voor ZiHMiwsch-Vlflandwm II No. 465. Zaterdag 17 Februari 1900. 9e jaargang. Buitenland. FEUILLETON. ravin Ilario. Transvaa 1. HET NIEUWSBLAD A1» o n n e ia e n t s p r if Per 3 maanden 50 cents franco per post 55 cents. Voor België f 2.50 cn voor Amerika f 3.30. Abonnementen worden aangenomen bij de Agenten, alle Boekhandelaren, Brievengaardeis en bij de Administratie te Bresken s. Advertentieprijs: Van 1 tot en met 4 regels 25 centselke gewone regel meer 5 cents. Bij abonnement lager tarief. Groote letters en vignetten naar hunne plaatsruimte. Advertentiën worden franco ingewacht uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag één ure. I)it blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond bij den Uitgever C. DIELEMAN, te Breskens. lu de Spaansche Kamer is het artikel der [{rooting, betrekking hebbende op de ont- njitcn van het octrooi, aangenomen inet 97 gut 70 stemmen. Men herinnert zich misschien ng, dat door de regeering do kabinelsquaestie gesteld aangaande de vermeerdering der Irooien, waarvoor het kabinet-Silvela zich zeer urn maakt. Het behoeft dus thans niet heen gaan. let Betl. Tageblalt ontvangt van zijn cor pulent te Brussel eau belangrijk telegram. Frankrijk en België zouden nl. niet geneigd i, toe te stemmen in den aanleg van het tiraguokanaal door de Vereenigde Staten van LA. Tussclien Nicaragua en beide landen bestaat ui terdrag, waarhij de eerste het recht van eticht erkent voor Frankrijk cn België op al- vaterwegen, die den Atlantische» en grooten H9S :eaan zullen verbinden. ;in Auterika's verkregen recht van voor st moet op dien grond een protest van beide ndeo volgen en daarbij zouden zij het niet it iilen laten, zij zouden geenszins le vinden zijn wr een vernietiging van het verdrag. De toestand der werkstakingen in Oostenrijk nadert nog niet veel. Op enkele plaatsen wordt het wat onrusti- rr; np andere geven dc werklieden toe en Ivttten den arbeid. Een vorstin, die hijzonder belang stelt in het mi; "rog-waagstuk, is de, groothertogin vati Hes- Ti, de schoonzuster van de Russische Keize 11- ld Uit het Italiaansch vertaald DOOR II. c. iij rouwde den brief toe, verzegelde dien en I daarna den rentmeester bij zich ontbieden, jder een woord te zeggen overhandigde zij den brief. Den volgenden morgen, toen zij ,ji hare kamer kwam, bevond zij zich eens- ll pa tegenover mevrouw Marr..die haar tot II ,n pr zien wilde. Uwe haatdragendheid is onverdragelijk, lteve Innocenza 1 riep ine— r» Marr... uit met saamgevouwen handen. I ngezien gij zooveel medelijden betoont aan 'alia Vcber, kunt gij dan niet een greintje delijden over hebben voor mij, die u niets in II *rg heeft gelegd Pit was een kwaad oogenblik voor de gra- Mevrouw Marr... stelde in hare oogen het - 'huwelijke doek voor, waarop hare diepste "■h'n waren afgebeeldop het sluwe bedrog rin. Zij heeft aan burgemeesters, fabrikanten, landeigenaars, handwerkslieden en arbeiders in haar groot-hertogdom een schrijven gericht, waarin zij worden uitgenoodigd, een algemeen coinilé te vormen tot verbetering van de wo ning-toestanden voor minder met aardsche goe deren bedeelden, zoowel in de steden als op 't land. I» haar rondschrijven zegt zij o. a. dat vol gens hare overtuiging een mooie, gezellige wo ning voor de armen een der beste middelen is dezen beter en gelukkiger le maken. Ken goede, gezonde woning vermeerdert het lichamelijk welzijn, de liefde voor den huiselij ker! haard en voor het gezin, en daarin ligt werkelijk de grondslag voor het geluk. De groothertogin wil echter geen kazerne woningen bij den bouw der huizen voor min derbedeelden zal niet alleen rekening worden gehouden met de praetische waarde der wonin gen, maar ook met den schoonheidszin, met de landsgebruiken, met den volksaard en de be hoeften van de afzonderlijke landstreken. Dat is inderdaad een goed idee van deze Torstin. Het proces Zola, aldus wordt nu uit Parijs bericht, zal den 8 Maart voor het Hof van As sisen dienen. Zola's verdediger is mr. Fernand Labori. Het is, zooals men Weet het oude pro ces wegens belastering van den krijgsraad van 1897. Op bestelling van den Sultan van Turkije hebben de vereenigde kruitfabrieken vati Keulen en Rotliweil de levering aangenomen van twee honderd zestig duizend kilo's rookloos kruitzij zullen ook een fabriek van rookloos kruit te dezer indringerige en laaghartige vrouwen waren de grondslagen gelegd van de honderderlei be driegerijen, waarmede uien haar leven had ver gald. Zij weigerde met eene gewaarwording van afgrijzen de aanraking dier hand die de hare zochtzij trad terug in haar slaapvertrek, een strengen blik werpende op de kamenier, wie zij bevolen had niemand binnen te laten. Mevrouw Marr... heeft niet naar reden geluisterd, stamelde de kamenier gekrenkt. Dit alles uit hoofde mijner grenzenlooze liefde voor u, Innocenza 1 Voor u, die ik in onzen schooltijd aanbad, evenzeer als huiten de schooljaren, in uwe hoedanigheid als jong meisje en getrouwde vrouw. Zie mij eens goed in de oogen. Heb ik geschreid? Ach, of ik geschreid heb I Zie naar mijne handen. Zij zijn verma gerd. Innocenza, waarom haat gij mij Waarom sluit gij mij uit in het droevigst oogenblik uws levens Ik.... Genoegsprak de gravinzij gaf der ka menier een wenk om heen te gaan en bleef op den drempel van haar kamer staan, waardoor zij mevrouw Marr... belette een stap verder te doen. Ik haat geen racnsch in de wereld. Ik weet dat gij aan mijn disch hebt gezeten, dat Konstantinopel oprichten. In Amerika gaan ook reeds stemmen op voor een uitbreiding der oorlogsvloot. Verschillende Russische bladen van naam wij zen er op dat thans het gunstige oogenblik voor Frankrijk en andere landen, die belang hebben bij het Suezkanaal, is gekomen om gebruik te maken van Engeland's ongelegenheid om de Egyptische quaeslie op het tapijt te brengen. De Duitsche Keizer gaf 10.000 mark aan de Vereeniging voor kolonisatie in Palestina, welke te Stuttgart haar zetel heeft. De te Parijs overleden baron Alphonse van Rothschild laat oen vermogen na van 200 rail- lioen francs. Hij had geen kinderen. In Oostenrijk hebben Engelsche agenten 8000 paarden opgekocht, die eerlang uit Triest zul len worden gezonden naar Zuid-Afrika. De regeeringen van Oostenrijk en Hongarije hebben echter verboden aan scheepvaartmaat schappijen in die landen om aan dat transport deel te nemen. Te Konstantinopel vermoedt men dat de dood straf van Mustapha,- den moordenaar vati den zoon des grootviziers Djavid Bey, veranderd zal worden in levenslange ballingschap. Mocht de moordenaar terechtgesteld worden, dan wordt een ernstig oproer van de Albanee- zeu verwacht. Uit Kitnberley wordt gemeld, dat het hevige bombardement voortgezet wordt en groole scha de in de stad aanricht. Een blanke werd gedood en een gewond. gij mij met den naam van vrienditi hebt ge noemd, maar wie gij lieden zijt, ik zou het waarlijk niet kannen zeggen. Innocenzariep mevrouw Marr. wanho pend uit. Verlangt gij eene aalmoes Zoudt gij be taald willen worden Dan moet gij u niet tot mij vervoegen, inaar tot graaf Ilario. Gij overlaadt mij met schande, stamelde mevrouw Marr. en boog het hoofd. Ga heen, zeide de gravin koel en met nitgestrekten arm. Hare zwarte kleeding, de sluier die van haar hoed op baren schouder neerhing, de bleekheid van haar fraai streng gelaat gaven haar eene indrukwekkende houding. Ga heen 1 herhaalde zij bedaard. Mevrouw Marr. was op het punt vnn in flauwte lieer te zijgen op de geel damasten sofa. Innocenza deed de deur van hare kaïner dicht, ging den gang door en, in de vestibule geko men, zeide zij tot den knecht In de voorkamer is eene vrouw die be hoefte heeft aan lucht. Geleid haar naar buiten met het noodige ontzag. Zij ging de stoep af, sloeg den gewonen weg in om den hoek van het paleis cn nam weder

Krantenbank Zeeland

Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1900 | | pagina 1