HET IEEUWSBLAD voor Zcoiinscli-Vliiiiiulercii. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Ufo. 521. ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1900. 9c Jaargang. Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te B r e s k e n s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééil ure. Ilit lilnd verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond hij (len uitgever C. DIELEMAN te Breskens. Transvaal. Zeer bemoedigend gaat het voor de Boeren niet. Niet dat de procla matie van lord Roberts, houdende kennisgeving dat de Transvaal is geannexeerd en dus behoort tot hel grondgebied van Engeland, zoo ver ontrustend is, maar toch zou men meenen, dat het er voor de. Boeren niet gunstig voorstaat. Nu is het wel waar, dat de be richten alléén van Engelsche zijde komen en dus daarom niet zonder voorbehoud moeten aanvaard worden, evenwel blijven belangrijke tijdingen ten gunste van de .Boeren afwezig en gaan de Britten langzaam voor waarts. Botha heeft zich teruggetrokken in do bergen van het Lijdenburg- sche. 'l Is mogelijk, dat daar nog iets te winnen is. Zoo seint Roberts dat Buller Zondag in gevecht geweest is met de "oeren in de bergen bij Lijden burg. De Boeren, onder wie zich Botha met 200U burgers bevond, hielden den geheelen dag een pas bezet. Toen de Engelsche cavalerie na derde, openden zij het vuur uit 8 Long-Toms en «én snelvuurkanon. De Engelschen bezetten een stel ling ter rechterzijde met een rijden de batterij van waaruit zij voor het vallen van de duisternis niet kon den terugtrekken. 22. Ik zal ze allen den bodem in slaan ik zal bem, van liefde en hartstocht blakende, eenmaal aan mijne voeten terugzien, terwijl zij wanhopig hare handen wringen en van jaloezie verteren zal. Zij zal mij dezen avond, waarop -hij geen enkelen blik voor mij had, duur, verschrikkelijk duur betalen. Ha ik gevoel mijn bloed van woede koken op de gedachte, dat hij zich den gansehen tijd met haar bezig hield maar wacht, trotsche Alma I wachtik zal u toouen, dat ik in mijne schoonheid een macht bezit, die gij u nimmer koopen kunt. Een zacht kloppen op de deur, onmiddellijk gevolgd door het bin lienlreden van den baron, maakte De Boerenkanounen vuurden den geheelen dag. De Engelschen leden in aanmer king genomen dat zij zich in een soort tfkoin" bevonden, buitenge woon weinig verliezen. De Engelsche infanterie was op de linkerflank eveneens in gevecht met Boeren die zich in dönga's (droge rivierbeddingen) verborgen hadden. Vervolgen seint hij Toen Buller naar Lijdenburg op rukte, bevond hij, dat, onmiddellijk voor zijn front, de Boeren een ster ke positie bezet hadden, welke Buller niet kon omtrekken. Ik zond vandaag een colonne langs den rechtstreekschen weg van Belfast over Dultstroom om hem te helpen. De Boeren hebben op 2 Septem ber een trein van de lijn Pieters burg, waarmede troepen vervoerd werden, laten derailleeren. Een telegram van Roberts uit Belfast van 2 Sept. dal een aantal gevechten opnoemt, die reeds be kend zijn, meldt, dat kleine com mando's voornamelijk heb torende tot De Wet's colonne zeer actief zijn opgetreden in de buurt van Johannesburg. Een afdeeling koloniale cavalerie marcheerde van Zeerust naar Kru- gersdorphet district dat zij door trok was zeer ontevreden. De cavalerie leverde verscheide ne gevechten. De Engelsche verlie zen bedroegen ongeveer 60 te za nten, de Boeren leden zware ver een einde aan de stille alleenspraak. Ruim een jaar was sedert de hoven beschreven gebeurtenissen voorbijgegaan. Graaf Ivar en gravin Alma hadden het gansche jaar, dat zij gehuwd geweest waren, in Italië doorgebracht, maar waren nu van hunne reis in Zweden teruggekeerd. De familie Stjernburg had, zooals incn zeide, voor de zwakke borst van den baron, bijna het gansche jaar in Egypte moeten doorbrengen, maar was eene maand vroeger dan de Ridderlijerta's in het vaderland teruggekeerd. Op zekeren dag bezocht Ivar zijne moeder koit na zijne terug komst, toen hij, het salon binnen tredende, zich eensklaps vlak tegen over Constance bevond. Beiden waren verschrikt; het was de eerste maal sedert Constan ce gehuwd was, dat zij elkander geheel alleen ontmoetten. De jonge barones rees haastig op, toen zij Ivar gewaar werd, maar zonk weder in den bij haar staan liezen. Uit Lourengo Marquez wordt bericht, dat Kruger, in den vorm eener proclamatie, aan Salisbury eou antwoord op de annexatie zond en dat hij door bemiddeling der consuls een protest richtte aan de mogend heden. jDo Daily News" verneemt uit Lourenpo Marquez van 4 Sept. dat daar 31 kisten met goudstaven zijn aangekomen, behoorende aan de Transvaalsche regeering. Kruger zal waarschijnlijk het land verlaten over Incomatie (op Portugeesch grondgebied, ten oosten van Komalipoort)in de nabijheid van die plaats worden twee booten in gereedheid gehouden om hem naar een schip over te brengen, dat aan de monding der rivier ligt. Hier is een stoomschip van de Oostenrijksche Lloyd aangekomen met 5U0 balen ineel voor de Trans vaalsche regeering. Te Bloemfontein heerschte Zondag groote opgewondenheid tengevolge van het bericht, dat in Thabanchu een Boerenstrijdmacht verschenen was. Bruce en Hamilton trokken Zaterdag in de richting van Tha banchu, en Zondag verliet een .vliegende colonne eveneens Bloem- fontein. Tusschen de waterwerken en Thabanchu is reeds gevochten. Het beleg van Ladyhrand is op geheven. ReuterY' correspondent te Pre toria zegt, melding makende van de onlangs plaats gevonden heb bende treinaanvallcn door Boeren, den armstoel neder en bedekte zich het gelaat met de handen. Zij weerde. Hebt gij) w aarde lezer I ooit eene schoone vrouw kunnen zien weenen, zonder ontroerd te worden Is uw hart daarenboven eenigszins aan de schoone vrouw gehecht geweest, dan kan ik u vooruit verzekeren, dat gij verloren zijt geweest. Zoo ging het ook Ivar. Had Constance hem bejegend met den betooverend- sten glimlach ot met de koelheid eener kokette, die den hartstocht der mannen doet ontvlammen, dan zou Ivar gewis aan al zijne goede voornemens getrouw gebleven zijn maar nu, na hij haar door smart overweldigd in tranen zag uitbars ten, verdwenen alle gedachten aan het gevaar, dat voor hem in de persoonlijkheid der betooverende weenster gelegen was en voor zijne verbeelding trad het treurige beeld van haar lothad zij niet een ge heel jaar lang een ziekelijk man moeten volgen Zij was ongelukkig, dat Boeren, waarschijnlijk onder bevel van De Wet in den Oranje- Vrijstaat op twee plaatsen ten noor den en ten zuiden van Kroonstad de lijn hebben opgebrokenzij maakten een trein buit en braken bij Standerton de lijn opde scha de echter hersteld. De Engelschen verloren in het geheel negentien wagens met voor raden en 25 met artillerie-benoo— digdheden, maar geen ammunitie. China. Een officieel telegram van 29 Aug. uit Peking luidt De internationale troepen defileer den gisteren door de verboden stad. Elk leger was vertegenwoordigd door een detachement in verhou ding tot zijn sterkte. De Engelschen namen de derde plaats in, de Russische en Japan- sclie strijdmachten waren veel jaan- zicnlijker. De Engelschen waren vertegenwoordigd door detachemen ten van aile wapens, in het geheel 100 man. Saluutschoten werden door de Engelsche artillerie gelost. Binnenkort vertrekt een expedi tie naar Paoting-fu, 100 mijlen westelijk van Tientsinonderweg zullen de dorpen, waar de Boksers het eer3t optraden, ^schoongeveegd" worden. Men bericht, dat Chinee- sche soldaten, handelende op bevel van Li-Hung-Chang, bezig zijn de Boksers uit te roeien in de provin cies Hunau en Chichli. De gouverneur van Kiantschou meldt uit Tsing-tau van 5 Sept. zij, het ideaal zijner jeugd, het voorwerp zijner eerste droomen en Ivar had slechts ééne gedachte haar te troosten. Hij zeide daarom met een ont roerde stem Welk eene eeuwigheid, Con stance, ligt er tusschen het heden en den tijd, dat ik u het laatst zag en welke harde beproevingen hebt gij niet gedurende dien tijd door leefd. Achsta den getrouwen vriend uwer jeugd toe, u van gan- scher harte zijne genegenheid en deelneming te betuigen. Constance hief het beschreid ge laat uit de handen op en vestigde hare oogen met een weemoedige uit drukking op Ivar, zeggende Wat ben ik voortaan voor u? Wat bekommert u mijn lijden P Gij zijt rijk en gelukkig en ik ben vergeten, vergeten en eenzaam in de geheele wereld. Het hoold zonk weder. Spreek niet zoo, Constance zeg niet, dat ik u vergeten heb,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1