voor Zecuwsch-Vlaaiideren. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. ïlo. 515. ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1900. 9e Jaargang-. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEÜUt te Breskcns. Dal de toestemming van de ver schillende mogendheden, die bij de Chineesche kwestie geïnteresseerd zijn, in zake de benoeming van graaf Waldersee tot opperbevelheb ber der verbonden troepen, hoofd zakelijk voortsproot uit de genoeg doening van de fnuiking van En— getands invloed, was maar al te goed gezien, immers nu komt de aap al uit de mouw. De Londensche correspondent van de /Independence Beige" ver zekert positief, dat in Engelsche officieuss kringen gezegd wordt, dat Engeland er zich tegen zal verzet ten dat graaf Waldersee zijn hoofd kwartier opslaat in Shangai. Boven dien eischt Engeland, dat de macht van Waldersee alleen beperkt zal zyn tot die internationale troepen, welke in de provincie Petcbili, waarin Peking is gelegen, operee- ren. We meldden iri ons laatste num mer, dat de aankomst van Walder see eerst eind September kan plaats hebben, en de jongste berichten, aangaande den opmarsch van de troepen van Tientsiug naar Peking luiden zoo gunstig, dat, als het zoo blijft doorgaan er geen opperbevel hebber meer noodig zal zijn. Een telegram gedateerd op 10 Augustus van generaal Chaffee aan de regeering te Washington, meldt dat de troepen reeds halfweg tus- schen Tientsin en Peking zijn 16. Weet gij, hue deze man had belmoren te bandelen, om eerlijk te hinheien Hij had tot de rijke Trouw moeten gaan en zeggen Ik bemin u niet, maar ik weet, dat gij mij bemint ik ben arin, gij zijt rijk -word mijne vrouw en ik beloof u op inijne eer u te be schermen en te achteu als degene, die mij van eene armoede gered heeft, om welke te dragen het mij aan moed ontbreekt. Ziet gij, Ivar, dan zou de rijke vrouw, die hem oprecht en ernstig beminde, geautwoord hebben Ik beoog geen hooger doel dan u geluk te kunnen bereiden. Ik zal uwe echtgenoot worden en Misschien zult gij mij eenmaal lee- ren beminnen. aangekomen. Inlusschen s hrjnt de verhouding zeer ten gunste van de vreemde lingen veranderd Ie zijn. Zelfs de Russische regeering gaat in die veronderstelling zdo ver, dat ze haar gezant toeslaat Peking te verlaten. Zou uit de omstandigheid dat de gezanten ongestoord of beschermd Peking kunnen verlaten at te lei den zijn, dat de Chineesche regee ring bang wordt, of zou zij werke lijk den vreemdelingen andermaal een valstrik willen bereiden. Het is immers mogelijk, dat, hoe dichter de troepen Peking naderen, hoe feller de woede der bevolking zal worden. Want 't is toch haast niet aan te neiuen, dat de vreemde troepen als zij werkelijk Peking zullen kun nen binnentrekken, zoo lieftallig met de bevolking zullen omgaat], alsof het een feestvieren gold, ter wijl evenmin de langstaarten dit zullen vermoeden, en zich toch nog wel eens geducht zullen verweren, alvorens zich door de vreemde duivels de ooreu te laten wasschen. Er moge aanvankelijk, hetzij op recht, hetzij voorgewend, in de provincie Petchili eenige kalmte ingetreden zijn, te Kanton, worden de Chineezen des te werkzamer. De verdedigingswerken worden versterkt, en het oude fort met de aarden wallen wordt weer bewapend. Er wordt ten stelligste verzekerd, dat, als er nog meer oorlogschepen te Hongkong zuilen landen, het Zoo had zij hem kunnen ant woorden, wanneer hij niet door eene schandelijke geveinsdheid hare hand had zoeken te verwerven. Nu daar entegen verdween de achting, die zij voor hem gevoelde, ontzonk haar het vertrouwen, dat zij in zijne eer stelde. Zij kan Waarom houdt gij op, Alma? zeide de graal met gedempte stem. Zij kan deu man niet beminnen, dien zij hare achting niet schenken kan. Ik heb u begrepen, Alma. Ivar stond op en voor de gravin staande met de handen aan de rugleuning van den stoel geslagen, zeide hij niet diepen ernst Gij hadt mij uwe weigering op eene meer verschoonlijke wijze kunnen geven, maar gij hebt recht gehandeld. Gij hebt mij de geheele vernedering van eene onedele han deling doen gevoelen. Ik dank u en voer de hoogste achting voor u met mij mede. Dat eene viouw met uw karak- Bogue-fort zeker het vuur zal ope nen. De overheden zijn dan ook op alle gebeurtenissen voorbereiu, terwijl de artillerie gereed is om onmiddellijk op te rukken. Inmiddels heeft de Amerikaau- sche regeering op het edict waarbij Li-Hung-Chang is aangesteld lot gevolmachtigde om de vredesonder handelingen (e voeren, een ant woord gezonden, waarin wordt ver klaard dat er geen algemeene ou derhandelingen tusscheu China en de mogendheden kunnen gevoerd worden, zoolang de gezanten en de anderen te Peking in hun tegen woordige gevaarlijke positie blijven. De Vereeuigde Staten zijn echter bereid zich aan te sluiten bij een overeenkomst tusscheu de mogend heden en China tot staking van vijandelijke demonstraties, op voor waarde, "dat aan een voldoende strijdmacht van de outzettings-ei— peditie wordt toegestaan, Pekiug ongehinderd binnen te trekken en de gezanten en verdere Europeanen naar Tientsin te escorteeren. Deze beweging moet verzekerd zijn door zulke regelingen en op stelling van troepen als door de generaals die het bevel voeren over de ontzettingscolonne bevredigend zullen worden geacht. Blijkbaar zijn de bordjes weer spoedig verhangen, want de berich ten die thans door de gezanten te Peking worden meegedeeld luiden veel ongunstiger en wijzen er op dat de vijandelijkheden hervat zijn, door de beschieting van de gezant ter een man moet verachten, die uit eigenbelang eene liefde hui chelt, die zijn hart niet gevoelt, is natuurlijk. Maar, Alma, alvorens gij uwe verachting over mij uit stort, weet, dat het mij zelf tegen de borst stuitte dat ik het zelf laag vond, deze ellendige rol te spelen. Was het niet ter wille mij ner moeder en van de eer mijner laiuilie geweest, bij God ik zou liever als een arme banneling op de wereld hebben rondgezworven dan dat ik getracht had, door een gehuicheld gevoel uwe hand te verwerven. Nu heb ik daarentegen deze jammerlijke daad verricht en ben er door u voor gestraft. Noch het smeeken mijner moeder, noch de eer mijner familie zal voortaan Ivar Ridderhjerta er toe brengen, zich nog eenmaal zoo diep te ver nederen. Ik ga, Alma, en hoop, dat gij mij, zelfs mijn naam ver geten zult. Ivar boog zich. Ook Alma was opgestaan. Juist toen hij gereed stond zich te ver schappen en door de ophouding van de toezending van levensmiddelen. Zal dan misschien toch de ont— zettings-expeditie te laat te Peking komen Het is in allen gevalle zeker, dat er haast bij is, dat zij er komt. Op de goedgunstige gezindheid der Chineesche regeering valt heel weinig te vertrouwen, op de op rechtheid der Chineezen evenmin. Dat merkt men ook te Shanghai. Daar beloofde de onderkoning eerst, dat de Engelschen 6000 mail troe pen aan land mochten zetten, nu die troepen er van Hongkong ge komen zijl), weigert hij weer. Men zegt echter, dat de Russische e" de Pransche consuls te Shanghai aan het konkelen zijn geweest. Dat is weer een staaltje van den naijver der vreemdelingen in Chi na, een naijver, die zich steeds meer zal doen gelden en die de mogend heden met machteloosheid in hel Hemelsche Rijk zal slaau. Uit Transvaal is voor het oogeu- blik weinig nieuws. Er wordt gemeld, dat De Wet nu in de buurt van Ventersdorp is, eu uaar het Noorden gaat oui zich bij Delarey te voegen, die Rusten burg bezet heelt. Lord Kitchener en andere gene raals volgen hem op den voet, terwijl de legermacht van generaal Bulier in het Zuidoosten van Trans vaal, te Twijfelaar, is aangekomen. In de nabijheid van het Cbris- siemeer zijn 8U0 Boeren met zes wijderen, legde zij hare hand op zijn arm, zeggende Nog niet, neet, zoo kunnen wij niet scheiden. Ga dus zitten en laten wij ons gesprek eindigen, alvorens gij mij verlaat. Wat zou Alma mij nog te zeggen hebben Alles is immers gezegd, wat er kan gezegd worden, zeide Ivar. Alles nog lang niet. Ten minste heb ik slechts de helft gezegd, van wat ik u wensch- te te zeggen, en gij, als eon hoffe lijk cavalier, zult mij toch niet willen verlaten, alvorens ik tot eene volledige verklaring ben gekomen. Alma ging weder zitten en ver zocht Ivar hetzelfde te doen, het welk hij dan ook zwijgende deed. Nu het ergste achter den rug is, moest gij mij de vriendschap betoonen, in volle oprechtheid mij ne vragen te beantwoorden. Daar voor, Ivar, zal ik nimmer uwe schuldenares zijn. Beloott gij mij eene broederlijke openhartigheid

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1