voor Zeeuwscli-Vlaanderen. Ilario. ravin No. 470. Woensdag 7 Maart 1900. 9e jaargaii Buitenland. FEUILLETON. Transvaal. Binnenland. Sh«o ET NIEUWSILAD A lb o ii n e 111 e 111 s p r i j s Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. A cl verte 11 tie pr ij g Van 1 tot en met 4 regels 20 centselke gewone regel meer 4 cents. Bij abonnement lager tarief. Qroote letters en vignetten naar hunne piaatsruiuitt. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. li den Duitschen Kijksdagag stel de sociaal-democraat Gradnauer mag over de houding der Duit- regeering tegenover de vredes oren' ie. De minister van buitenlandsche :en, Von Bülow, antwoordde Ons doel is altijd geweest den de te bewaren. Door ons zal de de niet worden verbroken. Wij innen echter het behoud van den Itde niet waarborgen en daarom Kien wij gewapend blijven. Met el ons hart hebben wij deelgeno- II aan de werkzaamheden der ugsche conferentie, na ons verze- id te hebben dat niets veranderd «orden aan den bestaanden stand der Staten. Aan verplichte arbitrage in oor- jiaken konden wij ons niet on- rverpen, daarbij moet elk geval mderlijk worden beoordeeld. De Rijksdag heeft het voorstel bet dicatuurartikel in Elzas- tharingen af te schaffen, in derde lig aangenomen. de Fransche Kamer is men —nnnen met de inarinebegrooting. le™ D« afgevaardigde Fleury-Ravarin «g aan op versterking der vloot. Volgens een te Londen uitWas- vAR. fs'on ontvangen telegram komt Uit liet Italiaansch vertaald DOOR H. O. 16 SU so ranJï ruil' De gravin nam den brief, sloeg 18» blad ope maar slaagde er niet ten enkelen regel te lezen. Uit alkoof, waar eene met damast m 13 'leede deur zachtkeus openging, nOS d graal Ilario binnen met lichten, «keren tred, als iemand die een et steenen bezaaiden weg betreedt. brief viel der gravin uit de "d, maar haar hoofd bleef opge- tn en haar dof, koud oog ont- 'te den vurisen blik van den Haf. bfizt was overtuigd dat hij on- "acht kwam en had een tooneel 1 verwarring tegemoetgezien, eene barsting van smart, al de kleine Wwelijke zwakheden die den man Mac Kinley bij het Amerikaansche volk steeds meer in miscrediet door zijn Bngelschgezindc houding gedu rende den oorlog met de Boeren. Men is er in de Vereenigde Sta ten van overtuigd, dat van een verband tusschen Engeland en de Unie nu geen sprake meer kan zijn. Naar de «Daily Ntws" uit Odes- sa verneemt, zullen er in den loop van dit jaar 40.000 man Russische troepen naar Oost Azië vertrekken. Bij gelegenheid van zijn OOsten verjaardag sprak de Paus, in ant woord op een gelukwensch van kar dinaal Oreglia, even over den oor log in Zuid-Afrika. De Heilige Vader smeekte den Heer den bloedigen tweestrijd in Zuid-Afrika met mededoogen te aanschouwen en te willen gedoogen, dat deze strijd wordt geëiudigd. Z. H. vervolgde: «De strijders zijn alle onze broeders en de slacht offers zijn reeds te talrijk Moge God de Heer beide partijen met ontmoet vervullen, opdat spoe dig een loyale en krachtige vriend schap worde hersteld." De Engelsehen vechten op dit oogenblik niet alleen in Zuid-Afri ka, maar ook op de grens van Bir ma en China in Oost-Azië. Daar werden door een inlatidschen stam een paar Engelsehen, leden van de Birinaanscli-Chineesche grens- in de gelegenheid stellen zich op den aanval voor te bereiden en hem honderderlei hulpmiddelen ter over winning verschaffen. Maar het viel anders uit. Nog nimmer had hij zoozeer den invloed van het zedelijk overwicht zijner vrouw ondervonden als op dit oogenblik. Hij gevoelde zich vernederend klein tegenover haar, die onbewegelijk, trotsch en zwijgend hem strak aanzag. Hij gevoelde zich plotseling iets verachtelijks, iets belachelijks wor den hij beefde nnwillekurig zooals een man uit het volk in tegenwoor digheid van zijn Vorst, als een on deugende jongen voor zijn meester, als een hond voor den leeuw. werd zich bewust, dat hij bloosde en sloeg de oogen neder, terwijl de glimlach die bij het bin nenkomen om zijn mond speelde in een smartelijken trek overging. Zijn blik viel op het blad papier aan de voeten der gravin, en ge drongen door de behoefte om iets te doen, bukte hjj zich en raapte commissie vermoord en thans heb ben dn Britten een tuchtigings-ex- peditii- tegen dezen stam onderno men. Met behulp van een troep Chi- neezeu vermeesterden zij op 27 Fe bruari den Majubadag een aantal dorpen. Zestig inwoners werden gedood en do Chineezen staken 2000 hui zen in brand. De Chineezen kregen vier dooden en twintig gewonden aan den kant der Engelsehen sneuvelde één in- landsche soldaat er werden er vijf gewoud. Gelijk na eene hevige uitwerking van de natuur-elementen een op merkelijke kalmte intreedt, zoo ook schijnt een stilte aangebroken op het oorlogsterrein. Het staat echter te bezien dat het een stilte is, die aan den storm voorafgaat. Welk eene uitwerking, die hebben zal, is nog niet te overzien. We moeten ons cnaar te vreden stellen met een overzicht van de verliezen, die het beleg van Ladysmith aan de En gelsehen hebben gekost. Er werden 24 officieren en 235 manschappen gedood, 6 officieren en 340 man overleden, 70 officieren en 520 het op. Met waardige langzaamheid nam de gravin hem den brief uit de hand en lag dezen op de schrijf tafel. Niemand heeft het recht om mijne brieven te lezen, zeide zij met ijskoude kalmte. De man komt met wonderlijke gemakkelijkheid zijne moeielijke oo- gonhlikken te boven, omdat hij van zijne jeugd af gewoon is de hin derpalen, kleine of groote, die zich op zijnen weg voordoen te verwij deren. Na een oogenblik van ver hijs! ring herkreeg graaf Ilario dan ook het beheer over zichzelven. Hij wendde het oog van den open geslagen brief af sloeg de armen over de borst en zag zijne vrouw aan Innocenza, Innocenza, zeide hij op een zacht verwijtenden toon. Ik heb, ofschoon mijne ge zondheidstoestand het ongeraden maakte, eene reis ondernomen, al leen in de hoop dat gij de goed heid zoudt hebben mij eenige dank mansehappen gekwetst. De «Times" bevat een telegram uit Oslontein van 2 Maart, waarin wordt gezegd, dat de vournetnrns van de Boeren niet juist b.-keud zijn, doch dat mobiele commando's om het Britsche leger zwerven. Men verwacht tegenstand bij A- brahamskanaal, 30 mijlen ten Oos ten van Paardeberg, svaar Joubert, naar gemeld wordt een strijdmacht bijeen brengt, bestaande uit alle troepen van Ladysmith en de Vrij- staters uit het Noordoosten. President Steyn k«ain in den morgen van den 27 Februari in het Boerenkainp bij Abraiiamskraal aan, en hield een toespraak tot de burgers, waarin hij hun moed in sprak, hen herinnerde aan Majoeba en hen opwekte Cronjé te ontzet ten. Bij het voortgezet Leerplicht debat in de Tweede Kamer deden zich nog als tegenstanders kennen de heeren Harte van Teckelenburg, Mackay en Kuyper. De heer Kcrdijk, een ernstig voorstander van het ontwerp ver klaarde de schier eenstemmige sym pathie der liberalen voor leerplicht, uit humie veranderde denkbeelden baarheid te betoonen en een weinig medelijden 1 voegde hij er op bitteren toon bij, terwijl hij zenuw achtig door de kamer heen en we der liep. Weinige dagen geleden moest ik het bed houden wegens een drei gende hersenontsteking. Wie heeft het geweten p Gij niet, voorzeker, noch iemand in mijn huisik heb er geene kennis van gegeveu omdat ik u den angst wilde besparen. Ik ben genezen, ik ben teruggekeerd- Het schijnt u onverschillig te zijn. Hij bleef staan en sloeg ter sluiks een blik op zijne vrouw, die onbe wegelijk tegen de schrijltafel geleund bleef. Het is waarlijk eene fraaie ontvangst voor een man, die in zijn huis wederkeert, hernam hij zuch tende. Maar wat wil men dan van mij p Eene altoosdurende balling schap P Een langzamen zelfmoord P Het zou minder smartelijk zijn

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1