HET NIEUWSBLAD voor Zceiiwscli-Ylaandereii. DE ZANGERS. FEUILLETON. Buitenland. Transvaal. Itfo. 49*. ZATERDAG 16 JOI 1900. 9c Jaargang1. Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééil ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever C. DIEEEMA.Y te Breskens. Uit C ii i n a. De opstand in China, waarvan te reeds met een enkel woord Helding maakten, neemt een erns tiger verloop dan men eerst had gedacht en allengs zien de buiteu- lindsche mogendheden in, dat er voor hen meer op het spel staat dan het verlies van eenige men- ichenlevens. Niet alleen geldt hel hier geen gewone opstand in China, maar het is ook meer dan een oproer, het is als één groote wraakkreet tegen de vreemdelingen, een kreet, dien de Chineesche regeering, de keizerin, de Chineesche hoogwaar- digheidsbekleeders van allen rang, meer of minder luid, inede aanhef fen. Dat juist maakt de zaak voor de buitenlanders zoo ingewikkeld, ioo gevaarlijk. De mogendheden begiuneu dat gevaar nu in te zien, en zij willen er zich tegen verdedigeneenige honderden krijgers van verschillende natiën zijn aan land gezet, zijn opgezonden naar Peking. Zoo mo gelijk zal men er eenige duizendeu heenzenden, en dan denkt men, zal het wel voldoende zijn, dan zullen de regeering en de keizerin wel een anderen toon aanslaan, en als de Europeesche kanonnen spelen, zullen de opstandelingen in alle richtin gen vluchtten Zoo meent men. Tegen deze meening komt een Duitsch officier, die lange jaren in China doorbracht Zoo haastig niet, sprak Elin met komischen ernst; eerst begreep hij, dat gij niet waardig waart betreurd, maar veracht te worden. Wat zegt gij daar riep Sel- ma uit. Men veracht altijd de licht zinnigheid vervolgde Elin, toen hij dus eerst eenigen tijd had doorgebracht met u te verachten, herinnerde hij zich, dat de wereld tol vrouwen is en begon hij dus 'oud te zien, tot zijn oog viel op Carolina D— met hare zeveu-en- twintig zomers. Anton vond haar in weerwil daarvan bevallig en bespeurde weldra, dat gij zijn hart volstrekt niet verbrijzeld hadt, maar dat het nog in staat was, met alle kracht te beminnen. Hij betrapte !ich zeiven op zijne lielde voor als instructeur in liet Chineesche leger, in verzet. Deze mail, die van nabij de Chineezen en het Chineesche leger heeft leeren kennen, beweert, dat men in het Westen te laag neer ziet op de zonen van het Hemel- sche rijk. Sedert den Cliineeschen Japauschen oorlog is het gewoonte geworden, in den Chinees een slecht soldaat, een lafaard van den eers ten rang te zien. De waarschuwende woorden der enkele Europeanen, die in de ge legenheid waren de Chineezer. als soldaten in het veld te leeren kennen, worden niet geloofd. Ook thans vat men de zaak veel te licht op en inen meent met eenige honderden, desnoods met eenige duizenden man Europeesche troepen aan de opgewonden benden der Chineesche opstandelingen ontzag in te boezemen. Volgens den Duitschen officier is de Noord Chinees integendeel een geboren soldaat, die met den leider, in wien hij eenmaal vertrouwen heelt gekregen, door dik en dun gaat. In den laatslen oorlog van China ontbrak dit vertrouwen ten eeneiimale, want de Chineezen wer den aangevoerd door personen, die hen jarenlang in hun soldi), enz. hadden bedrogen. In dezen opstand echter, liever nog in dezen strijd legen de vreemdelingen, volgen de Boksers zelfgekozen aanvoerders, en vormen nu eeu troep, die geeuszius te verachten is. In zijn hoedanigheid van instruc- Caroline en nu is hij verloofd. Amen, zuchtte Selma op eene zalvende wijze. Nu is het mjj, als of een zware steen van mijn hart gewenteld iswant het was toch altijd, alsof mij daar iets knaagde, telkens als ik aan Anton dacht; maar meisjes, ik hoor een rijtuig dat zijn onze acht, neen, negen studenten. Selma vloog den trap at en nam den weg door de keuken naar de zaal, om spoedig genoeg eu op passende wijze de komenden te ontvangen. Eigenlijk verlangde zij slechts naar één van de negen. Het zou haar eene ware vreugde zijn, te kunnen verhalen, dat haar ex-bruidegom met eene andere verloofd was want Gunnar had tijdens hun zamenzijn te Upsala haar gedurig wegens hare onbe stendigheid geplaagd en eenmaal, toen zij in Odinslund wandelden, had hij iets gezegd aangaande de wispelturigheid der vrouwen iu het teur in het Chineesche leger be klaagde de Duitsche officier zich eens tegenover een ouden Cliinee schen generaal, dat do Chineesche soldaten zoo slecht de behandeling leerden van het Mausergeweer. Met een listig lachje antwoordde de Chineesche generaal „Och kom, het doet er ei genlijk heel weinig aan toe of de soldaten de behandeling van het nieuwe geweer kennen ot niet. Als het ernst wordt grijpen we toch weer naar onze oude Chinee sche wapenen. Mogen we dan ook vele krijgers verliezen veronder stel eens 10.000 man nu, dan stellen wij er 10.000 anderen voor in de plaats, en dat kuilt gij, Eu ropeanen, toch niet". „Had de man daaraan geen ge lijk P" vraagt de Duitsche instruc teur. „Ik geloof wel. Feitelijk is op het oogenblik geen mogendheid in stmt om zulk eeu groot leger in China te laten oprukken, als noo- dig zou zijn, indien binnen weinige dagen over liet geheele land de opstand uitbreekt eu de lang on derdrukte haat tegen de vreemde lingen overal tot een uitbarsting komt. Eiken dag, elk uur kan er een telegram komen, dat de Boksers een groote overwinning ^hebben behaald op de Europeesch Araeri- kaansche troepen bij Peking, en dan zal de algemeene opstand niet lang op zicb laten wachten. Men vertrouwe in dat geval niet op een zoogenaamde Europeesch algemeen en de lichtzinnigheid, waarmede zij met de harten der mannen speelden. Dit had Selma gehinderd, dewjjl zij zich zelve van dergelijke be schuldiging niet geheel kon vrij pleiten. Nu had zij het bewijs iu handen, dat de mannen even gemakkelijk als de vrouwen vergeten konden. Anton was reeds met een andere verloofd en dit was ten minste niet met haar het geval,ofschoon, om eerlijk te spreken, dit hare schuld niet was. Had Gunnar aan zoek om hare hand gedaan, zij zou niet geweigerd hebben. Dezen avond was het werkelijk feest in het huis van mevrouw Cederholm. Haar zoon was tehuis gekomen en bijna hersteld, ofschoon hij nog bleek zag en met den arm in een doek liep. De vreugde, die de moeder genoot, hem met zijne makkers in haar huis te verwelko men, was zoo innig, dat ze weer klank vond iu aller harten. gezinde partij er is zoo'n partij niet in China, de haat tegen de vreemdelingen vereenigt alle zonen van het Heinelsehe rijk." Het is niet onbelangrijk bij het gevaar, dat tegenwoordig in China dreigt, de meeniug te laten hooren van een man, die het volk daar kent, die jaren lang er onder heeft gewoond. En wat denkt hij, dat de bui- tenlandsche mogendheden nu moe ten doen P Onverwijld en zoo krach tig mogelijk optreden, niet met woorden, maar inet daden, met het zwaard. Al wat Europa eu Amerika aan manschappen en kanonnen kunnen missen en kunnen zenden, moet in China aan land worden gebracht. Met het zwaard in de vuist moet men China dwingen tot billijkheid tegenover vreemden, of alles zal verloren zijn, wal En— gelschen, Amerikanen, Duitschers en Russen in jaren en jaren hebben tot stand gebracht in Oost-Azië. De vlootwet is door den Duit schen Rijksdag in derde lezing aangenomen met een 100 stemmen meerderheid. De werkstaking der sjouwerlie den te Gent is geëindigd. De telegrammen, die lord Roberts Elin en Harald vervielen na wederzijdsche begroeting spoedig in vroolijtr gekibbel, eene wijze, waar door zekere menschen zoeken te verbergen, wat zij werkelijk aan vreugde en geluk gevoelen. Er lag ook iu hun plagen en schertsen iets hetwelk bewees, dat hun woor denstrijd slechts het middel was, om de gelegenheid te bekomen, zich met elkander bezig te houden. De ontmoeting van Emma en Ring deed beiden gewis veel ge noegen, maar om te beginnen, zwegen zij en vergenoegden zich, met elkander blozende de hand te reiken. Selma en Gunnar hadden reeds in Upsala de kennismaking hernieuwd, zoodat zij eikand r on gedwongen en vroolijk groetten en van weerszijden eene onverholen blijdschap over elkanders wederzien uitdrukten. De lijd is inij, sedert tante Cederborg Upsala verliet, verschrik kelijk lang gevallen, zeide Gunnar, wat hel) ik verlangd, hier te komen,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1