voor Zeeuwsch-Vlaandeim hvin Ilario. No. 471. Zaterdag 10 Maart 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. ET NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 3 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Breskens. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag ééil ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. loojls te verwachten was, is het nes Zola, dat voor den 8sten ir op de rol van de assiezen te silles voorkwam, onbepaald uit- fld wegens de indiening bij den ast van het amnestie-ontwerp r alle strafbare feiten, met de t Dreyfus in verband staande. In de Perzische haven Boesjir rdt een Russisch oorlogsschip vacht. Sedert tientallen van jaren heelt Russisch oorlogsschip Perzië niet aged aan. Ie Dumbrowa in Rusland zijn hijke studenten en mijnwerkers rangen genomen wegens een ni- irtische samenzwering. Velen zijn veroordeeld tot drie ir dwangarbeid en daarna nog 6 itn dienst in een Siberisch regi- ent. Dezer dagen wordt in Servië een i)ts<ie-besluit openbaar gemaakt, urbij aan 15 radicalen, betrok ken den aanslag op Milan, gratie ordt verleend. De Spaansclie ministerraad heeft sloten om voor 7 mill, peseta's flrnurkanonnen aan te koopen. In de Fransche Kamer is bij de batten over de begrooting voor irine de zaak Philippe ter spraak 0. 25a) Uil iet Italiaansch vertaald DOOK H. C. Maar ook de engelen zeiven zijn inmaal gevallen de heiligen zeiven ruikelden om zich heiliger dan te oren op te heffen. En de menschen? Zoudt gij verlangen dat ik P Ik zou gewenscht hebben, dat ij voor uwen val als engel, als eilige eene van mij meer verwij— erde plaats had uitgezocht, bracht indelijk de gravin met zooveel loeite uit, alsof zij op het punt neder te storten, en werkelijk ocht hare hand een steunpunt. De graaf schoot toe om haar te ondersteunen. Raak mij niet aan 1 riep zij •idderende. Zij zette zich op een stoel en nam gekomen, nl. de geheimzinnige spi- onnage-zaak, waarbij een ambtenaar der marine *an Engeland geheime inlichtingen zou hebben verkocht over Transvaal, welke hij, Philippe, kon machtig worden aan het de partement van marine in Frank rijk. De afgevaardigde Georges Berry diende daarover een interpellatie i", waarin hij o. a. de minister van marine, Lanessan, beschuldigde Phi lippe te hebben laten ontvluchten en hem tevens Engelsche neigingen verweet. De minister kwam daartegen op, maar zijn antwoord werd onvoldoen de geacht en Peletan, de rappor teur, bracht de quaestie op ruimer terrein, door te vragen, hoe het mo gelijk was, dat de deelneming van marine-ambtenaren in allerlei spe culatieve ondernemingen met voor kennis van den minister geduld werd. Hij haalde een aantal feiten aan, ten bewijze welke handelingen van Philippe aan het ministerie door de vingers gezien zijn en hoe snelle promotie deze gemaakt heeft. De minister moest erkennen, dat hij verscheidene dezer feiten niet wist en dat hij eeu nader onder zoek zou instellen, welke verklaring met gemor ontvangen weru. Hoewel Waldeck-Rausseau nog van de tafel een flacon met sterk riekend vocht. Om kracht te hebben met u te spreken, mijnheer de graaf, is het nbodig de zinnen te bedwelmen, zeide zij, een oogenblik de oogen sluitende. Nu ben ik hersteld, vervolgde zij, het hoofd opheffende, dat haar zwaar scheen te vallen. Hebt gij mij nog meer te zeg- gen Indien gij mij niet vergeeft, Innocenza, zal ik geen gelukkig oo genblik op aarde meer beleven. Welke behoefte hebt gij aan vergiffenis, terwijl gij ontkent mij eenig leed te hebben berokkend Indien gij de armen niet voor mij opent, Innocenza, ben ik een verloren man O, God is mijn getuige, dat ik geen oogenblik heb opgehouden u te beminnen De gravin hernam hare krachten en stond driftig op. Maar ik smeek u, spreek toch niet van liefde de tribune beklom om zijn ambt genoot tc verdedigen, moest de re geering ten slotte genoegen nemen met een amendement oiu art. 1 van de begrooting met 500 francs te verminderen, wat niet, zooals het heette, een blaam aan de regeering bcteekende maar slechts een //goed keuring van de onmisbare maatre gelen te nemen tegen zekere mari ne-ambtenaren". Met. a. w. de Ka mer gelastte een regeeringsdaa.l, die het kabinet naar haar oordeel had verzuimd. Het amendement werd met 4-88 tegen 20 stemmen aangenomen. In de laatste weken kwamen er dikwijls heel verontrustende berich ten omtrent een spanning, die er heerschte tusschen Rusland eu Ja pan, en door correspondenten, be lust op sensatie, werden voorspel lingen gedaan van een grooten oor log in Oost-Azië, die in de eerste maanden zou uitbreken. Volgens de ^New York Herald" zijn deze geruchten geheel zonder grond. Beide volken komen natuur lijk wel eens in conflict, in de eerste plaats reeds, omdat beide streven naar het verkrijgen van meer in vloed en groot er concessies in Ko rea op dit schiereiland zijn zij mededingers in den waren zin des woords. Maar mededingers in het verre Gij zijt onnatuurlijk, Inno cenza Ik ben eene eerlijke en onge lukkige vrouw, o, diep ongelukkig, riep zij handenwringende uit eu een stap naar haren echtgenoot doende. Waarom pijnigt gij mij met vragen? Waarom prikkelt gij mij tot toorn, tot opstand, terwijl ik dagelijks God om lijdzaamheid bid. Maar, Rodolfo, in 's Hemels naam, zoo is het ge noeg Ik ben besloten ook voortaan met u samen te wonen, graaf Ilnrio! Is dat niet voldoende Hare stem klonk doordringend als die van eene ongelukkige, wie het mes van den chirurg in het vleesch dringthare z.ichte schoonheid ver dween in werkelijkheid onder het wreede ontleedmes van de smart, dat vorens in haar gelaat groef en rimpels op haar voorhoold bracht. Haar cchtg( noot, van zijne eige ne misdragingen bewust, verborg het gelaat in zijne handen. Toen hij eeu oogenblik later we der opzag vond hij zijne vrouw Oosten zijn thans bijna alle groote mogendheden, zegt de Herald, en indien dat aanleiding moest geven tot oorlogen, zou het kanongebulder niet ophouden in de wereld. Het blijkt nu, dat die oorlogsge ruchten niet uit Japan komen maar uit de Chineesch-Engelsche stad Shanghai*. Engeland zou natuurlijk gaarne Rusland in oorlog zien gewikkeld met een natie als de Japansche, die ook een oorlogsvloot van belang heeft. Maar, wat zegt do *New York Herald", in de eerste 3 jaren be hoeft men daarvoor geen vrees te koesteren, al ware 't ook alleen omdat Japan niet klaar is en Rus land Engeland te veel in 't oog moet houden en het bovendien zijn troepen niet vlug naar Oost Azië kan zenden voor de Trans-Siberi sche lijn, die St. Petersburg ver bindt met de kust van den Grooten Oceaan, klaar is. Daarmee zijn nog een paar jaren noodig. De comédie Erargaise te Parijs staat sinds gisteren middag in brand, die zeer groote afmetingen aan neemt. Uit Brussel wordt geseind, dat Dreyfus daar gezien zou zijn, en dat hij van het Noorderstation vertrokken zou zijn naar Gent. nedergebogen in haar stoel, het hoofd rustende op een arm, den anderen nederhangende langs haar kleed. Eene physische reactie was inge treden de toorn had plaats gemaakt voor eene zwijgende, maar overstel pende droclheid. Ook de graaf was aangedaan hij streek zich een paar malen met de rechterhand langs het voorhoofd, terwijl hij met de linker op het blad van de schrijftafel leunde, waar aan hij zich een oogenblik te voren had nedergezet. Dc open brief, die aanleiding had gegeven tot de woor den waarmede hun gesprek was aangevangen, trok zijne aandacht en deed hem een oogenblik het pijnlijke van zijnen toestand verge ten. Hij sloeg onwillekeurig een en kelen blik op het schrift, maar keerde toen het blad om en las duidelijk dc ondfrteekeningErosio. Wat heeft Frosio u geschre ven, dat ik niet kan, niet mag le zen vroeg hij verbleekende. De gravin antwoordde niet.

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1