voor Ze«iiwsdi-VI»andereii. Overwonnen. Buitenland. EEUILLETON. n. Binnenland. No. 510. WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1900. 9c Jaargang*. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gowene regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever O. DIELUJIAX te Breskeus. De in den laatsten tijd voortdu rend opgeworpen vraag ot de ge zanten te Peking werkelijk nog in leven zijn, en de hoop die geboren werd uit de verschillende telegram men, begint toch weer te verflau wen. Als men werkelijk bij de regee ringen aan de berichten, die nu al geruimen tijd in omloop zijn om trent het behoud der gezanteu ge loofde, dan is het niet alleen vreemd, maar zelfs onverantwoordelijk, dat ze niet eerder pogingen hebben aangewend oin hen in veiliger po sitie te brengen, in plaats van on- eenigheid onder elkander te zaaien over de vraag wie de leiding op zich zal nemen. Toch heeft de Chineese.he regee ring de stoutmoedigheid gehad, om als belooning voor de uitlevering van de gezanten voor te stellen de operatiën tegen China te staken, welk voorstel door Amerika met beslistheid van do hand is gewe zen. Vrijdag vertrokken van Bretner- haven de Duitsche troepen naar China, waarbij de Keizer wees op de ovcrzeesche taak van Duitsch- land, en dat ze nu moeten doen blijken of de richting waarin Duitsch- land zich in militair opzicht heelt bewogen, de juiste is. De kameraden van de marine hebben reeds getoond, dat de grond slagen, waarnaar Duilschland's uii- Goed gesproken, mijn geliefde leermeester! hoe getroffen ben ik niet door uwe vriendschap en open hartigheid. Vergeet mij, dat ik u nil en dan aanleiding tot misnoe gen geefmaar gij kent mij en weet ook, dat ik u nimmer met opzet reden geven zal, inij te be knorren. Een kleine twist is dra be slist, daarom zullen wij niet meer over deze zaak spreken. En liever overgaan tot uw veel betcekcncnd vinaar" dat inij het bloed zoo warm maakte. En waarom Omdat gij ge- voeldet, dat ik nu de tecderste snaar in uwe ziel, of liever eene zwakheid zoude treffen, welke gij niet gaarne wildet, dat door ande- litaire strijdkracht wordt gevormd, de juiste zijn. De Keizer legde er den nadruk op, dat juist door de vreemde be velhebbers den Duitschen strijders de hoogste lof is toegezwaaid en dat het in de wereldgeschiedenis nog nooit is voorgekomen dat een volk het duizendjarig volkerenrecht eenvoudig heeft omvergeworpen, gelijk de Chineezen thans hebben gedaan, door op zoo afschuwelijke wijze de veiligheid der gezanten en bet gastrecht te schenden I De troepen, vervolgde de mo narch, moeten de oude Duitsche flinkheid gestand doen. Niet allee.n de dood van de ge zanten, inaar ook die van vele Duitschers en Europeanen is te wreken. Nog over duizend jaar moet Duilschland's naam in China zoo bekend zijn, dat een Chinees het uooit weder waagt een Duitsclier zelfs maar onvriendelijk aan te zien. De Keizer besloot met den wensch, dat Gods zegen de troepen op hun wegen zal geleiden en wenschte hun een goede reis. De berichten uit Transvaal zijn wier zoo mooi gekleurd in tinten die Engeland gaarne ziet, dat we zouden zeggen dat ze te schit terend en te schetterend zijn. Zoo zou president Steijn gevan gen genomen zijn, en generaal Prinsloo zich met 5000 Boeren onvooiwaardelijk hebben overgege ven. Met betrekking tot het nemen ren opgemerkt werd. De gravin ondersteunde het hoofd met de hand en zweeg. Gij luisterdet niet naar mijne waarschuwingen, toen ik over uwe tante en uw oom sprak, omdat gij eeue sterke en geheime genegenheid voor Ivar had opgevat. Alma schrikte en zag den ouden magister aan. Zij was doodsbleek geworden. Van waar weet gij dat Van waar? Mijn kind, behoef ik u dit te zeggen, of zoudt gij ineenen, dat ik, die van uw vijlde jaar af uw aangezicht en uw karakter bestudeerd heb, door de uitwendige koelheid, waarachter gij u verschanste!, zou kunnen misleid worden Neen, bij mijne aankomst alhi-r, toen gij reeds langer dan een jaar in de hoofdstad waart, en ik u voor het eerst met graaf Ivar te zamen zag, wist ik, dat onder de ijskorst een gloeiend vuur brand de. De magister nam weder een snuitje en de gravin zat eene poos van een trein door de Boeren, meldt Roberts, dat in den nacht van 21 Juli tusscheu Kroonstadt en De Vaal een trein, bevattende voedingsmiddelen, voornamelijk ha ver, en begeleid door een exorte van 2 officieren en honderd man van de Wales-fuselicrs door de Boeren genomen zijn. De moord op deu Koning van Italië. Bij gelegenheid dat Koning Uin- berto te Monza Zondagavond do prijsuitdeeling van een gjrmnastiek- wedstrijd bijwoonde, werd hij door de menigte zeer toegejuicht. Na afloop van deze formaliteit begat de Koning zich met zijn adjudant in zijn rijtuig om huiswaarts te keeren, toeu op eens enkele revol verschoten knalden die op den Ko ning gemunt waren en Z. M. in het hart troffen, tengevolge waar van de dood te ongeveer half twaalf intrad. Het volk was zóó verwoed, dat de politie, die den laaghartige» sluipmoordenaar Angelo Bresti, af komstig uit Toscane, onmiddellijk kon grijpen, moeite had hem tegen de verontwaardiging te beveiligen. Dat deze verfoeilijke daad een geweldige indruk maakt, niet alleen in Italië, dat over hel algemeen prjjs stelde op zijn constitutioneel vorst, inaar ook daarbuiten, is te begrijpen. De kroonprins bevindt zich met zijn gemalin op reis in Griekenland, zwijgend. Eindelijk sprak zij met eene mengeling van smart en scherts in hare stem Nu ja gij weet dus, hoe ziek ik ben gij zult mij dau te gemakkelijker kunnen genezen. Hoop daarop niet, want gij zijt reeds zoo verre gekomen, dat gij wilt noch kunt genezen worden. Gij zijt stijfhoofdig, Alma, en de genegenheid, die gij eenmaal hebt opgevat, zal u door uw geheele leven volgen. 't Is mogelijk, dal gij gelijk hebt; inaar wanneer ik ontdek, dat het voorwerp daarvan mijne liefde noch achting waardig is, zoudt gij dan gelooven, dat ik nog stijf en sterk in mijne genegenheid zou volharden Dat is zeer moeilijk te zeg gen maar ik vrees het haast, de wijl gy, even als alle vrouwen, u zondt kunnen verbeelden, dat gij liet voorwerp uwer liefde kunt verbeteren en veredelen. Ik heb gezieu, dat verstandige en rijk be van waar hij onmiddellijk ontboden is tot aanvaarding van de regee— ring. Te Parijs werden terstond alle feestelijkheden afgezegd. Van het Italiaansehe gezantschap»- gebouw te 's Gravenhage waait de vlag lialfstoks. Koning Umberto was door zjju eerlijk optreden een populair vorst. Hij bereikte slechts den leeftijd van 56 jaar, na eene regeering van 22 jaren. Bij zijn intocht als koniDg te Napels ontkwam hij te nauwer- nood aan een moordaanslag. Een jaar of drie geleden inisluk- te eveneens een aanslag op zijn leven, waarbij bij toen het gevleu gelde woord sprak, dat aanslagen behoorden tol het onaangename van het Koningsvak. Zondagmorgen te halt zeven ure, wilde de heer J. K. S., wonende aan het Koniiigiii-Emmaplein te Rotterdam, zich met den Zuid-ex- prestrein naar Kreuznach begeven. Bij het instappen van deu har- ïnonicawagen, werd hij plotseling in zijn jaszak gegrepen en de porte feuille gerold door een reiziger, die uit den trein kwam. Dadelijk greep de heer S. den zakkenroller beet en ontrukte hem de portefeuille weder. De diet werd door liet stationspersoneel gegrepen en aan de politie overgeleverd. gaafde vrouwen, genegenheid op vatten voor mannen, die algemeen als laag van karakter bekend ston den. Had men deze vrouwen ge- vraagd, wat haar aan deze mannen hechtte, het zou in de eerste plaats de verbeelding geweest zijn, dis de baar onwaardige voorwerpen met alle mogelijke goede eigenschappen uitrustte, en in de tweede plaats, het geloof, dat zij door hare liefde den afgedwaalde op den rechten weg zouden kunnen brengen iets, dat tot dato altijd mislukt is. Wat mij aangaat, ik geloof, dat de invloed van eene edele vrouw op den man zeer groot is. Ja, waarom niet, maar dan moet de man zelf iets edels in zijn karakter hebbenontbreekt hem dit, dan zal zij in zijne handen nimmer iets anders dan een speel tuig of eene slavin worden. Gij wilt toch niet beweren, dat Ivar zulk een wezen is? Volstrekt niet; graaf Ivar ia veel beter dau moeder eu oom t«

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1