uit diezelfde plaats wordt aan de fTimes" geseind, dat de bijzon dere trein van Kruger liet station niet binnenreed, hij werd op een zijspoor gebracht, dicht bij hel huis van Pott. Malherbe, de schatmees ter-generaal, werd Woensdagavond te Lourenpo Marquez verwacht. Verder wordt gemeld dal het huis van den consul Pott woult bewaakt door de Portugeesche po litie de. gouverneur bracht een bezoek aan Kruger. De Engelsche bladen stemmen overeen in hun meening, dat Kru- gers vlucht voor Engeland beter is dan zijn gevangenneming, daar zij lastige verwikkelingen voorkomt. Zij verklaren dat de niet-drama- tiscbe en niet-heruische wijze waar op Kruger Zuid-Afrik» verlaat een onherstelbaren slag zal toebrengen aan de legende, die om den naam Ik ben niet jaloerscb, uiaar ik ben nakend, en van daar komt het, dat ik zie, wat er plaats heeft, dat ik opmerk wat er voorvalt dat ik acht geet op den loop der gebeur tenissen en gevolgtrekkingen maak, uit hetgeen liet toeval te mijner kennisse brengt. Of beschouwt gij het als een gevolg van jaloersch- heid bij mij, dat Constance en Ivar driemaal per week elkander hier bij uwe schoonmoeder ontmoeten Bij deze ontmoetingen schikt het toeval het altijd zoo, dat de gravin op hare morgenwandelingen is, het welk hun dan aanleiding geeft, hare terugkomst af te wachten. Is dit niet goed bedacht, om zoowel u als mij te bedriegen Hand-lt uw man niet als het een edelman en mijne vrouw als het eene edelvrouw voegt Gij en ik hebben waarlijk de grootste re den, om elkander geluk te wenschen. Ofschoon Alma niet het minste van deze ontmoetingen vermoedde en het in de verste verte niet voor van den president ontstaan is. China. Aangaande de vredesonderhande lingen nopens de Ohineesche troe belen, wordt gemeld, dat de Chi- neesche gezant ontving eeu telegram van Li llung Tchang, gedetacheerd 27 Augustus, met den tekst van een Keizerlijk edict, waarin de. Keizer hem machtigt onmiddellijk naar Peking te gaan, om uiet prins Tsching samen te werken bij de vredesonderhandelingen en de rege ling van al de oorlogsmoeilijkheden. Lt vraagt nu, dat de mogendhe den zullen samenwerken om hem bescherming te verleenen en zijne reis te vergemakkelijken. Li zal waarschijnlijk aanstonds uit Shanghai vertrekken en over zee gaan. Aan Sir Robert Hart is verzocht voor een boot te zorgen, waarmede hij de reis kan maken. Verder heeft de Times-Corres pondent te Peking in een telegram van 31 Augustus eene beschouwing over de overheersching van den Kusstschen invloed en over Japan's onderworpenheid daaraan. Hij zegt, dat Ruslands doordrin gen in Peking (Mandsjoerij p) en het blijven daar, geheel het karak ter vair duurzaamheid aannemeu. I)e Japanners zijn ontevreden over de geringste sterkte van de Bntsche legermacht. Thans is het gebleken, dat de Keizerin en Prins Tuan den moord der gezanten beraamden. mogelijk gehouden had, dat haar man zich zeiven en de gelufte, die hij haar gedaan had, zoo zeer kon vergeten, dal hij, in strijd met zijn eerewoord, met Constance een lief— des-intrigue begon, bleef toch haar uiterlijk onveranderd en met eene onverstoorbare bedaardheid ant woordde zij Beste Guskaaf, gij neemt toevalligheden als overlegde hande lingen op. Het lot heeft het werke lijk zoo geschikt, dat Constance en Ivar elkander ondrr de ulwezigltt-id mijner schoonmoeder hebben aan getroffen, en dadelijk ziet gij daarin een komplot. Wat mij aangaat, ik geloot volstrekt niet aan dat praatje van hunne liefde. Zij houden van elkander, zij hebben genoegen in elkanders gezelschap en het toeval maakt, dat zij elkander ontmoeten, ziedaar alles I Alma, uwe koelheid is niet natuurlijk, ze is geaffecteerd, even als uw wantrouwen in mijne woor den, riep de baron uit. De Duiische gezant werd op last van de Keizerin vermoord. De correspondent bepleit de overwegende noodzakelijkheid om de keizerin at te zetten, en Tuan en de overigejschuldige ambtenaren terecht te stellen. BRESKENS, 14 September 1900 Wij ontvingen de dienstregeling van den Provincialen Stoomboot- dienst op de Weslerschelde voor de maanden Oct. 1900 tot en met 30 Maart 1901. We vinden daaiin geene afwij kingen in de gewone diensten al leen de aVond booten vervallen na tuurlijk en de laatste van Vliasin- geii naar Breskens vaart te 3.30 u (Gt.) dus geheel in overeenstem ming met de aank unst van den trein te Viissjngen te 3.23. Met ingang van 1 October 1900 is benoemd tol blieven- en telegrambesteller te St. Maartensdijk, A. Verboom, thans postbode te G roede. Hoofdplaat, 13 Sept. Bij de heden gehoud» n stemming voor een lid van den Gemeenteraad brachten van de 189 kiezers 72 hunne 9tem uit. Hiervan waren 7 briefjes van onwaarde, zoodat het getal geldige stemmen 65 bedroeg, waarvan 33 waren uitgebracht op den heer Iz. Risseeuw en 32 op den heer 11. Mijne koelheid hij de inlich tingen, die gij mij geeft, aangaande eene misdadige liefde tussehen uwe vrouw en mijn man is geen affecta tie, maar een gevolg van mijne trot8chheid, die dergelijke gevolg trekkingen onedel vindt. Ik wil den man niet vernederen, wiens vrouw ik ben, door in alles wat hij doet iets laags, valsch en slechts te zien. Gij wilt dus liever bedrogen worden Ja, liever dan dat ik het wagen zou, eene onrecht/aardigheid te begaan. De baron leunde achterover in «Ie sofa en zweeg eenige oogenblikken daarop hernam hij met drift Het is waar, dat ik geen af doende bewijzen tegen hem heb, maar ik zal inij die verschaffen. Ik wil noch zal de belachelyke rol van eene bedrogene spelen. Bemint gij Constance vroeg Alma met onveranderde kalmte. Welk eene vraag 1 Wauroiu

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1