voor Zmnvscli-Yliuiiulereii. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. jtfo. 522. WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1900. 9e Jaargang. ET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België /0.02s en voor Amerika /0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt ellten Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIKlflIH te Breskens. Trausyaal. Roberts seint uit Belfast #van 5 tipt. Hamiltons colonne, die ge- éund wordt door Brocklehurst's ivalerie-brigade, is gisteren door ullstroora g<trokken en ontmoette einig tegenstand. Hij trekt nu lai.gs den weg naar Lijdenburg is in sein gemeenschap met Bul- r, wiens geschut door hem kan orden gehoord en die gedurende en morgen slaags is geweest met en linkerflank der Boeren. Hamilton tracht den rechterflank m te trekken. Twee sterke colonnes onder Cle- lents en Hart trekken nu rond i de omgeving van Ivrugersdorp n Johannesburg. Een later telegram meldt dat olgens een nog niet bevestigd be- cht Lourenyo Marques, Lijden- urg den 6en door de Engelschen ezet werd. Daartegenover staat, dat De Wet ich in de nabijheid van Johannes- urg bij Theron gevoegd heelt ijn troepen, 1800 man in aantal, ouden een stelling bezet op de looge heuvels ten zuiden van de tad. Een aanzienlijke Britsche Irijdiaachl zit hen op de hielen. De Boeren hebben geen kanon- teil. Generaal Buller trok Zondagmor- en den Mauehsberg over, die on- eveer 1(5 K.M. ten oosten van jijdenburg ligt. Hij was weer slaags 23. Al de grootere en kleinere bij— Eonderheden te volgen, die de ont wikkeling van een liefdehandel ver- eischen, zou iets al te vermoeijends worden. Wij zullen ons vermoeien met er de resultaten van te zien en daar om brengen wij eene tijdruimte van drie maanden tusschen het pas be schreven tooneel en de gebeurtenis sen, waarover wij nu zullen spre ken. Alma had zeer goed de veratide- ring opgemerkt, die in haar man had plaats gegrepen. Zijn gedrag jegens haar was hoe langer hoe koeler geworden en had 'dus de vriendschappelijke vertrouwelijkheid en hartelijkheid vorioren, waardoor het zich in den voorafgegaueu tijd met de Boeren, zijn geschutvuur werd te Lijdenburg geboord. Lord Methuen trekt van Mafe- king naar Lichtenburg en ontmoet slechts weinig tegenstand. Een telegram van Roberts dd. 6 Sept. uit Belfast meldt De Boeren houden aan met hun ne pogingen, treinen te doen ont sporen en spoorwegen te vernielen, maar telkens zijn die door een be hoorlijke bestraffing gevolgd. Hildyard heeft Wakkerstroom be zet. Generaal Hart bericht, dat na een gevecht bij Krugersdorp vier doode Boeren werden achtergelaten, van welke een, naar de stukken, welke op hem zijn gevonden, ver moedelijk Theron is. De Daily Mail verneemt uit Fiicksburg van ti dezer, dat de Engelschen Bethlehem, Eouriesburg, Senekal en Ladybrand ontruimden, die door de Boeren bezet werden. Berichten uit verschillende bron nen, voornamelijk van Boerenzijde, wijzen er op,«dat een groot aantal Boeren besloten is een gemeenschap- pelijken trek te ondernemen naar het Duitsche gebied. Cliiua. Omtrent de aangelegenheden in China verneemt de Daily Graphic" dat door Engeland nog geen ant woord is gezonden op .het Russi sche voorstel tot ontruiming van Peking. Lord Salisbury komt in 't begin van de volgende week naar Londen om met zijn collega's over- onderscheiden bad. Nu bleef bet bij eene afgemeten beleefdheid, die ach ting aanduidde, maar geen zweem van genegenheid ofleederheid droeg. Wat Alma bij deze verandering in het gedrag van haar man ge - voelde, was moeielijk te bepalen want zij bleef zich tegenover hem volkomen gelijk. Wellicht dat in een onbewaakt oogenblik Alma's blik van smart en verontwaardiging vonkelde, wanneer zij Ivar met zijne gloeiende blikken Constance zag volgen of, wanneer hij, zich onbespied wanende, met haar eene stille, teedere fluistertaal voerde. Deze flikkering harer oogen was intusschen zoo vluchtig, dat, buiten magister Rehn, niemand en aller minst Ivar, die bemerkte. Hij had geene oogen voor zijne vrouw en daarom kon hij de bijna onmerk bare veranderingen in haar koele en trotsche gelaat niet volgen. Dadelijk na nieuwjaar gaf de ou de gravin Ridderhjerta een groot bal. Tusschen de dansen, terwijl leg te plegen. De bladen bevatten een telegram uit Washington, volgens hetwelk de Amerikaansclie gezant te Ber lijn seint dat Duitschlands antwoord op het Russische voorstel het voor nemen te kennen geeft om in elk geval in Peking te blijven. Als compromis tusschen de mo gendheden wordt voorgesteld dat bepaalde contingenten van elke na tionaliteit te Peking zullen blijven en dat de rest van de troepen in de buurt van Peking zullen kam peeren, zoolang de vredesonderhan delingen duren. Overigens wordt instemming be tuigd met het denkbeeld om de keizerlijke familie en de regeerings- personen te eerbiedigen. Generaal Chaffee heeft bevel ge kregen, toebereidselen te maken voor het terugtrekken der Ameri kaansclie troepen uit Peking. Door de Amerikaansclie autori teiten te Taku is gezorgd voor vol doende transportschepen om de troepen naar de Filippijnen over te brengen. Deze bevelen zijn echter zuiver van voorbereidenden aard. In een telegram uit Peking van 31 Ang. wordt gemeld, dat de vreemde generaals hunne regeerin gen hebben aangeraden een gedeel te der troepen voor den winter uit Peking te doen vertrekken, omdat een groote troepenmacht niet nood zakelijk is en het bovendien moei lijkheden zou kunnen meebrengen, de troepen van het uoodige te voorzien. Alma met een buitenlander sprak, zag zij Ivar, legen Constance's stoel geleund, met d'-ze in druk gesprek. Zijn gelaat verried zijne heftige ge moedsbewegingen en Alma maakte er uit op, dat hij Constance iets scheen te verzoeken, hetwelk deze hem hardnekkig weigerde. Terwijl Alma hare waarnemingen voortzette, en zonder onthutst te worden het gesprek met den vreemdeling voort zette, kwam baron Stjernburg, de echtgenoot van Constance, naar Al ma toe eu fluisterde met ontroerde stem Wat dunkt u van mijne vrouw en uw man Alma keerde zich heel bedaard naar den baron met de woorden Mij dunkt, dat zij "beiden schoon zijn. De vreemdeling, die zag, dat de baron met de gravin wenschte te spreken, verwijderde zich en de baron hernam met een bitteren glimlach Ja, dat is waar en de liefde Te Hongkong worden wanorde lijkheden verwacht. De troepen zijn Zaterdagavond geconsigneerd. De politie heeft bevel ontvangen den optocht met den draak te ver hinderen. De Chineezen hebben van hun voornemen doen blijken den optocht toch te honden. De mail uit het Noorden brengt een verzameling telegrammen, tege lijk met een kennisgeving van de Jongkn-kabelmaatschappij, dat zij nog vijf dagen ten achteren is met regeeringstelcgramraeu en geen an der werk meer aan kan nemen. Berichten uit Peking melden, dat de secretaris van Tscbing een con ferentie had met den Spaanschen gezant als deken van bet corps diplomatique, en dat de groot-cen sor, de groot-secretaris en een lid van het Tsung li Famen op I Sept. eene conferentie hadden met Mac- donald, met het resultaat, dat Tsching zelf 3 September verwacht werd. Deze bezoeken zijn de voor- loopers van de vredesonderhande lingen. Li Hung Tchang beweert, dat hij de eerste tien dagen nog niet naar hel Noorden kan gaan, of schoon er een adviesboot voor hein klaar ligt. De minister van marine heett eene suppletoire begrooting inge maakt hen nog schooner. Maar Alma, de rol die zij mij en li laten spelen, bevalt mij alles behalve. Ik vind, dat het wat ver gaat, wanneer uw man vlak voor mijne oogen mijne vrouw zoete woordjes toefluistert. Ik behoor niet tot het aantal gehuwde mannen, die zoo iets geduldig verdragen. Wat verdraagt gij niet? De liefde van uw man voor mijne vrouw, fluisterde de baron. Alma wierp het hoofd in den nek en zag den baron aan op eene wijze, die scheen te vragen, of zij wel goed gehoord had. De genegenheid, die Ivar voor Constance heeft, zult gij toch geen lietde noemen Het is de vriend schap uit den tijd der jeugd. Waarom niet even goed de liefde Kom, welk kwaad ligt er in zulk eene broederlijke genegenheid Broederlijk De baron lachte verachtelijk. Zien beiden er nit, als of hij tot haar over zijne broeder-

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1