voor Zeeuwscli-Vkaiidereii. DE ZANGERS. No. 492. Zaterdag 26 Mei 1900. 9e jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Staatszorg cn Volks welvaart. It. FEUILLETON. HET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel inecr 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. i. Onder bovenstaanden titel bevat het door de firma M. Hijmans Jan., Stoomtabaksfabrikant te Culemburg uitgegeven »Tabaksnieuws" een ar tikel, waaruit we een gedeelte over nemen, 't welk ons voorkomt in deze dagen wel eens voorbij gezien te «orden. We lezen dan Een jaar ot wat geleden, kwain er een inspecteur van den arbeid bij een sigarenfabrikant, wiens naam we niet noemen willen. Ook dien naam van den inspecteur niet. De inrichting van de fabriek gaf in ieder opzicht reden tot tevre denheid, en de inspecteur verklaarde dat hij wel wilde, dat overal de werkgever zoo goed zorgde voor lucht, licht, ventilatie en voor zindelijkheid". Er werd nog wat nagepraat. En toen vroeg de inspecteur h braaf en weltneenend man, zon - der twijlelmaar 'n ambtenaar iets ongehoords. IJ K f't Is toch 'n centoonig werk, dat sigarenmaken, zeide hij <zoudt u ze af en toe niet eens iets kunnen voorlezen I" Dit is historicsch. Onze zegsman 14. soa) i»t Acht dagen later was ik verloofd en ik vond het heel prettig een breeden gouden ring aan den wijs- 'inger van de linkerhand te dragen en met mijn verloofde langs de straten te wandelen. Het hinderde mij intusschen, dat al mijne beken den uit éénen mond verklaarden, dat Anton schrikkelijk leelijk en vervelend was. Ik zocht mij daarmede te troos ten, dat zijne innerlijke hoedanig heden van des te groater waarde waren en dat iedereen, die zoo goed >ls ik met zijne ziel bekend was, hein insgelijks beminnen zoude. Deze troostredenen bleken echter na eene verloving van twee maan den niet sterk genoeg en ik betrap- je mij zelve op de ontdekking, dat ih zijne manieren onverbeterlijk is geen farceur, maai 'n hoogst ernstig iemand, aan wiens betrouw baarheid niet tc twijfelen valt. Daarom stellen we ons borgwe staan voor dc waarheid in. Wanneer zóó de opvattingen zijn, van hen die dagelijks met industri- eelen in aanraking komen, hoe moet dan een derde zich een juist oordeel vorinen over de taak, de bevoegdheid en de bezigheden van den werkgever Want het is „khaki" tegenwoor dig den werkman te verheffen tot martelaar, en den werkgever te doodverven als uilzuiger, zoo gene- raliseerend weg. Heel wat adspi- rantjes naar een wetgeversbaantje die zonder een last van verant woordelijkheid zich een oordeel aanmatigen die zich partij stellen met eene gemakkelijkheid, vrijwel te vergelijken met de verontwaardi ging van zooveel ultra-fatsoenlijke jingo's over beweerde Transvaalsche wreedheden. Of daarom alle werkgevers enge len zijn, en alle arbeiders reden hebben tot tevredenheid Neen, bij langena niet. Er valt véél, zéér veel te verbeteren. Maar niet langs den weg, die wordt aangewezen door zoovele amateur-toestandenkenners door zoovele rechtdoeners die niet 't minste begrip hebben van de zor linksch en hem zelvcn meer dan eentoonig vond. Deze opmerkingen maakten mij wrevelig, zoodat ik mij aanmerkin gen veroorloofde, die ik wist, dat hem hinderen zoudenop deze wijze had er menig onaangenaam tooneeltje plaats. Toch liet Anton zich nooit toj twist verleiden, maar war,neer mijne spelde-pnkken te scherp werden, steeg hem het bloed naar het hoofd en dan antwoordde hij tamelijk bits, maar zat vervolgens stom als een visch, iets wat mij bijna razend maakte. Over het algemeen had hij, sinds hij mijn verloofde was, geen behoefte tot spreken hij kon geheele uren aan mijne zijde zitten, zuchtende en mijne hand in de zijne houden de, zonder een woord te uiten. In het begin kon dit passeeren, maar weldra werd dit mij tamelijk eentoonig en wanneer hij wilde, dat wij daar zwijgende het geluk van ons samenzijn zouden genieten, gen en de inspanning van den werkgever om zich te handhaven. Want er is kennis noodig, zeer veelzijdige kennis, tot het besturen van een bedrijf en veel werkkracht: een werkkracht van twéémaal acht uren daags. Wat een Stork en een P. W. Janssen, en een Scheffer en een Scholten en meer anderen voor ons land gedaan hebben, dat is moeilijk in cijfers te brengen. 't Zijn namen, die velen onzer lezers onbekend zijnnamen die men niet noemen hoort. Een ambtenaar met zééveel jari gen dienst, een middelmatigheid ot een nul op welk gebied éék, die zijn jubilaeum viert van volgehou den onbeduidendheid, hij wordt ge prezen en gelauwerdmen geeft hem een armstoel, om te rusten na de beslommeringrn van 't ledig zijn, en een lintje Maar wien zou 't invallen den voortreffelijken burger te eeren, den man die honderden en duizenden een bestaan gat en de middelen om te voorzien in de behoeften van zoovele anderen Wie laat zich gelegen liggen aan de verdiensten van den man van de daad, die regeert door de kracht van zijn intellect en zijn vernufl, die ondernemingsgeest besteedt tot gevoelde ik grooten lust tot schert sen, zingen, lachen en praten. Wanneer het mij niet mogelijk was, hem in gelijke stemming met mij te brengen, begon ik schimp scheuten te doenik zeide hem dan, dat hij niet wist hoe hij zich in gezelschappen gedragen moest, dat hij te achteloos in zijne klee ding was, dat zijne stijfheid mij hinderde, enz. Ik dreef mijne aan merkingen tot het onredelijke. Somtijds ging dit zooverie, dat hij zijn hoed nam en zich verwij derde en dan had ik berouw over mijn gedrag en verlangde ik, dat hij terugkwam, maar wanneer dit gebeurde, dan zuchtte hij als naar gewoonte, ging in een hoek zitten en zweeg en weg was mijn goede luim. Zoo, Emma, waren zes maanden verloopen, toen het dubbelkwartet te X. arriveerde en daarmede begon de belangrijkste periode in mijn leven. Hu, beate Emma, komt het ergste vruchtbaar handelen Men hoort van hem, wanneer hij toevalligerwijze deed aan kunst, of aan liefdadigheid. Dan zullen na zijn dood die verdiensten herdacht worden in lijkrede en krantenberichten dau zal men welen hoe een groot man verdiens telijk wasin 't kleine I Maar niemand zal ooit hooren van zijn rusteloos streven, van zijn energie en zijne kennis, van zoove le voortreffelijke eigenschappen die hem ten zegen deden zijn aan zoo- velen, die zonder hem tot armoede, tot bedelen zouden voorbeschikt zijn. Eu niemand, die denken zal aan de welvaart van geheele streken, een gevolg van de uitnemende ga ven en de groote werkzaamheid van één man. Zonder een Janssen en een Nien- huijs, de Delimannen, zouden er jaarlijks geen millioenen guldens in 't land komen die honderden en honderden een middel van bestaan verzrkeren zonder een Stork en nog anderen zou er geen welvarend Twenthe zijn, en zouden daar geen werklieden zijn opgeleid die tot de bekwaamste in den lan de mogen gerekend worden. Zonder een Scheffer, die met van Ilouten's cacao de wereld verovert en kapitalen na kapitalen onttrekt aan het buitenland, zou er in Weesp van hetgeen ik u te zeggen heb. Gij herinnert u zeker het eerste concert Al leefde ik nog honderd jaar, dan zou ik h<-t niet vergeten. Wij zaten, zooals gij weet, op eene vau de voorste banken. Anton had zijne plaats aan mijne linker zijde en was compleet aschgrauw in het aangezicht, hij zuchtte en snoof meer dan gewoonlijk. Ik heb altijd een afkeer van zijn snuiven gehadnu hinderde het uiij zoo, dat mij allerlei pikante aanmerkingen ontvielen. Dit was de proloog van het concert. Daar traden de acht zangers op, Gunnar het eerst. Ik kan niet be schrijven, wat ik et voer bij den aanblik van zijn frisch, mannelijk voorkomen. Nooit had ik een schoo ner gelaat aanschouwd, nimmer zou ik deze trekken kunnen vergeten. Wat kwam inij Anton op dit oogen- blik verschrikkelijk leelijk voor. De zatig begon.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1