voor Zeenwscli-VIaandem DE ZANGERS. No. 487. Woensdag 9 Mei 1900. 9e jaargang. Abonnementsprijs: Advertentieprijs: Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. HET NIEUWSBLAD Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België ƒ0.625 en voor Amerika ƒ0.825. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. De meerderjarig-verklaring van den Duitschen Kroonprins is in den Berlijnschen Hotkriug gevierd als een jeer belangwekkend feest. De tegenwoordigheid van Keizer Franz Joseph van Oostenrijk zette aan deze plechtigheid grooten luis ter bij. Keizer Wilhelm bracht aan het gala-diner ten Hove een toost uit, saarin hij den grijzen Keizer dankte voor diens aanwezigheid om aan Keizer Wilhelm's zoon zpne liefde en vriendschap te brengen. Door zijn bezoek had hij aan de wereld geopenbaard, hoe vast en lelter het verbond is, dat deze eens met 's Keizers grootvader en den beerscher van Italië had gesloten. Dat verbond heeft diep wortel geschoten in de overtuiging der volkenhet beslaat reeds meer dan 20 jaren en ofschoon het meerma len was miskend en met spot en eritiek overgoten, was het aan de drie volken gelukt, tot nog toe den rrede te bewaren, en als een rots des vredes aangezien te worden. De Keizer eindigde met een dronk in te stellen op Keizer Franz Joseph. In antwoord op deze toespraak bracht Keizer Franz Joseph, dank voor de ontvangst, en zeide dat de Nu, gij kunt gerust wegblij ven, antwoordde Selma rood van kwaadheid, uwe ijzegrimmige phy- Mraomie zou toch maar de vreugde 'erstoren en mij uit mijn humeur brengen. Gij schijnt er tegenwoor dig genoegen in te vinden, verve lend te doen, vervelend te spreken, kortom van het hoofd tot de voeten vervelend te zijn. Hadt gij u van dien kant laten ittn, toen gij mijne hand vroegt, dan hadt gij die nooit gekregen. Als gij nu nog ééne aanmerking maakt over mijn bal of de studen ten, dan worden wij nimmermeer goede vrienden. Na haar hart door deze ontboe- 'eming te hebben lucht gegeven, 'poedde zich Selma naar de deur 111 liet den jongen adjunct alleen, onverbreekbare vriendschap die bei de Keizers verbindt, ook een kost baar goed is voor hunne rijken en volken. Uitgebreid door de trouwe hulp vau hunnen vereerden vriend en bondgenoot, den Koning van Italië, betcekent zij voor Europa een bol werk des vredes. Door de verzor ging van dit zegenrijke werk had Keizer Wilhelm zich onverganke lijke verdiensten verworpen. Franz Josef dronk wederkeerig op het heil van den Keizer, de Keizerin en het Koninklijke Huis. In verband met de reis van den Oostenrijkschen Keizer, heeft de oud-minister Crispi te Palermo eene redevoering gehouden, waarin hg' aanraadde de bijeenkomst der mach tige vorsten met vertrouwen tege moet te zien. iWe zijn overtuigd, voegde hij er bij, dat de zaak des vredes alles zal winnen bij een volkomen over eenstemming der bondgenooten. De Belgische Kamer van volks vertegenwoordiging heeft alle arti kelen aangenomen van het wets ontwerp, waarbij door den Staat jaarlijksche premiën worden toege staan, tot aanmoediging voor het instellen van ouderdomspensioenen voor de arbeidende klasse. Te Barcelona in Spanje is op den eersten Mei gevochten. om hem zeiven te doen beslissen, of hij op het bal zou verschijnen of niet. Na al dezen strijd naderde ein delijk de dag, waarop het bal zoude gegeven worden. De fraaie villa van mevrouw Sturm schitterde in al de pracht, welke kunst, rijkdom en natuur kunnen aanbrengen. Boven al den rijkdom, die u al- lerwege tegenblonk, stond Selma. Laat ons een oogenblik de fijne, slanke en toch gevulde gestalte, onberispelijk van vorm, beschouwen. Een weelderig goudgeel haar omgaf een gelaat, zoo schoon, dat het een lust was, het te aanschou wen. De groote, heldere, donker bruine oogen met hunne levendige, warme uitdrukking contrasteerden op eene eigenaardige wijze met het blonde haar en schenen inderdaad zeer gevaarlijk te zijn voor dengene, die het waagde, er in te zien. Het gevaar verminderde vooral Trams werden met steenen ge gooid en omver geworpen. Zes personen werden gevangen genomen. In Bulgarije heerscht een oproe rige beweging tegen de tienden. Iu een dorp in het district Roest- sjoek heeft men den burgemeester vermoordde staat van beleg is er afgekondigd. De toestand op Cuba wordt ha chelijk genoemd, voor de Ame rikanen n.l. Een groote politieke partij onder leiding van generaal Riveira heeft zich tegeu de Ameri kanen verklaard. Iu verschillende steden in Ame rika zijn werkstakingen uitgebro ken. Te Cleveland heeft een ernsti ge twist plaats gehad tnsschen de stakers, de leiders zijn gevangen genomen. Uit andere plaatsen worden geen onlusten gemeld. Het werk staken zit toch waar lijk in de lucht I Te Krakau in Rusland hebben de geneesheeren eenstemmig ver klaard niemand te zulleu helpen als hun honorarium niet wordt ver hoogd. Hunne eischen zullen denkelijk wel spoedig worden ingewilligd. Aan de Goudkust, in het westen van Afrika is een ernstige opstand uitgebroken tegen het Engelsch niet, wanneer men den kleinen mond met zijne gevulde lippen en ivoorwitte tanden beschouwde. Selma had juist hare ronde door de kamer geëindigd en stond voor een spiegel, om zich te overtuigen, of het blauwe kleedje haar goed stond, toen er schreden iu het aan grenzend salon gehoord werden. Daar is me, zoo waar, mijn dier bare Anton al, dacht Selma en trok een leelijk gezicht, hetgeen van niet zeer bijzondere liefde getuigde. Hij komt altijd, vervolgde zij in gedachten, vóór hij behoeft. Tante is nog niet gereed en de nichtjes ziju ook nog niet gekomen. Een heerlijk begin een vervelend tête- h-tête met hem. Men kan nooit eens een ongestoord genoegen sma ken. Met deze wijsgeerige beschouwin gen wendde zij zich van deu spiegel, om den vroegen gast te gemoet te gaan, maar bleef eensklaps staau, want op den drempel stond niet de verwachte beminde, maar een jonk- bestuur. Op 27 April moet een belangrijk gevecht geleverd ziju tusschen de Ashantijnen en Engelschen waarbij o. a. drie officieren der laatston gesneuveld zijn. De Engelschen trekken steeds verder noordwaarts, den weg op, waar zij vooreerst Smaldeel en Kroonstad zullen ontmoeten. De Vetrivier zijn zij nu al over getrokken, generaal Hamilton hteft verder een zijsprong gedaan en Winburg, de oude hoofdstad vau den Vrijstaat, bezet. De Engelschen hebben dus de oude en nieuwe hoofdstad van den Oranje-Vrijstaat in hun macht, doch nu is er nog een allernieuwste. Kroonstad, en daar zullen, denkt men althans, de Boereu ataudhou- den. Winburg, zoowel als Smaldeel, ligt in een vlak gedeelte, daat hebben de Boeren niet zoo heel veel te vertellen en gevoelen ze zich gauw de minderen der Engel schen. Maar iets noordelijker, bij de Zandrivier begint hel golvend ter rein weer, wordt de streek steeds bergachtiger en woester tot aan Pretoria toe. man met eene studenten-pet in de hand. Een warme purpergloed bedekte Selma's hals en wangen. Haar gelaat drukte zoowel blijd schap als verlegenheid uit. Alvorens wij het zeer korte too- neel schilderen, dat volgde, willeu wij met eeuige trekken het uiterlijk van den jongeling teekenen. Het verdiende inderdaad geportretteerd te worden, ofschoon wij bij voorbaat weten, dat het portret zeer onvol komen zou uitvallen. Hij was van een rijzige gestalte, gelijk de pijnboom in het Zweed- sche woud met breede schouders, hooge borst, overigens dun om het lijf. Het hoofd werd gedragen op eene zeer bijzondere wijze, die van zelfstandigheid getuigde en was zoo welgevormd, dat men spoedig tot de overtuiging kwam, dat het hooge, gevulde en breede voorhoofd een tempelgewelf was, waar binnen een niet alledaagsch intellect gevonden werd, hetgeen ook de heldere,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1