Gravin üario. voor Zeeuwscli-Vlaanderen. 1(1 m No. 474. Woensdag 21 Maart 1900. 9e jaargang. FEUILLETON. Buitenland. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Bres/eens. Te veel beginselen om openlijk te doen, wat men slecht vindt, te wei nig kracht om het beslist te wei- gsren. Tusschen dit „te veel" en „te weinig" beweegt zich het leven van eene groote menigte. Ook het onze Gij hebt uwe vrienden en vrien dinnen. De omgang met hen wordt door u op prijs gesteld. Het biedt ïooreel genot. Onder hun invloed hebt gij het deugdelijk, van wijs heid getuigend gebod uwer ouders overtreden. Ook voor uwen vader en uwe moeder hebt gij liefde, wel zekerge zijt volstrekt nieteen onverschillig zoon of dochter. Als die ouders u dan eens vrien delijk onder handen nemen over die daad, in stilte, onder aansporing van uwe vrienden bedreven, dan tegt ge„Ja, ik weet wel, dat het eigenlijk niet is, zooals het behoort; maar ik durfde het niet goed laten; tij waren er zoo bizonder op ge steld, dat ik met hen zoude mede doen en indien ik geweigerd had, zou er voor mij groot gevaar ge veest zijn met hen in onmin te geraken Dus ■la,dus Zwak mensch, gij, die alzoo u hebt gedragen en alzoo Uit iet Italiaansch vertaald DOOR II. c. Die man gaat duelleeren I riep de gravin uit, toen zij alleen bleef, de koude handen aan het hoofd krengende. Menschen in den bloei van het leven, in blakenden welstand gaan hun leven aan het toeval over geven. Hemel Wie verzekert mij, dat Rodolfo zijne misdragingen niet tot te boogen prijs boet Wat is markies Frosio voor mij Zij hief levendig het hoofd op, dat plotse ling van eene edele geestdrift straalde. Wat is markies Frosio voor mij Een vriend Neen, want hij heeft mij zijne lietde bekend neen, want bij heeft mij een. raad gegeven in •'tijd met mijn plicht. Wat gaat u poogdet te verontschuldigen Wij hebben onzen arbeid. Daarmede wordt het brood ver diend. Brood is noodig en het brood der weelde zeer begeerlijk. In „za ken" wordt veel gedaan om dat laatste te verkrijgen. Wonder, hoe menschen van „za ken" soms geheel anders zijn van gedachten en stemmingen, wanneer zij met u als vriend verkeeren en dat zij met u handel drijven Ik vroeg eens aan zulk een man van „zaken" „Hoe hebt gij dat nu met een kalm gelaat kunnen zeggen, in die verkeerdheid kunnen toestemmen »Och," was zijn antwoord, „Ik zou het ook niet hebben gedaan, niet hebben goedgevonden maar het scheelde mij te veel in de beurs; gij kent mijn huishouden, de kinderen worden groot, kosten heel wateen mensch gaat onwillekeu rig wat breeder leven en men kan zichzelf en zijn kinderen toch niet benadeelen. Derhalve Derhalve hebt gij u zwak betoond, de stem van uw geweten verkracht, aan de verleiding om te hebben, ook wat niet op volstrekt eerlijke manier was verkregen, geen weer stand kunnen bieden zeg, hebt gij, goed bezien, wel veel eerbied Voor u zeiven, durft gij wel, zonder een kleur te krijgen, in den spiegel hij mij aan Hij is een man als ieder ander, die mijn echtgenoot haat, die zich het recht aanmatigt zijne stem tegen hem te verheffen, ofschoon hij in gelijke omstandig heden allicht hetzelfde zou gedaan hebben. Frosio is mij vreemd, en zal ik, gravin Ilario, moeten toela ten dat mijn echtgenoot zijn leven waagt omdat hij eene minnares heeft gehad, omdat hij mij bedrogen heeft, omdat ik onschuldig en hij schul dig is Maar dat is ra ij n e zaak riep zij luide uit, zich op de borst slaande, met schitterende oogen. Dat gaat Frosio niet aan, dat gaat de wereld niet aan, dat raakt alleen mijne eer, en voor die eer waak ikdie zou er niets bij win nen indien de borst van mijn echt genoot door een kogel werd door boord. Onmogelijk 1 herhaalde zij, onmogelijk I Zij zette zich aan de tafel en schreef snelFrosio is een heet hoofd, vergeef hem alles, vecht niet, ik wil niet dat gij vecht. Ik neem te zien Gij zijt lid van een of ander be stuur. Wie zit in onzen tijd, nu het getal vereenigingen zoo groot is, niet in zoo ietsGij zijt met die onderscheiding zeer in uw schik zoo achter de groene tafel te zitten vleit uwe eerzucht en bij uwe be noeming zwol de borst. Gewoonlijk vindt de waarheid in u een verdediger, haat gij het on recht. Nu is er een belangrijke zaak aan de orde, een voorstel, ingediend door een, die machtig is met het woord en die bij uwe verkiezing het gewicht zijner persoonlijkheid in de schaal heeft geworpen. Zijn voorstel is in den grond der zaak niet eer lijk, het zal veler belangen benadee len. Hoe zult gij u houden De be doeling hebt gij goed doorzien, maar er tegen spreken, er tegen stemmen zelfs, zou onaangename gevolgen voor u kunnen hebben. Is er daarom niet wat op te vinden Gij knnt zwijgen, dan vindt het verzet in uw woord geen voed sel, ge kunt ook thuis blijven en u verontschuldigen regens lichte on gesteldheid of huiselijke bezigheid en als het voorstel er door is, dan kunt gij tot de andere partij met waaiheid zeggen, dat het buiten u is omgegaan, dat gij, indien gij te genwoordig hadt kunnen zijn, er wel uw voorstel om eene reis te doen, aan. Zij zond den brief naar de kamer van haren echtgenoot. Binnen vijf minuten had zij zijn antwoord Ik heb Frosio beleedigd, ik kan niet terugtreden. Over een uur sta ik tegenover hem. Vaarwel, Innocenza Indien ik sterf, schenk mij dan ten minste vergiffenis. De staat van zaken was veran derd. Arme vrouw De eer van haar echtgenoot stond op het spel, er was geen sprake meer van haar: zij moest zich onderwerpen, den loop der gebeurtenissen afwachten. Afschuwelijk, aischuwelijk mompelde zij, de tanden stijf op elkander gedrukt, doodsbleek door de kamer loopende, terwijl zij zich nu aan het eene, dan aan het an dere meubel vastgreep. Als Bodolfo sterft, sterf ik ook. Gij leest in mijn hart, o God, ik vergeel' alles aan Bodolfo, ik schenk hem volkomen vergiffenisBed hem, Heer, en ik sterk tegen zoudt hebben gesproken, dat ge Ja, zoo hebt ge er wat op ge vonden, maar met al uw vernuft, uw schranderheid kunt ga toch niet loochenen, dat groote zwakheid is getoond. Op die manier de handen in onschuld wasschen, baat niet, daarmede kunt gij de stem van het geweten niet tot zwijgen brengen. Er rust een vloek op elke daad, ieder woord, waarbij het geweten wordt verkracht. Een vloek op alle bezit, op alle onderscheiding, dat of die men slechts verkrijgen kan door het recht, de waarheid te krenken. Een vloek op alle gunst van~men- schen, die men ten koste van zijne beginselen koopt. Een vloek op alle zwakheid van karakter, op dat „te veel" en „te weinig", waarvan in den aanhef werd gesproken. „Zichzelf te durven zijn", dat is levensgrootheid. „Neen" te durven zeggen, ook al kost het ons het een en ander, waarheen het verlangen gaat, dat is heldengeest te toonen. N. v. N. Het wordt bevestigd, dat Ester- hazy aan den Franschen consul te Londen een aantal afschriften van zweer dat ik het verledene geduldig zal dragen, dat ik goed en lief voor hem zal zijn Wat heeft toch ei genlijk die man gedaan Hij heeft mij eenmaal bedrogen O, ik kon toch wel weten, dat de echtgenoo- ten bedriegen. Alleen de vrouw is volkomen getrouw, volkomen kuisch van zeden de man kan niet wil nietO mijn God, red Bo dolfo 1 De kamenier kwam op het rumoer toeloopenzij ondersteunde de gra vin, legde haar op de sofa neder en bracht voorzichtig hare losgegane tressen weder in orde. Niemand had de gravin ooit in zulk een toestand gezienzij die hare eerste smarte lijke ondervindingen zwijgende in haar hart had begraven, zonk bij dezen laatsten slag gebroken ineen en liet hare tranen den vrijen loop. Zij verborg het gelaat in een kussen en snikte op wanhopige wijze. Door de half geopende deur trad de graaf met ernstig gelaat binnen hij sprak geen enkel woord,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1