voor Zecnwscli-Vlaanderen. Overwonnen. DE ZANGERS. Buitenland. lUl FEUILLETON. Transvaal. Wo. 498. HOEXSDAO 20 JUXI 1900. 9c Jaargang. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.626 en voor Amerika ƒ0.826. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel ineer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééil ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIEEEMAX te Breskens. len Aanstaande Dinsdag vangt een nieuwboeiend feuilleton aau getiteld: Zij die zich met i Juli op ons blad abonneerenontvangen ook de nummers waarin het begin van dit feuilleton voorkomt, gratis. DE UITGEVER. Het is niet te verwonderen, dat de Chineesche quaestie in haar huidig stadium inter de aandacht trekt, dan de worsteling in Trans vaal. Maar 't is ook daar, als met massa's van dergelijke kwesties, ze «orden of overdreven öf onderschat. Verschillende bijzonderheden, die met den toestand samenhangen, «orden tegengesproken of anders voorgesteld en zoo komt men in ren draaikolk van onwaarschijnlijk heden. Er wordt gesproken van een opstand, tot welks demping de re- 1) geering toch verplicht zon zijn, doch waarmee zij integendeel het eens schijnt te zijn, en die boven dien nog door de Keizerin-Weduwe f gesteund heet te worden. Par Ter bescherming van de. Euro- peeschë onderdanen zijn door de 'wl' verschillende Staten soldaten en 'ÜC sorlogsschepen gezonden. Of het echter tusschen die alle 0, 20 Dat 'behoefde ik nietdat heb ik uwe tante reeds gezegd. Het was dus Een misverstand, viel Sel- lua hem in de rede en wilde zich verwijderenmaar Gunnar hield haar tegen, zeggende, terwijl hij zich tot haar boog Selma weet wel, wie ik ver- a 3® langde weder te zien. Ik heb naar verlangd als naar iets, dat te gelijk eene kwelling en eene vreug de is. Eene kwelling! riep Selma uit en trok hare hand weg. Hier werd hun gesprek afgebro ken Selma gevoelde zich ge toetst, dat Gunnar haar eene toelling noemde. Hare geraaktheid w»'1 verdween evenwel, toen de jonge ttngers na het soupé begonueu te u.ft i ia i 21! in Oi ten ■lissil wel precies in den haak is, valt te betwijfelen. Immers men schijnt met de houding van Rusland weinig ingenomen te zijn. In de eerste plaats vindt Japan, daarna Amerika en vervolgens Engeland, dat Rusland zich te veel aanmatigt door zoove le soldaten te ontschepen. Met den wensch van Rusland om China te verdeel n, wordt volstrekt niet door deze ingestemd, en zells diens bondgenoot, frankrijk, zou daartegen zijn. De gemengde expeditie der Euro- peesehe mogendheden is op haar tocht niet erg gelukkigzij is onderweg blijven steken. Dat behoeft trouwens niet te verwonderen, want een gemakkelijk werkje is dat niet. We vinden voortduiend melding gemaakt van groote strijdmachten Boksers, die hen opwachten. Te Peking staat een Chineesche legermacht van 300U0 mail gereed om op de huitenlandsche expeditie te vuren, zoodra deze nabij komt. De gemeenschap dier expeditie van Tientsin naar Peking is door de vernieling van twee spoorweg bruggen, verbroken. Ook aan de Goudkust is de toestand zeer benard. De bezetting van Coomassie, bestaande uil 700 negers is haast zonder voidsel of ammunitie. In de citadel van Kaïro in Egypte worden 10 nieuwe slukken geschut geplaatst, terwijl 7000 man troepen gevraagd worden. Te Konitz in West Pruisen zijn anti joodsche onlusten uitgebroken. zingen. Jonge meisjes van zeventien, achttien en negentien jaar, luistert niet naar studentengezang, wanneer gij de rust van nw hart bewaren wilt, maar stopt uwe ooren dicht en vlucht; want het gevaar is groot. Hoe spoedig vervliegen niet vier weken, wanneer men omgeven is van alles, wat de ziel kan verbeu gen en de zinnen streelen. Zang, dans, wandelingen en rij- toertjes naar alle fraaie plekjes ir. den omtrek, roei- of zeiltochtjes waren aan de orde van den dag en men kan zich voorstellen, hoeveel aangename herinneringen zich, zoo wel voor de jongelingen als de jonge meisjes, aan die weken vast knoopten. Tot welke verklaringen was men al niet gekomen hoe ver was men niet gevorderd in de duetten, welke de jonge harten zongen Alle aard- sche vreugde is intusschen vergan Behalve de synagoge zijn vele hui zen van Israëlieten verbrand, terwijl in de gevechten 30 personen zwaar en 150 licht gewond werden. Ouder de dokwerkers te Londen is een werkstaking uitgebroken, die zeer aanzienlijk mag genoemd worden. Niet minder dan 24000 man legden den arbeid neder. Aan de Goudkust wordt de toe stand voor de Engelsehen weder als zeer ernstig beschouwd. Een troep van 1000 Ashantiji.en hebben zich bij de opstandelingen gevoegd. De Eiigelseheii zullen ook dhar de handen vol krijgen. Als inen de berichten leest van de Engelschen dan gaan hunne zaken in Transvaal bij uitstek Daar wensch. Het is éene rij zegetochten die het Engelsche leger maakt en de tegenwerpingen, die ze van de Boeren ondervinden worden tot zulke uiinbeduidende feiten terug gebracht, dat ze volgens de Engelschen niet noemenswaard zijn. Het weinige nieuws dat van de Boerenzijde komt, luidt echter an ders. En wie weet, welke toestand men nog wel ontwaren zou, indien deze eens open en bloot voor ons lag. Doch Engeland is de baas zoo wel in manschappen, als roofzucht en leugentaal. kelijk even als ze een begin heeft, heelt ze ook een einde. Toen de vier weken om waren, had papa Roberg geen lijd meer en ook de acht studenten zouden zich naar hunne hu'zen begeven, zoodat er een algemeen opbreken zou plaats hebben. Daags vóór de afreis keken drie der leden van het dubbelkwartet ernstiger dan anders en de meisjes zij zagen er uit, als waren zij door de koorts aangetast. Het was op den morgen van den laatster, dag, dat men op Lunda was. De heer Roberg stak zijne pijp aan en was voornemens eene flinke wandeling te doen, toen Harald ill zijne kamer trad. Ik zou oom wel eens willen spreken, zcide hij en keek eenigs- zins verlegen. Nu, dat komt goed, Jan kunt gij met mij mede gaan en mij zeggen, wat gij verlangt. Roberg en Harald wandelden d> n Nu weten we wel dat de Boeren met een zoodanige qualifleatie van de Engelschen niets opschieten en dat ze beter waren met daadwer kelijken steun. Maar daar, behalve Engeland geen enkele Staat direct belang heeft bij Transvaal, de kleinere, die toch niets overwegends vermogen uitgesloten zoo treden de neutraüteits-begrippen op den voorgrond, als die der brutaliteit geen onmiddellijk voordeel kunnen afwerpen. Er is in den beginne van dezen bloedigeu strijd gezegd, dat de Boeren overwinnen moeten, en on danks die geruststelling, waarbij velen in slaap gewiegd werden zijn niet alleen schier de geheele Oranje- Vrijstaat, maar ook de hoofdplaat seri van Transvaal in handen der Engelschen. Toen de krijgskans zich gansch en al keerde ten gunste der En gelschen en hunne opinarsch naar en binnenvallen in Transvaal, ter wijl zelfs bet nemen van Johannes burg en Pretoria door de Boeren bijna niet is betwist dacht men algemeen, dat de strijd spoedig zou uit zijn. Wel kwamen af en toe berichten, dat de Boeren het nimmer zoudeu opgeven, doch aau den anderen kant won het idéé veld, dat de overmacht te groot was om met succes te kunnen opereiren, en, daartegen zells de tactiek der oor logvoerende Boeren niet bestand was. Toch geven ze volstrekt het pleit weg op en sloegen een lommerrijk boschpad in. De laatste had nog geen woord gesproken en de oude beer scheen te wachten op hetgeen zijn neef te vertellen had. Toen dit echter niet gebeurde, sprak Roberg Nn, Harald, mij dunkt, dat nwe mededeelingen tot het panto- miinenspel behooren. Ik heb nog geen enkel woord vernomen. Dat komt, omdat het mg wat moeilijk valt, mijne gedachten in woorden uit te drukken, ant woordde Harald lachende. Te drommel, sedert wanneer valt het heeren studenten moeielijk te sprekeD Ik meende dat zij den naam van het tegenovergestelde hadden, sprak Roberg. 't Is mogelijk, maar wanneer men verliefd is, dan Is men niet wijs, viel Roberg hem in de rede, was dit de beken tenis, die gij mij te doen hadt. En wie is het gelukkige voorwerp? Roberg knipoogde den jongeling toe.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1