voor Zeeuwscli-Vlaaiidereii. Overwonnen. Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. Xo. 501. KATER» AO 30 .11X1 1000. 9e Jaarg-ang. HET NIEUWSBLAD Abonnemcntsprih: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren. Brievengaarders en bij de Administratie te 1! r e s k e n s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters- en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. IIIRbfUiV te Itreskens. De toestand in China is uiterst critiek. Uit de verschillende berich ten, hoe verward ook, schemert toch ten duidelijkste door, dat de Chineezen er niet aan denken het hootd in den schoot te leggen, en dat de mogendheden van haar kant alle krachten zullen moeten in spannen om aan den onhoudbaren toestand ill |G'hina een einde te maken. Men begrijpt ook, dat daartoe ineer krachtsinspanning noodig is, dan eerst vermoed werd er moét wil men werkelijk optreden met eenigc hoop op succes, een leger macht van lOOOOÖinan zoo spoedig mogelijk worden bijeengebracht in China, waarvan de helft alleen voor Peking bestemd. Ook moet men wel opmaken uil de meeste berichten, dat de Chi neezen toch lang niet zulke onbe duidende vijanden zijn, als men misschien had gedacht. Zij toonen zich nu geheel anders dan in den oorlog met Japan. PIiiu leger schijnt sedert ook te zijn uitgebreid, is blijkbaar beter geoe fend en gewapend, dan toen. Naar de .Daily Express" uit vertrouwbare opgaven verneemt, is de Chineesche macht in den omlrrk van Peking 360.0U0 man slerk en beschikt zij over 220 Creusot-, 18 Kruppkanounen en 150 Maxims. Als dat waar is, inderdaad een artillerie, die niet te minachten is. 2. Bovendien zouden de Chineezen een onuitputtelijken voorraad mu nitie hebben. Maar wat vooral de kracht van dit leger uitmaakt, is in de eerste plaals de algemeene. haat der Chi neezen tegen de vreemdelingen, en dan de steun, dien deze haat ont vangt van de Keizerin en de re-/ geering. Want het blijkt steeds duidelijker, dat de autoriteiten in China van plan zijn zich uit alle macht te verzetten tegen den opmarsch der vreemdelingen naar Peking, een j opuiarsch, die toch in elk geval plaats moet hebben. De c irrespondent der „Daily Mail" te Tschifu heeft l>ijv. verno men, dat de Chineesche bevelhebber in Shantung de provincie, «'aar- in het Duilsche gebied Kiao-ïehou ligt de bekende generaal Yuan- Si-Kai, bij keizerlijk edict hevel heeft gekregen oin zich met zijn strijdmacht zoo spoedig mogelijk naar Peking te begeven. Die troe pen, maar 11000 in getal, zijn de beste in China, goed gewapend en geoefend, en generaal Yuan-si-Kai is een Bink soldaat. Tot mgtoc wist. hij de orde in Shantung uitstekend te bewaren, gaat hij weg, dan wordt ook ernstig de Duilsche nederzetting in Kia- Tclion bedreigd. Is hij naar Peking genepen dan heelt de Keizerin hem daar blijkbaar noodig voor den strijd tegen de vreemdelingen. Ook in andere plaatsen van j China steken de Boksers het hoofd op. Te Nanking neeint de gisting onder de bevolking toete Tschifu wordt het steeds onrustigerook in Kulun in 't Zuiden verwacht men onlusten. Daarentegen komen weder berichten uit Yunnan die wat gunstiger zijn. In verl a id met de Chineesche nog gemeld, dat quaestie wordt Grootvorst Alexis van Rusland, die in de laatste dagen te Palijs ver toefde, Zondag te Toulon aan boord van een oorlogsschip is gegaan, /vermoedelijk om hein naar Chinadl brengen waar hij de leiding der zaken in handen zal nemen. De omstandigheid dat het ver trek juist van uit Frankrijk plaats had, doet vermoeden, dat de regee ring van Frankrijk, hetwelk de bondgenoot is van Rusland, niet onkundig is van deze zending. Zou men op den duur Engeland in China eens willen inpeperen welke straf het verdient voor zijn optre leti in Transvaal P Ten opzichte van Transvaal blijkt dat de Hoeren weer meer hun horens opsteken dan den En- gelschen lief is. De geruchten niet langer kunnende tegenhouden is lord Roberts er eindelijk toe gegaan officieel mêe te deelen zij in het begin dezer maand «at verliezen hadden. Zoo maakte De Wet den Juni 50 waggons buit en nam 150 Hooglanders. Na deze mededeeling keeren wij tot de gravin Ridderhjerta en haar toon terug, om kennis te nemen van hun gesprek. De gravin was eeue dame van ongeveer vijftig jaren, mei een in alle opzichten aristocratisch uiterlijk, een trotsche houding en nobele gelaatstrekken. Graaf lvar Ridderhjerta, luitenant hij de garde te paard, was iemand van vijf 5 zes en twintig jaar, mid delbare lengte, met een fraaie gestalte, losse en bevallige bewe gingen en eene waarlijk edele houding. Hij droeg zijn fraai hoofd hoog, maar in de wijze waarop hij zulks deed, lag overmoed noch onbe- fchaauidhcidmen vond, dat bij het niet anders moest dragen. Zijn voorhoofd was hoog en door licht bruine lokken omgeven. Zijn neus was fiin en zeer zacht gebogen, zijne oogen helder en lichtblauw met eene meer levendige dan ener- gische uitdrukking; zijne bovenlip was bedekt door een lichten kne vel, en een baard van gelijke kleur versierde de kinJe landen v^iren gelijk en schitterend wit en vol tooiden zijn gunstig voorkomen. De gravin zat op eene sola en leunde met de armen op de tafel. Ivar zat in een leunstoel gezon ken. Zijn anders zuo helder voor hoofd was nu somber en bewolkt zijne wenkbrauwen zamengetrokken en het strakke in zijne gelaatsuit drukking bewees, dat zijn gemoed met 'bitterheid vervuld was. De gravin zeide Uit deze inededeeling zult gij nu wel opmaken, Ivar, dat wij geruïneerd zijn. Ja, en wel zoo totaal, dat ik niet andere dan armoede en schande over dat heel 3en hij -t gevangenden >7 Juni viel hij eon regiment Der- byshires aan en werden er van dezen 35 gedood, 111 gewoi er. vódr mij zie. Dat zal vnn u zeiven hangen. Neg kan alles zich ten beste schik ken. Inderdaad, en op welke wijze Neen moeder, ik geloof, dat wij heiden niet beter kunnen duen dan eene reispas naar de eeuwig heid te nemen. Of zoudt gij denken, dat eene gravin en een graaf Ridderhjerta van de genade hunner familie kunnen athangen Moeder, dit had gij moeten bedenken. Het schijnt, Ivar, dat gij mij verwijtingen wilt doen. lien ik toch al niet ongelukkig genoeg? Veigeef mij. Ivard stond op en ging naar zijne moeder, terwijl hij met eene bedroefde, stem zeide God is mijn getuige, dat dit mijne bedoeling niet wasmaar de slag kwam zoo onverwacht. Nog een uur geleden beschouwde ik mij als een rijk edelman en nu.... Kunt gij, als gij wilt, het weder worden, viel de gravin hem in de rede en reikte haren zoun de de overigen gevangen genomen. Ook uit andere berichten blijkt, dat de guerilla met onverzwakte kracht wordt gevoerd. Lord oberts schijnt het zelf in te zien; !;'j acht den krijg nog lang niet ten einde, want, volgens de „Daily Express" althans, had de EngelsRie regeering troepen van Zuid Al-ika naar China willen zenden, inaa- lord Roberts weiger de dit, zeggende, dat hij onmoge lijk troepen kon missen. Te Londen moet dat verrassing en teleurstel ling haren, er. de Daily Express" zeils vindt ue beslissing van Ro berts moeilijk uit '.e eggen. Blijkbaar verwacht Ruberls, dat hem nog een zware taak wacht in Zu il Ahika. hengevoe van wandaden door Tur-sclie onderdanen gepleegd op Amer.kuansrhe "cndeliiigtn, heeft de regceriug van hurkije op zich emu eo een sc a eloosst'dling van ÜÜ.uiiU ollars te zullen betalen. 'Int heden is ..aa.'aan nog niet voi:...au, zoodal ue gezant oer Unie opnieuw een noia hij de. regeering heeft ingediend, waaiiu op betaling aangedrongen en levens een om - gaand antwoord vei .vacht wordt. Indertijd is melding gemaakt van een grootsu.t plan, nl. het houden van een visschers-rsvue op de Zu'.'erzee. Thans is bepaald, dat deze zal .land. Gij kunt or.ze armoede zien veram.eren in rijkdom, uwe loe- k mst en de mijne verzekeren eu onzen naam het oorspronkelijk aan zien doeu behouden. En op welk eene wijze Door een huwelijk. Een huwelijk om geld riep Ivar uit met eene uitdrukking van diepe verachting. Ja, antwoordde de moeder op vasten toon. Onze tijd is niet romantisch, maar praktisch, en gij zoudt geen man zijn, wanneer gij u niet door de rede liet besturen. Door eene verstandige daad kunt gij uwe eer en het aanzien uwer familie redden. En deze verstandige daad zou daarin beslaan, dat ik, uit lage hebzucht, e ue vrouw huwde, die ik niet bemin Ivar, sprak de gravin op droevigen toon, heb ik n ooit les sen gegeven, die in strijd waren met de eer en het goede Neen, moeder, dat hebt gij

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1