voor Zeenwseh-Vlaanderen. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. \o. 505. ZATEBDAO 14 J1JLI 1900. 9e Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Bit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. BIEEEMAV te Breskens. Heeft men eenigen tijd tusschen hoop en vrees geleefd, dat de vreemdelingen in Peking zooveel mogelijk gespaard gebleven zijn, beschermd door de regeeriugstroe- pen, toch spreekt de Britsche Consul-generaal te Shangai als zijn stellige meening uit, dat te Peking etne algemeene slachting onder de vreemdelingen heeft plaats gehad. In een Brusselsch blad wordt meegedeeld, dat een vereenigde Russische en Japansche troepen macht op weg naar Peking is, en de Chineezcn zouden hebben aan gevallen, die daarbij een 1000 dooden hadden. Uit Tientsin luiden de berichten alles behalve gunstig. Naar beweerd wordt missen de verbonden mogend heden een aanvoerder. Deze macht een 10000 man sterk worden heftig beschoten door Chineesche scherp schutters, die zioh verschuilen in de bouwvallen der buitenlandsche handelskantoren. Ze hebben een paar batterpen krapkanonnen opge richt, die ze geducht laten werken. Van alle kanten komen er ver sterkingen opdagen, waardoor de overmacht zoo groot wordt, dat de verbonden mogendheden zelfs zou den besloten hebben om de stad te ontruimen. Uit de oude hoofdstad van China, Mukden, komen eveneens jobstijdin gen. Er worden van daar akelige M». Deze denkbeelden vervulden de tiel van Constance, terwijl zij on der het danseu tegenover Ivar en Alma stond. Wat Alma dacht we ten wij nietmaar zij droeg het hoofd nog hooger dan anders en haar blik werd nog koeler, toen deze zich op het regelmatige, schoo- ne en levendige gelaat van Con stance vestigde. Zoo groot is de macht van uiterlijke bevalligheden en zoo zwak rijn de mannen tegenover de macht der schoonheid, dat Constance wel dra, niettegenstaande de aanwezig heid van de rijke Alma, de reine du bal was. Ivar bewees Alma den ganschen «vond eè'ne in het oogloopende oplettendheidmaar er lag iets berichten van moorden en brand stichtingen. Vooral op de zendelingen is het gemunt. De bisschop en eenige priesters zijn vermoord, terwijl drie mannen levend verbrand werden. Verschillende huizen werden in brand gestoken. In het district Kanton waar de welbekende Li-Hung-Tsjang onder koning is, is het voor alsnog rustig, doch toch schijnen de on lusten moeielijk tegen te houden te zijn. Deze worden bovendien nog aan gewakkerd door de natuur. Door de geweldige slagregens zijn tal van theetuinen en rijstvelden vernield, waardoor alle teekenen wijzen op een gedeeltelijke honger snood, zoodat het volk, dat daarmée wordt bedreigd, zich vermoedelijk bij de opstandelingen zal aanslui ten. De oude kwestie van de onte vredenheid tusschen de mogendhe den komt wêer op het tapijt. Japan zou gemakkelijk een vol doende legermacht naar China kannen zenden, waartegen Rusland, Frankrijk en Duitschland zich ver zetten, uit vrees dat Engeland achter Japan staat en dat het minder te doen is om de orde te herstellen, dan wel oin Rusland te verdringen. Allemaal vruchten van de heb zucht, waarvan de christelijkheid dc grondslag is. De toestand is in de laatste dagen eer verergerd dan verbelerd. onrustigs, iets verstrooids en droef geestigs in zijn geheele wezen, dat al te zeer in tegenspraak was met de vriendelijke woorden en de ge kunstelde levendigheid, die hij aan zijne rijke nicht verkwistte. Alma had een al te scherpen blik, om niet de tegenstelling op te merken, die in zijne woorden en gelaatsuitdrukkingen gelegen was. Ook zij zag zeer goed, dat zijne oogen onophoudelijk alle bewegin gen van Constance volgden. Terwijl hij met Alma sprak, luisterde hij met meer oplettendheid naar het geen Constance zeide dan naar de woorden van Alma. Tusschen een der dansen, toen Ivar hij Alma's stoel stond en en Constance op een kleinen afstand van daar zat, zeide de jonge gravin eensklaps, toen Ivar een onzaraen- hangend antwoord gegeven had Waarom gaat gij niet met Constance praten Qij zijt toch inet uwe geheele ziel bij haar. Ik out- sla u van den zwaren plicht, mij Zoo is te Tientsin een zeer ver woed gevecht geleverd, waarhij na zes uur strijdens het arsenaal door den Chineeschen generaal Ma is hernomen, en aan de verdedigers zware jrerliezen zijn toegebracht. De Russen hadden alleen 200 dooden. De kanonnen der Chineezen zijn zoo verdekt opgesteld, dat de ver bonden troepen moeilijk de plaats er van kunnen bepalen. H. M. de Koningin heeft de leerplichtwet bekrachtigd. In de gisteren voortgezette zitting der Provinciale Staten van Zeeland, werd nh goedkeuring der geloofsbrieven van het voor Mid delburg nieuw gekozen lid Wisboom Verstegen, tot diens toelating be sloten. Als buitengewoon lid van Ged. Staten werd het aftredend lid J. M. Kakebeeke herbenoemd met 35 stemmen. Eene stem was uitgebracht op de hoeren Van der Meer, Vader van 's Gravenpolder en Hennequin. Overeenkomstig het voorstel van Ged. Staten werd o. m. besloten een pensioen van ƒ182 te verlee- nen aan N. M. Harte te Terneu- zen eervol ontslagen besteller van den Prov. Stoombootdienst. Bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van het re glement van politie voor de polders, gezelschap te houden. Ivar bloosde, maar antwoordde Gij vergist u, Almaer is niemand, wiens gezelschap ik boven het uwe verkies. Alma zag hem scherp aan, trok de schouders op en verwijderde zich. Het bal was geëindigd. De gas ten waren vertrokken en in het nog verlichte salon bevonden zich nu slechts drie personen gravin Ridderhjerta, Constance en Ivar. Op het gelaat dezer menschen waren geheel verschillende gewaar wordingen te lezen. De kleine, ten gere gestalte van Constance scheen grooter geworden, zooveel trots lag er in haar geheele wezen. Zij stond vóór de gravin, die in een leuning stoel zat en hare jeugdige bloed verwant met een hoogst misnoeg den en vrees aanjagenden blik aan zag. Ivar leunde tegen den schoor steen en bad het oog op zijne nicht gericht, als wilde hij met zijne strekkende tot verplichting van den polder om buizen en kokers aan te brengen tot afvoer van hooger gelegen water uit andere polders, werd door den heer Kake beeke een amendement voorgesteld die verplichting over te brengen op den polder voor wien die huizen of kokers worden aangelegd. De heer Fokker kon noch met het voorstel, noch met het amen dement meegaan, doch brak een lans voor een herziening van dit reglement. De heer Lucasse (Gedeputeerde) stelde in het licht dat eene regle mentsherziening ntf niet ter hand kon genomen wordenbovendien hebben Ged. Staten geen bezwaar het amendement over te nemen waardoor aan het door den heer Fokker geopperde tegemoet geko men wordt. Het aldus geamendeerde voorstel werd aangenomen met 26 tegen 17 etemmen. Het voorstel tot afwijzing van het verzoek van de IJzcndijksclie Stoomtramweg Maatschappij, ter verlenging van het prov. subsidie werd met het oog op een nader ingekomen adres aangehouden tot de najaarszitting. Dat tot het verleeneti van een subsidie aan het comité tot aanleg van een tram DomburgMiddel burg, werd zoowel om financiëele als materiëele redenen bestreden door den heer Siegers. Het verzoek werd door de hee- ren Van Teylingeir en Van Leyn- blikken een lang en treurig afscheid nemen van haar en van zijn le vensgeluk. Gy hebt, vóór wij scheidden, verlangd, mij en Ivar eenige woor den te zeggen en ik heb reeds een gernimen tijd gewacht, om te ver nemen wat het is, dat niet tot morgen kun uitgesteld Worden. De gravin zeide dit op eenigszins scher pen toon. Wat ik u heb mede te dee- len, zal u niet lang ophouden tan te het is van dien aard, dat het u een rustigen slaap bezorgen en u met blijde hoop voor de toe komst vervullen kan. Gij beschouwt immers den rijkdom als een omnia baar appendix van onzen rang Ja, Constance, dat heb ik u van daag nog gezegd, toen wij er over spraken, dat het noodzakelijk was voor Ivar. Zijne verbindtenis met mij te verbreken, de beloften, die hij mij in den roes van een dwazen harts* tocht gegeven heelt, met voeten t«

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1