R DE ZANGERS. No. 488. Zaterdag 12 Mei 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. letUjl pot ET NIEUWSBLAD voor Zeeuwsch-Vlaandeim Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. De plechtigheid van de meerder- ligrerklaring van den Duitschen roonprins, wordt als volgt be treven Prins Wilhelm is Zondag 6 Mei Sjaar geworden en dien dag had rooi vader uitgekozen om hem meer- e rjarig te verklaren. Bic eedsaflegging had plaats in toepelkapel van het oude grijze mingsslot te Berlijn, die kapel, n arin de gewichtigste gebeurtenis- m i der Hohenzollcrns zich plegen le spelen. Daar kwamen Zundag tegen den iddag het schitterend vorstelijk Mti welschap en al degenen samen, die aii'i I de plechtige meerderjarigverkla- N ig van den Duitschen kroonprins aren uitgeuoodigd, aan hun hoofd Keizer van Oostenrijk. De achthoekige kapel, waarin il geregeld de opening der par- P'S" mentszitling wordt ingezegend, was b™'' tt kostbare bladplanten versierd, Erl'i urachter de muren van gekleurd WO armer in het kaarsgeftonker glins- rdeir. Tal van gewijde schilderijen, be «telen en evangelisten voorstel en heilige vrouwen, en een toot schilderij van het avondmaal oren het altaar, sieren de kerk. Thans stonden langs de muren, vroo- Mijn lieve juffrouw Sturm, irak onze jonge studiosus met een tldere, welluidende stem, ik moet ffenis vragen voor onze te üoege komstintusschen is hel niet Me schuld, maar die der dames hberg; zij verlangden een halfuur l&ir de andere gasten hier te zijn daarom zijn King, llarald en ik ook hier. Is dat niet lief van ons vroeg «oma, die de kamer binnenzweefde, j'ist toer, Selma Gunnar Sandstedt d toestak, wij wilden nog "t met u praten, \66r de overige juten kwamen. Kom Selma, naar Wtcn om Elin, llarald en mijnheer "ing te verwelkomen. Selma's hoofd was geheel in de Zij voelde het gloeien harer ""gen, toen zij de zaal uitvloog, tusschen de geschilderde heiligen en apostelen, als een levende decoratie, de reusachtige gestalten der lijf compagnie van het eerste garde regiment in hunne ouderwetsclie paradekleed ij van de vorige eeuw, met de mutsen van plaatgoud en de uniformen met zilveren tressen, het geweer presenteerend, terwij! dicht bij het altaar, links, de vaandel drager met het regimentsvaandel, door twee officieren geflankeerd, plaats genomen had. Op de eerste stoelenrij tusschen zijn beide ouders zat de jonge kroonprins, eveneens in de ouder— wetsche garde uniform, met het breedc oranje lint der orde van den Zwarten Adelaar over de borst. Achter en links ter zijde van het keizerlijke paar met den kroonprins zag men als 't ware een schitteren de wolk van vorstelijke personen, buitengewone gezanten en diploma ten in gala uniform. In de kerkbanken verderaf zaten o. a. ook de leeraren en opvoeders van den kroonprins, achter de hooge waardigheidsbekleeders op staatkundig, geestelijk en militair gebied, aan wier hoofd de Rijks kanselier zich bevond. Maar ondanks vele prachtige da mes toiletten en de zwarte rokken van vertegenwoordigers van het parlement, was toch het militaire om Elin en de studenten te ont vangen. De heinel weet, wat zij zeide, maar het was niet naar de regelen der convenance. Zjj verzocht hen in het salon te gaan, maar Sandstedt was achtergebleven. Na verloop van eenige minuten wist zij zich te herstellen, zoodat zij geheel ongedwongen kon pralen en schertsen. Toen de oude mevrouw Sturin op den bepaalden tijd, met eene splinternieuwe muts op en een dito zijden kleedje aan in liet salon trad, vond zij daar de drie meisjes in vroolijk gesprek met de drie leden van het dubbelkwartet. De wellevendheid, welke de laat- sten in hun groeten en spreken aan den dag legden, stemde de oude dame geheel in hun voordeel, zoo dat zij hij zich zelve dacht, dat het leelijk van haar geweest zou zijn, wanneer zij niet nu het bal voor Selma gegeven had. De gast, die het laatst aankwam, was Selma's aanslaande bruidegom. element overwegend, gelijk ook het hoogtepunt van deze kerkelijke meerderjarigheidsviering ten slotte, gelegen was in de eedsaflegging van den kroonprins op het regiments vaandel. Met een prachtig gezang van het Domkoor begon de plechtigheid, daarop volgde een korte preek van den hofprediker üryander. Deze, een voortreffelijk kanselredenaar, sprak over den bijbcl'ekst uit het Oude Testament „Zoo zijt gij sterk en wees een man en neem waar de macht des Heeren, uws Gods" in zijn rede bijzonder den nadruk leggend op de uitdrukking: Wees een mail. Nadat de gemeente hierop nog een psalm had gezon gen, trad de bevelvoerende officier van het eerste garderegiment, die den beroemden historischen naain droeg van Ereiherr'von Plettenberg, op het altaar toe, nam uit de hand van den vaandrig hel oude regi- mentsvaandel over en liet het doek tot op het altaar neerzinken. Vier generaals, onder wie een graaf Moltke, plaatsten zich naast en om het vaandel voor het altaar. Nu verhiel zich de kroonprins van zijn plaats, dekte zich evenals alle generaals het hootd met den helm en nam. zijn plaats bij het vaandel in, terwijl de Keizer naast hem ging staan. Zij groette hem zoo kortaf mo gelijk. Zij was reeds voor alle dansen gevraagd en had nog slechts eene enkele franpaise, om aan haar teer beminde te scheuken. Toen hij haar daaromtrent ver wijtingen deed, ging Selma van hem weg, verklarende, dat zij niet kon weten, dat hij zoude komen, naardien hij eenmaal gezegd had, dat hij niet voornemens was, het bal bij te wonen, enz. De promenade-polonaise was ge ëindigd en er werd eene wals ge speeld. Het eerste paar, dat voordanste, was Selma en Sandstedt. Nooit in haar leven had Selma zich zoo gelukkig gevoeld. Zi) meende, dat niemand ter we reld zoo danste als Sandstedt en Selma wenschte uit den grond haars harten, dat zij zoo mocht blijven dansen totja, tot aan haar laat- sten snik. Vergeten was Anton, verloving, Dc voor hot vaandel staande ge neraal von Plessen, chef van den genenden staf sprak loen langzaam de eedsformule uit, die de kroon prins zin voor zin even langzaam met luider stem herhaalde. De eed bereikte zijn hoogtepunt in het zweren van trouw op leven en dood aan den oppersten krijgs heer. Met ingehouden adem volgde lut eenige honderden personen tellende publiek de beëediging. Toen het laatste woord uit den mond van den kroonprins had geklonken, reikte de Keizer hem bewogen de hand en kuste hein. Onder fanfares en een jubelinarsch begaf zich vervolgens het vorstelijke gezelschap naar dc Witte Zaal: waar cour gehouden werd. De kroonprins stond daar tus schen zijn ouders voor den troon en nam de gelukwenscben in ont vangst. In Bulgarije zijn in eén paar districten ernstige onlusten uitge broken. De bevolking is in opstand gekomen tegen de nieuwe belastin gen, die zij uit armoede niet kan opbrengen. In een strijd te Prestnik zijn niet minder dan 42 mannen gedood, waaronder 12 soldaten, de burge meester der plaais, 4 politieke agenten en 25 boeren. huwelijk, ja, de geheele wereld was door het jonge meisje vergeten. Voor haar bestond slechts dit oogenblik en deze wals. Wij vreezen, dat ook Gnnnarniet minder zwijmeldronken was dan Selmawant ook zijn schoon en vrijmoedig gelaat had een warmere en levendigere uitdrukking dan an ders. Eene wals, hoe wegslepend en bedwelmend ook, heeft een einde. De hemel, waarin de dansenden verplaatst waren, houdt op te be staan, wanneer de muziek zwijgt en men bevindt zich eensklaps tot de werkelijkheid teruggebracht. Zoo ook met Selma. De muziek zweeg de wals en de begoocheling waren geëindigd en Gunnar geleidde haar uit de dans zaal. Wat is die wals kort geweest I sprak hij. Ja, dat scheen wel, meende Selma en slaakte een zucht. Zoo is hel met alle aardsche

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1