voor Zitiin scli-Vlaaiiiloifn. Gravin Ilario. No. 472. Woensdag 14 Maart 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. gt: Ier EET IIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentie» worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. Men weet, dat men in Frankrijk doende is met een amnestie-ontwerp, lelwelk vooral betrekking zal heb- ien op al de processen, die voort- Jonen uit de Dreylus-quaestie, op Kt Dreyfus-proces zelf dus ook. Ora voorgoed een einde te ma ten aan deze zaak wil de Fransche regeering den mantel der vergevings gezindheid uitspreiden over allen, Toor- en tegenstanders van Dreji'us, over dezen zelf zoowel als van Mer- ;r. Maar niet iedereen is tevreden met dit ontwerp. De commissie uit den Franschen Senaat, in wier handen het amnes tie-ontwerp is gesteld, heeft name- ijk brieven ontvangen van Dreyfus, Zola, Picquart en Reinach, waarin zij verzet aanteekenen tegen het wetsontwerp. ,lk durf, schrijft Dreyfus, aan de 'jitnemende rechtsgeleerden van den Senaat vragen Welk rechtmiddel mij overblijft om revisie te verkrij- als de amnestie wordt aange- Domen Bij deze amnestie zou enkel ge neraal Mercier voordeel hebben, de toornaamste bewerker van de ge rechtelijke misdaad van 1894, die ioor de ironie van het lot, als se- Uit het Italiaanseh vertaald '7. DOOK II. c. Verder geheel vreemd aan elkan- fe, zullen wij slechts in één geval U nsuirere betrekking tot elkander tomen als gij ziek moeht worden, j»at mij dan aan uw bed roepen en it zal u zorgvuldig verplegen. De graal schudde het hoofd. Iudien gij een der plichten eene gehuwde vrouw wilt ver- Tullen, zeide hij met eenigszins ge maakte gestrengheid, begin dan met ion voornaarasten, dien van mij te volgen overal waar ik ga. Ik heb plan eene reis in het buitenland te. ondernemen en gij zult mij verge zellen. Neen. Ik zal u hier wachten. De graaf naderde haar. nator geroepen zal worden over het ontwerp te stemmen, te zijnen eigen bate. Ik smeek den Senaat mij mijn recht op Waarheid, de Gerechtig heid te laten". Wij hebben voor eenige dagen gesproken over de onlusten in de Chir.eesche provincie Shantoeng, waarvan een gedeelte met de haven plaats Kiao-Tchou, voor 99 jaar gepacht is door Uuitschland. De onlusten waren voornamelijk gericht tegen de vreemdelingen en wel in 't bijzonder tegen de Duit- sche ingenieurs, die bij den spoor wegaanleg werkzaam waren. Uit Duilsche bladen blijkt thans, dat die onlusten niet zulk een groo te uitbreiding hebben genomen, als men eerst dacht. Zoodra bekend werd, dat er een afdeeling troepen heengezonden was, was de rust dadelijk hersteld langs de geheele spoorlijn. De Chineesche commandant oor deelde het dan ook maar beter om halverwege te blijven staan, ul. te Kiao -Tchou. Daar heeft hij zich voorlonpig ingekwartierd en hij zal zich weldra met zijn troepen voorgoed naar l'intsou terugtrekken, omdat er in weken geen enkel opstootje is ge weest en de inlandsche bevolking dapper meehelpt aan den Duitschen InnocenzaGij zult mij ver gezellen. Neen. Amalia Veber gaat langzaam den dood tegemoet en ik heb beloofd haar de oogen te zullen sluiten. Zwijg, o zwijg, spreek dien naam niet uit I Een booze geest heeft haar op mijn weg gevoerd. Zij is eene arme vrouw die gij ongelukkig hebt gemaakt. Zwijg, Innocenza 1 Ik wenschte, dal gij da ontzaglijke liefde kondt begrijpen die ik altijd voor u heb gevoeldde achting, de aanbid ding Graal Ilario I Amalia VeberVervloekt zij Amalia Veber! riep de graaf ineen uitval van woede. Innocenza zag hem aan met een langen blik, in welken het gansche afgrijzen van hare ziel zich weer spiegelde. Ik dacht niet dat gij zoo slecht waartfluisterde zij, de handen op haar kloppend hart drukkende. spoorweg. Of de rust echter ook zal voort duren als de troe pen uit de provin cie zijn verdwenen, is een vraag, die de üuitsche bladen niet durven beantwoorden. De Fransche Kamer heeft in de tweede lezing aangenomen het wets voorstel Gautret, waarbij de voor waarden worden vastgesteld voor den arbeid van vrouwen in werkplaatsen en winkels. Een der artikels bepaalt, dat er in eiken winkel voor elke winkel juffrouw een stoeltje aanwezig moet zijn. De Fransche regeering zal een Geelboek uitgeven over de Haagsche vredesconferentie. In de Zuid Amerikaansche repu bliek Brazilië is een samenzwering ontdekt tegen den bestaanden re- geeringsvorm. Men wilde weer een monarchie instellen. Nu het complot echter in tijds is ontdekt, zal dat wel nier gelukken. De Belgische Minister heeft be sloten de grens gesloten te houden den. Ook de quarantaine-stallen blijven bestaan. Als men de telegrammen leest, Daarop trok zij plotseling aan de schel. De kamenier trad een oogenblik daarna binnen. Mijnheer de graaf vraagt of de tafel gedekt is. Ja, mevrouw. Noodig den rentmeester uit met ons te eten. De kamenier vertrok. Geef mij de hand, Innocenza! Geef mij de hand en laat alles ver geten zijn, om Godswil zeide de graaf met gedempte stem, terwijl hij zijne vrouw volgde, die achter de kamenier de kamer verliet. Zij wendde zich om. De hand Uwe hand, Innocenzaen vergeef mij, ik zweer u De gravin trqjc de schouders op, terwijl zij den drempel overschreed. Na den inaalnjd, die zwijgende genoten werd, onder bescherming van den braver, rentmeester, die juist de man was om een schijn van kalmte iu den huiselijken dampkring die van Engelsche afkomst zijn, dan zou men gaan wanhopen aan den uitslag van den grooten krijg, die men volgaarne ten gunste der Boe ren zag uitvallen. 't Is overwinning op overwinning en 't schijnt alsof eene totale ver nietiging van de Boerenmacht slechts een kwestie van zeer kotten tijd is. Is het niet verwonderend, dat een der telegrammen luidt, dat de Bóe ren-strijdmachten zoodanig in wan orde zijn, dat een verder oprukken van de Eugelsehen naar de hoofd stad van den Oranje-Vrijstaat, op geen tegenstand zal stuiten. Men zou haast meenen met de Engelsche „humbog" te doen te hebben. Eveuzoo zou men de geruchten van vrede kunnen beschouwen. Immers er wordt beweerd, dat de Engelsche regeering niet kan den ken aan vredes-voorwaardeu die tengevolge zouden hebben een voort bestaan van de politieke en militaire onafhankelijkheid van de Boeren republieken, welke aanleiding gaven tot den bloedigen en kostbaren strijd. Waar zich een regeering toe laat leenen, en alsof het niet als een publiek geheim is. wat de oorzaak is. Zou het dan toch ernst worden met de Vredes-ouderhandelingen Het heeft er allen schijn van. Bil als men dan de toon hoort door te bewaren, begaf de gravin zich naar freule Veber, die zij zeer ziek had verlaten, en de graaf, eene hevige hoofdpijn voorwendende, trok zich in zijne kamer terug. Het werd donker. Hij gelastte deu knecht hem over een uur een kop thee te brengen. Alleen geble ven, draaide hij de vlam van de lamp wat neder, trok een gemak kelijk kleed aan en strekte zich in zijn leunstoel uit. Hij leed werke lijk. Een kwartier bracht hij dom melende door, toeu sprong hij plot seling op en zocht den brief vau markies Frosio in zijne jas Innocenza 1 Ik heb op het punt gestaan om naar Rome te gaan om twist met uw echtgenoot te zoe ken en hem te dooden. Daarop heb ik mij bedacht en daar gij mij niet wilt ontvangen, schrijf ik u. Lees dit echter ter wille van mij ne moeder en om uzelfs wille. Gij acht u in staat een leven van voort durende vernedering te leiden ge loof mij, uwe krachten zullen te kort

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1