voor Zeeuwsch-VIaanieim Gravin Ilario. Dj «iele strili. No. 473. Zaterdag 17 Maart 1900. 9" jaargang. li. c. HET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs; Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren; Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. gn r.| )oè alt: •o» rra- 'Oli tot )0St Niet alleen, dat zich van velen eene algeineene teleurstelling mees - ter maakt ten opzichte van den loop der gebeurtenissen in den bloe- digen krijg in Zuid-Afrika, maar ook vermindert de belangstelling gaandeweg. Toen de Roeren aan de winnen de hand waren, was iedereen vol ruur en geestdrift, opgewekt en bemoedigend over den vermoedelij- ken uitslag, die voor Engeland een les zoude zijn om zich niet te ver grijpen aan anderer rechten. I)e strijd, die den Boeren niets kon geven dan eene bestendiging ran hunne onafhankelijkheid had de weerzin van de gansche be- schaalde wereld opgewekt. Voortgesproten uit onedele bedoe lingen, hoopte men dat de recht- raardigheid zoude zegevieren, en dat een strijdmacht, hoe groot ook, eeliec zou leiden waar deze uitging om te rooven en te moorden. Aldus was de gedachtengang van die onnoemelijk velen, die mede leefden met de godvreezende Boeren, met dat vrije volk, dat alleen zijn hoogste kracht zocht en zoekt in het vertrouwen op God. l'at ver houwen gaf hun zooveel moed, dat zij een schier onmogelijke worste- FEUILLETON. 13 fl im 1' ii 155 m 3Ï aSIv 8* n jB »i!l Uil het Italiaansch vertaald 98. DOOR De graaf zag op de pendule. Ik kan nog bijtijds komen, hep hij uit, zich haastig kleedende en tegelijkertijd met kracht aan het zchelkoord trekkende. Eene overjas, een paar hand schoenen en een rijtuig, zoo snel mogelijk Een oogenblik later stapte hij in het rijtuig en gelastte den koetsier naar de woning van markies 'rosio te rijden. Toen hij zich daar aanmeldde, «'de een bediende hem dat de mar kies met iemand "er zaken. Laat mij binnenook ik heb "'er zaken te spreken, hernam hij gesprek ling aandurfden. En waar de Boe ren zelve, in hun onwankelbaar vertrouwen zooveel moed toonden, werd moed geschonken in de harten van de millioenen, die Engeland's handelingen verfoeiden. De krijgskans, die aanvankelijk den Boeren minder gunstig was, keelde, en slag op slag verwonnen zij de Engelschen. Hoe langer, zoo verder drongen zij Natal binnen, en dreven den vijand immer terug, toen op eens, op den Majuba-dag, de noodlottige overgave van den dap peren Cronjé en de zijnen, de keer zijde der medaille werd vertoond en de Boereu al door inaar vooruitge- dreven werden. Het zijn gcene belangrijke slagen meer, die geleverd worden, maar toch zijn de Engelschen aan de winnende hand Indien de geruchten waar zijn van de vredesonderhandelingen, dan vloeit daaruit wel niet beslist voort, dat de Boeren den strijd hebben verloren, maar toch zuilen de En gelschen geen vrede sluiten, die de onafhankelijkheid van de Boeren republieken bestendigt. Dat de Britten meester van het terrein zijn, houden we nog immer staande, en dat zal vooral blijken uit de voorwaarden, die gesteld zul len worden, als het tot onderhan delen komt, en die beslist ten na- op hoogen toon. Wil mijnheer de graaf zoo goed zijn een oogenblik in dit ver trek te wachten Ik weet waar ik de katner van den markies kan vinden gij kunt hier blijven Hij liep twee of drie verlichte vertrekken door en bleef staan voor eene deur, waarachter hij hoorde spreken. Hij opende die zonder aar zelen. Frosio zat tegenover een heer; hij keerde zich om en zag graaf Ilario de kamer binnentreden. Ah, zijt gij terug 1 riep hij uit, zonder op te staan. Te spoedig, wilt gij zeggen Neen, op mijn woord van eer. Het verwondert mij slechts, dat gij u niet hebt laten aandienen. Dat is gcene gewoonte onder oude vrienden. Gij hebt gelijk, en de markies stond op. Voor liet overige, zeide hij, zich rustig tot den heer wen dende die reeds vóór hein was op gestaan, wees zoo goed de com deele van de Bo ren zullen zijD. We kuunen het ons voorstellen, dat iedereen deernis zal gevoelen met dat moedige, kloeke volk, wier eerlijke strijd geen andere resulta ten zal opleveren, dan een bukken voor het Engelsche juk. Niet waar, welke geest ademt het antwoord anders in, dat de Engel sche ri geering aan de presidenten der Bóeren-Republieken zond op hunne aanvragen tot beëindiging van den oorlog, met behoud van hunne onaihankclijkheid. Is dat antwoord niet snorkend en snoevend, tegenover de loyaliteit van die voor hunne vrijheid stiij- dende volken Steunt de regeering niet op de overwinningen, niet zuozeer op de Boeren behaald, dan wel hare man nen bezorgd door liet terugtrekken van der republieken strijdmacht. Geeft Engeland geen blijk alle gevoel voor menschelijkheid te heb ben verloren om de heide Vrije Staten te trachten te verdelgen P Maar is tevens het resultaat van de Vredesconferentie tot beteuge ling van den oorlog niet een kaak slag in het aangezicht der naakte werkelijkheid Als bij den aanvang van den krijg gezegd, verondersteld ja voorzien is, dal in dezen strijd Gods vinger te zien was, om de overmacht van missie mede te deelen, dat eene afdoende reden mij belet de directie te aanvaarden die zij inij de eer aandoet mij aan te bieden ik vang nog lieden avond een van die rei zen aan waaraan ik reeds zulk een groot gedeelte v in mijn leven heb gewijd. Gij moogt mij dus dwaas vinden, zoo gij wilt. Ik laat de menschen praten en doe wat mij goeddunkt. Lachende drukte hij den bezoeker de hand en geleidde hem naar de deur. En thans, graaf Ilario, waar mede kan ik n van dienst zijn p Graaf Ilario hield met een arm den heer terug, die op het punt stond de kamer te verlaten en zeide tegelijkertijd tot den markies De zaak is eenvoudigik wensehte juist ei n getuige om u te zeggen, dat gij een Hij sprak de lieleedigitig uit en hief de hand op als om met een slag kracht aan zijne woorden toe te voegen. De markies sprong ach het Britsche rijk te fnuiken en de Godvreezende Boeren eene volkome- ne onafhankelijkheid en vrijheid te bezorgen, dan rijst helaas de vraag, wat aanvankelijk van die hoop overblijft, aangenomen, dat de krijgs kans niet meer keert en de Engel schen overwinnaars blijven. Want dat de Boeren het niet meer zullen winnen is, hoe ont moedigend ook, te voorzien. De toon van Engelands regeer ders is als die van de machtheb bende, weerklinkende over het gan sche wereldtooneel. De trouwe Boeren hebben tal van mannen verloren, ontrukt aan vrouw en kinderen, aan hof en haard, in den strijd ter verdediging van eigen vrijheid. De verliezen aan Engelsche zijde zijn zeer groot, en al bestaat die strijdmacht voor een aanzienlijk deel uit het plebs van Groot-Brit- tanje, toch zijn tal van dierbare menschenlevens in dezen verschrik- kelijken oorlog op het slagveld ge bleven. Het aangerichte bloedbad is gru welijk en onleerend voor hen, die daarin de hand hebben. En als dan gevraagd wordt om die moordenarij op groote schaal te staken, volgt een antwoord, zoo honend en spottend, als alleen een zich „vroom" noemende Engelsch- teruit eu strekte den arm uit, waar mede hij zijn aanvaller in de borst greep en tegenhield. Deze heer kan getuigen dat gij mij niet hebt aangeraakt, voegde bij op trotschen toon den graaf toe. Ga een getuige halen ik re- kon op dezen heer, en binnen het uur zult gij mij, met welk wapen gij verkiest, in deze kamer of op mijne binnenplaats het bewijs leve ren dat gij zelf niet een lafaard zijt. XXXY. Er gaat een ongeluk gebeu ren. God wil het. Mag ik mij stel len tusschen de Voorzienigheid en hare besluiten P Toen de gravin tehuis was ge komen, had zij van den bediende vernomen, dat de graaf een rijtuig had besteld en haastig was vertrok ken. De brief van Frosio, welks in houd haar onbekend was, moest deu storm hebben verwekt, welke

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1