voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Overwonnen. No. It. ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1900. 9e Jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. EEUILLETON. g,f' HET NIEUWSBLAD Per 8 maanden 60 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertcntiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIELEMAN te Dreskens. De drie groote gebenrtenissen waaraan «e ditmaal onze aandacht wijden, zijn: de (Chineesche kwestie, de oorlog in Zuid-Atrika en de dood van Koning Humbert. Alhoewel de berichten uit China llauwer worden, waaruit eenerzijds te maken zou vallen dat het oproer begint te kalmeeren, doch anderzijds als een truc van de Chineezen zou te beschouwen zijn, om door weinig uide te deelen, de Europeesche mogendheden te ver schalken, komt van uit Engeland het bericht dat de Britsche gene raal er over denkt alleen met zijne troepen naar Peking op te rukken. Hoezeer Engeland is prijs gege ven aan de verachting der publie ks opinie, kan men deze daad toch niet anders dan zeer practisch noemen. Engeland heeft zich kunnen overtuigen van de waarheid van het spreekwoord, dat de brutaalste we- zels da eieren uitzuipen. De gansche wereld laat John Buil zijn gang gaan in Zuid-Afrika, met het gevolg, dat de ontzettende overmacht op den duur toch zal moeten overwinneu. Zijn onverstoord brutaal optreden aldaar heelt hem estijfd in de meening dat hij aan e politieke markt heel wat te comraandeeren heelt. Nu de mogendheden in China over een voldoend aantal troepen beschikken om een aanval op Pe- 12. Maar een zeer teeder, gevoe lig hart. Dit hart kan bloeden van imart, maar zal niet verbrijzeld vorden. - Alma, gij zijt en blijft, met tl uw gebreken, de leerling, die ik lief heb. De magister drukte de hand der gravin. Dank voor uwe woorden l»at ons nu terugkeeren tot het reelbeteekenende maar dat aan leiding tot uwe hartelijke woorden Gij hebt gelijk, gravin. Nu dan, graaf Ivar bemint u niet en *anneer hij komt om uwe hand te 'tagen, dau geschiedt dit, omdat bjj en zijne moeder geruïneerd king te wagen, zitten ze met de han den in het haar aan wie de leiding zal toevertrouwd norden. Van die gelegenheid wil Enge land blijkbaar gebruik maken om het zaakje in China alleen op te knappen. Wel wordt de hoop gevestigd op eene krachtige medewerking der andere verbonden troepen, maar Rusland wil niets weten van een Engelschen leider; Frankrijk, de geheime bondgenoote van Rusland, evenmin. Geheel alléén zal het voor Enge land bezwaarlijk gaan, en de vruchten die voor een zoodanig optreden John Buil te goed zouden komen, zouden toch ongetwijfeld wel be twist worden. Uit alles spreekt duidelijk dat een in bezitneming rail gedeeltelijk China de hoofdre den der hangende kwestie is im mers als liet louter te doen was om te redden wat nog te redden is, dan was deze zaak hoogst waarschijn lijk al lang uit de wereld. We hebben het blijkbaar niet mis voor gehad, dat de berichten aangaande de overgave van gene raal Prinsloo in al te schetterende kleuren geteekend waren De overgave schijnt wel een voldongen feit te zijn, doch de 5000 Boeren zijn geslonken tot beneden de 1000. Al is liet meer dan genoeg en zagen we liever dat 10 maal zooveel Engelschen ge vangen genomen werden, toch blijkt dat de Britten zich zeer spoedig zijn. Zou hij tot eene laagheid in staat zijn P riep de gravin uit, terwijl hare wangen ala in vuur stonden. Laagheid P Mijn kind, die uitdrukking is te sterk. Het behoort immers in uwen stand tot de alledaagsche dingen, dat men door een goed huwelijk zjjne zaken tracht te herstellen. Het vermogen van den adel is meer en meer te zamengesmolten, zoodat het in den tegenwoordigen tijd niet noemenswaard is, wanneer men het met dat der andere stan den vergelijkt. Van daar de ge woonte bij den adel om door een huweljjk met rjjke burgerfamiliën de geleden verliezen te herstellen. Ivar Ridderhjerta zou zich nooit verlagen tot een huwelijk met een onadellijk meisje, maar hij zal het als zijn plicht beschouwen, door een huwelijk het aauzieu en het ver mogen van zijn geslacht te herstel len. Gij zeidet, dat hij mij niet gestreeld achten, al zijn ook bijna alle berichten doorspekt met leu gens. Nogtans geven de Boeren den moed nog niet op. Nu weer loopen er geruchten, dat ze op Zeerust aanrukken, werwaarts alle gouver- nementsvoorraden worden overge bracht, en alwaar het kaïnp flink versterkt wordt. De Burgers die zieli in het di strict Rustenburg hadden overge geven, hebben zich weer bij de verschillende commando's gevoegd. Nog wordt gemeld dat de post- kar van Potchefstroom den Boeren in handen is gevallen. De gewelddadige dood die Ko ning Humbert is gestorven, heett andermaal een geweldige indruk gemaakt. De liefde die de Koning zijn volk toedroeg en de opvatting van zijn taak als vorst hadden hein zeer populair gemaakt en kon geenszin» een reden zijn dat men zich tegen hem keerdehet is dan ook minder als een politieke daad te beschouwen, dan wel als een ziekelijke u ting van de zucht tol. vorste ii-inoord. De kroonprins die met zijn ge malin op reis was, is terstond te ruggekeerd en stapte te Reggis aan wal, alwaar hij door de bevol king werd toegejuicht. Het is overal kalm. De troepen van alle garnizoenen legden voor Koning Victor Emanuel III deu eed van trouw at. De nieuwe Koning is p.,s dertig beminde en loeh heeft de generaal, zoowel als Ivars eigen moeder geen moeite gespaard, om mij te over tuigen, dat zjjn hart aan mijn per soon gehecht is. En dit beeft n aanleiding gegeven tot de vergelijking met het spinneweb Ja. Vertrouwt gij dan hunne woorden niet Neen. Waarom niet? Omdat ik meende bespeurd te hebben, dat zijn hart aan eene andere gehecht was. Wel nu, wanneer dit zoo is, dan zie ik niet in, waarom gij zeggen kunt, dat gij u als in een spinneweb gewikkeld gevoelt. Dit zal ik u dadelijk verkla ren. Mijn eigen hart is in de eers te plaats de 'grootste vijand, dien ik te bestrijden heb; vervolgens heb ik te worstelen tegen de po gingen, die anderen aanwenden, om mijne rede te verschalken, door jaar. Hij is zeer goed ontwikkeld naar verstand en hart, waarvoor zijn moeder. Koningin Margareiha, bijzonder zorg heelt gedragen. Men verwacht van hem, dat Italië een volst zal hebben de liberale beginselen toegedaan, ver licht en met goede hoedanigheden bezield. De jonge vorst zal zich wel niet inlaten met koloniale politiek, wijl bij reeds blijk gegeven heelt daar tegen te zijn. Aan de nadere bijzonderheden ontleenen we nog, dat de Koning den laalsten adem uitblies, terwijl hij in het paleis werd gebracht. De Koningin die niet anders dacht dan dat het een eenvoudige wond was, werd door een ontzet tende ontroering aangegrepen toen zij de waarheid vernam. De Paus was de eerste, die aan de Koningin zijn betuiging van deelneming en utsckuw over de misdaad zond. 'l'eveus heeft Z. H. een mi» voor den Koning opgedragen. Uit alle steden en dorpen, ja uit alle boeken van het land komen berichten aangaande de betoogin- gen van rouw. De winkels zijn gesloten en overal ziet men om floerste vlaggen. Van alle regeeringen en vorsten zijn betuigingen van deelneming met het lot dat de koninklijke familie getroffen heeft, ontvangen. In verband met deu moord zijn naar aanleiding van compromittee- rende uitlatingen nog een tweetal mij onophoudelijk over Ivar te spreken en te herhalen, dat hij eeu teeder gevoel voor mij koestert. Dit alles vervult mijn hart met wrevel. Ik ben als een mensch, die geblinddoekt is. Mijne tante en haar zwager binden mij den doek al sterker voor de oogen, hoe meer ik wensch er van bevrijd te worden. Zoo bijv. kwam van daag mjjn oom mij mededcelen, dat Constance Kronfeldt, van welke ik ten volle overtuigd was, dat zij Ivar bemin de, over twee dagen verloofd wordt met baron Stjernburg. Daarbij ver zekerde bij mij, dat Ivar voor Constance nooit iets anders dan broederljjke genegenheid gekoesterd heeftdat hij op mij zijne boop gevestigd had enz. en dit alles zei- de mij de generaal op zijne gewone ronde, schertsende manier. Zeg mjj nu, wat moet ik daarvan gelooven P Niet veel. Dat freule Con stance zich verloven zal, kunt gij gerust gelooven, dewijl dit een feit

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1