voor ZfTiiwscli-Vliutiiilm'ii. Overwonnen. IVo. 514. WOE* Nil AG 15 AUGUSTUS 1900. 9c Jaarg-ang-. A li o n ii e m e 111 s p r 1 j s Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. 1ST ITIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekbandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Bit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. IHELElIAiV te Itreskens. Schier elke Mogendheid, die in China is vertegenwoordigd, ontvangt van zijn gezant het bericht, dat ze persoonlijk uèl zijn, doch dat hulp noodig is. De. Amerikaansche regeering treedt voor het oogenblik liet meest kras op. Zij heeft thans aan de Chinee- sclie regeering een memorandum verzonden, waarin zij de onmid dellijke staking der aanvallen van de Keizerlijke troepen eischl en er op aandringt dat de Chineesche regeering haar vriendschappelijke gezindheid, zoo gewenseht, zal too- nen, door samen te werken met de ontzettings-colonnc voor het her stellen van orde en rust. Wat daarvan het rechtstreeks uitvloeisel zal zijn is natuurlijk nog niet bekend. Wel wordt meegedeeld, dat kun Li Hung Chang, de onderkoning van Canton door de regeering is opgedragen de onderhandelingen over den vrede te openen, doch het is nog niet aan te m-inen, dat dit het gevolg is van het optreden van Amerika. Het ziet er niet naar uit, dat er van die vredes-onderhandelin. en veel zal komen, althans men leest van niets anders dan van het uit zenden van troepen naar China. Is men het langen lijd oneens geweest over de keuzo van een leider over de verbonden troepen, thaus is die quaestic opgelost en 14. De Meizon scheen helder en warm in de prachtige woning van gravin Stern. In een klein kabinet dat al de weelde vertoonde, welke men in de woningen van rijke vrouwen aantreft, en dat geurde van reukwerk en bloemen, zal de gravin. De onrustige gelaatstrekken verrieden, dat zij met ongeduld op het voortschrijden van den tijd wachtte. Hare statige en toch slanke fi guur kwam bijzonder' goed uit in het nauwsluitend lichtgestreepte zij den kleed en hare trotsche, stout moedige trekken hadden iets ko ninklijks, dat onwillekeurig ontzag inboezemde. Wanneer men hare heldere, doordringende oogen ont moette, was het alsof heur blik het blijkbaar naar aller genoegen. Alleen Frankrijk zal er blijkbaar niet in kunnen meestemmen. Als opperbevelhebber is thans aangesteld de Duitsclie generaal Graat Waldersee. 't Moge een wonderlijke ironie van den samenloop der wereldge schiedenis geacht worden, dat de Frausche soldaten komen te slaan onder het opperbevelhebberschap van een Duitsch generaal, een Fransch blad, dat van den oud- Minister Méline, wijst naar aanlei ding van deze benoeming met veel nadruk er op, dat bij eene con ventie van 1848 het onmogelijk is, dat Fransche soldaten onder een bevelhebber van eene vreemde na tionaliteit kunnen staan. Wat zal dat worden P Rusland juicht de benoeming toe, omdat alsdan de Engelsche invloed eenigszins gefnuikt is Moet Frankrijk dan zijn bondge noot niet volgen Ongetwijfeld wel, doch wat blijft dan over van de bewuste bepaling dier conventie. De aanvoerders-kwestie moge in zooverre opgelost zijn, die van de Chineesche in haar geheel, op verre na nog niet. Eerstens bevindt graat Waldersee zich nog in Europa, terwijl hij pas den 21 of 22sten dezer maand zal inschepen naar China zoodat het op zijn minst het laatst van Septem ber is alvorens hij daar kan zijn. Wat kan er in die zes, zeven weken al niet gebeuren Zal Peking tegen dien tijd zijn vermogen bezat, in de geheimste schuilhoeken van liet hart te lezen. Eindelijk werd het heldere, door dringende geluid van een uurwerk vernomen, dat zes sloeg en juist toen de laatste klokslag wegstierf, ging de deurgordijn open en de knecht diende aan Graaf Ridderhjerta. Ofschoon Alma hem verwachtte en reeds een half uur de minuten berekend had, die nog overbleven, alvorens zij kon hopen, hem te zien binnentreden, schrikte zij toch op en haar gelaat werd nog blee- ker dan gewoonlijk maar toen Ivar binnentrad, was elke spoor van ontroering verdwenen en met de haar zoo geheel eigene, imposante houding groette zij hein en verzocht hem plaats te nemen, waarna Alma plotseling zeide Ivar, gij verlangt mijne hand. Ja en gij hebt U verzocht hier te komen, om u een antwoord te geven. Ja, zoo is het. Zeg mij, in alle ingenomen P Na Peitsang hebben de vreemde troepen Yangtsun inge nomen, een beetje verder naar Pe king, op een uur of vijf van Tient sin. Dat is echter nauwelijks het zesde gedeelte van den weg naar Peking en hoe verder zij komen, hoe moeielijker hun tocht zal wor den. Men moet niet vergeten dat de Engelsche admiraal Seymour leeds tot Lang-fan is geweest, tweemaal zoover, en dat hij toen moest terugtrekken. Om van Tientsin naar Yangtsun te komen hebben de verbonden troepen minstens een week noodig gehad. Als alles even voorspoedig gaat waarop niet te rekenen valt dan kunnen zij over zes a zeven weken in Peking zijn. Zullen er dan nog vreemdelingen wezen of zullen de gezanten allen gedood zijn Men heelt geen testament ge vonden van wijlen koning Humbert, en daarom erft Victor Emmanuel III alles van zijn vader. Moe groot het particulier vermo gen is van den overleden koning, is nog niet uit te maken. Volgens sommigen heett hij een heel groote som, meer dan honderd millioen in kas bij de Rotschildts. Van den anderen kant wordt verzekerd, dat hij aan roerende goederen voor 22 millioen lire heeft nagelaten, hetwelk belegd is in Italiaansche rente, aandeelen in spoorwegen, nijverheidsinstellingen, oprechtheid, heeft men u gezegd, dat ik u beminde Dat wil ik niet ontkennen. Men heeft mij de hoop ingeboezemd, dat ik door u bemind werd. En men heeft de waarheid gesproken. O Alma Stil, luister naar mij. Alvo rens ik op uwen brief antwoord, moeten wij duidelijk weten, wat wij voor elkander zijn. Wanneer gij, Alma, mij be mint, gelijk ik u, dan Zoudt gij waarlijk niet veel van mij kunnen hopen. Alma Ivar kreeg eene kleur als vuur. Ivar, antwoord mij eerlijk, zoo als het een man, een edelman past//bemint gij mij in der daad Alma ging tegen den rug van haar stoel liggen en vestigde hare groote, heldere oogen op Ivar. Anders zou ik uwe hand niet gevraagd hebben, Alma. Niet Ivar, gij spreekt de enz. Hij heeft ook groote land goederen, die echter weinig opbren gen, oi' waarvan de opbrengst be steed wordt ten algeineenen nutte, met uitzondering van die van twee groote landgoederen in Piëmont, welke in de particuliere kas des konirigs vloeit. Koning Humbert was sedert den aanslag van Acciarito gewoon, zoo dikwijls hij op weinig bezochte plaatsen kwam, een pantserhemd te dragen. Op den dag, dat hij te Monza was, gebruikte hij het niet hij had gezegd//Hier ben ik thuis, en ik ben blij, dat lastige ding kwijt te zijn". Eu daar juist zou het hem zoo goed te pas zijn gekomen Nu er weinig oorlogsnieuws is uit Transvaal heeft een bericht van zeer geruchtmakenden aard de we reld doen verbaasd staan. Indien de inhoud op waarhe'd berust, zou te Pretoria een aantal inwoners in vereeniging met de Boeren een samenzweering op touw gezet hebben oin in den avond van 7 Augustus twee groote huizen in het uiterst wTstelijk deel der stad in brand te steken, in de hoop, dat de troepen daar dan zouden worden saamgttrokken om de vlam men te blusschen. Gedurende de verwarring door den brand waren de samenzweer ders van plan om de huizen der taal der waarheid niet en toch meende ik, dat gij een open en eerlijk karakter bezat. Alma, ik begrijp u niet. Gij zult mij dadelijk verstaan. Hel was alsof Alma's oogen zich uitzetten en vlammen schoten. Ik kende eene jonge vrouwzij was noch schoon noch bijzonder begaafd naar den geest, maar zij had een onbedorven hart, een eerlijk karak ter en een hooge gedachte aan gaande het ware en goede. Deze vrouw was ongelukkigerwijze zeer rijk en zeer onervaren. In hare familie bevond zich een jong man, begaafd met een ongewoon voor- deelig uiterlijk, bevallige manieren en hoogst aangenaam in de con versatie. Deze man beminde een schoon meisje, maar hij huwde haar niet. Integendeel, zij trouwde met een man, dien zij niet beminde en hij, die haar beminde en haar zijn hart geschonken had, hij hoorde, hoe zij hare trouw en liefde aan een ander schonk, omdat hij den

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1