voor Zeeuwscls-Vlaanderen. ravin Ilario. No. 467. Zaterdag 24 Februari 1900. 9e jaargang. FEUILLETON. II. c. Binnenland. NIEUWSBLAD Abonnementsprijs: Per 8 maanden 50 centsfranco per post 55 cents. Voor België f 2.50 en voor Amerika f 8.80. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaarders en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertcntiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. Zondag was het een jaar geleden, dat Lou- t benoemd werd tot president der Fransche publiek. Al de ministers begaven zich toen ur het Eiysée de woning van den presi- »t oin hein geluk te wenschen, en Wal lek Rousseau hield een korte rede. Dat getuigt wel van een hartelijke verhou- Ig. In Oostenrijk wil uien, daar de bevolking in laatste jaren is toegenomen, ook een grooter [er. Volgens een ontwerp, dat de minister oorlog zal indienen, zal het Oostenrijksch- ongaarsche leger, na de reorganisatie, het insche overtreffen in grootte. Uit Port-Arthur wordt gemeld, dat Russi- n ingenieurs hebben ontdekt, hoe er tusschen Chineesche hoofdstad Peking en de heilige d Moirdeu een spoorweg in aanbouw is onder M. gelsche leiding. Dat bevalt de Russen niets. In een Iersch kiesdistrict, heeft men alspro- it tegen den oorlog in Zuid-Alrika, den com- {jj mdant van het Iorsche vrijwilligerskorps bij Boeren, majoor Macbride, tot candidaat ge ld voor het Lagerhuis. Hij komt in de plaats van Michael Davitts, |J i zijn ontslag nam ook als protest tegen den 8«|log. olgens een naar Kopenhagen geseind be- aij bt uit St. Petersburg is grootvorstin Olga, jongste zuster van Tsaar van Rusland, ern- ziek aan de pokken. Uit het Italiaansch vertaald DOOR Transvaal. Nadat bijna ieder door eene algemeene te leurstelling was aangegrepen ten opzichte van den oorlogstoestand in Natal, is thans de hoop weer eenigszins verlevendigd. Over het ontzet van Kimberley en het ver laten van de stellingen om de stad door Cronjé lezen we thans iets naders. De beweging van generaal French was van dien aard dat Cronjé over te weinig troepen beschikte om hem den opmarsch te beletten. Dit gaf hem aanleiding den Engelschen den weg af te snijden naar Bloemfontein, de hoofd stad van den Oranje-Vrijstaat en nam stellin gen ongeveer ter plaatse waar de Modderrivier de bergachtige Koedoesrand nadert. Daar hebben de Engelschen getracht Cronjé te omsingelen, doch werden na een hevig ge vecht en met belangrijke verliezen teruggesla gen. Tusschen Paardenberg en Koedoesrand streed de Kapenaar Dewet met do Engelschen, die lion van een aantal kopjes verdreef, en waarbij deze vele dooden en gekwetsten, benevens 40 krijgsgevangenen verloren. De Boeren hadden 2 gedooden en 4 gewon den. De Engelschen verloren niet minder dan 40 officieren, waarvan 9 gedood, 39 gewond en 1 vermist. Het behoeft niet te verwonderen, dat de En gelschen het getal der verloren minderen niet vermelden en maar opgeven dat de verliezen belangrijk zijn. Nu dat zullen ze ook wel. vin, doodsbleek, met saamgetrokken wenkbrau wen boven dsn rimpel in haar voorhoofd, die zéé diep was, dat het eene zwarte streep geleek, hijgde naar adem. Zag in hare verbeelding haar echtgenoot voor hare oogen verschijnen, hoorde zijne stem, gevoelde bij voorbaat de aanraking zijner hand. Zij zag om zich heen. Al hare goede voor nemens, al de verstandige voorwaarden die zij zichzelve gesteld had, verdwenen voor een oo- genblik zij gevoelde dat het haar onmogelijk was dien man terug te zien, en dat zij het vooruitzicht verafschuwde van onder ééu en hetzelfde dak met hem te verblijven. Hij was teruggekomen. Waarom zéé spoedig? Neen hij kon het niet wezen misschien had de rentmeester order gegeven de kamer te luch ten, of had hij een boek, een papier of het een of ander voorwerp uit de studeerkamer noodig! Thuis gekomen zonder haar te waarschuwen Neen, dat kon niet gebeurd zijn. Maar de on zekerheid was vreeselijk voor de gravin. Zij greep naar haar mantel, haar hoed, hare hand schoenen en maakte zich gereed om heen te gaan. Amalia Veber gaf een schreeuw. Ik kom spoedig terug 1 riep de gravin, het ontsteld gelaat naar Amalia gewend. Het bericht dat het beleg véér Ladysmith door de Boeren was opgebroken, is gebleken tot heden nog niet bewaarheid te zijn. Wel wordt het waarschijnlijk geacht, maar het ministerie van oorlog ie Londen hecht er geen geloof aan. Een groot aantal burgers zijn opgeroepen voor den dienst aan de grenzen, terwijl vrijwil- ligers gevraagd worden voor den werkelijken dienst. De New-Yorksche correspondent van de St. James's Gazette seint, dat het Britsche stoom schip Estournel met drie duizend tou graan voor Zuid-Afrika aan boord in de Delawareri- vier is gezonken. De minister van Oorlog heeft het corps commandanten aangeschreven des zomers, waar mogelijk, gelegenheid open te stellen voor schiet oefeningen tot behoud van de schietvaardigheid der miliciens en kaderreservisten met groot ver- lotj en tot vorming van bruikbare schutters uit burgers, opdat het volk worde een legerreserve waarop te rekenen valt. De minister vertrouwt, dat de groote meer- derhsid opgewektheid zal bezitten tot volhar dende schietoefening. Men schrijft uit den Haag In doorgaans goed ingelichte kringen wordt verzekerd, dat de voorbereiding cener zuiver technische herziening der kieswet het resultaat zou hebben opgeleverd, dat, zelfs binnen die grenzen, het kiezeicorps met een vrij groot aan- Gij hebt tnij een kus willen geven en dat heeft u zoo doen ontstellen. Zeg hel maar 1 Gij hebt er spijt van dat gij het gedaan hebt. Ach, waarom hebt gij niet gewacht 1 En zij weende heete tranen. Neen, neen, toch niet, herhaalde de gra vin, met onstuimige heftigheid tot haar terug- keerendr. Neen, het is niet jegeus u dat ik een wrok blijf koesteren. Gij zijt eene ongelukkige, evenals ik. Wees stil, arm, beklagenswaardig schepsel Hij is het wien ik gcene veigiffenis kan schenken hem haat ik, hij is het dien ik veracht, dien ik vervloek. Gij, en al spre kende streek zij haar met hartstochtelijke ge jaagdheid liefkoozend langs de kin en over het voorhoofd, gij boet voor uwe zonde met smart en met den dood, terwijl hij, neen I weet gij het niet trotsch op zijne onbeschaamde rechten, als heer en meester leeft, lacht en ze geviert. Ach, ik heb soortgelijke echtgenooten gek«Dd, die mij angst aanjoegen, en vurig dankte ik God mij gelukkig gemaakt te hebben door het bezit van een braven, trouwhartigen, goeden echtvriend 1 Stil, Amalia, om Godswil, stil I Dat hevig gesnik is nadeelig voor uwe borst wat ik u bidden mag, Amalia, ween niet meer,

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1